COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKnjižne novosti jan.-feb. 2017


1.
AMNESTY International
        Priročnik : priročnik o uporabi participatornih metod pri učenju človekovih pravic / Amnesty International. - [S. l.] : Amnesty International, 2011. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Spoštuj človekove pravice, spoštuj moje dostojanstvo : priročniki za izobraževanje za človekovo dostojanstvo)

Izv. stv. nasl.: Facilitation manual: a guide to using participatory methodologies for human rights education; prevedeno iz angl. - Ov. naslov. - Priročnik za izvajalce aktivnosti Izobraževanje za človekovo dostojanstvo. - Bibliografija: str. 83
a) Človekove pravice - Metodika pouka - Priročniki b) človekove pravice

342.7:37.091.3(035)
COBISS.SI-ID 3793765

2.
ARRUZZA, Cinzia
        Nevarna razmerja : poroke in razveze marksizma in feminizma / Cinzia Arruzza ; [prevedla Mojca Dobnikar ; spremna beseda Maca Jogan]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2016 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XX, 155 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Dangerous liaisons. - O avtorici: str. [II]. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 450 izv. - Predgovor / Penelope Duggan v sodelovanju s Terry Conway: str. IX-XX. - Ob slovenskem prevodu knjige Nevarna razmerja / Maca Jogan: str. 125-155. - Bibliografija: str. 119-124

ISBN 978-961-7003-07-9
a) Marksizem b) Komunizem c) Feminizem d) Spol - Politični vidik e) Ženske - Politična anganžiranost f) Feminizem g) Feminism h) Komunizem i) Communism j) Marksizem k) Marxism l) feminizem m) komunizem

141.72:32:305
32-055.2
141.82:305-055.2
COBISS.SI-ID 287876864

3.
BOYD, Danah Michele, 1977-
        It's complicated : the social lives of networked teens / Danah Boyd. - New Haven ; London : Yale University Press, 2014. - XI, 281 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 245-266. - Kazalo

ISBN 978-0-300-16631-6
a) Mladina - Internet b) najstniki c) socialna omrežja d) internet e) navade

004.738.5-053.6
COBISS.SI-ID 4681829

4.
BRINEY, Kristin
        Data management for researchers : organize, maintain and share your data for research success / Kristin Briney. - Exete : Pelagic Publishing, cop. 2015. - 191 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Research skills series)

Bibliografija: str. 171-185. - Kazalo. - Vsebina: The data problem ; The data lifecycle ; Planning for data management ; Documentation ; Organization ; Improving data analysis ; Managing sensitive data ; Storage and backups ; Long-term storage and preservation ; Sharing data ; Data reuse and restarting the data lifecycle

ISBN 978-1-78427-012-4 (hbk)
ISBN 978-1-78427-011-7 (pbk)
ISBN 978-1-78427-013-1 (ePub)
ISBN 978-1-78427-014-8 (Mobi)
ISBN 978-1-78427-030-8 (pdf)
a) Data libraries - Management b) Electronic data processing c) Information storage and retrieval systems d) Research - Information services e) podatki f) podatkovne knjižnice g) obdelava podatkov h) shranjevanje podatkov i) priklic podatkov j) raziskovanje k) upravljanje podatkov

001.891:004.62
COBISS.SI-ID 29813287

5.
        CARE ethics and political theory / edited by Daniel Engster and Maurice Hamington. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - XIV, 315 str. ; 24 cm

Originally published: 2007. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-19-871634-1
a) socialna etika b) pravičnost c) socialno skrbstvo d) politika e) politična teorija f) politična etika g) filozofija h) zborniki

172(082)
COBISS.SI-ID 4714085

6.
CHIROT, Daniel
        How societies change / Daniel Chirot. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage/Pine Forge, cop. 2012. - XII, 165 str. : tabele, zvd. ; 23 cm. - (Sociology for a new century series)

Bibliografija: str. 149-154. - Kazalo

ISBN 978-1-4129-9256-5
a) Makrosociologija b) Macrosociology c) Družbene spremembe d) Social change e) Družbeni razvoj f) Social evolution

316.42
COBISS.SI-ID 31404893

7.
CHRISTINE de Pisan
        Knjiga o Mestu dam / Christine de Pizan ; [prevod Tatjana Jurkovič ; spremna beseda Eva D. Bahovec]. - Ljubljana : Delta, 1999 ([s. l.] : Simčič). - 339 str. ; 22 cm. - (Delta)

Prevod dela: Le livre de la cité des dames. - Ov. naslov: Mesto dam
a) Ženske - Družbeni vidik b) žensko vprašanje c) pravice žensk d) človekove pravice e) moški f) zgodovinski pregledi g) kulturna zgodovina

396:316
342.726-055.2
COBISS.SI-ID 103740928

8.
        CODE of practice for the doctoral school of the National University of "Kyiv-Mohyla Academy" = Reglament doktorskoj školi Nacional'nogo universitetu "Kievo-Mogiljans'ka Akademija". - Kyiv : National University of Kyiv-Mohyla Academy, 2011. - 86 str. ; 22 cm

a) doktorski študij b) kodeks ravnanja c) standardi d) postopki

378.046-021.68(477)
COBISS.SI-ID 4741733

9.
CONNAWAY, Ronda S.
        Social work practice / Ronda S. Connaway and Martha E. Gentry. - Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1988. - XIV, 208 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 192-202. - Kazalo

ISBN 0-13-819558-7
a) socialno delo b) socialne službe c) praksa

36
COBISS.SI-ID 4747877

10.
CONSTABLE, Robert T.
        Social work with families : content and process / Robert Constable, Daniel B. Lee. - 2nd ed. - Chicago : Lyceum Books, 2015. - XIX, 342 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-935871-71-2
a) socialno delo z družino b) družina

364.4-055.5/.7
COBISS.SI-ID 4682597

11.
COURNOYER, Barry R.
        The social work skills workbook / Barry Cournoyer. - 7th ed. - Belmont : Brooks/Cole, 2014. - XVII, 686 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 655-680. - Kazalo

ISBN 978-1-285-17719-9
a) Social work education b) socialno delo c) izobraževanje v socialnem delu d) profesionalizem e) sposobnosti f) znanje g) evalvacija

36
COBISS.SI-ID 4712549

12.
ERIKSEN, Thomas Hylland, 1962-
        A history of anthropology / Thomas Hylland Eriksen and Finn Sivert Nielsen. - 2nd ed. - London : Pluto, cop. 2013, 2001. - X, 254 str. ; 22 cm. - (Anthropology, culture and society)

Bibliografija: str. 221-238. - Kazalo

ISBN 978-0-7453-3352-6 (broš.)
a) Antropologija - Zgodovina b) Antropologija - Filozofija

572.1/.4:304(091)
FRASCATI:
5-402
COBISS.SI-ID 24240952

13.
FAKULTETA za upravo (Ljubljana)
        Iz tradicije v (u)pravo smer : zbornik ob 60. obletnici Fakultete za upravo / Janez Stare, urednik. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2016 (Kranj : Jagraf). - 214 str. : ilustr. ; 23 cm

400 izv.

ISBN 978-961-262-095-0
a) Fakulteta za upravo (Ljubljana) - 1956-2016 - Zborniki b) upravne vede c) visokošolski študij

378.6:35(497.4Ljubljana)(082)
COBISS.SI-ID 287151104

14.
        FROM social competition to social dumping / editet by Jan Buelens, Marc Rigaux. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, cop. 2016. - XII, 148 str. ; 24 cm. - (Social Europe Series ; Vol. 35)

Bibliografija z opombami na dnu

ISBN 978-1-78068-352-2
a) EU b) pravo c) socialno pravo d) konkurenca e) socialno izkoriščanje f) socialno izključevanje g) socialni dumping h) delovno pravo

349.2:347.7
COBISS.SI-ID 4539237

15.
GATRELL, Peter
        The making of the modern refugee / Peter Gatrell. - Oxford (UK) ; New York : Oxford University Press, 2015. - XVI, 312 str. : zvd. ; 23 cm

Nadaljnje branje: str. 297-299 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-19-874447-4 (broš.)
ISBN 978-0-19-967416-9 (trda vezava)
a) Migracije - Zgodovina - 20. st. b) migranti c) begunci d) selitve

314.15"19"
COBISS.SI-ID 20540981

16.
GERENČER Pegan, Simona
        Ljudje z gluhoslepoto v Sloveniji / Simona Gerenčer Pegan. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2017. - 166 str. ; 23 cm

200 izv. - Bibliografija: 150-161. - Kazali

ISBN 978-961-6569-63-7
a) gluhoslepota b) socialna izključenost c) gluhoslepi d) institucionalno varstvo e) Slovenija

364.65-056.262/.263(497.4Slovenija)
COBISS.SI-ID 90005249

17.
        GETTING welfare to work : street-level governance in Australia, the UK, and the Netherlands / Mark Considine ... [et al.]. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - X, 205 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 189-197. - Kazalo

ISBN 978-0-19-874370-5
a) zaposlovanje b) politika zaposlovanja c) ukrepi d) Avstralija e) Velika Britanija f) Nizozemska g) sistemi blaginje

331.5
COBISS.SI-ID 4714341

18.
HAFFNER, Sebastian
        Defying Hitler : a memoir / Sebastian Haffner ; translated by Oliver Pretzel. - London : Phoenix, 2011. - 259 str. ; 20 cm : ilustr.

Prevod dela: Geschichte eines Deutschen. - Kazalo

ISBN 978-1-8421-2660-8 (broš.)
a) nacizem b) Nemčija c) 20. stol. d) zgodovina e) spomini

94(100)"19"
329.18(430)"1914/1933"
COBISS.SI-ID 4684133

19.
        The HANDBOOK of Alzheimer's disease and other dementias / edited by Andrew E. Budson and Neil W. Kowall. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2014. - XV, 629 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Wiley Blackwell handbooks of behavioral neuroscience)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-4051-6828-1
ISBN 978-1-118-67285-3 (broš.)
a) demenca b) Alzheimerjeva bolezen c) kognitivne motnje d) motnje vedenja e) možgansko slikanje f) priročniki

616.892(035)
COBISS.SI-ID 4712037

20.
        HEALTH responses to new psychoactive substances / Alessandro Pirona ... [et al.]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. - 26 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 22-26

ISBN 978-92-9168-926-2

doi: 10.2810/042412
a) Evropska unija b) European Union c) 2015 d) droge e) psihoaktivne snovi f) zdravstvo

613.83:061.1EU
COBISS.SI-ID 4737893

21.
        HITRA ocena potreb in storitev za dolgotrajno oskrbo in dezinstitucionalizacijo zavodov za dolgotrajno oskrbo na področju duševnega zdravja in intelektualnih ovir [Elektronski vir] : (DEZ-HOPS) : verzija 1.1. junij 2015 / Andreja Rafaelič, Darja Caserman, Darja Zupančič, Dimitrij Marušič, Drago Matkovič, Jana Mali, Katarina Ficko, Manca Peternel, Mateja Nagode in Vito Flaker. - Ljubljana : Meduza : Fakulteta za socialno delo, 2015. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm : graf. prikazi

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-HOPS. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v pdf formatu obsega 396 str. - Bibliografija: str. 383-391
a) dezinstitucionalizacija b) dolgotrajna oskrba c) duševno zdravje d) osebe z intelektualnimi ovirami e) potrebe f) storitve g) raziskovanje h) metodologija raziskovanja i) akcijsko raziskovanje j) metodični moduli k) moduli ocene l) akcijski načrti

364-781.7-786.2
COBISS.SI-ID 4750949

22.
        HOSPITAL emergency presentations and acute drug toxicity in Europe : update from the Euro-DEN Plus research group and the EMCDDA / [authors David M. Wood, Isabelle Giraudon, Jane Mounteney and Paul I. Dargan]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. - 17 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm. - (Rapid communication)

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 16

ISBN 978-92-9168-933-0

doi: 10.2810/20292
a) Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami b) Zasvojenost z mamili c) droge d) akutne zastrupitve e) urgentni primeri

613.83:061.1EU
COBISS.SI-ID 4717157

23.
        IMMIGRANT and refugee children and families : culturally responsive practice / Alan J. Dettlaff, Rowena Fong, editors. - New York : Columbia University Press, 2016. - XVII, 524 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-231-17284-4
ISBN 978-0-231-17285-1 (broš.)
ISBN 978-0-231-54179-4 (el. knjiga)
a) begunci b) priseljenci c) imigracije d) ZDA e) migracijska politika f) oblike pomoči g) zdravstvo h) izobraževanje i) duševno zdravje j) socialne službe k) družina l) otroci m) zborniki

314.15:364.4(73)(082)
COBISS.SI-ID 4682085

24.
        KAKŠNA sociologija? Za kakšno družbo? / zasnoval in uredil Zdravko Mlinar ; [prevajalec povzetka in kazala Murray Bales]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 631 str. ; 24 cm. - (Prispevki in izzivi sociologije na Slovenskem ; 1)

Prispevki v slov., kazalo vsebine tudi v angl. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-235-799-3 (Fakulteta za družbene vede)
a) Sociologija - Zborniki b) Sociologija - Družbena vloga - Slovenija - Zborniki c) Družboslovno raziskovanje - Slovenija - Zborniki d) Sociologi - Slovenija - Zborniki e) družbene vede f) znanstvenoraziskovalno delo

316(082)
303(497.4)(082)
316-051(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 287060480

25.
KENNEDY, Declan
        Pisanje in uporaba učnih izidov : praktični vodnik / Declan Kennedy ; [prevod Doroteja Grčar]. - [Ljubljana] : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ; v Mariboru : Univerza, 2015 (Radovljica : Tiskarna Radovljica). - 109 str. : ilustr. ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: Writing and using learning outcomes. - 500 izv. - Bibliografija: str. 103-109

ISBN 978-961-6628-45-7 (CMEPIUS)
a) Visoko šolstvo - Študij - Preverjanje znanja - Priročniki b) Visoko šolstvo - Učni izidi - Pisanje - Priročniki c) visokošolski študij d) učni cilji e) kompetence f) ocenjevanje

001.89(035)
378:005.336.2(035)
COBISS.SI-ID 83848449

26.
LEWIS, Thomas, 1964-
        A general theory of love / Thomas Lewis, Fari Amini, Richard Lannon. - 1st Vintage ed. - New York : Vintage Books, 2001. - VIII, 274 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 241-254. - Kazalo. - Vsebina: The heart's castle: science joins the search for love ; Kits, cats, sacks, and uncertainty: how the brain's basic structure poses problems for love ; Archimedes' principle: how we sense the inner world of other hearts ; A fiercer sea: how relationships permeate the human body, mind, and soul ; Gravity's incarnation: how memory stores and shapes love ; A bend in the road: how love changes who we are and who we can become ; The book of life: how love forms, guides, and alters a child's emotional mind ; Between stone and sky: what can be done to heal hearts gone astray ; A walk in the shadows: how culture blinds us to the ways of love ; The open door: what the future holds for the mysteries of love

ISBN 0-375-70922-3 (pbk)
a) Ljubezen b) Psihološki vidik c) Love - Physiological aspects d) Psihobiologija e) Psychobiology f) Čustva g) Emotions

159.9.015.7
COBISS.SI-ID 27516765

27.
MALI, Jana
        Izhodišča za celostno oskrbo stanovalcev v Domu Petra Uzarja Tržič : končno poročilo / nosilka Jana Mali, sodelavka Anamarija Kejžar. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo ; Tržič : Dom Petra Uzarja, 2016. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Naročnik Dom Petra Uzarja Tržič. - Bibliografija: str. 52-53
a) stari ljudje b) domovi za stare c) demenca d) celostna oskrba e) institucionalno varstvo f) skupnost g) raziskave FSD

364.65-053.9
COBISS.SI-ID 4718693

28.
MARIE de France
        Lais : zgodbe o ljubezni / Marie de France ; prevedla Marija Javoršek ; [uvodna beseda Eva D. Bahovec ; spremna beseda Katarina Marinčič]. - Ljubljana : Delta, 2001 ([Ljubljana] : Simčič). - 231 str. ; 25 cm. - (Delta : knjižna zbirka za ženske študije in feministično teorijo)

Prevod dela: Lais. - Prvi glasovi žensk: str. 7-10. - Domneve o Marie de France / Katarina Marinčič: str. 211-227. - Kronologija: str. 229-231. - Bibliografija: str. 228-229

ISBN 961-90867-1-6
a) Marie de France (ok.1130-ok.1200) - Literarne študije b) stara francoska književnost c) srednjeveška poezija d) literarne vrste e) lai (lit.)

821.133.1'02-1
821.133.1'02.09 Marie de France
COBISS.SI-ID 115763456

29.
MEŠL, Nina
        Pomoč družinam v skupnosti : soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja : zaključno poročilo / [vodja projekta Nina Mešl ; raziskovalna skupina Ana Jagrič ... et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2016. - 359 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Izvajalec Fakulteta za socialno delo, Zdravstvena fakulteta, Fakulteta za šport. - Bibliografija: str. 345
a) socialno delo b) družina c) skupnost d) delovni odnos e) izvirni delovni projekt pomoči f) procesi pomoči g) pogovor h) telesna vadba i) mobilnost starih ljudi j) raziskave FSD

364-787.24
COBISS.SI-ID 4721765

30.
MIÉVILLE, China
        Perdido Street Station / China Miéville. - London : Pan Books, 2011. - 867 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-330-53423-9
a) leposlovje b) znanstvena fantastika

821.111-312.9=111
COBISS.SI-ID 4683877

31.
MILANOVIĆ, Branko, 1953-
        Global inequality : a new approach for the age of globalization / Branko Milanovic. - Cambridge (MA) ; London : The Belknap Press of Harvard University Press, cop. 2016. - IX, 299 str. : tabele, graf. prikazi ; 22 cm

Bibliografija: str. 265-282. - Kazalo

ISBN 978-0-674-73713-6
a) globalizacija b) svetovno gospodarstvo c) neenakost d) zgodovina e) izobrazba f) zdravje g) dežele h) trendi i) globalization j) world economy k) inequality l) history m) education n) health o) countries p) trends

33
COBISS.SI-ID 23178726

32.
MILIVOJEVIĆ, Zoran
        Igre, ki jih igrajo narkomani : transakcijska analiza problematičnega jemanja drog / Zoran Milivojević ; prevedla Tina Bončina ; ilustriral Marko Milović. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 469 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Igre koje igraju narkomani. - 800 izv. - Bibliografija: str. 463-469

ISBN 978-961-241-665-2
a) Narkomanija - Transakcijska analiza b) odvisnosti c) narkomanija d) narkomani e) manipulacija f) družbeno okolje g) transakcijska analiza

159.964.28:178.8
178.8:159.964
613.83:159.964
COBISS.SI-ID 262134528

33.
NIRENBERG, David, 1964-
        Communities of violence : persecution of minorities in the Middle Ages / David Nirenberg. - New paperback ed., with a new preface by the author. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2015. - XVIII, 301 str. : zvd. ; 24 cm

Bibliografija: str. 251-279. - Kazalo

ISBN 978-0-691-16576-9
a) Violence - Europe - History b) Nasilje - Evropa - Zgodovina c) Evropa d) zgodovina e) srednji vek f) družbena slojevitost g) manjšine h) družbene skupine i) družina j) rasa k) narodnost l) Židje m) gobavci n) muslimani o) Arabci p) kristjani

94(4)"375/1492"(=924)(=927)
316.356
COBISS.SI-ID 4682341

34.
        OBRAVNAVA v skupnosti / [avtorji Renata Ažman ... [et al.] ; urednica Vesna Švab]. - Ljubljana : Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje, 2015 ([Maribor] : Demago). - 124 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.sent.si/fck_files/Ucbenik_OBRAVNAVA_V_SKUPNOSTI_Vesna_Svab_ur.pdf. - 300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-93651-5-1
ISBN 978-961-93651-6-8 !
a) Duševno zdravje - Slovenija - Zborniki b) Duševne motnje - Zdravljenje - Zborniki c) Duševni bolniki - Skupnostna skrb - Zborniki d) skupnostna psihiatrija e) pacientove pravice f) stigmatizacija g) psihosocialna rehabilitacija h) družinski zdravniki i) skupine za samopomoč j) preventiva k) promocija zdravja

616.89(082)
COBISS.SI-ID 282326016

35.
        The OXFORD handbook of prosocial behavior / edited by David A. Schroeder, William G. Graziano. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2015. - XXII, 787 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Oxford library of psychology)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-19-539981-3
a) vedenje b) altruizem c) socialna psihologija d) priročniki

316.6(035)
COBISS.SI-ID 4714597

36.
        PONAVLJANJA / [avtorji in prevajalci Mladen Dolar ... [et al.] ; urednik Gregor Moder]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2016 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 267 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta) (Problemi ; letn. 54, št. 9/10, ISSN 0555-2419)

500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetek; Abstract

ISBN 978-961-6376-73-0
a) filozofija b) teoretska psihoanaliza c) gledališče d) uprizoritev e) ponavljanje

792:159.964.2
COBISS.SI-ID 288008960

37.
        RECENT changes in Europe's MDMA/ecstasy market : results from an EMCDDA trendspotter study / [prepared by] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. - 16 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm. - (Rapid communication)

Bibliografija: str. 15-16

ISBN 978-92-9168-910-1

doi: 10.2810/646193
a) Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami b) Zasvojenost z mamili c) droge d) ekstazi

613.8:061.1EU
COBISS.SI-ID 1164099

38.
REMEC, Meta
        Bakh, tobak in Venera : grehi in skušnjave v dolgem 19. stoletju / Meta Remec ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([s. l.] : Medium). - 372 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 28)

300 izv. - Beseda o avtorici: str. 369. - Bibliografija: str. 338-357 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6386-66-1
a) Prehrana - Zgodovina - Slovenija - 19.st. b) Odvisnosti - Zgodovina - Slovenija - 19.st. c) Spolnost - Zgodovina - Slovenija - 19.st. d) meščanstvo e) kulturna zgodovina f) socialna zgodovina g) Evropa

930.85:613(497.4:4)"18"
COBISS.SI-ID 285962496

39.
REMEC, Meta
        Podrgni, očedi, živali otrebi : higiena in snaga v dobi meščanstva / Meta Remec ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2015 ([Žirovnica] : Medium). - 304 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 24)

400 izv. - O avtorici: str. 301. - Bibliografija: str. 270-291. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-57-9
a) Higienske navade - Zgodovina - Slovenija - 18.-20.st. b) Osebna higiena - Zgodovina - Slovenija - 18.-20.st. c) socialna zgodovina d) zdravje e) bolezni f) jetika g) čistoča h) umivanje i) zgodovinski pregledi j) moda k) oblačila l) ženske m) oblačilna kultura n) spolnost o) morala p) stanovanjske razmere q) Kranjska r) mesta s) Ljubljana t) odpadki u) pohištvo v) ogaševanje w) časopijsje x) čiščenje zob

930.85:613.4(497.4)(091)
391.6(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 281759744

40.
        RESPONSIBILISATION at the margins of welfare services / edited by Kirsi Juhila, Suvi Raitakari and Christopher Hall. - London ; New York : Routledge, 2017. - XVIII, 330 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Routledge advances in social work)

Bibliografija na koncu posemeznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-138-92838-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-68175-7 (e-knjiga)
a) socialno delo b) socialne službe c) socialnovarstvene storitve d) uporabniki e) zborniki

36(082)
COBISS.SI-ID 4729445

41.
RICE, Robin Charlotte, 1965-
        The data librarian's handbook / Robin Rice and John Southall. - London : Facet, 2016. - XIII, 177 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str.161-168. - Kazalo

ISBN 978-1-78330-098-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-78330-047-1 (broš.)
ISBN 978-1-78330-183-6 (e-knjiga)
a) bibliotekarstvo b) knjižničarstvo c) raziskovalni podatki d) obdelava podatkov e) ohranjanje podatkov f) priročniki

02:303.8(035)
COBISS.SI-ID 4750181

42.
ROTABI, Karen Smith
        From intercountry adoption to global surrogacy : a human rights history and new fertility frontiers / Karen Smith Rotabi and Nicole F. Bromfield. - London ; New York : Routledge, 2017. - XVI, 177 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4724-4885-9
ISBN 978-1-138-24263-0 (broš.)
ISBN 978-1-315-58338-9 (el. knjiga)
a) mednarodne posvojitve b) človekove pravice c) nadomestno materinstvo

347.633
COBISS.SI-ID 4711269

43.
ROUSSEAU, Jean-Jacques, 1712-1778
        Družbena pogodba ; Razprava o izvoru in temeljih neenakosti med ljudmi / Jean-Jacques Rousseau ; [[prvo delo] prevedel Maks Veselko ml., [drugo delo] prevedla Tatjana Jurkovič]. - 3. popravljena izd. prvega dela in 2. popravljena izd. 2. dela. - Ljubljana : Krtina, 2017 ([Ljubljana] : Nonparel). - 253 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela)

Prevoda del: Du contrat social, ou Principes du droit politique ; Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. - Nasl. 1. dela v CIP-u: Družbena pogodba ali Načela političnega prava. - 400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-260-099-0
a) Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) b) Družbena pogodba c) Država - Teorija d) Družbena neenakost e) teorija države f) politični sistemi g) državna oblast h) filozofija politike

321.01
342
316.34
1Rousseau J. J.
COBISS.SI-ID 288445184

44.
        SEARCHING for a Rose Garden : challenging psychiatry, fostering mad studies / edited by Jasna Russo and Angela Sweeney. - Monmouth : PCCS Books, 2016. - 261 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-910919-23-1
a) Mental illness b) duševne motnje c) psihiatrija d) alternativno zdravljenje e) zborniki f) mental health g) psychiatry h) alternative treatment i) survivor research

616.89(082)
COBISS.SI-ID 4606053

45.
        SOCIAL work in 42 objects (and more) / curated by Mark Doel. - Lichfield : Kirwin Maclean Associates, 2017. - 1 zv. ; 16 x 24 cm : ilustr.

ISBN 978-1-903575-93-2
a) socialno delo

36
COBISS.SI-ID 4730981

46.
        SOCIALNA in kulturna zgodovina hrane / uredila Dragica Čeč, Branko Šuštar. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2016. - 406 str. : ilustr. ; 21 cm

Prispevki v slov. ali nem. - 300 izv. - Bibliografija: str. 369-398. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-69-2 (Inštitut za novejšo zgodovino)
a) Prehrana - Kulturna zgodovina - Zborniki b) Prehrana - Socialna zgodovina - Zborniki c) Prehrambna kultura - Zborniki d) hrana e) način življenja

930.85:613.2(082)
392.8(091)(082)
316.728:613.2(091)(082)
COBISS.SI-ID 287442432

47.
        SPOŠTUJ moje pravice, spoštuj moje dostojanstvo. Sklop 1, Revščina in človekove pravice. - London : Amnesty International, [2011] (Velika Britanija : Amnesty International). - V, 62 str. : ilustr. ; 28 cm + errata. - (Zbirka Izobraževanje za človekovo dostojanstvo)

Dostopno tudi na: https://issuu.com/amnesty/docs/name82e504/5. - Ov. nasl.
a) Amnesty International b) Človekove pravice c) Revščina d) revščina

342.7:316.344.233
COBISS.SI-ID 512141878

48.
        SPOŠTUJ moje pravice, spoštuj moje dostojanstvo. Sklop 2, Pravica do ustreznega bivališča je človekova pravica. - London : Amnesty International, 2012 (Velika Britanija : Amnesty International). - V, 92 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Izobraževanje za človekovo dostojanstvo)

Ov. nasl.
a) Človekove pravice b) Revščina c) human rights d) poverty e) človekove pravice f) revščina g) delavnice h) barakarska naselja i) prisilna izselitev j) brezdomstvo k) neustrezna bivališča

342.7:316.344.233
COBISS.SI-ID 9490505

49.
        SPOZNAJTE svoje obveznosti : priročnik za preprečevanje prisilnih izselitev. - [Ljubljana] : Amnesty international, 2012. - 40 str. ; 21 cm

Ov. nasl.
a) človekove pravice - prisilna izselitev b) stanovanjski problemi

342.7
COBISS.SI-ID 11697971

50.
VIDEMŠEK, Petra
        Theories and methods in social work : modul, Sri Lanka 2012 / Petra Videmšek. - Sri Lanka : University of Ljubljana, Faculty of Social Work, 2012. - 192 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij
a) socialno delo b) metode c) teorija d) študijsko gradivo e) učno gradivo

36
COBISS.SI-ID 4727653

51.
        VREDNOTE v prehodu X. : slovensko javno mnenje 2010-2016 / Niko Toš, ured. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK ; Wien : Echoraum, 2016 (Ljubljana : Present). - 585 str. : tabele ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Dokumenti SJM ; 24)

Na dnu nasl. str.: Ob 50-letnici Centra za raziskovanje javnega mnenja (1966-2016). - 300 izv. - Bibliografija pri nekaterih, povzetek pri večini prispevkov

ISBN 978-961-235-802-0 (Fakulteta za družbene vede)
a) Javno mnenje - Slovenija - 2010-2016 b) Vrednote - Slovenija - 2010-2016 c) družboslovno raziskovanje d) ankete e) vprašalniki f) statistični podatki

316.653(497.4)"2010/2016"
316.752(497.4)"2010/2016"
COBISS.SI-ID 287356672

52.
WEINBERG, Merlinda
        Paradoxes in social work practice : mitigating ethical trespass / Merlinda Weinberg. - London ; New York : Routledge, 2016. - XII, 179 str. ; 24 cm. - (Contemporary social work studies)

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4724-3109-7
ISBN 978-1-4724-3110-3 (ebk.)
ISBN 978-1-4724-3111-0 (epub.)
a) socialno delo b) socialne službe c) praksa socialnega dela d) mikro odnosi e) makro odnosi f) etika

36:17
COBISS.SI-ID 4683621

53.
WOOD, Ellen Meiksins
        Od državljanov do gospode : socialna zgodovina zahodne politične misli od antike do srednjega veka / Ellen Meiksins Wood ; prevedla Nada Grošelj ; [spremna beseda Lev Centrih]. - Ljubljana : Sophia, 2016 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 361 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Citizens to lords. - 400 izv. - Ellen Meiksins Wood in zgodovina tranzicije na Slovenskem / Lev Centrih: str. 327-355. - O avtorici na prelim. str. - Bibliografija: str. 321-326. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-01-7
a) Politične vede - Zgodovina - Antika b) Politične vede - Zgodovina - Srednji vek c) Politika - Teorija - Zgodovina d) Politične vede e) Political science f) Teorija (Filozofija) g) Theory (Philosophy) h) Zgodovina i) History

321.01(091)
COBISS.SI-ID 286361344

54.
        ZAGOTAVLJANJE celostne oskrbe za ljudi z demenco in pomoči njihovim sorodnikom : zbornik strokovnega srečanja, Ljubljana, 22. 11. 2016 / [uredila Jana Mali]. - Ljubljana : Skupnost socialnih zavodov Slovenije : Gerontološko društvo Slovenije, 2016 ([Ljubljana] : Fotolito Dolenc). - 80 str. ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-90781-3-6 (Skupnost socialnih zavodov Slovenije)
a) Demenca - Socialno varstvo - Posvetovanja b) zborniki

364.622:616.892.3(082)
COBISS.SI-ID 287346432

55.
ZAYAS, Luis H.
        Forgotten citizens : deportation, children, and the making of american exiles and orphans / Luis H. Zayas. - New York : Oxford University Press, 2015. - XVI, 272 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 253-264. - Kazalo

ISBN 978-0-19-021112-7
a) ilegalni priseljenci b) otroci c) migracije d) državljanstvo e) deportacije f) ZDA

314.15-053.2/.6(73)
COBISS.SI-ID 4745829

56.
        ZNANOST (brez) mladih : zgodnje stopnje znanstvene kariere v Sloveniji skozi perspektivo spola / [avtorice-ji Ana Hofman ... et al.] ; Ana Hofman (ur.). - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 192 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1277. - Avtorji navedeni na hrbtu nasl. str. - 500 izv. - Recenzenta Urša Opara in Peter Klepec. - Bibliografija in povzetek v angl. na koncu prispevkov

ISBN 978-961-254-981-7
a) Znanstveno raziskovanje - Enakost spolov b) Scientific work c) Gender equality d) znanost e) poklicno usmerjanje

001.891:342.7(082)
305:37.014.53-053.6(082)
COBISS.SI-ID 288273152