COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKnjižne novosti mar.-apr. 2018


1.
ANDRAGOŠKI kolokvij z mednarodno udeležbo (4 ; 2000 ; Ljubljana)
        Pismenost, participacija in družba znanja / 4. andragoški kolokvij z mednarodno udeležbo ; [uredila Marija Velikonja]. - 1. natis. - Ljubljana : Andragoški center Republike Slovenije, 2000 (Ljubljana : Pleško). - 192 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://tvu.acs.si/ak/pdf/04AK_pismenost.pdf. - 200 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 961-6130-31-5
a) pismenost - funkcionalna pismenost - Slovenija b) literacy - functional literacy - Slovenia c) pismenost odraslih d) adult literacy

376.76(497.4)(063)(082)
COBISS.SI-ID 109356800

2.
ARSIĆ, Branka, 1965-
        Razum i ludilo : neki aspekti Dekartovih Meditacija o prvoj filozofiji / Branka Arsić. - Beograd : Stubovi kulture, 1997. - 258 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Varijacije ; 1)

Bibliografija: str. 253-256
a) filozofija b) meditacija c) Descartes, René d) ženske

1
COBISS.SI-ID 4968037

3.
        BASIC skills that help / written by Bronach Crawley ... [et al.]. - London : Values into action, 1992. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm. - (LASA ; 5)

a) samozagovorništvo b) samozagovorniške skupine c) osebe z intelektualnimi ovirami d) osebe z težavami v duševnem zdravju e) socialne veščine f) odločanje g) reševanje problemov h) svetovanje i) priročniki

364.6-056.36(035)
COBISS.SI-ID 4972133

4.
BERESFORD, Peter
        Citizen involvement : a practical guide for change / Peter Beresford and Suzy Croft. - London : Macmillan, 1993. - XVII, 240 str. ; 23 cm. - (Practical social work)

Bibliografija: str. 221-228. - Kazalo

ISBN 0-333-48300-6
ISBN 0-333-48301-4 (broš.)
a) Social action - Great Britain b) Social service - Citizen participation c) Community organization - Great Britain d) sodelovanje občanov e) skupnostno socialno delo f) lokalne skupnosti

36
COBISS.SI-ID 1309285

5.
BERGANT, Milica
        Slovenski mladostniki na krivi poti : vzroki kriminala pri mladostnikih, ki se prevzgajajo v deških zavodih na Slovenskem / Milica Bergant. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1973 (v Ljubljani : "Jože Moškrič"). - 99 str. ; 20 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. [101-102]
a) mladoletni delinkventi b) kriminaliteta c) vzgojni zavodi d) Slovenija

343.915(497.4)
343.815(497.4)
343.3/.7(497.4)
COBISS.SI-ID 7860993

6.
        BEYOND the gateway : immigrants in a changing America / edited by Elżbieta M. Goździak and Susan F. Martin. - Lanhan ; Oxford : Lexington Books, 2005. - VI, 302 str. ; 23 cm : graf. prikazi

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 0-7391-0633-3
ISBN 978-0-7391-0636-5 (broš.)
a) migracije b) politika priseljevanja c) priseljenci d) integracija e) asimilacija f) manjšine g) študije primera h) Združene države Amerike i) zborniki

314.15(73)(082)
COBISS.SI-ID 4954469

7.
        BIOGRAPHISCHE Methoden in den Humanwissenschaften / Gerd Jüttemann, Hans Thomae (Hrsg.). - Weinheim ; Basel : Beltz, 1999. - XI, 417 str. ; 21 cm. - (Beltz Taschenbuch ; 43)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 3-407-22043-X
a) biografske metode b) intervjuji c) psihologija d) humanistične vede e) družboslovno raziskovanje f) kvalitativna analiza g) zborniki

303(082)
COBISS.SI-ID 4958053

8.
        The BLACKWELL companion to social work / edited by Martin Davies. - Oxford ; Cambridge (Massachusetts) : Blackwell, 1997. - VIII, 376 str. ; 25 cm

ISBN 0-631-19876-8 (hbk)
ISBN 0-631-19877-6 (pbk)
a) sociološke teorije - teorije družbe - leksikoni b) družba c) življenjski ciklus d) socialno delo

36
COBISS.SI-ID 51045

9.
BOGATAJ, Nevenka
        Centri za vseživljenjsko učenje : nove možnosti za vse : [pregled izkušenj prvih slovenskih Centrov za vseživljenjsko učenje] / Nevenka Bogataj in nosilci prvih CVŽU po regijah. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2007 (Ljubljana : Pleško). - 43 str. : graf. prikazi, preglednice ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://arhiv.acs.si/publikacije/Centri_za_vsezivljenjsko_ucenje.pdf. - Drugi podnasl. v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6130-69-1
a) Izobraževanje odraslih - Organizacija - Slovenija b) Vseživljenjsko učenje - Organizacija - Slovenija c) izobraževanje odraslih d) vseživljensko učenje

374.7(497.4)
COBISS.SI-ID 236231936

10.
BRANDON, David, 1941-2001
        Putting people first : a handbook on the practical application of ordinary living principles / David and Althea Brandon. - London : Good Impressions Publishing, 1988. - 31 str. ; 30 cm : ilustr.

ISBN 1-8711-7200-4
a) normalizacija b) vsakdanje življenje c) medosebni odnosi d) osebni razvoj e) duševno zdravje f) delavnice g) strokovni delavci h) osebe z ovirami i) osebe z učnimi težavami

316.64:364.4-056.2/.3
COBISS.SI-ID 4954725

11.
BREGAR, Sandra
        Modeli psihološko-socialnega svetovanja za uporabnike postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo : doktorska disertacija / Sandra Bregar. - Ljubljana : [S. Bregar], 2018. - 266 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-DIS_BREGAR. - Mentorica Darja Zaviršek. - Bibliografija: str. 210-231. - Povzetek ; Abstract. - Kazali. - Univ. v Ljubljani, Fak. za socialno delo, Skupni doktorski program socialnega dela (INDOSOW)
a) reprodukcija b) reproduktivne tehnologije c) neplodnost d) načrtovanje družine e) oploditev z biomedicinsko pomočjo f) socialno starševstvo g) socialno delo h) psihološko-socialno svetovanje i) disertacije

618.177-089.888.11:364.4(043.3)
COBISS.SI-ID 4953957

12.
BURR, Wesley R., 1936-
        Reexamining family stress : new theory and research / Wesley R. Burr, Shirley R. Klein ; with Robert G. Burr ... [et al.]. - Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, cop. 1994. - viii, 220 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Sage library of social research ; 193)

Bibliografija: str. 205-209. - Kazali

ISBN 0-8039-4929-4
ISBN 0-8039-4930-8 (broš.)
a) Family - Psychological aspects b) Stress (Psychology) c) System theory d) Family - psychology e) Stress, Psychological f) družine g) družinski sistemi h) stres i) terapije

392.3
COBISS.SI-ID 722789

13.
DOWSON, Steve
        On one side : the role of the adviser in supporting people with learning difficulties in self-advocacy groups / by Steve Dowson and Andrea Whittaker. - London : Values into action : King's Fund Centre, 1993. - 59 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 59

ISBN 0-903945-33-9
a) samozagovorništvo b) samozagovorniške skupine c) osebe z intelektualnimi ovirami d) osebe z težavami v duševnem zdravju e) svetovanje

364.6-056.36
COBISS.SI-ID 4970853

14.
DOYLE, Alan
        Fountain house : creating community in mental health practice / Alan Doyle, Julius Lanoil and Kenneth J. Dudek. - New York : Columbia University Press, 2013. - XXIX, 186 str. ; 22 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 165-176. - Kazalo

ISBN 978-0-231-15710-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-231-53599-1 (e-book)
a) duševno zdravje v skupnosti b) deinstitucionalizacija c) osebe s težavami v duševnem zdravju d) skupnostna skrb

364-786.2
COBISS.SI-ID 4970341

15.
        DRUG treatment expenditure : a methodological overview / [issued by] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. - Luxembourg : Publication Office of the European Union, 2017. - 191 str. : ilustr. ; 30 cm. - (EMCDDA insights series ; no. 24, ISSN 1606-1683)

Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 978-92-9497-213-2
ISBN 978-92-9497-214-9 (pdf)

doi: 10.2810/812985
a) droge b) zasvojenost c) stroški zdravljenja d) metodologija izračuna

613.83
COBISS.SI-ID 4969317

16.
        DRUGS and the darknet : perspectives for enforcement, research and policy / European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Europol. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. - 85 str. : ilustr. ; 30 cm. - (EMCDDA-Europol joint publications)

Bibliografija: str. 73-76

ISBN 978-92-9497-241-5
ISBN 978-92-9497-240-8 (pdf)

doi: 10.2810/834620
doi: 10.2810/783427 (pdf)

a) droge b) nevidni internet c) preprodaja drog d) darknet e) preprečevanje f) zakonodaja g) Evropa

613.83:004.738.5
COBISS.SI-ID 4954981

17.
EUROPEAN feminist research conference (9 ; 2015 ; Lapland)
        Sex & capital : programme and abstracts / 9th European Feminist Research Conference, University of Lapland Rovanieni, 3-6th June 2015. - Lapland : University, 2015. - 186 str. ; 21 cm

a) zborniki b) feminizem c) spol d) raziskave

305-055.2:141.72
141.72:305-055.2
COBISS.SI-ID 4336741

18.
        FAMILY therapy : complementary frameworks of theory and practice / edited by Arnon Bentovim, Gill Gorell Barnes, Alan Cooklin. - London : Academic Press ; New York : Grune & Stratton, 1982. - 2 vol. (284, 259 str.) ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 0-12-790545-6 (Academic Press, Vol. 1)
ISBN 0-12-790546-4 (Academic Press, Vol. 2)
ISBN 0-8089-1479-0 (Grune & Stratton, Vol. 1)
ISBN 0-8089-1480-4 (Grune & Stratton, Vol. 2)
a) družinska terapija b) psihoterapija c) teorija d) praksa e) zborniki

615.851(082)
COBISS.SI-ID 4962917

19.
FORMBY, Eleanor
        Exploring LGBT spaces and communities : contrasting identities, belongings and wellbeing / Eleanor Formby. - New York ; London : Routledge, 2017. - XI, 216 str. ; 25 cm. - (Routledge advances in critical diversities)

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-138-81400-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-74779-8 (e-knjiga)
a) LGBT b) identiteta c) diskriminacija d) Velika Britanija

316.344.7(410)
COBISS.SI-ID 4970597

20.
FOUCAULT, Michel
        "Družbo je treba braniti" : predavanja na Collège de France (1975-1976) / Michel Foucault ; [prevod Ana Monika Habjan ; spremna študija Primož Krašovec]. - Ljubljana : Studia Humanitatis, 2015 ([Ljubljana] : Studio print). - 319 str. ; 21 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: "Il faut défendre la société". - 400 izv. - Predgovor / François Ewald in Alessandro Fontana: str. 5-9. - Vrnitev neodpisanega : Foucault / Primož Krašovec: str. 293-319. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6798-58-7
a) Foucault, Michel (1926-1984) b) Družba c) francoska filozofija d) filozofija kulture

1Foucault M.
141.7
130.2
COBISS.SI-ID 282568192

21.
        GENERACIJI navidezne svobode : otroci in starši v sodobni družbi / Tamara Narat, Urban Boljka (ur.) ; [avtorice in avtorji besedil Tamara Narat ... [et al.] ; prevod povzetka Miha Žličar]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - IX, 332 str. : graf. prikaz ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

400 izv. - O avtorjih: str. [333-335]. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-7003-20-8 (broš.)
a) Družina - Sociologija - Zborniki b) Otroci - Vzgoja - Zborniki c) Sociologija družine d) Družinska politika e) Family policy f) Sociology of family g) otroštvo h) starševstvo

316.362(082)
COBISS.SI-ID 293519872

22.
        GETTING going / written by Bronach Crawley ... [et al.]. - London : Values into action, 1992. - 44 str. ; 30 cm : ilustr. - (LASA ; 2)

a) samozagovorništvo b) samozagovorniške skupine c) osebe z intelektualnimi ovirami d) osebe z težavami v duševnem zdravju e) ustanavljanje skupine f) organiziranje skupine g) svetovanje h) priročniki

364.6-056.36(035)
COBISS.SI-ID 4971365

23.
GLASER, Barney G.
        Basics of grounded theory analysis : emergence vs forcing / Barney G. Glaser. - Mill Valley : Sociology press, 1992. - V, 128 str. ; 21 cm

Kazalo

ISBN 1-8841-5600-2
a) raziskovanje b) raziskovalne metode c) analize d) teoretične raziskave e) utemeljena teorija

001.891.3
COBISS.SI-ID 594596

24.
GOŹDZIAK, Elżbieta M.
        New immigrants, changing communities : best practices for a better America / Elżbieta M. Goździak and Micah N. Bump. - Lanhan ; Plymouth : Lexington Books, 2008. - VII, 121 str. ; 23 cm : graf. prikazi

Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 978-0-7391-0634-1
ISBN 978-0-7391-0637-2 (broš.)
a) migracije b) politika priseljevanja c) priseljenci d) integracija e) asimilacija f) manjšine g) skupnost h) dobra praksa i) Združene države Amerike

314.15(73)
COBISS.SI-ID 4954213

25.
GRINNELL, Richard M.
        Social work research and evaluation : foundations of evidence-based practice / Richard M. Grinnell, Jr. and Yvonne A. Unrau. - 11th ed. - New York : Oxford University Press, 2018. - XVI, 709 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 671-685. - Kazalo

ISBN 978-0-19-085902-2
a) Social work - Research b) socialno delo c) družboslovno raziskovanje d) evalvacija

36:303
COBISS.SI-ID 4969829

26.
        GROUNDED theory in practice / Anselm Strauss, Juliet Corbin, editors. - Thousand Oaks : Sage Publications, cop. 1997. - viii, 280 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Vsebina: Deciphering chronic pain / Isabelle Baszanger ; Identity dilemmas of chronically ill men / Kathy Charmaz ; A social worlds research adventure: the case of reproductive science / Adele E. Clarke ; Molecular biological bandwagon in cancer research: where social worlds meet / Joan H. Fujimura ; Time in the recruiting search process by headhunting companies / Krzysztof Konecki ; Line in the sand: defined dialogues in abusive relationships / Lora Bex Lempert ; Temporality and identity loss due to Alzheimer's diesease / Celia J. Orona ; of lungs and lungers: the classified story of tuberculosis / Susan Leigh Star, Geoffrey C. Bowker ; Trajectories, biographies, and the evolving medical technology scene: labor and delivery and the intensive care nursery / Carolyn Wiener, [et al.]

ISBN 0-7619-0748-3 (cloth : acid-free paper)
ISBN 0-7619-0748-3 (broé. : acid-free paper)
a) Social medicine b) Medicine and psychology c) Grounded theory d) Social Medicine e) Research - methods f) medicina in psihologija g) socialna medicina h) kvalitativno raziskovanje

614:316
COBISS.SI-ID 428901

27.
        HEALTH and social responses to drug problems : a European guide / [issued by] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. - Luxembourg : Publication Office of the European Union, 2017. - 181 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija na koncu posameznih sklopov

ISBN 978-92-9497-196-8
ISBN 978-92-9497-197-5 (pdf)
ISBN 978-92-9497-198-2 (ePub)
a) droge b) zasvojenost c) zdravstvo d) socialne službe e) politika drog f) zdravstvena politika g) Evropa h) priročniki

613.83(4)(035)
COBISS.SI-ID 4969573

28.
HIRSCHHORN, Larry
        Reworking authority : leading and following in the post-modern organization / Larry Hirschhorn. - Cambridge : MIT, 1997. - 132 str. ; 23 cm

ISBN 0-262-58173-6 (pb)
ISBN 0-262-08258-6 (hc)

331.87
COBISS.SI-ID 2474259

29.
        HITRA ocena potreb in storitev dolgotrajne oskrbe v Občini Straža : končno poročilo / avtorji poročila Jana Mali ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2017. - 80 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Naročnik Občina Straža. - Bibliografija: str. 76-77
a) dolgotrajna oskrba b) stari ljudje c) staranje d) demografske značilnosti e) socialno varstvo f) zdravstveno varstvo g) potrebe starih ljudi h) storitve oskrbe i) metoda HOPS j) raziskave FSD

364.65-053.9
COBISS.SI-ID 4955237

30.
HOLLOWAY, Immy
        Qualitative research in nursing and healthcare / Immy Holloway, Stephanie Wheeler. - 3rd ed. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2010. - XIII, 352 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4051-6122-0
a) znanstveno raziskovanje b) zdravstvena nega c) kvalitativno raziskovanje d) zdravstvo

616-083:001.891
COBISS.SI-ID 4966245

31.
        IZHODIŠČA za razvoj kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih / Tanja Vilič Klenovšek ... [et al.]. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2007 ([Ljubljana] : Pleško). - 85 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://poki.acs.si/documents/N-49-5.pdf. - 300 izv. - Bibliografija: str. 63-65

ISBN 978-961-6130-49-3
a) Izobraževanje odraslih - Kvaliteta b) izobraževanje c) učni proces d) razvoj e) evalvacija f) izobraževalne institucije g) vodenje h) upravljanje

374.7
COBISS.SI-ID 234366976

32.
        IZOBRAŽEVANJE odraslih, socialna neenakost in socialna vključenost / [zbrala in vsebinsko uredila Angelca Ivančič ; uredila Marija Velikonja]. - 1. natis. - Ljubljana : Andragoški center Republike Slovenije, 1999 ([Radovljica] : Tiskarna knjigoveznica Radovljica). - 96 str. ; 23 cm. - (Zbirka Študije in raziskave / Andragoški center Republike Slovenije ; 8)

200 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 961-6130-29-3
a) Izobraževanje odraslih - Zborniki b) izobraževanje c) družbena neenakost d) raziskave

374.7(082)
COBISS.SI-ID 100804352

33.
JONES, Reece
        Nasilne meje : begunci in pravica do gibanja / Reece Jones ; [prevod Ana Kralj ; spremna beseda Mojca Pajnik]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2017 ([Maribor] : Darima). - 249 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Violent borders. - 400 izv. - Meje in učinki njihovega nasilja / Mojca Pajnik: str. 227-240. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-257-085-9
a) Migracije b) Meje - Družbeni vidik c) begunci d) svoboda gibanja e) migracijska politika f) vladna politika

314.15
COBISS.SI-ID 293244672

34.
JURIŠIĆ, Branka D.
        Otroci z avtizmom : priročnik za učitelje in starše / [avtorica besedila] Branka D. Jurišić ; [avtorici fotografij Branka D. Jurišić, Sabina Pšeničnik]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca, 2016 ([Ljubljana] : Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca). - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - O avtorici: str. 88. - Bibliografija: str. 84-85

ISBN 978-961-93096-5-0
a) Avtizem - Otroci - Priročniki b) Avtizem - Otroci - Izobraževanje - Priročniki c) učenci s posebnimi potrebami d) specialna pedagogika

616.896-053.2(035)
376:616.896-053.2(035)
COBISS.SI-ID 286630400

35.
KEGEL, Mateja A.
        Mladost v rejništvu : resnična zgodba deklice iz rejništva / Mateja A. Kegel. - 1. izd., 1. natis. - Domžale : Zgodba.net, 2017 (Žirovnica : Medium). - 107 str. ; 22 cm

350 izv. - O avtorici: str. 106-107

ISBN 978-961-94282-2-1
a) Rejništvo - Slovenija - V leposlovju b) rejenci c) rejenke d) Moravče e) Domžale

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 292918528

36.
KIRCHGEßNER, Kilian
        Creative diversity : how German universities are making good use of the Bologna process / [Autor Kilian Kirchgeßner]. - Bonn : HRK, German Rectors' Conference, 2010. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://www.hrk.de/uploads/media/Creative_Diversity.pdf. - Ov. nasl. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-3-938738-91-7
a) visokošolsko izobraževanje b) bolonjski proces c) kakovost izobraževanja d) Nemčija

378(430)
COBISS.SI-ID 4953701

37.
        KOGNITIVNA rehabilitacija : integrativni nevropsihološki pristop : zbornik prispevkov / [uredili Urša Čižman Štaba, Nika Bolle, Karmen Resnik Robida]. - Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2017 (Ljubljana : Demat). - 125 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6060-99-8
a) Kognitivna terapija - Zborniki b) kognitivna rehabilitacija c) nevropsihologija d) rehabilitacija

159.955:616.89(082)
COBISS.SI-ID 292745984

38.
        KOMPARATIVE Kasuistik / Gert Jüttemann (Hrsg.). - Heidelberg : R. Asanger Verlag, 1990. - VII, 395 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 3-89334-169-2
a) kazuistika b) psihologija c) družboslovno raziskovanje d) zborniki

159.9:303(082)
COBISS.SI-ID 4967525

39.
KÖNIG, Eckard
        Systemische Organisationsberatung : Grundlagen und Methoden / Eckard König, Gerda Volmer. - 5. Aufl. - Weinheim : Deutscher Studien Verlag, 1997. - 282 str. ; 25 cm : ilustr. - (System und Organisation ; Bd. 1)

Bibliografija: str. 267-279. - Kazalo

ISBN 3-89271-616-1
a) organizacija b) organizacijsko svetovanje c) socialni sistemi d) sistemska teorija

005.72
COBISS.SI-ID 4967013

40.
L'ABATE, Luciano, 1928-
        Family evaluation : a psychological approach / Luciano L'Abate. - Thousand Oaks : Sage Publications, cop. 1994. - xi, 184 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 170-175. - Kazali

ISBN 0-8039-4238-9
ISBN 0-8039-4239-7 (broš.)
a) Family assessment b) psihologija družine c) evalvacija družine d) družinska terapija

616.89:159.9
COBISS.SI-ID 725605

41.
LINK, Rosemary J.
        When children pay : US welfare reform and its implications for UK policy / Rosemary J Link and Anthony Bibus with Karen Lyons. - London : CPAG, 2000. - XX, 169 str. ; 21 cm. - (Poverty publication / Child Poverty Action Group ; 101)

Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 978-1-901698-15-2
a) socialne reforme b) socialna politika c) javna politika d) otroci e) revščina f) pravice otrok g) Združene države Amerike h) Velika Britanija

364-053.2/.6(73)
COBISS.SI-ID 4967781

42.
MASTNAK, Tomaž
        Liberalizem, fašizem, neoliberalizem / Tomaž Mastnak. - Ljubljana : Založba /*cf., 2015 ([Maribor] : Darima). - 185 str. ; 20 cm + 1 razglednica. - (Oranžna zbirka)

400 izv. - Bibliografija: str. 161-183

ISBN 978-961-257-071-2
a) Liberalizem b) Fašizem c) Liberalism d) Fascism e) politične teorije f) politična gibanja g) politična zgodovina h) neoliberalizem

329.12:329.18
COBISS.SI-ID 282843648

43.
MCCOY, Dorothy
        The manipulative man : identify his behavior, counter the abuse, regain control / Dorothy McCoy. - Avon (Mass.) : Adams Media, 2006. - XII, 275 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 270-272. - Kazalo

ISBN 1-59337-623-5
a) medosebni odnosi b) moški c) manipulacija d) psihologija e) psihološki testi f) osebnostne motnje g) psihologija osebnosti

159.923
COBISS.SI-ID 4968293

44.
MLINAR, Vera
        Kako vrednotimo znanje odraslih / Vera Jakara, Nataša Elvira Jelenc. - 1. natis. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2002. - 135 str. : graf. prikazi ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 131-139

ISBN 961-6130-33-1
a) Poklicno izobraževanje - Preverjanje znanja - Slovenija - Priročniki b) Izobraževanje odraslih - Preverjanje znanja - Slovenija - Priročniki c) strokovno izobraževanje d) ocenjevanje znanja e) andragogika f) vrednotenje znanja g) motivacija za izobraževanje h) svetovanje

377(497.4)(035)
COBISS.SI-ID 115919104

45.
MORANO, Miran
        Video pri izobraževanju / Miran Morano. - 1. natis. - Ljubljana : Andragoški center Republike Slovenije, 1994 (Ljubljana : Planprint). - 148 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Izobraževanje odraslih. Nove poti ; 6)

300 izv. - Bibliografija: str. 147-148

ISBN 961-6130-00-5
a) Videotehnika - Izobraževanje odraslih b) Izobraževalna tehnologija - Priročniki c) izobraževanje odraslih d) izobraževalna tehnologija e) učni proces f) programi g) metode h) priročniki

371.68(035)
371.333:374.7(035)
374.7:371.333(035)
COBISS.SI-ID 43451136

46.
        MORE grounded theory methodology : a reader / edited by Barney G. Glaser. - Mill Valley : Sociology press, 1994. - 388 str. ; 21 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 1-884156-07-X
a) metodologija raziskovanja b) raziskovalne metode c) utemeljena teorija d) zborniki

303(082)
COBISS.SI-ID 4965989

47.
NASH, Mary, 1946-
        Social work in context : fields of practice in Aotearoa New Zealand / Mary Nash, Robyn Munford with Kathryn Hay. - [Palmerston North] : Massey University, School of sociology, social policy and social work, 2001. - 121 str. ; 26 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 0-473-07802-3 (broš.)
a) socialno delo b) socialne službe c) otroci in mladina d) družina e) ženske f) revščina g) duševno zdravje h) Nova Zelandija

364.4(931)
COBISS.SI-ID 4968805

48.
        OBLIKOVANJE izvedbenega kurikula v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih / Sonja Klemenčič ... [et al.] ; [urednica Sonja Klemenčič]. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije : Državni izpitni center, 2006. - 206 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 200-206

ISBN 961-6322-58-3
a) Izobraževanje odraslih b) poklicno izobraževanje c) strokovno izobraževanje d) izvedbeni kurikul

371.2:374.7
COBISS.SI-ID 224524800

49.
PANTUČEK-Eisenbacher, Peter, 1953-
        Soziale Diagnostik : Verfahren für die Praxis sozialer Arbeit / Peter Pantucek. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, 2005. - 258 str. ; 21 cm. - (FACTS - Forum Aelio in Cetio Technici Scientiaeque ; 1)

Bibliografija: str. 233-250

ISBN 3-205-77350-0
a) socialno delo b) socialna diagnostika c) praksa d) postopki

36
COBISS.SI-ID 4968549

50.
        PARALLEL lives : Roma denied rights to housing and water in Slovenia / [photography Arne Hodalič]. - London : Amnesty International, 2011. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Opombe z bibliografijo: str. 66-76
a) Romi b) Romanies c) Diskriminacija d) Discrimination e) Segregacija f) Segregation g) Stanovanjsko vprašanje h) Housing question i) Voda j) Water k) Človekove pravice l) Human rights m) Pravna varnost n) Legal security o) Slovenija p) Slovenia

323.15:351.778.5(497.4=214.58)
COBISS.SI-ID 30853213

51.
PEČARIČ, Elena
        Invalidski Catch the cash : državne loterijske igre / Elena Pečarič. - 1. izd. - Škofije : Za-misli, 2017 ([Ljubljana] : Januš). - 184 str. ; 22 cm + 1 USB ključek

400 izv. - Ko se oglasi "teroristka" / Drago Kos: str. 13-15. - Entuziazem in razočaranje / Ali Žerdin: str. 181-183
- - Invalidski multifunkcionar [Videoposnetek]. - 1 USB ključ

ISBN 978-961-94123-1-2
a) Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij - Delovanje b) Invalidske organizacije - Financiranje - Slovenija c) Invalidske organizacije - Korupcija - Slovenija d) invalidi e) interesne skupine f) politična odgovornost g) igre na srečo

364-22-056.26(497.4)
061.2-056.26(497.4)
343.352
COBISS.SI-ID 292702720

52.
        POKLICNI standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000-2012 / [avtorji besedila Urška Marentič ... [et al.] ; urednici Urška Marentič in Barbara Kunčič Krapež ; fotografije Mare Mutić]. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2013 ([Begunje] : CIcero). - 365 str. : ilustr. ; 23 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 363-365

ISBN 978-961-6904-19-3
a) Poklicne kvalifikacije - Slovenija - 2000-2012

331.546(497.4)"2000/2012"
COBISS.SI-ID 269356544

53.
PORKESS, Roger
        Dictionary of statistics / Roger Porkess ; [diagrams by Gordon Barr]. - Reprint. - London ; Glasgow : Collins, 1988. - 267 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Collins reference)

ISBN 0-00-434354-9
a) Statistika - slovar

311(038)
COBISS.SI-ID 35893

54.
        PRIROČNIK za mentorje pri usposabljanju z delom : [projekt Programa pobude Skupnosti INTERREG Slovenija - Avstrija 2000-2006 / avtorji Zdenka Wltavsky ... [et al.] ; urednik Zdenka Wltavsky, Franc Hočevar ; ilustriral Jože Trobec]. - Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2007. - 50 str. : ilustr. ; 24 cm

Podnasl. naveden v kolofonu. - Tekoči nasl.: Priročnik za mentorje. - Avtorji: Zdenka Wltavsky, Franc Hočevar, Andreja Kitek, Janez Vidmar. - Na ov. str. in str. 5: TE.TR.A.P.A.C.S., Team-Based Trainings Activities for Persons Needing Advanced Coaching Skills ; Projekt programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija - Avstrija 2000-2006 "Razvoj standardov kakovosti za mentorje v integrativnem izobraževanju in usposabljanju". - Bibliografija: str. 42

ISBN 978-961-6060-67-7
a) Mentorstvo - Priročniki b) Delovni proces - Mentorji - Usposabljanje delavcev - Priročniki c) mentorstvo d) delavci e) usposabljanje f) delo g) stilistika h) pristojnost i) poučevanje j) sposobnosti k) učenje l) komunikacije m) komuniciranje n) poklicna uspešnost o) brezposelnost p) delovna uspešnost q) praksa r) delovno okolje

331.361.3(035):371.623.6(4)
371.1/.5(035):331.102.1(4)
COBISS.SI-ID 231818240

55.
        The PSYCHOLOGY research handbook : a guide for graduate students and research assistants / Frederick T.L. Leong and James T. Austin, editors. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : SAGE publications, 1996. - XVI, 388 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 0-8039-7048-X
ISBN 0-8039-7049-8 (broš.)
a) psihologija - raziskovanje - metodologija - zborniki b) priročniki

159.9.07:303(035)
COBISS.SI-ID 42297089

56.
        RANLJIVE skupine na trgu dela : psihološki pogled na izzive in priložnosti / [avtorji Sandra Antolović ... et al.] ; uredili Eva Boštjančič in Marjeta Žagar Rupar. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 381 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Povzetki ; Abstracts

ISBN 978-961-237-953-7
a) Trg dela - Ranljive skupine - Zborniki

331.5:316.344.7(082)
COBISS.SI-ID 291593472

57.
        RECONSTRUCTING social work research : Finnish methodological adaptations / Synnöve Karvinen, Tarja Pösö & Mirja Satka (eds.). - Jyväskylä : SoPhi : University of Jyväskylä, 1999. - 305 str. ; 21 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 951-39-0449-0
a) socialno delo b) družboslovno raziskovanje c) Finska d) zborniki

303:36(480)(082)
COBISS.SI-ID 4965477

58.
REINHARD, Wolfgang, 1937-
        Zgodovina moderne države : od začetkov do sedanjosti / Wolfgang Reinhard ; [prevod Marko Bratina]. - Ljubljana : Krtina, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 144 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt, ISSN 1408-1105 ; 182)

Prevod dela: Geschichte des modernen Staates. - 400 izv. - Bibliografija: str. 111-112. - Kazalo

ISBN 978-961-260-103-4
a) Država - Zgodovina

321(091)
COBISS.SI-ID 290330880

59.
        RUNNING a group / written by Bronach Crawley ... [et al.]. - London : Values into action, 1992. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm. - (LASA ; 3)

a) samozagovorništvo b) samozagovorniške skupine c) osebe z intelektualnimi ovirami d) osebe z težavami v duševnem zdravju e) organiziranje skupine f) vodenje skupine g) svetovanje h) priročniki

364.6-056.36(035)
COBISS.SI-ID 4971621

60.
SCHILLER, Phyllis
        Information technology in social work : practice skills for the 21st century / Phyllis Schiller. - Boston [etc.] : Pearson : Allyn and Bacon, 2005. - XVI, 136 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 129-132. - Kazalo

ISBN 978-0-205-42432-0
ISBN 0-205-42432-5 (broš.)
a) socialno delo b) informacijska tehnologija c) podatkovne baze d) obdelava podatkov e) računalniški programi

36:004
COBISS.SI-ID 4966757

61.
SEALE, Clive, 1955-
        The quality of qualitative research / Clive Seale. - London ; Thousand Oaks (Calif.) ; New Delhi : Sage, 1999. - X, 214 str. ; 24 cm. - (Introducing qualitative methods)

Kazalo

ISBN 0-7619-5597-6
ISBN 0-7619-5598-4 (broš.)
a) Qualitative research b) Social sciences - Methodology c) družbene vede d) raziskovanje e) kvalitativna analiza f) metodologija raziskovanja g) social sciences h) research work i) qualitative analysis j) methodology k) practice l) case study

303
COBISS.SI-ID 4965221

62.
SECCOMBE, Karen, 1956-
        "So you think I drive a Cadillac?" : welfare recipients' perspectives on the system and its reform / Karen Seccombe. - 2nd ed. - Boston [etc.] : Pearson : Allyn and Bacon, 2007. - X, 254 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 235-251. - Kazalo

ISBN 0-205-48739-4
a) revščina b) preživetje c) socialna varnost d) socialna pomoč e) prejemniki socialne pomoči f) družina g) stigmatiziranost h) socialne službe i) socialna politika j) Združene države Amerike

364(73)
COBISS.SI-ID 4972389

63.
SILVERMAN, David
        Interpreting qualitative data : methods for analysing talk, text and interaction / David Silverman. - reprinted. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, 1994. - X, 224 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 212-218. - Kazala

ISBN 0-8039-8758-7 (pbk)
ISBN 0-8039-8757-9
a) kvalitativno raziskovanje b) kvalitativna metoda c) kvalitativni podatki d) zbiranje podatkov e) analiza podatkov

303.022
COBISS.SI-ID 170077

64.
        SLOVENKA : prvi ženski časopis (1897-1902) / [uredila Marta Verginella]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 117 str. : ilustr., portreti ; 30 cm

"Glavnina raziskovanja, ki je predstavljeno v tej publikaciji, je nastala v okviru projekta Multikulturna prijateljstva in narodne vezi na presečiščih slovenskega, italijanskega in nemškega sveta v 1848-1941" --> str. 4. - Ilustr. na notr. str. ov. - 400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-999-5 (broš.)
a) Nadlišek Bartol, Marica (1867-1940) - Zborniki b) Anžič Klemenčič, Ivanka (1876-1960) - Zborniki c) Kveder, Zofka (1878-1926) - Zborniki d) Slovenka (periodika) - Zgodovina - 1897-1902 - Zborniki e) Ženski časopisi - Zgodovina - Trst - Zborniki f) Women's periodicals g) slovenska periodika h) slovenske urednice i) slovenske književnice j) sodelavci k) ženska emancipacija l) feministična gibanja m) žensko vprašanje n) ženske študije o) feminizem p) slovenska književnost q) družbeno okolje r) kulturno okolje s) zgodovinski pregledi t) biografski podatki

050-055.2(450.361=163.6)"1897/1902"(082)
305-055.2:050-055.2(082)
821.163.6.09(082)
COBISS.SI-ID 292945664

65.
        SLOVENSKA podjetja in krožno gospodarstvo : slovenski podjetniški observatorij 2017 / avtorji Karin Širec ... [et al.] ; [urednika Miroslav Rebernik in Karin Širec]. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2018 ([Celje] : Koštomaj). - 119 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Slovenski podjetniški observatorij (Maribor), ISSN 1854-8040)

Nasl. v kolofonu v angl. jeziku: Slovenian companies and circular economy. - 200 izv. - Predgovor / Miroslav Rebernik, Karin Širec: str. 9-11. - O avtorjih: str. 118-119. - Soavtorji Barbara Bradač Hojnik, Matjaž Denac, Dijana Močnik. - Povzetek. - Bibliografija: str. 111-117

ISBN 978-961-286-135-3

doi: 10.18690/978-961-286-135-3
a) podjetništvo b) gospodarstvo c) gospodarske družbe d) uspešnost e) ekodizajn

334.7
COBISS.SI-ID 93945857

66.
        SOZIALE Arbeit und dokumentarische Methode : methodologische Aspekte und empirische Erkenntnisse / Ralf Bohnsack, Sonja Kubisch, Claudia Streblow-Poser (Hrsg.). - Opladen ; Berlin ; Toronto : Verlag B. Budrich, 2018. - 311 str. ; 22 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-3-8474-0554-2
ISBN 978-3-8474-1070-6 (el. knjiga)
a) socialno delo b) dokumentarne metode c) zborniki

36(082)
COBISS.SI-ID 4969061

67.
STANDING, Guy
        Prekariat : nevarni novi razred / Guy Standing ; [prevod Amanda Saksida]. - Ljubljana : Krtina, 2018 ([Medvode] : Nonparel). - 319 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt, ISSN 1408-1105 ; 184)

Prevod dela: The precariat. - Kazalo. - Bibliografija: str. 297-319

ISBN 978-961-260-106-5
a) Prekarno delo b) zaposlovanje c) trg dela

331.102.12
COBISS.SI-ID 293361920

68.
STRAUSS, Anselm L.
        Qualitative analysis for social scientists / Anselm L. Strauss. - [Reprinted]. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 1996. - XV, 319 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Bibliografija: str. 312-314. - Kazali

ISBN 0-521-33806-9 (pbk)
a) metodologija pedagoškega raziskovanja b) pedagogika c) statistika d) kvalitativna analiza

37.012
COBISS.SI-ID 10373986

69.
STREUBERT, Helen J.
        Qualitative research in nursing : advancing the humanistic imperative / Helen J. Streubert Speziale, Dona Rinaldi Carpenter. - 4th ed. - Philadelphia [etc.] : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2007. - XVII, 477 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip063/2005031053.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo. - Vsebina: Philosophy and theory: foundations of qualitative research ; The conduct of qualitative research: common essential elements ; Designing data generation and management strategies ; Ethical considerations in qualitative research ; Phenomenology as method ; Phenomenology in practice, education, and administration ; Grounded theory as method ; Grounded theory in practice, education, and administration ; Ethnography as method ; Ethnography in practice, and education, and administration ; Historical research method ; Historical research in practice, education, and administration ; Action research method ; Action research in practice, education, and administration ; Triangulation as a qualitative research strategy ; Writing a qualitative research proposal ; A practical guide for sharing qualitative research results

ISBN 0-7817-6313-4 (alk. paper)
ISBN 978-0-7817-6313-4 (alk. paper)
a) Nursing - Research - Methodology b) Sociology - Research - Methodology c) Soins infirmiers - Recherche - Méthodologie d) Sociologie - Recherche - Méthodologie e) Nursing Research - methods f) Qualitative Research g) Quality Assurance, Health Care h) Research Design i) zdravstvena nega j) raziskovanje k) kvalitativno raziskovanje

616-083: 001.891
COBISS.SI-ID 1163940

70.
SVETINA, Metka, 1957-
        Izobraževalni program za odrasle : od načrta do izpeljave / Metka Svetina. - 1. natis. - Ljubljana : Andragoški center Republike Slovenije, 1998 (Ljubljana : Planprint). - 123 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Izobraževanje odraslih. Nove poti ; 7)

300 izv. - Bibliografija: str. 121-123

ISBN 961-6130-16-1
a) Izobraževanje odraslih - Priročniki b) izobraževalni programi c) izobraževanje odraslih d) priročniki

374.7(035)
COBISS.SI-ID 73642752

71.
        ŠTUDIJSKI krožki : od zamisli do sadov v prvem desetletju / Nevenka Bogataj ... [et al.] ; [uredila Nevenka Bogataj]. - 1. natis. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2005 (Ljubljana : Birografika Bori). - 170 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Zbirka študije in raziskave / Andragoški center Republike Slovenije ; 12)

300 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov. - Bibliografske enote o študijskih krožkih za obdobje 1993-2004: str. 153-157. - Zapisi o študijskih krožkih v Novičkah: str. 158-164

ISBN 961-6130-42-0
a) Izobraževanje odraslih - Slovenija - Zborniki b) neformalno izobraževanje c) študijski krožki

374.1(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 222715648

72.
TESCH, Renata
        Qualitative research : analysis types and software tools / Renata Tesch. - New York ; Philadelphia ; London : The Falmer Press, 1995. - XI, 330 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 307-318. - Kazali

ISBN 1-85000-608-3
ISBN 1-85000-609-1 (broš.)
a) metodologija raziskovanja b) kvalitativna analiza c) družboslovno raziskovanje d) obdelava podatkov e) računalniški programi

303.022
COBISS.SI-ID 4967269

73.
        UMEŠČANJE slovenskega ogrodja kvalifikacij v evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje in evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij : zaključno poročilo, Slovenija / [avtorji besedila Vinko Logaj ... [et al.] ; uredila Borut Mikulec in Klara Skubic Ermenc]. - 2. izd. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2014 ([Ljubljana] : Cicero). - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek

ISBN 978-961-6904-42-1
a) Izobraževalna politika - Slovenija b) Izobraževalna politika - Evropa c) Poklicne kvalifikacije - Slovenija d) Poklicno izobraževanje - Slovenija e) Izobraževanje odraslih - Slovenija f) pedagogika g) kvalifikacije h) izobraževalni sistemi i) izobrazba j) vseživljenjsko učenje

37.014(497.4)
374.7(497.4)
COBISS.SI-ID 275996672

74.
        USING qualitative methods in psychology / Mary Kopala, Lisa A. Suzuki, editors. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage, 1999. - XV, 237 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 0-7619-1036-0
ISBN 0-7619-1037-9 (broš.)
a) metodologija raziskovanja b) kvalitativna analiza c) psihologija d) zborniki e) research methods f) qualitative research g) psychology h) readers

303.442:159.9(082)
COBISS.SI-ID 4965733

75.
VALETIČ, Žiga
        [Osemdeseta]
        80ta : desetletje mladih : zgodba slovenskega pop-rocka v času, ko je popularna glasba krojila podobo (in usodo) sveta / Žiga Valetič. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Grafični atelje Zenit, 2018 (Begunje : Cicero). - 302 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. trda vezava, 650 izv. mehka vezava. - Bibliografija: str. 285-290

ISBN 978-961-94296-3-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-94296-4-8 (broš.)
a) Slovenska popularna glasba

784.66(497.4)
COBISS.SI-ID 293922560

76.
VARELA, Francisco J., 1946-
        Utelešeni um : kognitivna znanost in človeško izkustvo / Francisco J. Varela, Evan Thompson, Eleanor Rosch ; [prevedla Kristijan Armeni in Sebastjan Vörös ; spremna beseda, uredil Sebastjan Vörös]. - Ljubljana : Krtina, 2017 ([Ljubljana] : Nonparel). - 466 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela, ISSN 2536-2089)

Prevod dela: The embodied mind. - 400 izv. - Bibliografija: str. 385-406. - Kazalo

ISBN 978-961-260-111-9
a) Kognitivna znanost - Filozofija b) kognitivna filozofija c) filozofija duha

001:165.194
COBISS.SI-ID 293381632

77.
VELIKONJA, Marija, 1938-
        Brezposelni v izobraževanju : organizatorjem izobraževanja in učiteljem v pomoč / [avtorji Marija Velikonja, Tanja Vilič Klenovšek, Meri Lorenčič ; ilustracije Ksenija Konvalinka]. - 1. natis. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 1998 ([Ljubljana] : Littera picta). - 98 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 95-98

ISBN 961-6130-19-6
a) Brezposelni - Izobraževanje - Slovenija - Priročniki b) izobraževanje brezposelnih c) izobraževanje odraslih d) strokovno izobraževanje e) izobraževalni programi f) priročniki

331.586(497.4)(035)
376.63(497.4)(035)
COBISS.SI-ID 78461440

78.
VELIKONJA, Nataša
        Devetdeseta / Nataša Velikonja. - Ljubljana : Škuc, 2017 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 422 str. ; 20 cm. - (Zbirka Vizibilija ; 41)

500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6983-14-3
a) Homoseksualnost - Sociološki vidik - Eseji b) Homoseksualnost - Družbeni vidik - Eseji c) Sociologija kulture - Eseji d) Ženske - Kultura - Eseji e) marginalne skupine f) družbeni položaj g) lezbištvo h) homofibija i) subkultura j) Slovenija

316.723-055.34(081)
305-055.34(081)
COBISS.SI-ID 288753664

79.
        VSEŽIVLJENJSKO izobraževanje in vseživljenjsko učenje / [zbral in] uredil Zoran Jelenc. - 1. natis. - Ljubljana : Andragoški center Republike Slovenije, 1998 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica Radovljica). - 77 str. ; 23 cm. - (Zbirka Študije in raziskave / Andragoški center Republike Slovenije ; 7)

Dostopno tudi na: http://tvu.acs.si/ak/pdf/01AK_ucenje.pdf. - 200 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 961-6130-18-8
a) Izobraževanje odraslih - Zborniki b) odrasli c) učenje d) izobraževanje odraslih e) zborniki

374.7(082)
COBISS.SI-ID 78461696

80.
WAIS, Mathias
        V labirintu spolnih zlorab : delo z žrtvami, storilci in starši / Mathias Waiss, Ingrid Gallé ; [prevod Tadeja Tomšič]. - Ljubljana : Forma 7, cop. 2001 ([Ljubljana] : Euroadria). - 169 str. ; 24 cm

Prevod dela: Der Ganz alltägliche Missbrauch. - O knjigi so zapisali / Marja Strojin ... [et al.]: str. 5-8. - O avtorjih: str. 164. - Bibliografija: str. 165-166

ISBN 961-6181-26-2
a) Otroci - Spolna zloraba b) Spolno nasilje - Doživljanje c) zloraba d) spolno zlorabljanje e) storilci f) družina

343.541
176:343.54
179.2
COBISS.SI-ID 109957376

81.
WALKER, Lorraine Olszewski
        Strategies for theory construction in nursing / Lorraine Olszewski Walker, Kay Coalson Avant. - 4th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2005. - XI, 227 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-13-119126-6
ISBN 0-13-119126-8 (broš.)
a) zdravstvena nega b) teorije

616-083
COBISS.SI-ID 4955493

82.
        WHAT is self-advocacy? / written by Bronach Crawley ... [et al.]. - London : Values into action, 1992. - 47 str. ; 30 cm : ilustr. - (LASA ; 1)

a) samozagovorništvo b) samozagovorniške skupine c) osebe z intelektualnimi ovirami d) osebe z težavami v duševnem zdravju e) svetovanje f) priročniki

364.6-056.36(035)
COBISS.SI-ID 4971109

83.
        WHAT next? / written by Bronach Crawley ... [et al.]. - London : Values into action, 1992. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm. - (LASA ; 4)

a) samozagovorništvo b) samozagovorniške skupine c) osebe z intelektualnimi ovirami d) osebe z težavami v duševnem zdravju e) promoviranje skupine f) organizacija posvetovanj g) svetovanje h) priročniki

364.6-056.36(035)
COBISS.SI-ID 4971877

84.
        WÖRTERBUCH der Sozialarbeit und Sozialpädagogik / herausgegeben von Arnold Schwendtke ; mit Beiträgen von Ulrich Bleidick ... [et al.]. - 4. Aufl. - Heidelberg ; Wiesbaden : Quelle und Meyer, 1995. - 537 str. ; 19 cm. - (UTB für Wissenschaft : Uni-Taschenbücher ; 656)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 3-8252-0656-4 (UTB)
ISBN 3-494-02215-1 (Quelle und Meyer)
a) social work - vocabulary b) socialno delo c) socialna pedagogika d) terminološki slovarji

364.442(038)
COBISS.SI-ID 4966501

85.
YIN, Robert K., 1941-
        Applications of case study research / Robert K. Yin. - Newbury Park ; London ; New Delhi : Sage, 1993. - XVI, 131 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Applied Social Research Methods Series ; Vol. 34)

Bibliografija: 115-122. - Kazali

ISBN 0-8039-5118-3
ISBN 0-8039-5119-1 (broš.)
a) znanost b) raziskovalno delo c) družboslovno raziskovanje d) metodologija dela e) študije primera

001.891
COBISS.SI-ID 3257864

86.
ZAVIRŠEK, Darja
        Skrb kot nasilje / Darja Zaviršek. - Ljubljana : Založba /*cf., 2018 ([Maribor] : Darima). - 299 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oranžna zbirka)

400 izv. - Bibliografija: str. 275-299

ISBN 978-961-257-087-3
a) Ranljive skupine - Družbeni položaj b) postsocializem c) družbene razmere d) nasilje

364.6:316.344.7
COBISS.SI-ID 294022144