Študijski program

Socialno delo


1. Podatki o študijskem programu:

1.1. naslov študijskega programa z navedbo stopnje: drugostopenjski študijski program Socialno delo

1.2. trajanje študijskega programa: 1 leto (2 semestra)

1.3. število kreditnih točk: 60 kreditnih točk

1.4. navedba modulov: Moduli programa (študent/ka izbere enega):

  • Teorije in metode socialnega dela (skrbnik Vito Flaker)

  • Socialno delo v vzgoji in izobraževanju (skrbnica Lea Šugman Bohinc)

  • Supervizija (skrbnica Liljana Rihter)

2. Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki jih pridobijo s programom
1. Omogočiti slušateljem in slušateljicam spoznavati temeljne vrednote, koncepte, načela, mandate, metode in teorije socialnega dela.
 2. Usposobiti slušateljice in slušatelje v temeljnih spretnostih, metodah in postopkih socialnega dela in jih usposobiti za bodisi samostojno svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju, raziskovalno, organizacijsko delo in pa supervizijo v socialnem delu.
3. Omogočiti študentom preko angažiranega sodelovanja v akcijskem projektu ustvarjanje praktične integracije oz. sinteze konceptov, metod, spretnosti in etičnega ravnanja.
Splošne kompetence si bodo študenti pridobili skozi študij obveznih predmetov in skozi praktično izvedbo terenskega ter projektnega dela. Med te kompetence sodijo:
1.    Poznavanje in razumevanje
-          temeljnih vrednot, načel in spretnosti sodobnega participatornega socialnega dela.
-          teorije, pristopov in metod sodobnega participatornega socialnega dela na področju psihosocialne podpore in pomoči (svetovalnega dela).
-          osnovnih modelov in načel socialne države, socialne varnosti…
-          osnovnih družboslovnih in humanističnih teorij in konceptov, ki so ključnega pomena v socialnem delu.
-          področij socialnega dela, s posebnim poudarkom področjem socialnega dela v vzgoji in izobraževanju, supervizije v socialnem delu, splošnega razvoja teorij in metod socialnega dela
-          osnovnih pedagoško andragoških zakonitosti, zlasti z vidika svetovalnega dela

2.    Sposobnost sinteze
-          temeljnih konceptov sodobnega participatornega socialnega dela z načini njihovega udejanjanja v praksi posrednega in neposrednega socialnega dela (zlasti na področju vzgoje in izobraževanja, supervizije, raziskovanja, socialne politike idr. …)
-          družbenih, pravnih, psiholoških in antropoloških teorij v teorije, metode in postopke socialnega dela.
-          med pravnimi, ekonomskimi in (socialno-) političnimi dejavniki socialnega dela in prakso socialnega dela.
-          različnih teorij v osebne teoretične matrice in pristopov, metod ter tehnik v osebni stil dela oz. sodelovanja (na področju vzgoje in izobraževanja, supervizije …).
3.    Uporaba
-          jezika sodobnega participatornega socialnega dela.
-          metod in temeljnih spretnosti participatornega socialnega dela.
-          pravnih postopkov.
-          razumevanja socialnopolitičnih pojmov pri praktičnem delu.
-          teorije in konceptov za snovanje akcije (projekta), za razumevanje determinant procesov in izidov lastnega dela.
-          projektnega načina dela.
-          metod socialnega dela v praktičnem okolju.
-          metod in tehnik supervizije.
4.    Kritična refleksija (in dosledna uporaba etike udeleženosti, krepitve moči)

3. Podatki o mednarodni primerljivosti programa
Program je primerljiv z naslednjimi programi:

-          International Master’s Programme in Social Work, Stockholm University, Švedska,Vir: http://www.su.se/english/ (1.8.2008)

-          Master of Social Work, Augsburg College, Minneapolis, ZDA Vir: http://www.augsburg.edu/msw/index.html (1. 8. 2008)

-          MA Social Work, Anglia Ruskin University, Velika Britanija, Vir: http://www.anglia.ac.uk/ruskin/en/home/prospectus/pgft2008/social_work.html (1.8.2008)


4. Podatki o mednarodnem sodelovanju
Informacije so dostopne na povezavi za mednarodno sodelovanje


5. Način izvajanja študija: 
izredni

6. Predmetnik Socialno delo

Program sestavljajo obvezni in izbirni predmeti, praktikum in izdelava magistrskega dela. Študent/ka mora opraviti: 

• skupne obvezne predmete, ki prinesejo skupaj 12 KT
• praktikum, ki prinese za modul socialno delo v izobraževanju 8 KT, za modul teorije in metode socialnega dela 7 KT in za modul supervizija 12 KT
• obvezni predmet izbranega modula, ki prinese za modul socialno delo v izobraževanju 5 KT, za modul  teorije in metode socialnega dela 15 KT in za modul supervizija 10 KT
• izbirni predmet izbranega modula, ki prinese za modul socialno delo v izobraževanju 10 KT in za modul supervizija 3 KT
• odprti izbirni predmet*, ki prinese za modul socialno delo v izobraževanju 5 KT, za modul teoriej in metod socialnega dela 6 KT in za modul supervizija 3 KT
• magistrsko delo (20 KT).

Opomba:

* Odprti izbirni predmet študent/ka izbere na fakulteti ali na drugi visokošolski instituciji v EU. K izbiri predmeta z druge visokošolske institucije mora dati soglasje koordinator/ica.