Socialna pravičnost in zagovorništvo

Socialno delo


Stopnja: 2
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

3020000751255


Cilji:

Prvi cilj predmeta je kompleksno razumevanje odnosa med družbeno normativiko, dogajanjem, ki povzroča krivice, in človeškim socialnim čutom za pravičnost. Drugi cilj predmeta je študentke in študente usposobiti za socialnodelovno akcijo in zagovorništvo žrtev krivic skozi kritično analizo dogajanj in razmerij, usvojitvijo konceptov in  tehnik zagovorništva in usvojitev temeljne argumentacije za vzgojo za pravičnost.


Vsebina predmeta:

Teorije socialnosti in socialne pravičnosti v filozofiji, sociologiji, antropologiji in drugih družboslovnih vedah

Razlikovanje med pravico (justico) in pravičnostjo, med normativiko in pravom ter socialno zakodiranimi načeli pravičnega

Zgodovinski primeri konflikta med pravom in pravičnostjo

Razmerja med pojmi moralnosti/etike, pravičnosti in prava

Zgodovinski primeri poprave krivic v smeri doseganja socialne pravičnosti in družbene sprave

Zgodovinska družbena gibanja za dosego socialne pravičnosti in restavrativne pravičnosti

Socialna država in socialna pravičnost: odnosi in razmerja

Rasizmi, seksizmi, ageizmi, razredne razlike: anatomija socialne krivičnosti

Zagovorniška metodologija in besednjak v sklicevanju na pravičnost

Zagovorniške tehnike in strategije (doseganje javnega glasu, zastavitev temeljnega vprašanja, ščitenje žrtve, iskanje zavezništev, empatični argument)

Vzgoja za socialno pravičnost: temeljni koncepti


Temeljna literatura:

Adams, Maurianne, Earren Blumenfeld. Readings for diversity and social justice. Routledge, 2013.

Alexander, Michelle. The new Jim Crow: Mass incarceration in the age of colorblindness. The New Press, 2012.

Capeheart, Loretta, Milovanovic, Dragan. Social Justice: Theories, Issues, and Movements. Rutgers Univ. Press, 2007

Linker, Maureen. Intellectual empathy: critical thinking for social justice. Univ. of Michigan Press, 2014.

Mapp, Susan C. Human rights and social justice in a global perspective: an introduction to international social work. Oxford univ. press: 2014.

Midgley, Mary. The ethical primate: humans, freedom and morality. Routledge: 1996.

Reisch, Michael, Charles D. Garvin. Social work and social justice: concepts, challenges, and strategies. Oxford univ. press: 2016.

Šumi, Irena, Oto Luthar. Slovenski Pravični med narodi. Založba ZRC SAZU, 2016.

Šumi, Irena. Slovenski antisemitizem, živ pokopan v ideologiji slovenske narodne sprave. ČKZ, 2015, št. 260, str. 69 – 88.

Wronka, Joseph M. Human rights and social justice: social action and service for the helping and health professions. Sage: 2007.

Dodatna literatura o primerih socialnih krivic bo izbrana posebej in variabilno.

Additional literature on social injustice cases will be selected and will vary.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis na magistrski študij in opravljeni pogoji za to.


Metode ocenjevanja:

Zaključni oralni izpit

Individualni in skupinski izdelki na podlagi predpisanih gradiv, prezentacije, vaje v argumentaciji

Standardna ocenjevalna lestvica 6 – 10.


Delež v %:Zaključni oralni izpit 70%, Individualni in skupinski izdelki na podlagi predpisanih gradiv, prezentacije, vaje v argumentaciji 30%