Nasilje nad ženskami in otroki v zasebni in javni sferi


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: 2. stopnja SV

Nosilci: Darja Zaviršek
1050000651255


Cilji:

Cilji predmeta so razumevanje vpliva nasilja na življenjski svet otroka in ženske, prepoznavanje različnih oblik nasilja in učenje o oblikah ukrepanja, zaščite in podpore v procesu okrevanja.

Predmetno specifične kompetence so: študent/ka razvije kritično refleksijo nasilja v javni sferi in v družini; zna kritično ovrednotiti metode socialnega dela na področju nasilja iz vidika upoštevanja spola in na otroka usmerjene perspektive dela; osvoji osnove psihosocialne pomoči in podpore ženskam, ki so preživele nasilje; osvoji osnovna znanja o komunikaciji z otroki v kontekstu psihosocialne pomoči. - Razumevanje konceptov otroštva v zgodovini, s poudarkom na kulturne razlike in globalne posebnosti;

 • Razumevanje koncepta na otroka usmerjena perspektive in njegove aplikacije v socialnem delu;
 • Razumevanje koncepta nasilja nad otroki, s poudarkom na spolno specifičnih razlikah in na procesih okrevanja;
 • Kompetence za katere predmet usposobi študenta: analitično delo, refleksivno razumevanje fenomenov nasilja nad otroki in uporaba različnih metod in tehnik v procesih okrevanja.

Zgodovina otroštva: evropski prostor; Slovenija in študije primerov iz mednarodnega prostora.


Vsebina predmeta:
 • Konstrukcija spola, spolna neenakost.
 • Zgodovinska perspektiva prepoznavanja nasilja in zlorab.
 • Refleksija nasilja in zlorab v javni sferi.
 • Zgodovina otroštva: evropski prostor; Slovenija in študije primerov iz mednarodnega prostora;
 • Nasilje in zloraba otrok v družini in v institucijah;
 • Nasilje nad ženskami.
 • Oblike nasilja in zlorab.
 • Prepoznavanje nasilja in zlorabe otrok.
 • Na otroka usmerjena perspektiva dela.
 • Komunikacija z otrokom.
 • Razvijanje delovnega odnosa z otrokom.
 • Oblike pomoči odraslim žrtvam, ki so preživele nasilje.
 • Potrebe otrok: varnost, navezanost, zaščita, ustvarjalnost, razvoj; -Družinska dinamika v primeru nasilja in zlorab otrok znotraj družine;
 • Nasilje nad gibalno, senzorno in intelektualno oviranimi otroki; - Prepoznavanje zlorab in nasilja nad otroci;
 • Otroci preživeli koncentraicjska taborišča, preganjanje in vojne,
 • Osnove bio-psiho-socio dinamike travme;
 • Posledice travm v otroštvu;
 • Timsko delo, pristojnosti različnih služb, medinstitucionalno sodelovanje; 
 • Procesi okrevanja: vzpostavljanje stika z otrokom, neverbalna komunikacija, zaupna oseba; zaščita otroka,zaščita pred retravmatizacijo;
 • Svetovalno terapevtski odnos, etičnost, samorefleksivnost;
 • Pomoč pri okrevanju: oporne osebe, uporaba zgodb, igre z lutkami, rituali očiščenja;
 • Transportiranje travm, transgeneracijske travme. 

Temeljna literatura:
 • Bear Z., (Ur.) (1998), Good practice in counselling people who have been abused. Good practice series 4. London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Cooper, D. M., Ball, D. (1991), Social work and child abuse. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London: Macmillan.
 • Miller, A. (2005), Upor telesa. Ljubljana: Tangram.
 • Oates, R. K. (1996), The spectrum of child abuse: assesment, treatment and prevention. New York: Brunner/Mazel, Publishers.
 • Zaviršek, Darja (1997), Diskurzi o nasilju in pomoči. Soc. delo, , let. 36, št. 5/6, str. 329-345.
 • Zaviršek, Darja (1998), Razumevanje nasilja v socialnih znanostih : knjigi na pot. V: BASS, Ellen, DAVIS, Laura. Pogum za okrevanje : priročnik za ženske, ki so preživele spolno zlorabo v otroštvu, (Zbirka Ženske in duševno zdravje). Ljubljana: Liberalna akademija: Visoka šola za socialno delo,, str. 7-22.
 • Zaviršek, Darja (2005), Vloga služb socialnega varstva pri obravnavi nasilja nad ženskami in otroki. (11. dnevi javnega prava, Portorož, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v ljubljani, 8.-10. junij) Javna uprava, letn. 41, št. 2/3, str. 553-570.
 • Zaviršek, Darja (2003), Nevidno nasilje - normativnost in normalizacija nasilja nad ljudmi z gibalnimi, senzornimi in intelektualnimi ovirami = [Invisible violence: norm-activity and norm-alisation of violence against people with motor, sensorial and intellectual disabilities]. Rev. krim. kriminol., let. 54, št. 1, str.3-14.
 • Walker M (1997). Učenje veščin za delo z ženskami in otroci, ki preživljajo nasilje. Socialno delo, 36: 415-425.
 • Wilson, J. (2003), Child-Focused Practice. A Collaborative Systemic Approach. London: Karnac Books.
 • Zaviršek, Darja (2014), Nasilje nad ženskami z gibalnimi, senzornimin in intelektualnimi ovirami: patologizirana resničnost. V: Leskošek, Vesna, Antić, Milica, Selišnik, Irena, Filipčič, Katja, Urek; Mojca, Matko, Katja, Zaviršek, Darja, Sedmak, Mateja, Kralj, Ana; Proučevanje nasilja v Sloveniji. Aristej. Maribor.

 • Leskošek, Vesna, Antić, Milica, Selišnik, Irena, Filipčič, Katja, Urek; Mojca, Matko, Katja, Zaviršek, Darja, Sedmak, Mateja, Kralj, Ana; Proučevanje nasilja v Sloveniji. Aristej. Maribor.

 •  


Pogoji za vključitev v delo:

Za pristop k izpitu je pogoj opravljena raziskovalna naloga in pristnost na seminarju.


Metode ocenjevanja:

a) Pisni izpit in izdelava raziskovalne naloge
b) od 6-10 (pozitivno); 1-5 (negativno)