COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKnjižne novosti mar-apr 2017


1.
ADORNO, Theodor W.
        Uvod v sociologijo / Theodor W. Adorno ; prevedel Alfred Leskovec ; [spremna beseda Primož Krašovec]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2016 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XIX, 294 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Einleitung in die Soziologie. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 500 izv. - Novi Adorno / Primož Krašovec: str. 273-289. - O avtorju: str. II. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-02-4
a) Sociologija b) Sociology c) frankfurtska šola d) kritična teorija družbe

316.257
COBISS.SI-ID 287156480

2.
BABIĆ, Jasna, 1977-
        V vrtincu subkultur / Jasna Babić ; [spremna beseda Mitja Velikonja]. - Ljubljana : Sophia, 2016 (Ljubljana : Matformat). - XV, 202 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

400 izv. - Subcultures are (not) dead! / Mitja Velikonja: str. 193-200. - O avtorici na prelim. str. - Opombe z bibliografijo na dnu str. in na str. 183-191. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-06-2
a) Subkultura b) Mladina c) Youth d) Subkultura e) Subculture f) Sociologija kulture g) Sociology of culture h) mladina i) sociologija kulture

316.723
COBISS.SI-ID 287156992

3.
BANNINK, Fredrike
        [One hundred one]
        101 solution-focused questions for help with trauma / Fredrike Bannink. - 1st ed. - New York ; London : W.W. Norton & Company, 2015. - 221 str. ; 18 cm. - (A Norton professional book)

Bibliografija: str. 185-196. - Kazalo

ISBN 978-0-393-71112-7 (broš.)
a) psychotherapy b) psihoterapija c) postravmatične bolezni d) stres e) travma f) pogovori g) kompetence h) dobro počutje

615.851
COBISS.SI-ID 11380553

4.
BENTZEN, Marianne
        Through windows of opportunity : a neuroaffective approach to child psychotherapy / Marianne Bentzen and Susan Hart. - London : Karnac, 2015. - XXII, 282 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Jagten på de nonspecifikke faktorer i psykoterapi med børn. - Bibliografija: str. 261-269. - Kazalo

ISBN 978-1-7822015-8-8
a) psihoterapija b) družina c) otroci d) razvojna psihologija e) nevropsihologija

615.851-053.2/.6
COBISS.SI-ID 4767589

5.
        CHILDREN'S rights in practice / edited by Phil Jones and Gary Walker. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2015. - XIV, 242 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 220-240. - Kazalo

ISBN 978-1-84920-379-1
ISBN 978-1-84920-380-7 (broš.)
a) otroci in mladina b) otrokove pravice c) zborniki

342.7-053.2/.6(082)
COBISS.SI-ID 4791909

6.
ČAČINOVIČ Vogrinčič, Gabi
        Osnovni teoretični problemi svetovalnega dela z družinami / Gabi Čačinovič-Vogrinčič : raziskava. - Ljubljana : Višja šola za socialne delavce v Ljubljani, 1983. - [71] str. ; 30 cm

Šifra pogodbe: 05-0211. - Bibliografija na koncu publikacije
a) family - family life b) psychotherapy c) družina - družinsko življenje d) psihoterapija e) družine f) komunikacija g) socializacija h) strukturalna terapija i) raziskave fsd

173:616.89
616.89:173
COBISS.SI-ID 940901

7.
DAY, Randal D., 1948-
        Introduction to family processes / Randal D. Day. - 5th ed. - New York ; London : Routledge, cop. 2010. - XV, 272 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 251-258. - Kazali

ISBN 978-1-84169-761-1 (vez.)
a) psihologija družine b) družina c) visokošolski učbeniki d) family psychology e) family f) textbooks

159.9:316.36(075.8)
CC-APA:
2950
5-100
COBISS.SI-ID 44228962

8.
FLORIDI, Luciano, 1964-
        Informacija : zelo kratek uvod / Luciano Floridi ; [prevedla Maja Žorga Dulmin]. - Ljubljana : Krtina, 2016 ([Medvode] : Nonparel). - 139 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 26)

Prevod dela: Information. - 400 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-260-098-3 (broš.)
a) Informacijska družba - Etika b) Informacije c) Information society d) Information e) filozofija družbe

004:316.32
141.7:001.102
COBISS.SI-ID 288081408

9.
FREWEN, Paul
        Healing the traumatized self : consciousness, neuroscience, treatment / Paul Frewen, Ruth Lanius. - New York ; London : W.W. Norton & Company, 2015. - XXX, 440 str. ; 25 cm : ilustr. - (The Norton series on interpersonal neurobiology)

Bibliografija: str. 372-424. - Kazalo

ISBN 978-0-393-70551-5
a) posttravmatska stresna motnja b) stres c) travme d) zdravljenje e) čustva f) stanja zavesti g) nevroznanost

615.851
COBISS.SI-ID 4767845

10.
GERGEN, Mary M.
        Paths to positive aging : dog days with a bone and other essays / Mary Gergen and Kenneth J. Gergen. - 1st ed. - Chagrin Falls (Ohio) : Taos Institute, 2017. - 153 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Taos tempo series : collaborative practices for changing times)

Bibliografija na koncu nekaterih poglavij

ISBN 1-938552-50-4
ISBN 978-1-938552-50-2 (broš.)
a) staranje b) stari ljudje c) zgodbe d) eseji e) kakovostna starost

159.922.63
COBISS.SI-ID 4773733

11.
GOFFMAN, Erving, 1922-1982
        Stigma : zapiski o upravljanju poškodovane identitete / Erving Goffman ; [prevod Jana Unuk]. - Maribor : Aristej, 2008. - (Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letnik 9)

ISBN 978-961-220-067-1

316.647.8
COBISS.SI-ID 61794561

12.
GRUŠOVNIK, Tomaž
        Etika živali : o čezvrstni gostoljubnosti / Tomaž Grušovnik. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2016 ([Celje] : Koštomaj). - 235 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 209-222 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6964-64-7 (broš.)
a) Živali - Etika b) Okoljska problematika - Filozofski vidik c) antropocentrizem d) praktična filozofija

179.3:502/504
COBISS.SI-ID 287352576

13.
HILL, Philip
        Shizofrenija, moja sopotnica : popotovanje od diagnoze učnih težav skozi obdobja duševne bolezni do kariere poklicnega socialnega delavca / Philip Hill ; [prevedla Teodora Ghersini ; spremna beseda Renata Ažman]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna). - 158 str. ; 23 cm

Prevod dela: Living 'out' of the book. - 700 izv. - Slovenski izdaji na pot / Renata Ažman: str. 9-10. - O knjigi / Femi Oyebode: str. 147-148. - Kaj je shizofrenija / Andrej Marušič, Sanja Temnik: str. 149-156

ISBN 978-961-218-874-0
a) Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini b) duševne bolezni c) osebna doživetja

821.111-94
616.895.8(092)
COBISS.SI-ID 249688320

14.
KLEMENČIČ, Ingrid
        Obravnavanje medvrstniškega nasilja v VIZ : priročnik št. 3 / [napisali] Ingrid Klemenčič, Emil Karajić, Staša Sitar ; uredili Mitja Muršič, Ingrid Klemenčič, Katja Filipčič. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2016 (Kranj : Format). - 54 str. : ilustr. ; 24 cm

Na ov. tudi: Za-nenasilno-skupnost.si [in] Jaz, ti, mi, za nenasilje vsi!. - Nastalo v okviru projekta Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v VIZ - vzorčni model in smernice (NasVIZ). - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 51-52

ISBN 978-961-6503-31-0
a) Vrstniki - Nasilje - Preprečevanje - Priročniki b) otroci c) mladostniki d) medosebni odnosi

316.62-053.2/.6
37.015.3
COBISS.SI-ID 286045440

15.
KOBOLT, Alenka
        Supervizija : proces razvoja in učenja v poklicu / Alenka Kobolt, Sonja Žorga. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta = Faculty of Education, 2006 ([Ljubljana] : Littera picta). - 298 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 86-7735-032-2
a) Supervizija b) medosebni odnosi c) medosebne komunikacije d) strokovno delo e) strokovno usposabljanje f) svetovanje g) svetovalno delo h) teorija

159.913:316.472.42
COBISS.SI-ID 227645184

16.
MAGIĆ, Jasna
        The role of the police and LGBT community in the formation of safe communities : doctoral dissertation = Vloga policije in LGBT skupnosti pri oblikovanju varnih skupnosti : doktorska disertacija / Jasna Magić. - Ljubljana : [J. Magić], 2017. - 322 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-DIS_MAGIC. - Mentorica Mojca Urek, somentor Allister Butler. - Bibliografija: str. 252-274. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Fak. za socialno delo
a) socialno delo b) nasilje c) prijava nasilja d) homofobija e) policija f) LGBT skupnosti g) biseksualne osebe h) homoseksualne osebe i) disertacije

364.63:351.74-055.3(043.3)
COBISS.SI-ID 4788325

17.
MOČNIK, Dijana
        Slovenska podjetja in družbena odgovornost : slovenski podjetniški observatorij 2016 / avtorice Dijana Močnik, Katja Crnogaj, Barbara Bradač Hojnik ; [urednika Miroslav Rebernik, Karin Širec]. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2017 ([Kranj] : Žnidarič). - 143 str. : Ilustr. ; 24 cm. - (Slovenski podjetniški observatorij, ISSN 1854-8040)

Na str. za nasl. str. tudi nasl. v angl.: Slovenian companies and corporate social responsibility. - 200 izv. - Predgovor / Miroslav Rebernik, Karin Širec: str. 13-15. - O avtorjih: str. 142-143. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-012-7

doi: 10.18690/978-961-286-012-7

005.35(497.4)"2016"
COBISS.SI-ID 90847489

18.
        NEEDS assessment and community care : clinical practice and policy making / edited by Steve Baldwin. - Oxford ; Woburn, MA : Butterworth-Heinemann, 1998. - XI, 224 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo

ISBN 0-750-624-353
a) Community mental health services b) Community mental health services - Great Britain c) Medical care - Needs assessment d) Community Health Services e) Health Services Needs and Demand f) Community Health Centers g) Policy Making h) duševno zdravje i) posebne potrebe j) psihosocialne obremenitve k) skupnostno socialno delo l) politika

616.89
COBISS.SI-ID 396133

19.
        OSNOVE sistemskega pristopa k medvrstniškemu nasilju in evalvacija projekta NasVIZ : priročnik št. 1 / [napisali] Mitja Muršič ... [et al.]. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2016 (Kranj : Format). - 56 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Na ov. tudi: Za-nenasilno-skupnost.si [in] Jaz, ti, mi, za nenasilje vsi!. - Nastalo v okviru projekta Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v VIZ - vzorčni model in smernice (NasVIZ). - 1.000 izv. - Bibliografija: 46-48

ISBN 978-961-6503-29-7
a) Vrstniki - Nasilje - Preprečevanje - Priročniki b) otroci c) mladostniki d) medosebni odnosi e) nasilje f) preprečevanje nasilja g) pomoč pri nasilju

316.62-053.2/.6
37.015.3
COBISS.SI-ID 286044160

20.
        POLOŽAJ otrok v Sloveniji danes : situacijska analiza / uredili Andreja Črnak Meglič in Barbara Kobal Tomc. - Ljubljana : Inštitut RS za socialno varstvo, 2017. - 309 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-91472-2-1
a) Otroci - Družbeni položaj - Slovenija - Zborniki b) pedagoška sociologija c) otrok d) socialni status e) ekonomski status f) socialna varnost g) ekonomska varnost h) zdravstveno varstvo i) družina j) socialna pomoč k) socializacija l) zdravje otrok m) izobraževanje otrok

316.346.32-053.2(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 288776192

21.
        PREVENTIVNE dejavnosti sistemskega pristopa k medvrstniškemu nasilju v VIZ : priročnik št. 2 / [napisali] Ingrid Klemenčič ... [et al.] ; uredili Mitja Muršič, Ingrid Klemenčič, Katja Filipčič. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2016 (Kranj : Format). - 106 str. : ilustr. ; 24 cm

Na ov. tudi: Za-nenasilno-skupnost.si [in] Jaz, ti, mi, za nenasilje vsi!. - Nastalo v okviru projekta Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v VIZ - vzorčni model in smernice (NasVIZ). - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 105-106

ISBN 978-961-6503-30-3
a) Vrstniki - Nasilje - Preprečevanje - Priročniki b) otroci c) mladostniki d) medosebni odnosi e) šole f) dejavnosti g) projektno delo

316.62-053.2/.6
37.015.3
COBISS.SI-ID 286045184

22.
        PRIROČNIK za strokovno usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom / [izdal] Republiški komite za kulturo. - [Ljubljana] : Uradni list SR Slovenije, 1984. - 136 str. : tabele ; 20 cm. - (Strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje)

Avtorji: Miha Brejc, Peter Klasinc, Peter Ribnikar, Ana Zaletelj, Jože Žontar, Vladimir Žumer. - 3.000 izv.
a) arhivistika b) kulturne organizacije c) dokumentacija d) kulturne ustanove

002.66
930.251:351.85
351.85:651.5
651.5:351.85
COBISS.SI-ID 14822145

23.
RAPE, Tamara
        Statistika : gradivo za vaje : (za interno uporabo) / Tamara Rape Žiberna, Nino Rode, Aleš Žiberna. - Prenovljena izd. - Ljubljana : Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2017. - 85 f. ; 30 cm : ilustr.

Bibliografija: f. 83-84
a) statistika b) vaje

311
COBISS.SI-ID 4767077

24.
SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von
        Zgodnji spisi / F. W. J. Schelling ; [prevedel, spremna beseda Matic Kastelec]. - Ljubljana : Krtina, 2017. - 244 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela)

ISBN 978-961-260-100-3
a) Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von (1775-1854) b) nemška filozofija

1Schelling F. W. J.
COBISS.SI-ID 288766976

25.
SCHMIDT, Ignac
        Drama je biti starš vesoljca : drugačnost ni dolgočasna, je univerzalna / Ignac Schmidt, Jan Schmidt, Majda Schmidt. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 271 str. ; 24 cm

1.000 izv. - O avtorjih na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 263-271

ISBN 978-961-6968-85-0
a) Vedenjske motnje - Starševstvo - Avtisti - Priročniki

616.896(035)
COBISS.SI-ID 90005505

26.
SEGAL, Elizabeth A.
        Assessing empathy / Elizabeth A. Segal ... [et al.]. - New York : Columbia University Press, 2017. - 179 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 149-172. - Kazalo

ISBN 978-0-231-18190-7
ISBN 978-0-231-18191-4 (broš.)
ISBN 978-0-231-54388-0 (el. knjiga)
a) empatija b) nevroznanost

159.942
COBISS.SI-ID 4771429

27.
STEIN, Mike, 1946-
        Running - the risk : young people on the streets of Britain today / Mike Stein, Gwyther Rees, Nick Frost. - London : The Children's society, 1994. - 133 str. ; 23 cm : graf. prikazi

ISBN 0-907324-93-2
a) mladostniki - najstniki - brezdomci - sociologija mladine - socialno delo - psihologija mladih b) mladi c) brezdomci d) pomoč e) ulično delo f) Velika Britanija

364.65-053.6-058.6(420)
COBISS.SI-ID 4770661

28.
ŠORI, Iztok
        Samskost : med ideologijo družine in ideologijo izbire / [Iztok Šori]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2015 (Maribor : Dravski tisk). - 227 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letnik 15)

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 208-220 in opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih. - Kazali

ISBN 978-961-220-104-3
a) Samske ženske - Sociološki vidik b) Samski moški - Sociološki vidik c) samskost d) samsko življenje e) ideologija družine f) ideologija izbire g) modernizacija

316.366
COBISS.SI-ID 84994049

29.
TORESINI, Lorenzo
        La testa tagliata : figlicidio e leucotomia : un processo storico a due psichiatri riformatori / Lorenzo Toresini. - 2a ed. - Merano : Alpha beta, 2014. - 232 str. ; 24 cm

Na ov.: V. Flaker, ... [et al.]

ISBN 978-88-7223-169-2
a) psihiatrija b) detomori c) levkotomija d) osebe s težavami v duševnem zdravju e) psihiatri f) sodni procesi g) zakonodaja h) Italija

616.89
COBISS.SI-ID 4769381

30.
VODOVNIK, Zvone
        Osnove delovnega in socialnega prava = The bases of labour and social law / Zvone Vodovnik, Luka Tičar ; [stvarno kazalo in index Luka Tičar]. - 2., spremenjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2016 (Ljubljana : Demat). - 571 str. ; 25 cm

200 izv. - Bibliografija in razširjeni povzetek v angl. pri vsakem sklopu poglavij. - Kazali

ISBN 978-961-247-339-6
a) Delovno pravo b) Socialno pravo c) delovno pravo d) socialna varnost e) delovno mesto f) delovna razmerja g) pogodbe h) konflikti i) kolektivne pogodbe j) javni sektor k) pokojninsko zavarovanje l) invalidsko zavarovanje m) trg delovne sile n) brezposelnost o) družina p) porodniški dopust q) labour legislation r) social security s) job t) labour relations u) contracts v) conflicts w) collective agreements x) public sector y) old-age pension insurance z) disability insurance {) labour market |) unemployment }) family ~) maternity leave

349.2/.3(0.034.2)
COBISS.SI-ID 286617344

31.
WOOD, Ellen Meiksins
        Od državljanov do gospode : socialna zgodovina zahodne politične misli od antike do srednjega veka / Ellen Meiksins Wood ; prevedla Nada Grošelj ; [spremna beseda Lev Centrih]. - Ljubljana : Sophia, 2016 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 361 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Citizens to lords. - 400 izv. - Ellen Meiksins Wood in zgodovina tranzicije na Slovenskem / Lev Centrih: str. 327-355. - O avtorici na prelim. str. - Bibliografija: str. 321-326. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-01-7
a) Politične vede - Zgodovina - Antika b) Politične vede - Zgodovina - Srednji vek c) Politika - Teorija - Zgodovina d) Politične vede e) Political science f) Teorija (Filozofija) g) Theory (Philosophy) h) Zgodovina i) History

321.01(091)
COBISS.SI-ID 286361344

32.
        ZNANJE o čustvih za manj nasilja v šoli / avtorji Mitja Muršič ... [et al.] ; uredil Mitja Muršič. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2010. - 57 str. : graf. prikazi ; 24 cm

850 izv.

ISBN 978-961-6503-15-0
a) Šole - Nasilje - Zborniki b) Učenci - Čustva - Zborniki c) osnovne šole d) srednje šole e) otroci f) mladostniki

159.942-053.5(082)
316.62-053.5(082)
COBISS.SI-ID 252066048