COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKnjižne novosti nov.-dec. 2013


1.
        (O)KROG nasilja v družini in šoli : soočanje šole/vrtca z nasiljem nad otroki / avtorji Mitja Muršič ... [et al.] ; urednik Mitja Muršič. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2012. - 188 str. : graf. prikazi ; 24 cm

100 izv. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazali

ISBN 978-961-6503-21-1
a) Šole - Nasilje - Zborniki b) Družina - Nasilje - Zborniki c) Nasilje - Preprečevanje - Zborniki d) otroci e) učenci f) medosebni odnosi g) konflikti h) reševanje konfliktov i) agresivnost

316.62-053.5(082)
343.62(082)
343.6:316.36(082)
COBISS.SI-ID 262388736

2.
ACCETTO, Bojan
        Staranje, starost in starostno varstvo / Bojan Accetto ; [risbe in grafikoni Matjaž Accetto]. - [Ljubljana] : Republiški odbor Rdečega križa, [1968] (v Ljubljani : Blasnikova tiskarna). - 135 str., [1] f. barvna pril. : ilustr., graf. prikazi ; 20 cm

Knjigo je avtor posvetil 25-letnici dela RKS v novi Jugoslaviji
a) stari b) starost c) gerontologija

616-053.9
362.6
016:616-053.9
COBISS.SI-ID 5711873

3.
        ALI ima kapitalizem prihodnost? / Immanuel Wallerstein ... [et al.] ; [prevedli Ana Kralj in Zoja Skušek]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2013 ([Maribor] : Darima). - 231 str. ; 20 cm + razglednica. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Does capitalism have a future?. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-257-055-2
a) Kapitalizem b) družbeni razvoj c) tehnološki razvoj d) srednji razred

316.323.6
330.342.14
COBISS.SI-ID 269535744

4.
        ALKOHOL v Sloveniji : trendi v načinu pitja, zdravstvene posledice škodljivega pitja, mnenja akterjev in predlogi ukrepov za učinkovitejšo alkoholno politiko / urednice Maja Zorko ... [et al.]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2013 (Ljubljana : EPPS). - 142 str. : ilustr. ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.ivz.si/Mp.aspx/?ni=0&pi=7&_7_Filename=attName.png&_7_MediaId=7265&_7_AutoResize=false&pl=0-7.3.. - 300 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6911-19-1
ISBN 978-961-6911-20-7 (pdf)
a) Alkohol - Poraba - Slovenija b) Alkoholizem - Posledice c) Alkohol - Zloraba - Preprečevanje d) alkohol e) alkoholizem f) zloraba g) poraba h) preprečevanje i) alkoholna politika j) Slovenija

613.81(497.4)
COBISS.SI-ID 267959296

5.
ALVESSON, Mats, 1956-
        The triumph of emptiness / Mats Alvesson : consumption, higher education, and work organization. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - X, 243 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 226-235. - Kazalo

ISBN 978-0-19-966094-0
a) potrošništvo

366
COBISS.SI-ID 4119653

6.
ARENDT, Hannah
        O nasilju / Hannah Arendt ; [prevedla Vlasta Jalušič, Mirt Komel ; spremna beseda Vlasta Jalušič]. - Ljubljana : Krtina, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 115 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: On violence. - 400 izv. - Bibliografija: str. 114-115. - Kazalo

ISBN 978-961-260-072-3
a) Arendt, Hannah (1906-1975) b) Nasilje - Filozofija politike c) država d) teorija e) demokracija f) totalitarizem g) politična antropologija

32.01:929 Arendt H.
COBISS.SI-ID 269439744

7.
        The ART and science of motivation : a therapist's guide to working with children / edited by Jenny Ziviani, Anne A. Poulsen and Monica Cuskelly ; foreword by Alan Hayes. - London ; Philadelphia : J. Kingsley Publishers, 2013. - 293 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 267-284. - Kazali. - Vsebina: Understanding motivation in the context of engaging children in therapy / Anne A. Poulsen, Jenny Ziviani and Monica Cuskelly ; Children's understanding of purpose: a matter of choice / Monica Cuskelly and Anne A. Poulsen ; Connecting: nutriments from the social environment / Jenny Ziviani and Anne A. Poulsen ; Achieving success: facilitating skill acquisition and enabling participation / Craig Greber, Jim Hinojosa and Jenny Ziviani ; Using language to motivate / Marilyn K. Kertoy and Anne A. Poulsen ; Know the child: maximizing engagement and persistence in therapy / Monica Cuskelly and Gillian King ; Structuring and working with the environment / Winnie Dunn and Jenny Ziviani ; What makes it work? A collaboration / Jonathan Crockett, Moira Boyle and Jenny Ziviani

ISBN 978-1-84905-125-5 (brezkislinski papir)
ISBN 1-84905-125-9 (brezkislinski papir)
ISBN 978-0-85700-321-8 (ebk.)
ISBN 0-85700-321-6 (ebk.)
a) Motivation b) Behavior Therapy c) otroci d) terapije e) vedenjska terapija f) motivacija

615.851-053.2/.6
COBISS.SI-ID 4112485

8.
AUBREHT, Dejan
        Tesnoba, dolgčas in obup : k filozofiji dionizičnega pesimizma / Dejan Aubreht. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2013 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 201 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

400 izv. - Bibliografija: str. 197-201. - Rezime

ISBN 978-961-6376-58-7
a) Pesimizem - Filozofija

141.22
COBISS.SI-ID 269259264

9.
AVGUŠTINČIČ, Albert
        Vonj pečenih jabolk / Alberto Avguštinčič ; [ilustracije Inja Roi]. - Bevke : Smar-team, 2013. - 370 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6916-13-4
a) Avguštinčič, Albert (1944-) - Spomini b) Rejništvo - V leposlovju c) Učitelji - V leposlovju d) rejništvo e) rejenci f) odraščanje

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 265492736

10.
BARNES, Bill, -1998
        An introduction to groupwork : a group-alalytic perspective / Bill Barnes, Sheila Ernst and Keith Hyde. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 1999. - XIII, 192 str. ; 22 cm. - (Basic texts in counselling and psychotherapy)

Bibliografija: str. 181-185. - Kazalo

ISBN 978-0-333-63224-6
ISBN 0-333-63224-9 (ISBN-10)
a) psihoterapija b) psihoterapija c) skupinska terapija d) skupinska dinamika e) skupinsko delo

615.851
COBISS.SI-ID 4106853

11.
BATEMAN, Anthony
        Introduction to psychoanalysis : contemporary theory and practice / Anthony Bateman and Jeremy Holmes. - London ; New York : Routledge, 1995. - IX, 289 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 260-282. - Kazalo

ISBN 978-0-415-10739-6 (broš.)
a) psihoanaliza b) psihoterapija c) psychoanalysis d) psychotherapy

159.964.28
COBISS.SI-ID 4106597

12.
BATEMAN, Anthony
        Introduction to psychotherapy : an outline of psychodynamic principles and practice / Anthony Bateman, Dennis Brown, and Jonathan Pedder. - 4th ed. - London ; New York : Routledge, 2010. - XVIII, 338 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 279-314. - Kazali

ISBN 978-0-415-47611-9 (vez.)
ISBN 978-0-415-47612-6 (broš.)
a) psihoterapija b) psihodinačna terapija c) analitična psihoterapija d) psihoanaliza e) psychotherapy f) psychodynamic psychotherapy g) analytic psychotherapy h) psychoanalysis

159.964.28
COBISS.SI-ID 4105573

13.
BEHR, Harold
        Group-analytic psychotherapy : a meeting of minds / Harold Behr and Liesel Hearst. - London ; Philadelphia : Whurr, 2005. - XV, 299 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-86156-475-7 (broš.)
a) psihoterapija b) delo s skupino c) skupinska dinamika d) skupinska analiza

615.851
COBISS.SI-ID 4107109

14.
        BLIŽINA drugosti = The close otherness / [zbrala in] uredila Lucija Čok ; [tehnična urednika Jonatan Vinkler, Karin Marc Bratina]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006 (Grafis trade). - 506 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

500 izv. - Skupna bibliografija: str. 413-442. - Povzetki; Summaries. - Kazalo

ISBN 961-6033-75-1 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
ISBN 978-961-6033-75-6 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) Izobraževanje - Medkulturnost - Zborniki

37.035:316.72(082)
COBISS.SI-ID 228982272

15.
BOUWKAMP, Roel
        Psihosocialna terapija pri spolni zlorabi v družini / Roel Bouwkamp ; [prevedla Maja de Graaf]. - Logatec : Firis, 1996 (Ljubljana : Bori). - 119 str. ; 25 cm

Prevod dela: Psychosociale therapie bij sexueel misbruik in het gezin

615.851-053.2
COBISS.SI-ID 62077184

16.
BRANCH, Rhena
        Kognitivno-vedenjska terapija : delovni zvezek za telebane / Rhena Branch, Rob Wilson ; [prevod Darja Budja]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2012 ([Ljubljana] : Itagraf). - XIV, 299 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Cognitive behavioural therapy workbook for dummies. - 1.000 izv. - O avtorjih: str. V. - Kazalo

ISBN 978-961-6661-38-6
ISBN 978-961-6661-39-3 (komplet)
a) Vedenjsko kognitivna terapija - Priročniki b) psihologija vedenja c) psihoterapija

159.955:615.851(035)
COBISS.SI-ID 262844416

17.
BURROUGHS, William S., 1914-1997
        Junky : the definitive text of "Junk" / William S. Burroughs ; edited and with an introduction by Oliver Harris. - New York [etc.] : Penguin Books, 2008. - XLI, 166 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-141-18982-6

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 1024153623

18.
CARNABUCCI, Karen
        Healing eating disorders with psychodrama and other action methods : beyond the silence and the fury / Karen Carnabucci and Linda Ciotola. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2013. - 272 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 256-262. - Kazali

ISBN 978-1-84905-934-3 (broš.)
ISBN 978-0-85700-728-5 (e-knjiga)
a) Eating disorders - Treatment b) nutrition c) psychiatry d) medical treatment e) prehrana f) psihiatrija g) zdravljenje h) psihodrama i) psihoterapija j) motnje hranjenja k) telo l) travma m) spektrogram n) gibanje o) simptomi

615.851
COBISS.SI-ID 9873737

19.
CASADO, Demetrio
        Introduccion a los servicios sociales / Demetrio Casado ; con la colaboración de Encarna Guillén. - [4a. ed. amp.]. - Madrid : Acebo, [1991]. - 286 str. ; 21 cm : ilustr. - (Colección Bienestar social)

Op. pod tekstom

ISBN 84-7103-216-3 (broš.)
ISBN 978-84-7103-216-4
a) Servicios sociales - Espaöna - Historia b) socialne storitve c) socialne službe

364.4(460)(091)
COBISS.SI-ID 4114021

20.
CHURCHILL, Wainwright
        Homosexual behavior among males : a cross-cultural and cross-species investigation / by Wainwright Churchill. - New York : Hawthorn Books, 1967. - 349 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 326-328. - Kazalo
a) moški b) homoseksualnost c) spolno vedenje d) predsodki e) medkulturne raziskave

316.6:305-055.1
COBISS.SI-ID 4097637

21.
CYRULNIK, Boris
        Sram : če povem, bom umrl / Boris Cyrulnik ; prevedla Alenka Zgonik. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 172 str. ; 24 cm

Prevod dela: Mourir de dire. - 800 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-241-673-7
a) Sram - Psihološki vidik

159.942
COBISS.SI-ID 262537472

22.
ČAČINOVIČ Vogrinčič, Gabi
        Psihodinamski procesi v družinski skupini : prispevek k razvidnosti družinske skupine / Gabi Čačinovič Vogrinčič. - 1. natis. - Ljubljana : Advance, 1992 (Brežice : Z&R print). - XI, 225 str. ; 21 cm. - (Zbirka Boetika)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 215-225
a) družina b) skupinska dinamika c) psihodinamika d) učbeniki FSD

159.922.27:316.356.2
316.356.2:159.922.27
COBISS.SI-ID 29857536

23.
DALRYMPLE, Jane, 1951-
        Effective advocacy in social work / Jane Dalrymple & Jane Boylan. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2013. - XII, 192 str. ; 24 cm : ilustr. - (Social work in action)

Bibliografija: 170-183. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-0149-7
ISBN 978-1-4462-0150-3 (broš.)
a) socialno delo b) zagovorništvo

36
COBISS.SI-ID 4119141

24.
DANCHEV, Dee
        Research ethics for counsellors, nurses and social workers / Dee Danchev & Alistair Ross. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2014. - XI, 142 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-5335-9
ISBN 978-1-4462-5336-6 (broš.)
a) družboslovno raziskovanje b) etika raziskovanja

303:17
COBISS.SI-ID 4090725

25.
DELOVNA konferenca o delovanju in sodelovanju strokovnih služb na področju preprečevanja zlorab in zanemarjanja otrok (1993 ; Ljubljana)
        Zbornik prispevkov delovne konference o delovanju in sodelovanju strokovnih služb na področju preprečevanja zlorab in zanemarjanja otrok, Ljubljana, november 1993 / [uredil Franc Imperl]. - Ljubljana [i. e.] Logatec : Firis, 1994 (Ljubljana : Dan). - 187 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl.na ov.: Delovna konferenca o delovanju strokovnih služb pri preprečevanju zlorab otrok. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
a) Otroci - Zloraba - Preprečevanje - Posvetovanja b) otroci c) zloraba d) zanemarjanje otrok e) preprečevanje f) socialno delo g) strokovne službe h) socialne institucije i) posvetovanja j) zborniki

364.65-053.2:343.62(063)
343.62:364.65-053.2(063)
061.3(497.12 Ljubljana):364.65-053.2
COBISS.SI-ID 42092032

26.
        DEMARKETING / edited by Nigel Bradley and Jim Blythe. - London ; New York : Routledge, 2014. - XVI, 222 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-81647-2
ISBN 978-0-415-81648-9 (broš.)
ISBN 978-0-203-59120-8 (e-book)
a) Marketing - Management b) marketing c) trženje d) de-marketing e) zmanjševanje povpraševanja

658.8
COBISS.SI-ID 4116325

27.
        DISABILITY in Eastern Europe and the former Soviet Union : history, policy and everyday life / edited by Michael Rasell, Elena Iarskaia-Smirnova. - London ; New York : Routledge, 2014. - 274 str. ; 24 cm : ilustr. - (BASEES/Routledge series on Russian and East European studies ; 94)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-61096-4
ISBN 978-1-315-86693-2 (ebk)
a) hendikepirani b) invalidne osebe c) vsakdanje življenje d) Vzhodna Evropa

364.65-056.26
COBISS.SI-ID 4115557

28.
ENG, David L., 1967-
        The feeling of kinship : queer liberalism and the racialization of intimacy / David L. Eng. - Durham ; London : Duke University Press, 2010. - XIV, 251 str. ; 25 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 225-237. - Kazalo

ISBN 978-0-8223-4715-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-8223-4732-3 (mehka vezava)
a) Homoseksualci - Spolna identiteta b) homoseksualnost

316.367.7-055.3
COBISS.SI-ID 4115813

29.
FILIPČIČ, Katja
        Obravnavanje nasilja v družini : priročnik za zaposlene v vzgojno-izobraževalnih zavodih / [avtorici] Katja Filipčič, Ingrid Klemenčič. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2011. - 67 str. : tabele ; 24 cm

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 2.200 izv. - Bibliografija v opombah pod črto pri nekaterih poglavjih

ISBN 978-961-6503-17-4
a) Družina - Nasilje - Priročniki za učitelje b) viktimologija c) kriminologija d) kazniva dejanja e) otroci

343.62(035)
COBISS.SI-ID 254367744

30.
FONE, Helena
        Tehnika čustvene svobode - EFT za telebane / Helena Fone ; [prevod Nina Frua]. - [4. natis]. - Ljubljana : Pasadena, 2013. - 308 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Emotional freedom technique for dummies

ISBN 978-961-6661-36-2
a) Tehnika čustvenega osvobajanja - Priročniki b) Psihoterapija - Priročniki c) psihotehnike

159.964(035)
615.821(035)
COBISS.SI-ID 268984576

31.
HAIDT, Jonathan
        Pravičniški um : zakaj dobre ljudi ločujeta politika in religija / Jonathan Haidt ; [prevod Janez Penca ; spremna beseda Marko Pavliha]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco : Penca in drugi, 2013. - 469 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: The righteous mind

ISBN 978-961-6803-83-0 (UMco)
a) Etika b) Socialna psihologija c) politika d) religija e) psihologija f) socialna etika

177
COBISS.SI-ID 269085440

32.
HARDT, Michael
        Multituda : vojna in demokracija v času imperija / [Michael Hardt in Antonio Negri / glavni urednik Barbara Beznec, Andrej Kurnik, Mirsad Begić ; prevod Barbara Beznec ... et al.]. - Ljubljana : Študentska založba, 2005 ([Ljubljana] : Formatisk). - 429 str. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. Posebne izdaje. Politikon ; št. 5)

Prevod dela: Multitude: war and democracy in the age of empire. - Nadaljevanje knjige Imperij. - Bibliografske opombe: str. 343-393. - Kazalo

ISBN 961-242-046-7
a) Politična filozofija b) Political philosophy c) Politične organizacije d) Political organizations e) Politične teorije f) Political theories g) Demokracija h) Democracy i) Globalizacija j) Globalisation k) Imperializem l) Imperialism m) Mednarodni odnosi n) International relations o) Vojna p) War q) Suverenost r) Sovereignty

321.7
COBISS.SI-ID 223982080

33.
HARDT, Michael
        Skupno : onkraj privatnega in javnega / Michael Hardt, Antonio Negri ; [prevod Mirsad Begić ... et al.]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([Ljubljana] : Demat). - 399 str. ; 23 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. Posebne izdaje. @Politikon ; št. 6)

Prevod dela: Commonwealth. - 600 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 347-386. - Kazalo

ISBN 978-961-242-341-4
a) Mednarodni odnosi b) Globalizacija c) Imperializem d) filozofija politike

327
COBISS.SI-ID 254662400

34.
HERMAN Lewis, Judit
        Trauma and recovery : [the aftermath of violence-from domestic abuse to political terror] / Judith Lewis Herman. - [New York] : Basic Books, 1997. - VIII, 290 str. ; 20 cm

Podnasl. z ovoja. - Kazalo

ISBN 0-465-08730-2
a) nasilje b) stres c) zdravljenje d) posttravmatski sindrom e) travma f) postresno obdobje

159.97
COBISS.SI-ID 25965

35.
HESS, Robyn S.
        Counseling children and adolescents in schools / Robyn Hess, Sandy Magnuson, Linda Beeler. - Thousand Oaks : SAGE, 2012. - XII, 423 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 380-403. - Kazalo

ISBN 978-1-4129-9087-5 (broš.)
a) Educational counseling b) Counseling in elementary education c) Counseling in secondary education d) Action research in education e) pedagoško svetovanje f) svetovanje g) šolsko svetovanje h) šolsko svetovalno delo i) vzgoja in izobraževanje j) šole k) akcijsko raziskovanje

37.048.2
COBISS.SI-ID 49497954

36.
        INKLUZIJA v sodobni šoli / uredila Dejan Hozjan in Marko Strle ; [prevod povzetkov avtorji, Mirko Zorman]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012 ([Ljubljana] : Boex DTP). - 339 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus)

Prispevki v slov., angl. ali hrv. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v slov., angl. in hrv. na koncu zbornika. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-29-5
a) Otroci s posebnimi potrebami - Vzgoja - Zborniki b) Otroci s posebnimi potrebami - Izobraževanje - Zborniki c) Otroci s posebnimi potrebami - Inkluzija - Zborniki d) Šolstvo - Družbeni vidik - Zborniki e) učenci s posebnimi potrebami

376(082)
373:376(082)
COBISS.SI-ID 264768512

37.
IRDO International Conference Social Responsibility and Current Challenges (8 ; 2013 ; Maribor)
        Education and communication for more social responsibility [Elektronski vir] : conference proceedings = Izobraževanje in komuniciranje za več družbene odgovornosti : zbornik prispevkov / 8th IRDO International Conference Social Responsibility and Current Challenges 2013, Maribor, Slovenia, 7th-9th March 2013 ; uredniki Anita Hrast, Matjaž Mulej, Sabina Kojc. - Maribor : Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), 2013 ([Spodnja Polskava] : Dorado Design). - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Zbirka Družbena odgovornost)

Sistemske zahteve: Adobe Acrobat Reader. - Nasl. s CD-ROM-a. - Prispevki v slov. ali angl. jeziku. - Vsebuje tudi gradivo z vseh IRDO konferenc. - Del naklade izšlo v kompletu s knjigo. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-92971-7-9
a) Družbena odgovornost - Posvetovanja b) Izobraževanje - Družbeni vidik - Posvetovanja c) zborniki d) CD-ROM

005.35(082)(086.034.4)
37(082)(086.034.4)
COBISS.SI-ID 265914624

38.
KAPOOR, Ilan
        Celebrity humanitarianism : the ideology of global charity / Ilan Kapoor. - London ; New York : Routledge, 2013. - XIV, 145 str. ; 24 cm. - (Interventions)

Bibliografija: str 132-141. - Kazalo

ISBN 978-0-415-78338-5
ISBN 978-0-415-78339-2 (broš.)
ISBN 978-0-203-08227-0 (ebook)
a) humanitarnost b) znane osebnosti c) dobrodelnost d) korporativna filantropija e) ideološki vidik

177.72
COBISS.SI-ID 4116069

39.
KENNEDY, Patricia, 1963-
        Key themes in social policy / Patricia Kennedy. - London ; New York : Routledge, 2013. - XI, 181 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 161-176. - Kazalo

ISBN 978-0-415-52097-3
ISBN 978-0-415-52097-3 (broš.)
ISBN 978-0-415-52097-3 (ebk.)
a) socialna politika

304
COBISS.SI-ID 4119397

40.
KERŠEVAN, Marko, 1948-
        Religija kot družbeni pojav / Marko Kerševan. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1975. - 281 str. ; 24 cm. - (Zbirka Tokovi)

Bibliografija: str. 275-281
a) sociologija religije b) religija

291.11:316
316:291.11
COBISS.SI-ID 8520449

41.
KITELEY, Robin
        Literature reviews in social work / Robin Kiteley and Chris Stogdon. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2014. - XIII, 158 str. ; 25 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-0126-8
ISBN 978-1-4462-0127-5 (broš.)
a) socialno delo b) iskanje literature c) raziskovanje v socialnem delu

303
COBISS.SI-ID 4112229

42.
KLINAR, Peter
        Mednarodne migracije : sociološki vidiki mednarodnih migracij v luči odnosov med imigrantsko družbo in imigrantskimi skupnostmi / Peter Klinar. - Maribor : Obzorja, 1976. - 306 str. ; 21 cm. - (Sociološka in politološka knjižnica ; 5)

a) mednarodne migracije

325.2(100)
323.113(100)
314.74
COBISS.SI-ID 7987201

43.
KOREZ Korenčan, Darja
        Od trnja do zvezd : posvojenec dveh žensk / Darja Korez-Korenčan ; [ilustracije Beti Lonček]. - Bevke : Smar-team, 2012. - 256 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - O avtorici: str. 251

ISBN 978-961-6875-41-7
a) Istospolna partnerska skupnost - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 260529152

44.
KRALJ, Ana, 1978-
        Nepovabljeni : globalizacija, nacionalizem in migracije / Ana Kralj ; [prevajanje Monica Rebeschini]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2008 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 255 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

500 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 203-223. - Povzetek ; Abstract ; Riassunto. - Kazali

ISBN 978-961-6732-03-1 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) Nacionalizem b) Migracije c) Globalizacija

314.15
323.14
005.44
COBISS.SI-ID 242290432

45.
KREN, Tilka, 1936-
        Ideali maturantov / Tilka Kren ; [spremna beseda Janek Musek ... et al.]. - Maribor : Mariborski tisk, 1992 (Maribor : Mariborski tisk). - 258 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 245-258
a) mladostniki b) psihologija c) socializacija osebnosti d) vrednote

159.922.8
COBISS.SI-ID 29533185

46.
KRESAL, Barbara, 1969-
        Social security law in Slovenia / Barbara Kresal, Katarina Kresal Šoltes, Grega Strban. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, cop. 2012. - 238 str. : avtorj. sl. ; 24 cm

Na nasl. str. "Wolters Kluwer Law & Business". - Na nasl. str.: "This book was originally published as a monograph in the International encyclopaedia of laws/Social security law". - Bibliografija: str. 229-232. - Kazalo

ISBN 978-90-411-4637-3
a) socialna varnost b) pravo socialne varnosti c) zdravstveno varstvo d) brezposelnost e) pokojnine f) Slovenija

349.3(497.4)
COBISS.SI-ID 3907429

47.
LAUVENG, Arnhild
        A road back from schizophrenia : a memoir / Arnhild Lauveng ; translated by Stine Skarpnes Østtveit. - New York : Skyhorse Publishing, 2012. - XII, 170 str. ; 22 cm

Prevod dela: I morgem var jeg alltid en løve. - Includes bibliographical references

ISBN 978-1-61608-871-2 (trda vezava)
ISBN 1-61608-871-0 (trda vezava)
a) Lauveng, Arnhild b) Lauveng, Arnhild c) Schizophrenia - Biography d) Mentally ill - Biography e) Schizophrenia - Autobiography f) shizofrenija g) avtobiografije

82-94:616.89
COBISS.SI-ID 4111973

48.
LEVINE, Jerome, 1934-
        Shizofrenija za telebane / Jerome Levine, Irene S. Levine ; [prevod Emanuela Malačič Kladnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2012 (Ljubljana : Itagraf). - XX, 346 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Schizophrenia for dummie. - O avtorjih: str. III-IV. - Strokovnjaki o Shizofreniji za telebane / Rok Tavčar, Gigliola Kovač: str. VI-VIII. - Beseda prevajalke / Emanuela Malačič Kladnik: str. VIII. - Knjigi na pot / Vesna Švab: str. IX-X. - Bibliografija: str. 327-330. - Kazalo

ISBN 978-961-6661-30-0
a) Shizofrenija - Diagnostika - Priročniki b) Shizofrenija - Zdravljenje - Priročniki

616.895.8(035)
COBISS.SI-ID 262322176

49.
LEWIN, Moshe, 1921-2010
        Russian peasants and Soviet power : a study of collectivization / by M. Lewin ; translated by Irene Nove, with the assistance of John Biggart ; with a preface by Alec Nove. - New York : Norton, 1975. - 539 str. ; 21 cm. - (The Norton library ; 752)

Prevod dela: La paysannerie et le pouvoir sovietique. - Bibliografija: str. 521-528 in na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 0-393-00752-9
ISBN 978-0-393-00752-7 (broš.)
a) Agriculture and state - Soviet Union b) Collectivization of agriculture - Soviet Union c) Sovjetska zveza d) kmetje e) kolektivizacija

332.2
COBISS.SI-ID 4107621

50.
LUHMANN, Niklas, 1927-1998
        Oblast / Niklas Luhmann ; [prevedla Erna Strniša ; spremna beseda Jure Simoniti]. - Ljubljana : Krtina, 2013 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 165 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Macht. - 400 izv. - Luhmannova birokratsko sentenciozna teorija oblasti / Jure Simoniti: str. 149-165. - Bibliografija: str. 127-143. - Kazalo

ISBN 978-961-260-070-9
a) Družbena moč b) množični mediji c) družbena interakcija

316.462
COBISS.SI-ID 268859136

51.
MALI, Jana
        Dolgotrajna oskrba v Mestni občini Ljubljana / Jana Mali. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2013 (Ljubljana : Pleško). - 171 str. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 155-163. - Kazalo

ISBN 978-961-6569-49-1

364.65-053.9
COBISS.SI-ID 76309249

52.
MCKAY, Sonia
        Undocumented workers' transitions : legal status, migration, and work in Europe / Sonia McKay, Eugenia Markova, Anna Paraskevopoulou. - New York ; London : Routledge, 2011. - XIII, 187 str. ; 23 cm. - (Routledge advances in sociology ; 58)

Bibliografija: str. 169-180. - Kazalo

ISBN 978-0-415-88902-5
ISBN 978-0-415-85180-0 (broš.)
a) migracije b) tuji delavci c) ilegalni delavci d) Evropa e) pravni položaj

314.15:331
COBISS.SI-ID 4118373

53.
        MEDIJI za državljane / Brankica Petkovič ... [et al.]. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2006 ([Ljubljana] : Hren). - ilustr. - (Zbirka Mediawatch)

Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: Media for citizens / [translation Olga Vuković]

ISBN 961-6455-41-9
ISBN 978-961-6455-41-1

316.774
COBISS.SI-ID 228532992

54.
        METOD savetovanja u radu sa porodicama : (materijali sa instruktivnog seminara održanog u Arandjelovcu 21. i 22. juna 1979. godine) / [pripremljeno u redakciji Angeline Miljković, Milene Stojanović i Mire Zelenović]. - Beograd : Institut za socijalnu politiku, 1979 (Beograd : Kosmos). - 90 str. : ilustr. ; 24 cm.

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

(broš.)
a) svetovanje b) družina c) psihoterapija d) transakcijska analiza e) geštalt terapija

615.851
COBISS.SI-ID 39300359

55.
MIKIČ, Neira
        Nedosegljive sanje : v sistemu rejništva in ustanov / Neira Mikič. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 120 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International ; 431 = 234, 1. Biografije)

1.000 izv. - Knjigi na pot / Vida Berglez: str. 5-7

ISBN 978-961-00-1000-5
a) Mikič, Neira - Avtobiografije b) Rejništvo - Spomini

821.163.6-312.6
364-782.42(092)
929Mikič N.
COBISS.SI-ID 252258560

56.
MILIVOJEVIĆ, Zoran
        Igre, ki jih igrajo narkomani : transakcijska analiza problematičnega jemanja drog / Zoran Milivojević ; prevedla Tina Bončina ; ilustriral Marko Milović. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 469 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Igre koje igraju narkomani. - 800 izv. - Bibliografija: str. 463-469

ISBN 978-961-241-665-2
a) Narkomanija - Transakcijska analiza b) odvisnosti c) narkomanija d) narkomani e) manipulacija f) družbeno okolje g) transakcijska analiza

159.964.28:178.8
178.8:159.964
613.83:159.964
COBISS.SI-ID 262134528

57.
MOLONEY, Paul
        The therapy industry : the irresistible rise of the talking cure, and why it doesn't work / Paul Moloney. - London : PlutoPress, 2013. - VI, 256 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 209-248. - Kazalo

ISBN 978-0-7453-2987-1
ISBN 978-0-7453-2986-4 (broš.)
a) psihologija b) psihoterapija c) evalvacija psiholoških tehnik d) kritični pogled

615.851
COBISS.SI-ID 4116581

58.
MRGOLE, Albert
        Izštekani najstniki in starši, ki štekajo : starši - tukaj in zdaj / Albert Mrgole, Leonida Mrgole ; [ilustracije Izak Mrgole]. - 1. izd. - Kamnik : Zavod Vezal, 2013

ISBN 978-961-281-199-0
a) Starševstvo - Priročniki b) Mladostniki - Medosebni odnosi - Starši - Priročniki c) družina d) otroci e) domača vzgoja f) medosebne komunikacije g) psihološki nasveti

37.018.1(035)
159.922.8(035)
COBISS.SI-ID 269492992

59.
NEGRI, Antonio, 1933-
        Imperij / Antonio Negri, Michael Hardt ; [prevod Politični laboratorij Barbara Beznec ... et al.]. - Ljubljana : Študentska založba, 2003 ([Ljubljana] : Itagraf). - 391 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. Posebne izdaje. @politikon ; 2003, 1)

Prevod dela: Empire. - Opombe z bibliografijo: str. 331-379. - Kazalo

ISBN 961-6446-40-1
ISBN 961-6446-41-X !
ISBN 961-6356-47-X !
a) Imperializem b) kapitalizem c) globalizacija d) družbeno nadzorstvo e) postmodernizem

327.2
COBISS.SI-ID 125614080

60.
        The NEW politics of social work / edited by Mel Gray and Stephen A. Webb. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. - XII, 234 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-230-29678-7 (broš.)
a) socialno delo b) teorije socialnega dela c) praksa socialnega dela

36
COBISS.SI-ID 4117861

61.
        NEŽNEJŠI spol? : ženske, nasilje in kazenskopravni sistem / Zoran Kanduč ... [et al.] ; (ur. Mojca M. Plesničar). - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2012 ([Medvode] : Pleško). - VI, 207 str. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazali

ISBN 978-961-6503-20-4
a) Ženske - Nasilje - Zborniki b) Kazensko pravo - Zborniki

343.615-055.2(082)
COBISS.SI-ID 261146624

62.
NOVAK, Michael
        O gojenju svobode : razmišljanja o moralni ekologiji / Michael Novak ; [prevod Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec ; spremna beseda Bojan Žalec]. - Ljubljana : Študentska založba, 2006 (Ljubljana : Tiskarna Cicero). - 359 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Claritas ; 43)

Prevod dela: On cultivating liberty: reflections on moral ecology. - Uresničevanje demokracije, kapitalizma in krščanstva v Sloveniji / Bojan Žalec: str. 347-350. - Opombe z bibliografijo: str. 329-344. - Kazalo

ISBN 961-242-072-6
ISBN 978-961-242-072-7 (13 mestni ISBN)
a) Svoboda b) svoboda c) vrline d) resnica e) morala f) ekologija g) moralna ekologija

123
COBISS.SI-ID 229015808

63.
OLIVER, Billie
        Engaging communities and service users : context, themes and methods / by Billie Oliver & Bob Pitt. - Houndmills ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. - XV, 224 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 202-215. - Kazalo

ISBN 978-0-230-36307-6 (broš.)
a) skupnost b) krepitev moči c) socialne službe d) skupnostno delo e) uporabniki storitev f) zagovorništvo

364
COBISS.SI-ID 4116837

64.
PEARSON, Jenny, 1936-
        Dramatherapy with myth and fairytale : the golden stories of Sesame / Jenny Pearson, Mary Smail and Pat Watts ; foreword by Alida Gersie. - London ; Philadelphia : J. Kingsley Publishers, 2013. - 238 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 229-231. - Kazalo

ISBN 978-1-84905-030-2 (broš.)
ISBN 978-0-85700-438-3 (e-ISBN)
a) Mythology - Therapeutic use b) Dramatherapy c) dramska terapija d) mitologija v terapiji e) psihoterapija f) miti g) pravljice

615.851
COBISS.SI-ID 4111717

65.
        PODOBA, pogled, pomen : zbornik tekstov iz Antropologije antičnih svetov / [izbrala Svetlana Slapšak ; uredila Darja Šterbenc ; prevedli Elida Hamzič ... et al.]. - Ljubljana : ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij : ŠOU, Študentska založba, 2000 ([Ljubljana] : Cicero). - 315 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Documenta / ISH, ISSN 1408-1199) (Scripta)

800 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 961-6192-17-5 (ISH)
a) Antika - Filozofija kulture - Zborniki b) Antika - Kulturna antropologija - Zborniki

130.2"652"(082)
39:316"652"(082)
COBISS.SI-ID 104941312

66.
        POLICIJA, državni tožilci in uspešnost preiskovanja kaznivih dejanj : izbrani pravni in sistemski vidiki / [avtorji Bogomil Brvar ... et al.] ; uredniki Matjaž Jager, Katja Šugman, Primož Gorkič. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2007 ([Ig] : Fleks). - 207 str. : tabele ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazali

ISBN 978-961-6503-11-2
a) Kazniva dejanja - Preiskovanje b) kazensko pravo c) predkazenski postopek d) policija e) državni tožilci

347.963:343.1
351.74:343.3/.7
COBISS.SI-ID 236813312

67.
        POSEBNOSTI izobraževanja starejših = Characteristics of older adult education / [avtorji Ana Krajnc ... [et al.] ; urednica Dušana Findeisen]. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, 2013. - [135] str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-961-93541-2-4
a) Izobraževanje odraslih - Zborniki b) Starejši ljudje - Izobraževanje - Zborniki c) andragogika d) izobraževanje starejših e) motivacija za učenje f) sposobnosti starejših g) učenje h) mentorstvo i) mentorji j) izobraževalni programi

374.7-053.9(082)
FRASCATI:
5-300
COBISS.SI-ID 269916416

68.
POSVET o paliativni oskrbi (2013 ; Brdo pri Kranju)
        Posvet o paliativni oskrbi, Brdo pri Kranju, 26. in 27. 9. 2013 [Elektronski vir] / organizator Slovensko združenje paliativne medicine. - [S. l. : s. n.], 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Acrobat Reader. - Nasl. z embalaže
a) paliativna oskrba b) zborniki

COBISS.SI-ID 1614459

69.
        The PRAEGER handbook of community mental health practice / Doreen Maller, set editor. - Santa Barbara ; Denver ; Oxford : Praeger, 2013. - 3 zv. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazala. - Vsebina: Vol. 1: Working in the local community / Doreen Maller and Kathy Langsam, volume editors. - XVII, 205 str. ; Vol. 2: Diverse popluations and challenges / Doreen Maller and Kathy Langsam, volume editors. - XXV, 192 str. ; Vol. 3: Working in the global community / Melissa Fritchle, volume editor. - XIX, 201 str.

ISBN 978-0-313-39953-4 (trda vezava)
ISBN 0-313-39953-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-313-39954-1 ! (e-knjiga)
a) Community mental health services - Handbooks, manuals, etc b) duševno zdravje v skupnosti c) službe duševnega zdravja d) skupnostno delo

616.89
COBISS.SI-ID 4107877

70.
        PRAVICA do stanovanja : brezdomstvo in druga stanovanjska tveganja ranljivih skupin / uredila Srna Mandič. - Ljubljana : Visoka šola za socialno delo, 1999 (Ljubljana : Optima). - 311 str. : tabele ; 23 cm

Izvod z inv. št. 16627 je darilo iz zapuščine Tanje Lamovec. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 961-90257-8-4
a) Stanovanjsko vprašanje - Zborniki b) Stanovanjska politika - Zborniki c) socialna politika d) družbene skupine e) stanovanja f) človekove pravice g) tveganje h) brezdomci i) social policy j) social group k) apartments l) human rights m) risk n) homeless people

316.334.54(082)
351.778.5(082)
COBISS.SI-ID 103870464

71.
PRINČIČ, Jože
        Križ in kapital : premoženje, financiranje in podjetniška dejavnost RKC na Slovenskem / Jože Prinčič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (Sveta Nedelja : Printera grupa). - 310 str. ; 25 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 303-306. - Kazalo

ISBN 978-961-241-772-7 (29,90 Eur)

272:658(497.4)
COBISS.SI-ID 268869888

72.
        REFLECTIONS on 20 years of social reform in Central and Eastern Europe / Kristina Koldinská, Martin Štefko (eds.). - Praha : Auditorium, 2010. - 244 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 232-244

ISBN 978-80-87284-15-5
a) socialne reforme b) socialni modeli c) pokojninske reforme d) srednja Evropa e) vzhodna Evropa f) zborniki

34:36
COBISS.SI-ID 3632997

73.
ROSTILA, Mikael, 1977-
        Social capital and health inequality in European welfare states / Mikael Rostila. - Houndmils, Basingstoke ; New York : Palgrave MacMillan, 2013. - XIX, 234 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 209-226. - Kazalo

ISBN 978-0-230-29343-4
a) socialni kapital b) država blaginje c) neenakost d) Evropa e) zdravstvo

316.3:614
COBISS.SI-ID 4118117

74.
ROŠKER, Jana S.
        Na ozki brvi razumevanja : medkulturna metodologija v sinoloških študijah / Jana S. Rošker. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije, 2005 (Ljubljana : Bori). - 246 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 235-246

ISBN 961-237-128-8
a) metodologija b) sinologija c) kulturologija

001.8:008(510)(075.8)
COBISS.SI-ID 222187008

75.
ROZMAN, Sanja
        Umirjenost : kako prepoznati zasvojenost, jo razumeti in poiskati pot iz nje / Sanja Rozman ; [tehnične ilustracije Darko Simeršek]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013. - 284 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-241-776-5
a) Odvisnosti - Etiologija b) psihopatologija c) medosebni odnosi d) ljubezen e) družina f) zloraba g) abstinenca h) študije primerov i) zasvojenost

159.97
615.851
COBISS.SI-ID 269848832

76.
RUBÍ, Carme
        Introducción al trabajo social / Carme Rubí. - 2a ed. - Barcelona : Escola Universitaria de Treball Social : La Llar del Libre, 1992. - 149 str. ; 21 cm. - (Col-lecció EUGE ; 9)

Bibliografija: str. 141-149

ISBN 84-7279-452-0
a) socialno delo

36
COBISS.SI-ID 4105829

77.
        SAMO da bo denar in zdravje : življenje starih revnih ljudi / Valentina Hlebec ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2010 ([Trzin] : Ntd). - 113 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Ost / Fakulteta za družbene vede ; 08)

150 izv. - O avtorjih: str. 109. - Bibliografija: str. 95-100. - Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-235-402-2
a) Stari ljudje - Revščina - Slovenija b) starejši c) preživetje

364.612-053.9(497.4)
COBISS.SI-ID 252141056

78.
SITJÀ, Maria
        Terminología de los asistentes sociales / Maria Sitjà. - Barcelona : Col.legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assitents Socials de Catalunya, 1989. - 77 str. ; 22 cm. - (Materiales de treball social ; 5)

ISBN 84-600-7155-3
a) socialno delo b) terminologija c) terminološki slovar

36:81'373.46
COBISS.SI-ID 4114277

79.
SLAPŠAK, Svetlana
        Ženske ikone 20. stoletja / Svetlana Slapšak. - Ljubljana : Urad za žensko politiko, 2000- (Ljubljana : Biro M). - Zv. <1-> : ilustr. ; 24 cm

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2000. - [9], 120 str. - Nasl. v kolofonu: Ženske ikone 20. stoletja I. - Predgovor / Dragica Korade: str. 3. - Ženske ikone 20. stoletja / Dubravka Ugrešić: str. 5-7. - Dostopno tudi: http://www.gov.si/uzp

ISBN 961-6298-08-9 (zv. 1)
a) Ženske - 20.st. - Eseji b) Ženske - Znamenite osebnosti - Biografije

305-055.2(100)"19"
929-055.2(100)
COBISS.SI-ID 105703168

80.
        SOCIAL care, health and welfare in contemporary Scotland / edited by Gerry Mooney, Tony Sweeney, Alex Law. - Paisley : Kynoch & Blaney, 2006. - XII, 379 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali

ISBN 978-0-9553973-0-1 (broš.)
ISBN 0-9553973-0-8
a) socialno varstvo b) zdravje c) socialno skrbstvo d) Škotska

36
COBISS.SI-ID 4098149

81.
        SOCIAL justice and social work : rediscovering a core value of the profession / Michael J. Austin, ed. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, 2014. - VIII, 260 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 238-255. - Kazalo

ISBN 978-1-4522-7420-1 (broš.)
a) Družbena neenakost - Socialna politika - Država blaginje b) socialne razlike c) družbena neenakost d) država blaginje e) blaginja f) trg delovne sile g) Velika Britanija h) ZDA

36:33
COBISS.SI-ID 4118629

82.
        SOCIAL resilience in the neoliberal era / edited by Peter A. Hall and Michèle Lamont. - New York : Cambridge University Press, 2013. - XX, 395 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-107-03497-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-107-65984-1 (broš.)
a) socialna politika b) družba c) neoliberalizem

304
COBISS.SI-ID 4117093

83.
SORŠAK, Srečko
        Hipnoterapija v svetovalnem delu / Srečko Soršak. - Dopolnjena izd. - Maribor : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2013 ([Ljubljana] : Demat). - 311 str. ; 24 cm

140 izv. - Spremna beseda / Nada Topolovec: str. [11]. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-93367-1-7
a) Hipnoza - Psihoterapija b) hipnoterapija c) hipnoza d) psihoterapija

159.962:615.851.2
COBISS.SI-ID 75672321

84.
        STAREJŠI za starejše : za boljše zdravje in višjo kakovost življenja doma / [uredniški odbor Darja Cibic ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje : Zveza društev upokojencev Slovenije, 2006 (Žirovnica : Medium). - 274 str. : tabele ; 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija pri enem prispevku

ISBN 961-6523-14-7 (Ministrstvo za zdravje)
a) Prebivalstvo - Staranje - Družbeni vidik - Zborniki b) Stari ljudje - Kvaliteta življenja - Projekti - Slovenija - Zborniki c) stari ljudje d) gerontologija e) staranje f) družbena integracija

316.346.3-053.9(497.4)(082)
364.65-053.9(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 225075200

85.
STOJAK, Rudi
        Metoda analize sadržaja / Rudi Stojak. - Sarajevo : Institut za proučavanje nacionalnih odnosa ; Tuzla : Grafičar, 1990 ([Tuzla : Grafičar]). - 300 str. ; 20 cm

Tiraž 1.000. - Literatura (164 jedinice)

ISBN 86-7573-011-X ((Broš.))

303.64
COBISS.SI-ID 14872066

86.
STRASSER, Todd
        Val / Todd Strasser ; prevedel Uroš Kalčič ; s spremno študijo Ksenije Vidmar Horvat. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 175 str. ; 20 cm

Prevod dela: The wave. - Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv. - Fašisti v nas? / Ksenija Vidmar Horvat: str. 159-[176]

ISBN 978-961-241-295-1
a) Zgodovina - Pouk - V leposlovju b) Nacizem - Socialna psihologija - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 242345984

87.
STRITIH, Bernard
        Nova strategija pomoči v socialnem delu : študijsko gradivo za predmet teorije pomoči / Bernard Stritih, Miran Možina. - Ljubljana : Visoka šola za socialno delo, 1998 ([Ljubljana : Bori]). - 82 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 81-82
a) socialno delo b) socialne misli c) pomoč d) dialog e) reševanje problemov f) stres g) medsebojni odnosi h) učbeniki FSD

364(035)
COBISS.SI-ID 12931218

88.
ŠTEMPIHAR, Marko
        Portret nomada : Deleuzova socialna filozofija / Marko Štempihar. - Ljubljana : Krtina, 2013. - 256 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 172)

ISBN 978-961-260-071-6
a) Deleuze, Gilles (1925-1995) b) socialna filozofija

141.7Deleuze G.
COBISS.SI-ID 269614080

89.
ŠTULAR Franjković, Irena
        Potrebe starih ljudi v občini Metlika in možnosti za uvajanje dolgotrajne oskrbe [Elektronski vir] : magistrsko delo / Irena Štular-Franjković. - Ljubljana : [I. Štular-Franjković], 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MAG_STULAR_FRANJKOVIC. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v pdf formatu obsega [303] str. - Mentorica Mojca Urek, somentorica Jana Mali. - Bibliografija: str. 196-208. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
a) stari ljudje b) dolgotrajna oskrba c) institucionalno varstvo d) pomoč na domu e) domača oskrba f) potrebe starih ljudi g) socialnovarstvene storitve h) etnografski zemljevid življenja

364.65-053.9
COBISS.SI-ID 4045413

90.
UDOVIČ, Nataša
        Skupnostna podpora za ljudi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami : primerjava modelov neposrednega financiranja in obravnave v skupnosti : magistrsko delo / Nataša Udovič. - Ljubljana : [N. Udovič], 2013. - 229 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MAG_UDOVIC. - Mentorica Mojca Urek. - Bibliografija: f. 170-176. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
a) duševno zdravje b) osebe s težavami v duševnem zdravju c) psihiatrija d) skupnostna obravnava e) neposredno financiranje f) storitve socialnega varstva g) individualno načrtovanje

364.4
COBISS.SI-ID 4101989

91.
ULE, Mirjana
        Socialna psihologija : analitični pristop k življenju v družbi / Mirjana Ule. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2009 ([Trzin] : NTD). - 525 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja)

Potiskani notr. str. ov. - Knjiga se tiska kot sprotni tisk. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 500-518. - Kazalo

ISBN 978-961-235-378-5
ISBN 978-961-235-378-0
a) Socialna psihologija

316.6
COBISS.SI-ID 247943680

92.
        UNDERSTANDING European movements : new social movements, global justice struggles, anti-austerity protest / edited by Cristina Flesher Fominaya and Laurence Cox. - London ; New York : Routledge, 2013. - XX, 263 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge advances in sociology ; 103)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-63879-1 (trda vezava)
ISBN 0-415-63879-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-08371-0 ! (ebk.)
a) družbena gibanja b) globalna pravičnost c) protivarčevalni protesti d) Evropa

316.4
COBISS.SI-ID 4118885

93.
UNWIN, Peter Frederick
        Effective social work with children and families : a skills handbook / Peter Unwin and Rachel Hogg. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2012. - 216 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 204-211. - Kazalo

ISBN 978-0-85702-729-0
ISBN 978-0-85702-730-6 (broš.)
a) socialno delo z družino b) otroci c) družina d) priročniki

364.4
COBISS.SI-ID 4117349

94.
        UVAJANJE vzgojnih ukrepov dela v korist skupnosti in socialnih treningov / [avtorji Katja Filipčič ... et al.] ; urednica Katja Filipčič. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2006 ([Ig] : Fleks). - 200 str. : tabele ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali

ISBN 961-6503-06-5
ISBN 978-961-6503-06-8
a) Mladoletni delinkventi - Vzgojni ukrepi b) mladoletniški prestopniki c) vzgojni ukrepi d) delo v korist skupnosti e) socialni treningi f) socialne veščine

343.83-055.2(082)
COBISS.SI-ID 230273280

95.
VAN Praet, Douglas
        Unconscious branding : how neuroscience can empower (and inspire) marketing / Douglas Van Praet. - 1 st. - New York : Palgrave Macmillan, cop. 2012. - XIV, 274 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 251-269. - Kazalo. - Vsebina: The science below our deeper behavior. The myth of marketing ; Humans, not consumers ; The biology of behavior ; The seven steps to behavior change. Step one : interrupt the pattern ; Step two : create comfort ; Step three : lead the imagination ; Step four : Shift the feeling ; Step five : satisfy the critical mind ; Step six : change the associations ; Step seven : take action

ISBN 978-0-230-34179-1 (hardback)
a) Consumer behavior - Psychological aspects b) Marketing - Psychological aspects c) trženje d) psihološki vidik

339.138
COBISS.SI-ID 21865446

96.
        VEČ prostora za vode : publikacija ob mednarodnem letu sodelovanja na področju voda 2013 / [avtorji Adriana Aralica ... [et al.] ; avtorica uvodnih besed Lučka Kajfež Bogataj]. - Ljubljana : Društvo za Združene narode za Slovenijo, 2013 ([Celje] : Grafika Gracer). - 53 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 50-53
a) varovanje okolja b) hidrosfera c) upravljanje z vodami

502.51
COBISS.SI-ID 2915323

97.
VOJSKA-Kušar, Alenka
        Naš Ambrož je odrasel / Alenka Vojska Kušar ; [fotografije arhiv družine Kušar, Tit Nešović]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 207 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv. - Knjigi na pot / Branka D. Jurišić: str. 9-22

ISBN 978-961-241-774-1
a) Avtizem b) Osebe z motnjami v razvoju - Spomini c) družina d) starši e) osebna doživetja f) doživljanje bolezni

821.163.6-94
616.896(092)
COBISS.SI-ID 269301760

98.
VRIES, Sjef de
        Psihosocialna družinska terapija / Sjef de Vries, Roel Bouwkamp ; [prevedla Maja de Graaf]. - Logatec : Firis Imperl & Co., 2002 (Ljubljana : Bori). - 270 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Prevod dela: Psychosociale hulpverlening in het maatschappelijk werk. - 800 izv. - Spremni besedi Anice Mikuš Kos in Gabi Čačinovič Vogrinčič na zadnji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 258-270

ISBN 961-238-003-1
a) Psihosocialna terapija b) Družina - Psihoterapija c) socialno delo d) družinska terapija e) case studies f) potrebe g) svetovalci h) spoznavni pogovor i) reševanje problema

364:615.851
615.851:364
615.851:316.356.2
COBISS.SI-ID 115974144

99.
WAMPOLD, Bruce E., 1948-
        The basics of psychotherapy : an introduction to theory and practice / Bruce E. Wampold. - 1st ed. - Washington, DC : American Psychological Association, 2010. - XIV, 148 str. ; 23 cm. - (Theories of Psychotherapy Series)

Bibliografija: str. 115-137. - Kazalo

ISBN 1-4338-0750-5
ISBN 978-1-4338-0750-3 (broš.)
a) psihoterapija b) psihoterapevtske metode c) psihološki modeli d) psihološke teorije e) zgodovinski vidik f) psychotherapy

615.851
COBISS.SI-ID 4107365

100.
ZELIĆ, Anita
        Fototerapija [Elektronski vir] : fotografija kot umetnostno izrazno sredstvo v kontekstu psihosocialne pomoči : diplomska naloga / Anita Zelić. - Ljubljana : [A. Zelić], 2012. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-N5836. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v pdf formatu obsega 109 str. - Mentorica Lea Šugman Bohinc. - Bibliografija: str. 106-108. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
a) fototerapija b) psihosocialna pomoč c) fotografija d) skupinsko delo e) umetnostna terapija f) samoraziskovanje

615.851:77
COBISS.SI-ID 4110949

101.
        ZNANJE o čustvih za manj nasilja v šoli / avtorji Mitja Muršič ... [et al.] ; uredil Mitja Muršič. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2010. - 57 str. : graf. prikazi ; 24 cm

850 izv.

ISBN 978-961-6503-15-0
a) Šole - Nasilje - Zborniki b) Učenci - Čustva - Zborniki c) osnovne šole d) srednje šole e) otroci f) mladostniki

159.942-053.5(082)
316.62-053.5(082)
COBISS.SI-ID 252066048

102.
        ŽENSKE v znanosti, ženske za znanost : znanstvene perspektive žensk v Sloveniji in dejavniki sprememb / urednice Mirjana Ule, Renata Šribar in Andreja Umek Venturini. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV : Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS, 2013. - 206 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja)

200 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-961-235-654-5 (broš.)
ISBN 978-961-235-655-2 (e-knjiga)

001-055.2(082)
COBISS.SI-ID 269872640