Študijski program

Socialno delo


1. Podatki o študijskem programu:

1.1. naslov študijskega programa z navedbo stopnje: drugostopenjski študijski program Socialno delo

1.2. trajanje študijskega programa: 1 leto (2 semestra)

1.3. število kreditnih točk: 60 kreditnih točk

2. Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki jih pridobijo s programom
1. Omogočiti slušateljem in slušateljicam spoznavati temeljne vrednote, koncepte, načela, mandate, metode in teorije socialnega dela.
 2. Usposobiti slušateljice in slušatelje v temeljnih spretnostih, metodah in postopkih socialnega dela in jih usposobiti za bodisi samostojno svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju, raziskovalno, organizacijsko delo in pa supervizijo v socialnem delu.
3. Omogočiti študentom preko angažiranega sodelovanja v akcijskem projektu ustvarjanje praktične integracije oz. sinteze konceptov, metod, spretnosti in etičnega ravnanja.

 Diplomanti in diplomantke magistrskega programa bodo tako sposobni v praksi raziskovati, organizirati, analizirati, soustvarjati rešitve in razvijati inovativne pristope v procesih učenja, opore, svetovanja oz. pomoči ljudem v stiski na poseben, socialnodelovni način, različen od pristopov drugih profilov, ki se ukvarjajo s stiskami ljudmi, kot člani tima ali samostojno bodo delovali kot šolski svetovalni delavci ali šolske svetovalne delavke v institucijah vzgoje in izobraževanja od vrtcev do ustanov za izobraževanje odraslih.

 3. Podatki o mednarodni primerljivosti programa

Program je primerljiv z naslednjimi programi:
International Master's Programme in Social Work, Stockholm University, Švedska
sisu.it.su.se/search/show_education_info/23257/en
Ma Social Work, Anglia Ruskin University, Velika Britanija
www.anglia.ac.uk/ruskin/en/home/prospectus/pg/social_work.html

 


4. Podatki o mednarodnem sodelovanju
Informacije so dostopne na povezavi za mednarodno sodelovanje


5. Način izvajanja študija: 
izredni

6. Predmetnik Socialno delo

Program sestavljajo obvezni in izbirni predmeti, praktikum in izdelava magistrskega dela. Študent/ka mora opraviti: 

• obvezne predmete, ki prinesejo skupaj 15 KT
• praktikum, ki prinese za modul 10 KT
• dva izbirna predmeta iz vpisanega programa
• en odprti izbirni predmet lahko študent/ka izbere iz nabora izbirnih predmetov tega študijskega programa ali nabora izbirnih predmetov drugih magistrskih programov FSD ali magistrskih programov drugih fakultet in univerz doma ali v tujini
• magistrsko delo (20 KT).