Študijski program

Duševno zdravje v skupnosti


1. Podatki o študijskem programu:
1.1. naslov študijskega programa z navedbo stopnje: drugostopenjski študijski program Duševno zdravje v skupnosti
1.2. trajanje študijskega programa: 1 leto (2 semestra)
1.3. število kreditnih točk: 60 kreditnih točk

2. Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki jih pridobijo s programom

 Program je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z ljudmi, ki potrebujejo dolgotrajno podporo ali oskrbo za življenje v skupnosti, zlasti zaradi težav v duševnem zdravju, demence ali drugih okoliščin. Namenjen pa je tudi vsem, ki podpirajo ljudi v akutnih duševnih krizah. Težišče programa je na psihosocialnem modelu razumevanja in odgovorov na duševne stiske, na enakopravnem sodelovanju različnih profilov strokovnjakov, strokovnjakinj v multiprofesionalnih timih, s poudarkom na vplivu ljudi z izkušnjo duševne stiske na vseh ravneh odločanja, od produkcije in prenašanja znanja do načrtovanja oblik podpore
Temeljni cilji programa so:

  •  vpeljati študentke in študente v celosten študij socialnega dela na področju duševnega zdravja v skupnosti ter poglobiti in nadgraditi znanja in spretnosti, pridobljene na dodiplomski stopnji, z namenom izboljšati kakovost skupnostnih služb pri delu z ljudmi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami;
  • omogočiti študentkam in študentom usmerjeno specializacijo na posebnih področjih duševnega zdravja v skupnosti;
  • zagotavljati mednarodno primerljivo znanje na področju.

Diplomanti so sposobni kritične presoje sodobnih teorij in obstoječih praks duševnega zdravja v skupnosti in imajo potrebne spretnosti za avtonomno strokovno skupnostno delo z ljudmi s težavami v duševnem zdravju. Znajo kritično ovrednotiti obstoječe službe duševnega zdravja v skupnosti in so sposobni načrtovati in izpeljati praktični inovativni projekt na podlagi evalvacije potreb. Občutljivi so za uporabniško perspektivo. Razumejo, kritično vrednotijo in uporabljajo različne metode kvalitativnega raziskovanja. Znajo raziskovati skupaj z uporabniki in drugimi akterji. Občutljivi so za spolna in kulturna vprašanja v kontekstu duševnega zdravja in antidiskriminacijska načela. Znajo prepoznati in reflektirati svoje predsodke. Znajo reflektirati izkušnje ob praktičnem delu ter integrirati teorijo in prakso. Sposobni so vnašati nova znanja v obstoječe time. Sposobni so uporabljati relevantne domače in mednarodne vire. Sposobni so napisati znanstveno besedilo. Usposobijo se za mednarodno znanstveno in praktično sodelovanje.

3. Podatki o mednarodni primerljivosti programa

Program je primerljiv z naslednjimi programi:

-   Mental Health, Department Of Applied Social Sciences, London Metropolitan University,Velika Britanija

-   Master Degree (M.A.) Program, Department of Community Mental Health, Faculty of Social Welfare & Health Sciences, University of Haifa, Izrael

-   Master of Social Work (Mental Health), School of Social Work, Faculty of Arts, University of Melbourne's, Avstralija


4. Podatki o mednarodnem sodelovanju

Informacije so dostopne na povezavi za mednarodno sodelovanje


5. Način izvajanja študija: izredni

6. Predmetnik študijkega programa Duševno zdravje v skupnosti

Študij je sestavljen iz dveh obveznih predmetov (Duševno zdravje v perspektivi vsakdanjega življenja in Praktikuma.)

Študent/ka izbere dva obvezna izbirna predmeta iz nabora treh obveznih izbirnih predmetov (izbere lahko tudi tretji obvezni izbirni predmet), ter tri izbirne predmete iz nabora izbirnih predmetov ali dva predmeta iz nabora predmetov drugih magistrskih programov FSD in magistrskih programov drugih fakultet in univerz doma in v tujini.

Skrbnika: Vito Flaker in Mojca Urek

 

1. letnik
Obvezni predmeti programa

1. LETNIK / 1. semester
1Duševno zdravje v perspektivi vsakdanjega življenja30030000605
2Izbirni predmet 130030000605
3Izbirni predmet 230025005605
4Obvezni izbirni predmet 130030000605
5Obvezni izbirni predmet 230025005605
 1500140001030025
1. LETNIK / 2. semester
1Izbirni predmet 130025005605
2Izdelava magistrske naloge0000024024020
3Terensko delo 20200080012010

Obvezni izbirni predmeti programa

1. LETNIK / 1. semester
1Fenomenologija duševnega zdravja30025005605
2Inovacije na področju storitev in služb duševnega zdravja v skupnosti30025005605
3Izbrane metode kvalitativnega raziskovanja30030000605

Izbirni predmeti programa

1. LETNIK / 1. semester
1Analiza tveganja30025005605
2Individualizacija socialnovarstvenih storitev30025005605
3Pripovedovanje in zapisovanje zgodb 30030000605
4Psihoanalitična teorija 30025005605
5Skupinska analiza 30025005605
6Zagovorništvo30030000605

Legenda:
P - predavanja
S - seminar
SV - seminarske vaje
TD - terensko delo
DO - druge oblike dela, v kolikor obstajajo
ETCS - kreditne točke