COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKnjižne novosti maj-junij 2014


1.
AMNESTY International
        Izjemni ljudje za boljši svet / Amnesty International. - Ljubljana : Amnesty International, [2013]
1 komplet (20 kart) : lepenka, barve ; 10,5 x 6 cm
1 plakat : barve ; 59 x 42 cm

a) človekove pravice

342.7
COBISS.SI-ID 4180581

2.
ANDROJNA, Vilko, 1913-1984
        Upravno procesno pravo : upravni postopek in upravni spor / Vilko Androjna, Erik Kerševan. - Predelana in dopolnjena izd. - Ljubljana : GV Založba, 2006 ([Ljubljana] : Delo Repro). - 902 str. ; 21 cm. - (Zbirka Pravna obzorja ; 31)

Bibliografija: str. 831-881. - Kazali. - Summary: The Slovenian administrative procedural law

ISBN 978-86-7061-446-8 (ISBN-13)
a) upravno procesno pravo b) upravni postopek c) upravni spor d) Slovenija

35.077.3(497.4)
351.95(497.4)
34
COBISS.SI-ID 230913280

3.
BALIBAR, Étienne
        Strah pred množicami : politika in filozofija pred Marxom in po njem / Étienne Balibar ; [prevod Katarina Rotar, Alenka Zupančič (Nasilje: idealnost in krutost) ; spremna beseda Slavoj Žižek]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2004 ([Ljubljana] : Litera Picta). - 508 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: La crainte des masses. - Étienne Balibar in problem nasilja / Slavoj Žižek: str. 489-505. - Prve objave razprav: str. 487-488

ISBN 961-6262-65-3
a) Balibar, Étienne (1942-) b) Marx, Karl (1818-1883) c) Politične vede - Zgodovina d) Filozofija politike e) Marksizem f) Ideologija g) filozofija kulture

321.01:1
130.2:32
1 Balibar É.
COBISS.SI-ID 218087168

4.
BERTOK, Martin
        Transakcijska analiza [Videoposnetek] / Martin Bertok. - [Slovenj Gradec : Društvo za realitetno terapijo Slovenije, 2009?]. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

Nasl. z DVD-ROM-a. - Podatki o založbi na spletni str. - Posnetki vseh terapij ter komentarjev terapevtov iz srečanj Psihoterapija v praksi I in II, Mons, Ljubljana, 2008 in 2009

Vsebina:
Predstavitev
Prikaz dela s klientom
Analiza in odgovori na vprašanja
Terapevtova analiza
a) psihoterapija b) posvetovanja

159.964:005.745
COBISS.SI-ID 5469274

5.
BOHAK, Janko, 1944-
        Psihoanaliza [Videoposnetek] / Janko Bohak. - [Slovenj Gradec : Društvo za realitetno terapijo Slovenije, 2009?]. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

Nasl. z DVD-ROM-a. - Podatki o založbi na spletni str. - Posnetki vseh terapij ter komentarjev terapevtov iz srečanj Psihoterapija v praksi I in II, Mons, Ljubljana, 2008 in 2009

Vsebina:
Predstavitev
Prikaz dela s klientom
Analiza in odgovori na vprašanja
a) psihoterapija b) psihoanaliza c) posvetovanja

159.964:005.745
COBISS.SI-ID 5470298

6.
BRAS, Jani
        Realitetna terapija [Videoposnetek] / Jani Bras. - [Slovenj Gradec : Društvo za realitetno terapijo Slovenije, 2009?]. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

Nasl. z DVD-ROM-a. - Podatki o založbi na spletni str. - Posnetki vseh terapij ter komentarjev terapevtov iz srečanj Psihoterapija v praksi I in II, Mons, Ljubljana, 2008 in 2009

Vsebina:
Predstavitev
Prikaz dela s klientom
Analiza in odgovori na vprašanja
a) psihoterapija b) posvetovanja

159.964:005.745
COBISS.SI-ID 5470042

7.
BROWN, Peter Robert Lamont, 1935-
        Telo in družba : spolno odrekanje v zgodnjem krščanstvu / Peter Brown ; [prevedla Mojca Dobnikar ; spremna beseda Igor Pribac in Marta Verginella]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2007 ([Ljubljana] : Studio Print). - 649 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: The body and society. - 600 izv. - Brownova zgodovinska freska / Igor Pribac in Marta Verginella: str. 633-646. - Bibliografija: str. 557-622. - Kazalo

ISBN 978-961-6262-87-3
a) Brown, Peter Robert Lamont (1935-) b) Spolna vzdržnost - Krščanstvo - 1.-5.st. c) Človeško telo - Družbeni vidik d) zgodnje krščanstvo e) celibat f) teologija telesa g) ženske h) asketizem i) cerkvena zgodovina j) cerkveni očetje k) vzhodne cerkve

27-447.7(091)"01/04"
27-18:613.88
27-423.78
COBISS.SI-ID 236100608

8.
CAPOGRECO, Carlo Spartaco
        Fašistična taborišča : internacije civilistov v fašistični Italiji (1940-1943) / Carlo Spartaco Capogreco ; prevedla Nevenka Troha. - 1. natis. - Ljubljana : Publicistično društvo ZAK, Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti, 2011 (Ljubljana : Hren). - 314 str., [24] str. pril. : ilustr., zvd., tabele ; 23 cm. - (Zbirka Knjižnica ZAK ; knj. 5)

Prevod dela: I campi del Duce : l'internamento civile nell'Italia fascista (1940-1943). - 500 izv. - Bibliografija: str. 294-312

ISBN 978-961-6747-08-0
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Italija b) Koncentracijska taborišča - Italija - 1940-1943 c) Vojni zločini - Italija - 1940-1943 d) fašizem

343.819.5(450)"1940/1943"
COBISS.SI-ID 259891456

9.
DAHLBERG, Karin
        Reflective lifeworld research / Karin Dahlberg, Helena Dahlberg, Maria Nyström. - 2nd ed. - Lund : Studentlitteratur, 2011. - 370 str. ; 23 cm

Bibliografija: 351-370

ISBN 978-91-44-04925-0
a) življenjski svet b) metodologija raziskovanja c) družboslovno raziskovanje d) hermenevtika e) fenomenologija f) fenomenološka filozofija

165
COBISS.SI-ID 4175717

10.
DAVIES, Anne C. L.
        EU labour law / A. C. L. Davies. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, cop. 2012. - XXXII, 271 str. ; 24 cm. - (Elgar European law)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-84844-998-5
ISBN 978-1-78100-435-7 (broš.)
ISBN 1-84844-998-4
a) Labor laws and legislation - European Union countries b) delovno pravo c) delavci d) migracije e) enakost f) delovni čas g) sodelovanje delavcev pri upravljanju h) Evropska unija

349.2:061.1EU
COBISS.SI-ID 13028177

11.
DEŽELAN, Tomaž, 1980-
        Državljan v razmerju do države : ureditve in razprave skozi čas / Tomaž Deželan. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2014. - 220 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 207-214. - Kazalo

ISBN 978-961-235-656-9
a) Državljanstvo - Zgodovina b) državjan c) država d) tradicije državljanstva

342.71(091)
COBISS.SI-ID 270436096

12.
        EUROPEAN conflicts : from Carinthia to Belfast : social work perspectives / Hubert Höllmüller, Raphael Schmid (eds.). - Klagenfurt : Drava Verlag = Celovec : Založba Drava, 2014. - 227 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-3-85435-736-0
a) manjšine b) etnični konflikti c) socialno delo

316.482.5:36
COBISS.SI-ID 4171109

13.
        The EUROPEAN Convention on Human Rights and the employment relation / edited by Filip Dorssemont, Klaus Lörcher and Isabelle Schömann. - Oxford ; Portland : Hart, 2013. - XXXIX, 442 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazala

ISBN 978-1-84946-338-6
a) evropsko pravo b) delovno pravo c) človekove pravice d) varstvo človekovih pravic e) temeljne socialne pravice f) zaščita delavcev g) sindikati h) sodna praksa i) Evropska unija

349.2:342.7
331.105.441:061.1EU
COBISS.SI-ID 1496289

14.
FRANK, Ana, 1979-
        Feminizem in islam : turške ženske med Orientom in Zahodom / Ana Frank ; recenzenta Aleš Črnič, Mojca Ramšak. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2014 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 100, 106 str. ; 23 cm. - (Zbirka Politike)

Potiskane notr. str. ov. - 300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 89-95. - Kazalo. - Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: Feminism and islam / [translation Jean McCollister]

ISBN 978-961-6455-75-6
a) Religije - Družbeni vidik - Turčija b) Islam - Turčija c) Ženske - Družbeni položaj - Turčija d) Feminizem - Turčija

305-055.2(560)
28:305-055.2(560)
COBISS.SI-ID 272250880

15.
        GENDER quotas for company boards / Marc De Vos, Philippe Culliford (eds.). - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2014. - XI, 207 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu nekaterih poglavij

ISBN 978-1-78068-229-7
a) ženske kvote b) podjetja c) člani organov vodenja in nadzora d) Evropska unija e) trg dela f) zakonodaja

349:005
COBISS.SI-ID 4172645

16.
GOLOB, Bojana, vms
        Realitetna terapija [Videoposnetek] / Bojana Golob. - [Slovenj Gradec : Društvo za realitetno terapijo Slovenije, 2009?]. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

Nasl. z DVD-ROM-a. - Podatki o založbi na spletni str. - Posnetki vseh terapij ter komentarjev terapevtov iz srečanj Psihoterapija v praksi I in II, Mons, Ljubljana, 2008 in 2009

Vsebina:
Predstavitev
Prikaz dela s klientom
Analiza in odgovori na vprašanja
a) psihoterapija b) realitetna terapija c) posvetovanja

159.964:005.745
COBISS.SI-ID 5468762

17.
HABERMAS, Jürgen, 1929-
        Prihodnost človeške narave ; Verjeti in vedeti / Jürgen Habermas ; [prevod Mojca Dobnikar ; spremna beseda Neda Pagon]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2005 ([Ljubljana] : Littera picta). - 141 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevoda del: Die Zukunft der menschlichen Natur ; Glauben und Wissen. - Habermasova kritika liberalne evgenike / Neda Pagon: str. 121-136. - Bibliografija Jürgena Habermasa: str. 137-139

ISBN 961-6262-66-1
a) Habermas, Jürgen (1929-) b) Filozofija kulture c) nemška filozofija

130.2
1 Habermas J.
COBISS.SI-ID 219220736

18.
HARAWAY, Donna J.
        Opice, kiborgi in ženske : reinvencija narave / Donna J. Haraway ; prevedli Valerija Vendramin in Tina Potrato ; [spremna beseda Marina Gržinić]. - Ljubljana : ŠOU, Študentska založba, 1999 (Ljubljana : Planprint). - 483 str., 11 str. pril. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Opombe: str. 367-397. - Kiborška politika in neprimerni/neprisvojeni drugi / Marina Gržinić: str. 433-461. - Bibliografija: str. 399-429. - Kazalo

ISBN 961-6211-98-6
a) Sociobiologija b) Feminizem c) narava d) človek e) primati f) živalska sociologija g) biologija h) sociologija i) politika j) znanost k) tehnologija

396
316.346.2-055.2
316.245
COBISS.SI-ID 98135552

19.
HORVAT, Srećko, 1983-
        Znakovi postmodernog grada : prilog semiologiji urbanizma / Srećko Horvat. - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2007. - 191 str. ; 18 cm : ilustr. - (Znanost u džepu)

ISBN 978-953-222-280-7
a) Urbanizem b) mesta c) postmoderna d) urbanizem e) arhitektura mesta f) filozofski vidik

711.4
COBISS.SI-ID 4171365

20.
IRIGARAY, Luce
        Jaz, ti, me, mi : za kulturo različnosti / Luce Irigaray ; [prevedla Paula Ečimovič Zupanc]. - Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1995 (Ljubljana : Ja Grafika). - 134 str. ; 21 cm. - (Mada edicija ZPS ; 1995, 9)

Prevod dela: Je, tu, nous

ISBN 961-6014-48-X
a) Feminizem b) feminizem c) teorija d) ženske e) družbeni položaj f) jezik g) feminism h) theory i) women j) social position k) language

396(081)
316.346.2-055.2
COBISS.SI-ID 54278144

21.
JOGAN, Maca
        Sociologija in seksizem / Maca Jogan. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). - XI, 324 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Ost ; 14)

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 293-305. - Kazali

ISBN 978-961-235-680-4
a) Spol - Družbeni vidik b) Ženske - Družbeni položaj c) Družbena neenakost

316:396
305-055.2
COBISS.SI-ID 272605184

22.
KORIMOVÁ, Gabriela
        Sociálna ekonomika a podnikanie / Gabriela Korimová. - Banská Bystrica : Belianum, Vydavatelćstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014. - 107, 105 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 94-102. - Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: Social economics and entrepreneurship

ISBN 978-80-557-0695-5
a) socioekonomija b) socialno podjetništvo

330.342.146
COBISS.SI-ID 4179557

23.
KRASNIQI, Vjollca
        Gender politics, welfare and state-building in Kosovo : ph. d. thesis = Politike spola, socialno varstvo in proces državotvornosti v Republiki Kosovo : doktorska disertacija / Vjollca Krasniqi. - Ljubljana : [V. Krasniqi], 2014. - 305 f. ; 30 cm : ilustr.

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-DIS_KRASNIQI. - Mentorica Darja Zaviršek, somentorica Birgit Rommelspacher. - Bibliografija: f. 238-268. - Kazalo. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
a) spol b) ženske študije c) politika spolov d) družbena blaginja e) državotvornost f) identiteta g) oblikovanje naroda h) mednarodno posredovanje i) Kosovo j) disertacije

305(497.115)
COBISS.SI-ID 4182117

24.
KUCLER, Slavica Borka
        Z roko v roki [Videoposnetek] : učenje v skupnosti za osebno in skupno dobro = Hand in hand : learning in a community for personal and common good / scenarij Slavica Borka Kucler, Ajda Turk ; režija, kamera Jure Plešec ; glasba različni avtorji Jamendo.com ; prevod Amidas. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije = Slovenian Institute for Adult Education, 2014. - 1 video DVD. - (Primeri dobrih praks)

Dostopno tudi na: http://tvu.acs.si/paradaucenja/video4/. - Podnapisi v slov. in angl. - Produkcija: Andragoški center Slovenije. - V okviru projekta Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012-2014 v Sloveniji. - 200 izv.

ISBN 978-961-6851-43-5 (0 EUR)
a) Izobraževanje odraslih - Video DVD-ji b) DVD

374.7(497.4)(086.82)
COBISS.SI-ID 273266176

25.
        KULTURA in razred / Breda Luthar (ur.). - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FVD, 2014. - 289 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. na ov.: Kultura & razred. - 300 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-235-673-6
a) Sociologija kulture - Zborniki b) Kultura - Družbeni vidik - Slovenija - Zborniki c) Družbeni razredi - Slovenija - Zborniki d) kulturni kapital

316.342.2:316.7(497.4)(082)
316.7(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 271426048

26.
LUCKMANN, Thomas
        Nevidna religija / Thomas Luckmann ; [prevedel Friderik Klampfer ; spremna študija Marko Kerševan]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 1997 ([Ljubljana] : Paco). - 148 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt, ISSN 1408-1105 ; 104)

Prevod dela: Die unsichtbare Religion. - 800 izv. - Predgovor k slovenski izdaji: str. 7-9. - Thomas Luckmann in sociologija religije (na Slovenskem) / Marko Kerševan: str. 123-141. - Bibliografija: str. 143-148

ISBN 961-6174-14-2
a) Sociologija religije b) religija c) družba d) cerkev e) sociologija religije

316.74:2
COBISS.SI-ID 66062592

27.
MORGAN, Stephen Lawrence, 1971-
        Counterfactuals and causal inference : methods and principles for social research / Stephen L. Morgan and Christopher Winship. - New York : Cambridge University Press, 2007. - XIII, 319 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Analytical methods for social research)

Bibliografija: str. 291-316. - Kazalo

ISBN 978-0-521-85615-7 (hbk)
ISBN 978-0-521-67193-4 (pbk)
a) Social sciences - Research b) Social sciences - Methodology c) Causation d) Družboslovno raziskovanje e) Metodologija f) Vzročna analiza g) Causal analysis

303.724
COBISS.SI-ID 27271261

28.
MOŽINA, Miran
        Sistemska družinska terapija [Videoposnetek] / Miran Možina. - [Slovenj Gradec : Društvo za realitetno terapijo Slovenije, 2009?]. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

Nasl. z DVD-ROM-a. - Podatki o založbi na spletni str. - Posnetki vseh terapij ter komentarjev terapevtov iz srečanj Psihoterapija v praksi I in II, Mons, Ljubljana, 2008 in 2009

Vsebina:
Predstavitev
Prikaz dela s klientom
Analiza in odgovori na vprašanja
Terapevtova analiza
a) psihoterapija b) posvetovanja

159.964:005.745
COBISS.SI-ID 5469018

29.
PAHLJINA, Cvijeta
        Logoterapija [Videoposnetek] / Cvijeta Pahljina. - [Slovenj Gradec : Društvo za realitetno terapijo Slovenije, 2009?]. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

Nasl. z DVD-ROM-a. - Podatki o založbi na spletni str. - Posnetki vseh terapij ter komentarjev terapevtov iz srečanj Psihoterapija v praksi I in II, Mons, Ljubljana, 2008 in 2009

Vsebina:
Predstavitev
Prikaz dela s klientom
Analiza in odgovori na vprašanja
a) psihoterapija b) logoterapija c) posvetovanja

159.964:005.745
COBISS.SI-ID 5470554

30.
PEČJAK, Lan
        Globinska psihološka psihoterapija [Videoposnetek] / Lan Pečjak. - [Slovenj Gradec : Društvo za realitetno terapijo Slovenije, 2009?]. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

Nasl. z DVD-ROM-a. - Podatki o založbi na spletni str. - Posnetki vseh terapij ter komentarjev terapevtov iz srečanj Psihoterapija v praksi I in II, Mons, Ljubljana, 2008 in 2009

Vsebina:
Predstavitev
Prikaz dela s klientom
Analiza in odgovori na vprašanja
Terapevtova analiza
a) psihoterapija b) posvetovanja

159.964:005.745
COBISS.SI-ID 5468250

31.
PIETARINEN, Ahti-Veikko
        Signs of logic : Peircean themes on the philosophy of language, games, and communication / by Ahti-Veikko Pietarinen. - Dordrecht : Springer, 2006. - XIV, 496 str. ; 24 cm. - (Synthese library ; 329)

Bibliografija: str. 465-484. - Kazalo

ISBN 978-9-0481-6944-3 (broš.)
ISBN 978-1-4020-3729-0 (e-book)
a) filozofija znanosti b) epistemologija c) logika d) metodologija

001.1:303
COBISS.SI-ID 4176741

32.
        POSTFORDIZEM : razprave o sodobnem kapitalizmu / uredil Gal Kirn ; [prevodi Borut Cajnko ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2010 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 300 str. ; 23 cm. - (Zbirka Politike)

400 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6455-60-2
a) Kapitalizem - Zborniki b) postfordizem c) kapitalizem d) ekonomija e) politika f) globalizacija

316.324.8(082)
FRASCATI:
5-000
COBISS.SI-ID 250615552

33.
        RESOLUCIJA o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 (ReNPIO 13-20) / [uredili Katja Dovžak ... et al.]. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2014. - 76 str. ; 27 cm

700 izv.

ISBN 978-961-6851-42-8
a) Izobraževanje odraslih - Slovenija - 2013-2020 b) izobraževalna politika

374.7(497.4)"2013/2020"
COBISS.SI-ID 272336896

34.
ROZMAN, Sanja
        Umirjenost [Zvočni posnetek] : meditacije za delo po delovnem zvezku Umirjenost / Sanja Rozman. - Ljubljana : Modrijan založba, 2014. - 1 CD (ca 176 min) ; 12 cm

Vsebina: Varen prostor ; Sprehod z duhovnim vodnikom ; Notranji otrok ; Zlato jajce ; Osmica in rezanje vezi s simbolom zasvojenosti ; Drevo ; Krog
a) zasvojenost b) meditacija

159.913:613.8
COBISS.SI-ID 4172389

35.
ROZMAN, Sanja
        Umirjenost : kako prepoznati zasvojenost, jo razumeti in poiskati pot iz nje. Delovni zvezek / Sanja Rozman. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014

ISBN 978-961-241-801-4
a) Odvisnosti - Etiologija b) psihopatologija c) medosebni odnosi d) ljubezen e) družina f) zloraba g) abstinenca h) študije primerov

159.97
615.851
COBISS.SI-ID 272726272

36.
SCHIEK, Dagmar
        Economic and social integration : the challenge for EU constitutional law / Dagmar Schiek. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, 2013. - XXIX, 308 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 244-274. - Kazalo

ISBN 978-1-84844-542-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-78347-261-1 (broš.)
a) European Union b) Social integration - European Union countries c) Constitutional law - European Union countries d) European Union countries - Economic integration e) družbena integracija f) ekonomske integracije g) ustavno pravo h) Evropska unija

342:316.4.063.3:061.1EU
COBISS.SI-ID 4181861

37.
        SOCIAL vulnerability in European cities : the role of local welfare in times of crisis / edited by Constanzo Ranci, Taco Brandsen and Stefania Sabatinelli. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2014. - XIX, 306 str. ; 23 cm : ilustr. - (Work and welfare in Europe)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-137-34691-9 (trda vezava)
a) Država blaginje b) Welfare state c) država blaginje d) socialna ranljivost e) socialna politika f) ranjive skupine g) trg dela h) socialna varnost v mestih i) Evropa

364
COBISS.SI-ID 4181605

38.
        SOCIAL work in an international perspective : history, views, diversity and human rights / Charlotte De Kock, Christian Van Kerchove & Eva Vens (eds.). - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2014. - 326 str. ; 25 cm. - (Social sciences - Crossroads ; 2)

Bibliografija: str. 287-318. - Kazalo

ISBN 978-90-441-3147-5
a) socialno delo b) mednarodne primerjave c) zgodovinski vidik d) človekove pravice

36
COBISS.SI-ID 4170597

39.
        SPREGLEDAN podjetniški potencial mladih : GEM Slovenija 2013 / Miroslav Rebernik ... [et al.]. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2014 ([s.l.] : Tiskarna Saje). - 152 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Slovenski podjetniški observatorij, ISSN 1854-8040)

Dostopno tudi na: http://www.gemslovenia.org/scripts/download.php?file=/data/upload/GEM_2013_lowres_splet.pdf. - 200 izv. - Bibliografija: str. 129-132

ISBN 978-961-6802-30-7
a) podjetje b) podjetnik c) podjetništvo d) poslovno okolje e) priložnosti

658(497.4)"2013"
COBISS.SI-ID 77815041

40.
        STARANJE v Sloveniji : raziskava o potrebah, zmožnostih in stališčih nad 50 let starih prebivalcev Slovenije / Jože Ramovš, urednik. - Ljubljana : Inštitut Antona Trstenjaka, 2013. - 599 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v slov. pri večini prispevkov, povzetki v angl. na koncu knjige

ISBN 978-961-6128-46-9
a) Staranje - Družbeni vidik - Slovenija - Zborniki b) Stari ljudje - Kvaliteta življenja - Slovenija - Zborniki c) Medgeneracijski odnosi - Slovenija - Zborniki d) Stari ljudje - Socialna varnost - Slovenija - Zborniki e) Aging f) gerontologija

316.346.32-053.9(497.)(082)
364-22-053.9(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 271051264

41.
ULE, Mirjana
        Temelji socialne psihologije / Mirjana Nastran Ule. - 3. izd. - Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 2000 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 509 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Alfa ; 2000, 1)

Bibliografija: str. 492-503 in na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 961-6294-17-2
a) Socialna psihologija

316.6
COBISS.SI-ID 104775936

42.
        UTRINKI s srečanja [Videoposnetek]. - [Slovenj Gradec : Društvo za realitetno terapijo Slovenije, 2009?]. - 2 video DVD-ja : barve, zvok ; 12 cm

Nasl. z DVD-ROM-a. - Podatki o založbi na spletni str. - Posnetki vseh terapij ter komentarjev terapevtov iz srečanj Psihoterapija v praksi I in II, Mons, Ljubljana, 2008 in 2009

Vsebina:
[1]: Otvoritev ; Predavanje Leona Lojka ; Pogovor ob prigrizku ; Delavnica : avtentični klient ; Evalvacija srečanja
2: Otvoritev ; Predavanje Leona Lojka ; Avtentični klient I. in II. ; Evalvacija srečanja
a) psihoterapija b) posvetovanja

159.964:005.745
COBISS.SI-ID 5469530

43.
VANDERPLASSCHEN, Wouter
        Therapeutic communities for treating addictions in Europe : evidence, current practices and future challenges / Wouter Vanderplasschen, Stijn Vandevelde and Eric Broekaert ; [issued by] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. - Luxembourg : Publication Office of the European Union, 2014. - 92 str. : ilustr. ; 30 cm. - (EMCDDA insights series ; no. 15, ISSN 1606-1683)

Bibliografija: str. 67-75

ISBN 978-92-9168-684-1

doi: 10.2810/26312
a) droge b) terapevtske skupnosti c) odvajanje d) zdravljenje e) Evropa

613.83:061.1EU
COBISS.SI-ID 4171621

44.
VERSTRAETE, Alain G.
        Drug use, impaired driving and traffic accidents / [prepared by] Alain G. Verstraete, Sara-Ann Legrand, EMCDDA project group. - 2nd ed. - Luxembourg : Publication Office of the European Union, 2014. - 149 str. : ilustr. ; 30 cm. - (EMCDDA insights series ; 16, ISSN 1606-1683)

Dostopno tudi na: http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_229259_EN_TDXD14016ENN.pdf. - Bibliografija: str. 121-149

ISBN 978-92-9168-681-0

doi: 10.2810/24996
a) Evropska unija b) European Union c) Evropski center za spremljanje in nadzor drog d) European Drugs Monitoring Centre e) droge f) prometne nesreče g) vožnja pod vplivom drog

613.83:061.1EU
COBISS.SI-ID 4182373

45.
VEZJAK, Boris
        Sproščena ideologija Slovencev : o političnih implikacijah filozofema "sproščenost" / Boris Vezjak. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2007 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 108, 120 str. ; 23 cm. - (Zbirka Politike)

500 izv. - O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija: str. 101-102. - Kazalo. - Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: The relaxed ideology of the Slovenes : on the political implications of the philosopheme relaxedness / [translation Olga Vuković]

ISBN 978-961-6455-42-8 (12 EUR)
a) Ideologija - Filozofija politike - Slovenija b) Slovenija - Kulturna politika

316.75(497.4):1
321.01(497.4):1
1:351.85(497.4)
COBISS.SI-ID 232697088

46.
        VODNIK po sporazumih evropskih socialnih partnerjev z vidika vsebin za kolektivna pogajanja / [avtorji Katarina Kresal Šoltes ... [et al.] ; uredila Katarina Kresal Šoltes] ; [izdajatelja] Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani [in] Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. - V Ljubljani : Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, 2014. - 164 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija na koncu večine prispevkov

ISBN 978-961-6660-03-7
a) Kolektivna pogajanja b) Poslovna pogajanja c) Socialno partnerstvo d) Kolektivne pogodbe

349.222.4(4)(035)
COBISS.SI-ID 270653696

47.
ZAHARIJEVIĆ, Adriana
        Postajanje ženom / Adriana Zaharijević. - Beograd : Rekonstrukcija Ženski fond, 2010. - 221 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 206-221

ISBN 978-86-910101-1-9
a) ženske b) družbeni položaj žensk c) ZDA d) Velika Britanija e) feminizem f) ženske študije

305
COBISS.SI-ID 4170853

48.
ŽORŽ, Bogdan
        Geštalt terapija [Videoposnetek] / Bogdan Žorž. - [Slovenj Gradec : Društvo za realitetno terapijo Slovenije, 2009?]. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

Nasl. z DVD-ROM-a. - Podatki o založbi na spletni str. - Posnetki vseh terapij ter komentarjev terapevtov iz srečanj Psihoterapija v praksi I in II, Mons, Ljubljana, 2008 in 2009

Vsebina:
Predstavitev
Prikaz dela s klientom
Analiza in odgovori na vprašanja
Terapevtova analiza
a) psihoterapija b) gestalt psihologija c) posvetovanja

159.964:005.745
COBISS.SI-ID 5468506