Prešernove nagrade za leto 2018


ZADEVA: Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani za leto 2018

 

 

Spoštovani!

 

V septembru pričenjamo z izbiranjem najboljših študentskih del, ki se bodo potegovala za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani za leto 2018 (v nadaljevanju: nagrade). Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju: univerza) s podeljevanjem nagrad za najboljša dela spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov vključno z zaključeno 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe oz. enovitim magistrskima študijem.

 

Najboljša študentska dela bodo izmed predlaganih izbirana v skladu z določbami Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: pravilnik) in Poslovnika o delu Komisije za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: poslovnik), ki sta objavljena na:

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017052315013989/

 

V nadaljevanju vas želimo spomniti na postopke in roke, na katere so vezane aktivnosti članic univerze, ki jih določata pravilnik in poslovnik. Dopisu prilagamo obrazec za predloge za Prešernove nagrade študentom za leto 2018. Predlagamo, da ga uporabite že v prvi fazi izbora na članicah, saj vsebuje tudi privolitev avtorja k obdelavi osebnih podatkov.

 

A.     Do 10. septembra 2018 študenti članici univerze predložijo dela, s katerimi se želijo potegovati za nagrado.

 

Predlagana so lahko dela, ki izrazito presegajo redne študijske zahteve in so napisana v strokovno neoporečni slovenščini ali v tujem jeziku, če je študent vpisan na študijski program, ki se deloma ali v celoti izvaja v tujem jeziku. V tem primeru mora biti delu dodan obširen povzetek v strokovno pravilni slovenščini (7. člen pravilnika in 1. člen sprememb pravilnika z dne 30. 6. 2015). Na prvi strani predloženega dela mora biti zapisan naslov tudi v slovenskem jeziku (1. člen sprememb pravilnika z dne 27. 9. 2016).

 

B.     Do 10. oktobra 2018 članica univerze predloži komisiji najboljša dela, ki so po njeni oceni najprimernejša za nagrado.

 

Vsaka članica Univerze v Ljubljani lahko predlaga tri dela; članice, ki imajo vpisanih več kot 2.500 študentov, pa lahko predlagajo največ štiri dela (2. člen poslovnika). V letu 2018 lahko do štiri dela predlagajo članice: UL BF, UL EF, UL FF in UL PEF.

 

Članica univerze za vsako predlagano delo navede področje in predlaga po enega kvalificiranega ocenjevalca za člana področne komisije za vsako področje, za katerega predlaga vsaj eno delo. Področja so: biomedicina, biotehnika, družboslovje, humanistika in izobraževanje, naravoslovje, tehnologija, umetnost (9. člen pravilnika). Končna razvrstitev v področja in sestava področnih komisij je v pristojnosti komisije. Odgovornost članice je, da od predlaganih ocenjevalcev pridobi privolitev za delo v področnih komisijah in zagotovi, da bodo delo v teh komisijah lahko opravili v času 22. 10.–16. 11. 2018.

 

Predloge za nagrado dostavite na rektorat univerze, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba je: Anja Premk, e-pošta: anja.premk@uni-lj.si , telefon: 01 2418 642.

 

C.     Popolna vloga obsega sklep pristojnega organa članice s seznamom predlaganih del za nagrado in naslednja gradiva:

 

1.     En tiskan izvod vsakega predlaganega dela

Dela morajo biti vezana v spiralo, velikost A4, na naslovni strani besedilo (članica Univerze v Ljubljani, naslov dela, ime in priimek avtorja, kraj in letnica); naslednja stran je tej enaka, le da je pod imenom in priimkom avtorja besedilo:

"Delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom ................" Za notranjo stranjo mora biti povzetek vsebine dela v slovenskem jeziku in povzetek vsebine dela v angleškem jeziku (vsak povzetek največ na eni strani), povzetkoma sledi kazalo.

Za vse tri umetniške akademije velja podobna zunanja oblika predloženih del. Akademija za glasbo in Akademija za gledališče, radio, film in televizijo predloži komisiji en izvod javno izvajanega dela, posnetega na podatkovnemu nosilcu za univerzitetni arhiv. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje predloži ob slikarskih, kiparskih in oblikovalskih delih tudi en izvod fotografij teh del (velikost 18 x 24 cm), prav tako za univerzitetni arhiv. (3. člen poslovnika)

 

2.    Elektronski izvod predlaganega dela, vsak predlog na svoji zgoščenki

Elektronski izvod je istoveten tiskanemu. Datoteke poimenujte na naslednji način: Ime Priimek – Naslov dela. Dovoljeni so naslednji formati: tekstovne datoteke (formata doc ali pdf), video posnetki in zvočni posnetki.

2.1 Na zgoščenki morajo biti priloženi oceni ocenjevalcev ter bibliografija avtorja/ev, vključno z navedbo morebitne objave predlaganega dela ali s potrdilom o sprejemu v objavo. Oceni naj ne bosta preobsežni (do 2 strani) in naj bosta podpisani. Priložite ju v ločenih dokumentih in ju poimenujte: Ime Priimek – Ocena 1, Ime Priimek – Ocena 2.

2.2 Na zgoščenki mora biti priložen izpolnjen obrazec za predloge za Prešernove nagrade 2018 iz priloge.

 

3. Izpolnjen in lastnoročno podpisan obrazec s privolitvijo avtorjev k obdelavi osebnih podatkov se priloži v papirnati obliki (iz točke 2.2).

 

Če predlogi za nagrado niso predloženi v zahtevani obliki, strokovna služba članico univerze pozove, da jih v petih dneh ustrezno dopolni. Nepopolne vloge se s sklepom komisije zavržejo.

 

Komisija skrbi, da so glede na predložena dela med nagrajenimi, kolikor je mogoče, upoštevana vsa področja znanosti in umetnosti visokošolskega študija. Znotraj posameznih področnih skupin pa upošteva tudi število predloženih del in število študentov na posameznih področjih. Za pregled in oceno del za posamezna področja komisija imenuje delovna telesa – področne komisije. Člani področnih komisij so imenovani iz vrst komisije in članic univerze tako, da se lahko ustrezno ocenijo vsa predložena dela. Pri ocenjevanju del v tistih področnih komisijah, kjer sta dva predstavnika z iste članice univerze, imata samo en glas. Člani področnih komisij ne morejo biti mentorji ali poprejšnji ocenjevalci predloženih del. Merila za ocenjevanje predloženih del in področja so navedena v 9. členu pravilnika.

 

D.    Rokovnik:

 

-     Do 10. septembra 2018 kandidati oddajo svoja dela na članicah.

-     Do 10 oktobra 2018 članice predložijo komisiji dela, ki so po njihovi oceni najprimernejša za nagrado, in predloge za člane področnih komisij.

-     Od 11. oktobra 2018 dalje predlagana dela pregledajo člani komisije, zadolženi za posamezna področja, in podajo predloge o razvrstitvi del v področja.

-     Od 17. oktobra 2018 do 21. novembra 2018 se komisija sestane dvakrat. Prvič pregleda prispele predloge za nagrade in poročila članov komisije, razvrsti dela po področjih in imenuje področne komisije ter člane področnih komisij za oceno nalog. Na drugem sestanku obravnava poročila področnih komisij in odloči o nagradah.

-     Do 26. novembra 2018 komisija obvesti članice univerze o prejemnikih nagrad.

-     Od 26. do 28. novembra 2018 imajo članice čas, da pripravijo predstavitve nagrajencev in njihovih del. Na univerzi poskrbimo za listine, trdo vezavo nagrajenih del in organizacijo podelitve nagrad ob tednu univerze.

-     Svečana podelitev nagrad bo potekala ob tednu univerze v začetku meseca decembra 2018.

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

 

S spoštovanjem,

 

                                                                

Pripravila

Anja Premk

samostojna svetovalka               

 

 

 

 

 

 

Mihaela Bauman Podojsteršek

glavni tajnik

 

po pooblastilu:

Polonca Miklavc Valenčič

 

 

 

 

 

 

 

 

 več novic