COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKnjžne novosti sep.-okt. 2015


1.
        AKTIVISTKINJE : kako 'opismeniti' teoriju / Vesna Barilar ... [et al.]. - Zagreb : Centar za ženske studije, 2000. - 317 str. ; 23 cm

Includes bibliographical references (p. 305-315)

ISBN 953-97414-4-0
a) Women - Croatia - Social conditions b) Women social reformers - Croatia c) Feminism - Croatia d) Women's rights - Croatia e) feminizem f) ženske študije g) civilna iniciativa h) žensko gibanje i) Hrvaška

396
COBISS.SI-ID 22763106

2.
ALAPONT, Pasqual, 1963-
        Martin pekel / Pasqual Alapont ; [prevedla Barbara Pregelj]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2010 (tiskano v Sloveniji). - 153 str. ; 24 cm. - (Zbirka Zorenja+)

Prevod dela: L'infern de Marta. - 650 izv. - Maska ljubezni / Vicente Garrido: str. 109-150. - O avtorju: str. 152-153

ISBN 978-961-272-016-2
a) Ženske - Zloraba - V mladinskem leposlovju b) Ženske - Nasilje - Preprečevanje c) nasilje d) leposlovje

821.134.2-93-32
343.62-055.2
COBISS.SI-ID 250823680

3.
ALKALAJ, Mišo
        Kaj je res o GSO / [avtorja Mišo Alkalaj in Borut Bohanec]. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, 2015 (Ljubljana : Rotosi). - 44, 44 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - 1. izd. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Kaj ni res o GSO / [avtorja Mišo Alkalaj in Borut Bohanec]

ISBN 978-961-6379-33-5
a) Gensko spremenjeni organizmi

604.6
COBISS.SI-ID 281410304

4.
        ANALIZA sistema institucionalnega varstva in možnosti nevladnih organizacij zagotavljati storitve v skupnosti za uresničevanje deinstitucionalizacije v Sloveniji / avtorice in avtorji Darja Zaviršek ... [et al.] ; [prevod povzetka Gregor Fajdiga]. - Ljubljana : YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 2015. - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-93883-0-3
a) Osebe s posebnimi potrebami - Socialno varstvo - Slovenija b) funkcionalno ovirani ljudje c) institucionalno varstvo d) deinstitucionalizacija e) nevladne organizacije

364.4-056(497.4)
COBISS.SI-ID 281152000

5.
        ANALYSING social work communication : discourse in practice / edited by Christopher Hall ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, 2014. - X, 207 str. ; 25 cm. - (Routledge advances in social work)

Bibliografija: str. 183-202. - Kazali

ISBN 978-0-415-63682-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-08496-0 ! (e-knjiga)
a) socialno delo b) komunikacija c) socialne službe d) zborniki

36(082)
COBISS.SI-ID 4362085

6.
BABER, Kristine M.
        Women and families : feminist reconstructions / Kristine M. Baber and Katherine R. Allen. - New York ; London : Guilford Press, 1992. - XI, 276 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 238-267. - Kazalo

ISBN 0-89862-082-1
ISBN 0-89862-083-X (broš.)
a) ženske b) družina c) feminizem d) spolne vloge

305
COBISS.SI-ID 4379493

7.
BALDWIN, Clive, 1962-
        Narrative social work : theory and application / Clive Baldwin. - Bristol ; Chicago : Policy Press, 2013. - IX, 161 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 139-157. - Kazalo

ISBN 978-1-84742-826-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-84742-825-7 (broš.)
a) socialno delo b) pripovedi c) narativne metode d) narativne teorije

36
COBISS.SI-ID 4365413

8.
BARTHES, Roland
        Mitologije / Roland Barthes ; [prevedla Vera Troha ; spremna beseda Jure Simoniti]. - Ljubljana : Krtina, 2015. - 229 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Mythologies

ISBN 978-961-260-086-0
a) Mitologija

398.22
COBISS.SI-ID 281347072

9.
BAŠIĆ-Hrvatin, Sandra
        In temu pravite medijski trg? : vloga države v medijskem sektorju v Sloveniji / Sandra B. Hrvatin, Brankica Petković. - Ljubjana : Mirovni inštitut, 2007. - 181 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Mediawatch)

Bibliografija z opombami navedena pod črto

ISBN 978-961-6455-48-0
a) javnost b) mediji c) država d) tiskani mediji e) dnevniki f) oglaševanje g) radio h) televizija i) cerkev j) komuniciranje

316.774
659.3/.4
COBISS.SI-ID 236506368

10.
BEAVER, Marion L.
        Clinical social work practice with the eldery : primary, secondary, and tertiary intervention / Marion L. Beaver, Don A. Miller. - 2nd ed. - Belmont : Wadsworth, 1992. - XVIII, 414 str. ; 24 cm

Biblography: str. 375-399. - Kazali

ISBN 0-534-17130-3
a) socialno delo b) praksa c) stri ljudje

364.65-053.9
COBISS.SI-ID 4367461

11.
        BECOMING a social worker : global narratives / edited by Viviene E. Cree. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2013. - XI, 228 str. ; 25 cm. - (Student social work)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-66595-7
ISBN 978-0-415-66694-7 (broš.)
ISBN 978-0-203-06687-4 (el. knjiga)
a) Social workers - Case studies b) socialno delo c) socialni delavci d) socialne službe e) avtobiografije f) študije primera

364.6
COBISS.SI-ID 4358757

12.
BOBEN-Bardutzky, Darja
        Kurja šola, mačja šola / Darja Boben Bardutzky. - 2. natis. - Šmarje-Sap : Buča, 2008 (Ljubljana : Korotan). - 133 str. ; 18 cm

ISBN 978-961-6704-06-9
a) Šola - V leposlovju b) leposlovje c) šola d) socialna sprejetost e) knjige za otroke

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 241466880

13.
BOURDIEU, Pierre
        Moška dominacija / Pierre Bourdieu ; [prevod Jelka Kernev Štrajn ; spremna beseda Milica Antić Gaber in Veronika Tašner]. - Ljubljana : Sophia, 2010 (Ljubljana : Rotosi). - IX, 175 str. ; 21 cm. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 2010, 4)

Prevod dela: La domination masculine. - 500 izv. - Bourdieu, feminizem in moška dominacija / Milica Antić Gaber, Veronika Tašner: str. 145-168. - Bibliografija: str. 168-170. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-24-5
a) Bourdieu, Pierre (1930-2002) b) Moški - Družbena moč c) Ženske - Družbeni položaj d) Spol - Družbena vloga e) Odnosi med spoloma

316.346.2
305
COBISS.SI-ID 254103552

14.
BRAND, Russell
        Revolucija / Russell Brand ; iz angleščine prevedla Polona Glavan. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 349 str. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

Prevod dela: Revolution. - Črki e in l v nasl. sta obrnjeni. - Dodatek k nasl. v CIP-u: Tisti božanski, pobalinski iskri v vas. - 1.500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-274-336-9 (gibka vezava)
ISBN 978-961-274-337-6 (broš.)
a) Brand, Russell (1975-) - Družbeni nazori b) družbene razmere c) družbena gibanja d) družbena angažiranost e) politična participacija

308
821.111-92
COBISS.SI-ID 279880192

15.
BRIGGS, Asa
        Socialna zgodovina medijev : od Gutenberga do interneta / Asa Briggs in Peter Burke ; prevod Marjan Sedmak ; [spremna beseda Sandra B. Hrvatin in Marko Prpič]. - Ljubljana : Sophia, 2005 (Ljubljana : Rotosi). - IX, 380 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razgledi ; 2005, 2)

Prevod dela: A social history of the media. - Bibliografija: str. 339-355. - Opombe z bibliografijo na dnu strani. - Kazalo

ISBN 961-6294-67-9
a) Množični mediji - Zgodovina b) Množični mediji - Družbeni vidik c) Socialna zgodovina - Medijska sredstva d) Socialna zgodovina - Tiskani mediji e) mediji f) tisk g) javnost h) Evropa i) izumi j) informacije k) izobraževanje l) kibernetika m) uporaba računalnika n) internet o) računalniške mreže

659.3/.4(091)
COBISS.SI-ID 221968384

16.
BROEKHOF, Kees
        Preparing for the future : minorities, migration and integration policies in western and central European countries: beckgrounds, trends and prospects / Kees Broekhof;Mieke den Elt;Jo Kloprogge. - Utrecht : Sardes educational services, 2003. - 76 str. ; 23 cm. - (Sardes European accession series ; Vol. 1)

ISBN 90-5563-060-8
a) manjšine b) narodne manjšine c) etnične manjšine d) kulturne manjšine e) integracijska politika f) izobraževanje g) imigracija h) Nizozemska i) Zahodna Evropa j) manjšinska politika k) Evropska unija l) Češka m) Madžarska n) Nizozemska o) Poljska p) Slovenija

COBISS.SI-ID 567372

17.
BROEKHOF, Kees
        Prospects for language education in multilingual societies / Kees Broekhof: Hans Cohen de Lara. - Utrecht : Sardes educational services, 2003. - 45 str. ; 23 cm. - (Sardes European accession series ; Vol. 2)

ISBN 90-5563-059-4
a) večnacionalne družbe b) integracijska politika c) izobraževanje d) učenje jezika e) jezikovna pedagogika f) Evropska unija g) Češka h) Madžarska i) Nizozemska j) Poljska k) Slovenija

COBISS.SI-ID 567628

18.
BURCAR, Lilijana
        Disneyjeve priredbe literarnih besedil na presečišču družbenospolnega in neorasističnega diskurza / Lilijana Burcar. - Ljubljana : Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2015. - Str. 19-45

Čelni nasl. - Bibliografija: str. 41-44. - Izvleček v slov. in angl. ter daljši povzetek v angl. - P. o.: Primerjalna književnost ; let. 38, št. 1, 2015
a) Disney, Walt (1901-1966) b) literatura in ideologija c) feministična literarna veda d) študije spolov e) otroška književnost f) priredbe literarnih del g) neokolonializem h) neorasizem i) literature and ideology j) feminist literary studies k) gender studies l) children's literature m) literary adaptations n) neocolonialism o) neoracism

82.091-93:305-055.2
FRASCATI:
6-200
COBISS.SI-ID 57918050

19.
BURGOS, Elisabeth
        Ime mi je Rigoberta Menchú : pričevanje gvatemalske Indijanke / Elisabeth Burgos ; [prevedel Jadran Sterle ; spremna beseda Gašper Kralj]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2012 ([Maribor] : Darima). - 336 str. : zvd. ; 20 cm + 1 razglednica. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. - 500 izv. - Kdo se boji Rigoberte Menchú? / Gašper Kralj: str. 299-336. - Bibliografija: str. 293

ISBN 978-961-257-043-9
a) Menchú, Rigoberta (1959-) b) Indijanci - Družbeni položaj - Gvatemala c) Ženske - Družbeni položaj - Gvatemala d) Gvatemala - Družbene razmere

821.134.1-94
308(728.1)
929Menchú R.
COBISS.SI-ID 262779136

20.
CASTELLANOS, Maria C.
        Manual de trabajo social / Maria C. Castellanos. - Reimpresión. - Coyoacán : La Prensa Médica Mexicana, 1991. - XX, 193 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
a) socialno delo

36
COBISS.SI-ID 4374117

21.
CONLEY, Hazel
        Gender equality in public services : chasing the dream / Hazel Conley and Margaret Page. - London ; New York : Routledge, 2015. - XIX, 147 str. ; 25 cm. - (Routledge studies in management, organizations and society ; 32)

Bibliografija: str. 130-140. - Kazalo

ISBN 978-0-415-62776-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-10177-3 (e-knjiga)
a) ženske študije b) enakopravnost c) javni sektor d) spolna diskriminacija e) javne storitve

305:331.1
COBISS.SI-ID 4361829

22.
CONYNE, Robert K.
        Counseling for wellness and prevention : helping people become empowered in systems and settings / Robert K. Conyne. - 3rd ed. - New York ; London : Routledge, 2015. - XVIII, 241 str. ; 23 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-415-74313-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-74314-3 (broš.)
ISBN 978-1-315-81384-4 (e-knjiga)
a) svetovanje b) psihoterapija c) duševno zdravje d) opolnomočenje

615.851
COBISS.SI-ID 4394085

23.
COSTA, Marianne
        No woman's land / Marianne Costa ; prevedla Maja Gal Štromar. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2013 ([s. l.] : Belin). - 379 str. ; 22 cm. - (Zbirka Branje)

Prevod dela: No woman's land. - 700 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6897-59-4
a) leposlovje b) migranti

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 76682497

24.
CROWDER, George
        Theories of multiculturalism : an introduction / George Crowder. - Cambridge ; Malden : Polity Press, 2013. - IX, 239 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 220-234. - Kazalo

ISBN 978-0-7456-3626-9 (broš.)
ISBN 978-0-7456-3625-2 (trda vezava)
a) Multiculturalism b) multikulturalizem c) liberalizem d) kulturni sistemi e) pravice f) politične teorije

316:130.2
COBISS.SI-ID 4365157

25.
CROWLEY, Katherine
        Delo s teboj me ubija : izpletite se iz čustvenih pasti na delovnem mestu / Katherine Crowley in Kathi Elster ; [prevedla Emanuela Malačič Kladnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Chiara, 2015 ([Ljubljana] : Itagraf). - XXI, 230 str. ; 23 str. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Prevod dela: Working with you is killing me. - 1.000 izv. - Izjemno čtivo tako za vodje kot za zaposlene / Snežana Kragelj: str. XI-XIII. - Knjiga, vredna vašega časa / Nenad Filipović: str. XIV. - Kazalo

ISBN 978-961-93646-8-0
a) Delovno okolje - Medosebni odnosi - Priročniki b) zaposleni c) čustva

331.104.2(035)
COBISS.SI-ID 280110336

26.
ČAČINOVIČ Vogrinčič, Gabi
        Soustvarjanje v šoli : učenje kot pogovor / Gabi Čačinovič Vogrinčič ; [spremna beseda Andreja Barle Lakota ; ilustracije Božo Kos]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 91 str. : ilustr. ; 24 cm

1.350 izv. - Od instrumentalne k etični razsežnosti učenja / Andreja Barle Lakota: str. 73-82. - O avtorici: str. 83. - Bibliografija: str. 84-85. - Kazali

ISBN 978-961-234-661-4
a) Pouk - Metodika b) Pouk - Pedagoška psihologija c) Učenje d) Učitelji - Medosebni odnosi - Učenci

371.3
37.015.3
COBISS.SI-ID 239161600

27.
ČAČINOVIČ-Puhovski, Nadežda
        U ženskom ključu : ogledi u teoriji kulture / Nadežda Čačinović. - Zagreb : Centar za ženske studije, 2000. - VI, 176 str. ; 21 cm

Opombe z bibliografijo na dnu strani

ISBN 953-97414-5-9
a) kultura b) literatura c) ženske d) identiteta e) feminizem f) pisateljice

305
COBISS.SI-ID 645005

28.
DAVIS, Ronald D.
        Dar disleksije : zakaj nekateri pametni ljudje ne znajo brati in kako se tega lahko naučijo / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun. - Ljubljana : V. B. Z., 2008. - 259 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Strokovno poljudna / V. B. Z. ; 2)

Prevod dela: The gift of dyslexia. - Kazalo

ISBN 978-961-6468-47-3
a) Disleksija b) Učenci - Učne težave

616.89-008.434.5
376
COBISS.SI-ID 241971712

29.
DEAKIN, Nicholas, 1936-
        Public welfare services and social exclusion : the development of consumer-oriented initiatives in the European union / Nicholas Deakin, Ann Davis, Neil Thomas. - Luxembourg : Office for official publications of the European communities, 1995. - XI, 150 str. ; 24 cm

ISBN 92-827-4907-X
a) potrošniki b) socialno delo c) socialne službe d) socialna izključenost e) Evropska unija

364
COBISS.SI-ID 38787073

30.
        DEVELOPMENT and welfare policy in South Asia / [edited by] Gabriele Koehler and Deepta Chopra. - London ; New York : Routledge, 2014. - XX, 228 str. ; 25 cm : ilustr. - (Routledge explorations in development studies)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-82053-0
ISBN 978-0-203-38625-5 (e-knjiga)
a) država blaginje b) socialna politika c) ekonomski razvoj d) južna Azija e) zborniki

316.323.65(292.56)(082)
COBISS.SI-ID 4361573

31.
DICKSON, Anne, 1946-
        Prave besede za težavne pogovore / Anne Dickson ; [prevedla Andželka Korošec, Marko Škorjak]. - Ljubljana : Iskanja, 2007 ([Ljubljana] : Cicero). - 207 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Difficult conversations

ISBN 978-961-6058-43-8
a) Komuniciranje - Priročniki b) Medosebne komunikacije - Priročniki c) verbalne komunikacije d) medosebni odnosi e) psihološki nasveti

159.913(035)
316.772
177.2
COBISS.SI-ID 235570944

32.
DOUPONA Horvat, Marjeta, 1967-
        Pragmatika legitimizacije : retorika begunske politike v Sloveniji / Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar ; [prevod Igor Ž. Žagar]. - Ljubljana : Open Society Institute, 1998. - 38, 39 str. ; 24 cm. - (Mediawatch)

Vsebuje tudi original, tiskan v obratni smeri: The pragmatics of legitimation : the rhetoric of refugee policies in Slovenia

ISBN 961-6278-00-2
a) Begunci - Slovenija - 1992-1993 b) Politika - Jezikovna pragmatika - Slovenija c) begunci d) Slovenija e) vladna politika f) množični mediji g) politika h) jezikovna pragmatika i) retorika j) analiza diskurza

808.5:32(497.4)"1992/1993"
314.745.22(497.4)"1992/1993"
COBISS.SI-ID 72944384

33.
        ELIMINATION of gender stereotypes: mission (im)possible? : conference report / edited by Maruša Gortnar ; [illustrations by Katarina Mrvar and Luka Mancini]. - Ljubljana : Government of the Republic of Slovenia, Office for Equal Opportunities, 2008 (Ljubljana : R-tisk). - 156 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/Gender-Stereotypes_conference_report.pdf. - 500 izv. - Povzetek v slov. in angl.

ISBN 978-961-6298-13-1
a) Odnosi med spoloma - Stereotipi - Posvetovanja b) Slovenija c) spolne vloge d) enakopravnost e) izobrazba f) šolstvo g) spremembe h) stereotipi i) spolna diskriminacija j) Slovenia k) sex l) equality m) education n) educational system o) changes

305:316.647.8(063)
COBISS.SI-ID 239614208

34.
ENTWICKLUNGSPARTNERINNENSCHAFT Donau - Quality in Inclusion. EQUAL. St. Pölten
        Sozialer Sektor im Wandel : zur Qualitätsdebatte und Beauftragung von Sozialer Arbeit / EntwicklungspartnerInnenschaft Donau - Quality in Inclusion (Hg.). - Linz : edition pro mente, 2007. - 367 str. ; 22 cm

Bibliografija na koncu posameznih sestavkov

ISBN 978-3-901409-88-2
ISBN 3-901409-88-2
a) socialno delo b) kakovost dela c) načrtovanje kakovosti

36
COBISS.SI-ID 4394597

35.
        ETHNIC and cultural minorities in education : impressions from research, policy and practice in the Czech Republic, Hungary,the Netherlands, Poland, Slovenia / editor Kees Broekhof. - Utrecht : Sardes educational services, 2003. - 121 str. ; 23 cm. - (Sardes European accession series ; Vol. 3)

ISBN 90-5563-058-6
a) manjšine b) narodne manjšine c) etnične manjšine d) kulturne manjšine e) integracijska politika f) izobraževanje g) vloga staršev h) razvoj i) manjšinska politika j) predšolska vzgoja k) jezikovna pedagogika l) Evropska unija m) širitev n) Češka o) Madžarska p) Nizozemska q) Poljska r) Slovenija

COBISS.SI-ID 566860

36.
        EVROPSKA konvencija o človekovih pravicah in njeni izvedbeni mehanizmi za zaščito človekovih pravic državljanov, tujcev in beguncev = The European convention on human rights and its implementing mechanisms for the protection of human rights of nationals, foreigners and refugees : [seminar] Ljubljana, 6. maj 1998 / izdajatelji UNHCR - Visoki komesariat za begunce, Informacijsko dokumentacijski center sveta Evropa pri NUK. - Ljubljana : UNHCR : Svet Evrope, 1998. - 65, 58 str. ; 21 cm

Na obratni strani vzporedno besedilo v angleščini
a) človekove pravice b) konvencije c) Evropska konvencija d) tujci e) begunci f) migranti

342.717(094.2)
COBISS.SI-ID 603726

37.
        EVROPSKO okolje : stanje in napovedi 2015 : strnjeno poročilo / [[pripravila] Evropska agencija za okolje]. - Luksemburg : Urad za publikacije Evropske unije, 2015 (natisnjeno na Danskem). - 205 str. : ilustr. ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: The European environment - state and outlook 2015. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - Bibliografija: str. 178-205

ISBN 978-92-9213-536-2

doi: 10.2800/276494
a) Okoljevarstvena politika - Evropa - Poročila b) Varstvo okolja c) Ekologija d) Okoljska politika e) Environmental protection f) Ecology g) EU h) okolje i) klimatologija j) energetski viri k) onesnaževanje okolja l) efektivnost m) odpadni material n) zdravje o) trendi p) planiranje

502.14(4)(047)
COBISS.SI-ID 3434725

38.
        EXPLORATORY research on the extent of gender-based violence in Kosova and its impact on women's reproductive health / [by Nicole Farnsworth]. - Prishtina : Kosova Womenʼs Network, 2008. - 95 str. ; 30 cm : graf. prikazi

Bibliografija na dnu strani

ISBN 978-9951-8757-1-4
a) ženske b) nasilje nad ženskami c) Kosovo d) reproduktivno zdravje e) raziskave

613.88-055.2(497.115)
COBISS.SI-ID 4397157

39.
        FRAUEN - das hilfreiche Geschlecht : Dienst am Nächsten oder soziales Expertentum? / Frank Nestmann, Christiane Schmerl (Hg.). - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1991. - 200 str. ; 19 cm. - (Rororo Sachbuch)

Bibliografija: str. 188-198

ISBN 978-3-499-18894-7 (broš.)
a) Women b) ženske c) psihosocialna pomoč d) socialne službe e) socialno delo f) Nemčija g) zborniki

305:36(082)
COBISS.SI-ID 4380005

40.
GAMBINO, Ferruccio
        Prebežniki v viharju : opazke ob začetku novega tisočletja / Ferruccio Gambino ; [spremna beseda Barbara Beznec ; prevedla Polona Mesec]. - Ljubljana : Sophia, 2011 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XVI, 223 str. ; 21 cm. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 2011, 15)

Prevod dela: Migranti nella tempesta. - 400 izv. - Spremna beseda / Barbara Beznec: str. 209-223. - Opombe z bibliografijo na dnu večine str.

ISBN 978-961-6768-40-5
a) Migracije - Družbeni vidik b) Migracije - Ekonomski vidik c) Imigranti - Družbeni položaj - Italija d) ekonomske migracije e) mednarodne migracije f) imperializem

331.556
314.151.3-054.72(450)
COBISS.SI-ID 259635968

41.
GEIGER, Arno
        Stari kralj v izgnanstvu : [življenje z Alzheimerjevo boleznijo] / Arno Geiger ; [prevedel Aleš Učakar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Soča). - 176 str. ; 21 cm. - (Zbirka Upanje)

Prevod dela: Der alte König in seinem Exil. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.400 izv. - Spremna beseda / Aleš Kogoj: str. 172-176

ISBN 978-961-01-2349-1
a) Demenca - V leposlovju b) Očetje in sinovi - V leposlovju

821.112.2(436)-94
COBISS.SI-ID 260794624

42.
GENDRON, Marie
        Skrivnost, imenovana Alzheimer : alzheimerjeva bolezen kot najpogostejši vzrok demence : razumevanje, pomoč in nega, druženje --- pot sočutja / Marie Gendron ; [prevedla [!] Mojca Merc, Neža Grilj]. - 1. izd. - Ljubljana : Chiara, 2015 ([Ljubljana] : Itagraf). - 277 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Prevod dela: Le mystère Alzheimer. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Peter Pregelj: str. 5. - Knjigi na pot / Nataša Zalokar: str. 7-8. - Bibliografija: str. [281]

ISBN 978-961-93646-7-3
a) Alzheimerjeva bolezen b) Demenca - Doživljanje bolezni c) etiologija d) simptomi e) diagnostika f) zdravljenje g) preprečevanje h) bolniki i) oskrba (nega) j) osebna doživetja

616.894-052
COBISS.SI-ID 279793408

43.
GERENČER Pegan, Simona
        Družbeni položaj oseb z gluhoslepoto v Sloveniji in na Madžarskem : doktorska disertacija / Simona Gerenčer Pegan. - Ljubljana : [S. Gerenčer Pegan], 2015. - 488 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-DIS_GERENCER. - Mentorica Mojca Urek, somentor Nino Rode. - Bibliografija: f. 420-446. - Kazali. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Fak. za socialno delo
a) gluhoslepota b) hendikep c) družbeni položaj d) socialna izključenost e) socialno vključevanje f) Slovenija g) Madžarska

316.662-056.263-056.262
COBISS.SI-ID 4393317

44.
GIDDENS, Anthony
        Modernity and self-identity : self and society in the late modern age / Anthony Giddens. - Stanford : Stanford University Press, 1991. - 256 str. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo: str.232-241

ISBN 0-8047-1943-8 (cloth.)
ISBN 0-8047-1944-6 (pbk)
a) modernizacija b) identiteta c) družba

130.2:316.6
COBISS.SI-ID 37261

45.
GRAHAM, Nori
        Demence in Alzheimerjeva bolezen / Nori Graham in James Warner ; [prevod Ani Bitenc]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2013 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 119 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Družinski zdravnik / eBesede)

Prevod dela: Understanding Alzheimer's disease & other dementias. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6922-19-7
a) Demenca - Priročniki b) Alzheimerjeva bolezen - Priročniki c) Bolniki - Nasveti d) simptomi e) diagnostika f) zdravljenje g) prognoza h) vprašanja in odgovori

616.892.3(035)
616.894(035)
COBISS.SI-ID 268946688

46.
GREEN Lister, Pam
        Integrating social work theory and practice : a practical skills guide / Pam Green Lister. - London ; New York : Routledge, 2012. - IX, 131 str. ; 25 cm. - (Student social work)

Bibliografija: str. 122-126. - Kazalo

ISBN 978-0-415-48112-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-48113-7 (broš.)
ISBN 978-0-203-13651-5 (el. knjiga)
a) Social work b) socialno delo c) praksa socialnega dela

36
COBISS.SI-ID 4363365

47.
GUEVARA, Ernesto, 1928-1967
        Bolivijski dnevnik / Ernesto Che Guevara ; z uvodno besedo Franca Jurija, Camila Guevare in Fidela Castra ; iz španščine prevedla Jadran Sterle in Tina Malič. - Ljubljana : Sanje, 2008. - 255 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

Prevod dela: El diario del Che en Bolivia. - Ikona doslednosti utopije-aktualnost Chejeve načelnosti / Franco Juri: str. 7-[10]. - Predgovor / Camilo Guevara: str. 15-20. - Nujni uvod / Fidel Castro: str. 21-35. - Imenik

ISBN 978-961-6653-89-3
a) Guevara, Ernesto (1928-1967) - Dnevniki b) Bolivija - Družbene razmere c) gverila d) gverilska gibanja

821.134.2(84)-94"196"
929Guevara E.
COBISS.SI-ID 239386112

48.
GUEVARA, Ernesto, 1928-1967
        Motoristov dnevnik : zapisi s potovanja / Ernesto Che Guevara ; iz španščine prevedli Urša Červ in Tina Malič ; [predgovor Aleida Guevara March ; spremna beseda Cintio Vitier]. - Ljubljana : Sanje, 2008. - 175 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

Prevod dela: Notas de Viaje: Diario en Motocicleta. - Predgovor / Aleida Guevara March: str. 9-10. - Spremna beseda / Cintio Vitier: str. 19-31. - Opomba k prvi izdaji / Aleida March de la Torre: str. 13

ISBN 978-961-6653-96-1
a) Guevara, Ernesto (1928-1967) - Dnevniki b) Južna Amerika - Potopisi

821.134.2(82)-94
929Guevara E.
908(8)(092)
COBISS.SI-ID 241513216

49.
HEIDENSOHN, Frances
        Women and crime / Frances Heidensohn. - Basingstoke ; London : Macmillan Press, 1993. - XII, 216 str. ; 22 cm. - (Women in society : a feminist list)

Bibliografija str. 201-213. - Kazalo

ISBN 0-333-36216-0 (trda vezava)
ISBN 0-333-36217-9 (broš.)
a) žene b) kriminal c) deviantnost d) pravosodni sistem e) ženski zapori f) kazenski sistem

343.9-055.2
COBISS.SI-ID 4380261

50.
HILL, Twyla J.
        Family caregiving in aging populations / Twyla J. Hill. - New York ; Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015. - XIV, 132 str. ; 23 cm. - (Palgrave Pivot)

Bibliografija: str. 106-130. - Kazalo

ISBN 978-1-137-52067-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-137-51155-3 (e-knjiga)
ISBN 978-1-137-51156-0 (PDF)
a) družina b) dolgotrajna oskrba c) družinski oskrbovalci d) stari ljudje

364.65-053.9
COBISS.SI-ID 4376165

51.
HIRSCH, Joachim
        Gospostvo, hegemonija in politične alternative / Joachim Hirsch ; [prevod Mojca Dobnikar ; spremna beseda Sašo Furlan]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2014 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XII, 291 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

400 izv. - Prevod dela: Herrschaft, Hegemonie und politische Alternativen. - Zakaj levica potrebuje teorijo države / Sašo Furlan: str. [261]-291. - O avtorju: str. II. - Bibliografija: str. [245]-259

ISBN 978-961-6768-76-4
a) Gospodarstvo b) Kapitalizem c) Državne intervencije d) Economy e) Capitalism f) State intervention

338.2:321.01
339.9
COBISS.SI-ID 277241600

52.
HOF, Marjolijn
        Mama številka nič / Marjolijn Hof ; [prevedla Katjuša Ručigaj]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 158 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prva zorenja)

Prevod dela: Moeder nummer nul. - 650 izv. - Knjigi ob rob / Nataša Banko: str. 152-154. - O avtorici: str. 155

ISBN 978-961-6630-95-5
a) posvojitve b) leposlovje

821.112.5-93-32
COBISS.SI-ID 248102400

53.
HORVAT, Jožek, 1965-
        Porajmos / Jožek Horvat Muc, Dragoljub Acković, Rajko Djurić ; [fotografije Stanko Baranja]. - Murska Sobota : Romani Union, 2015 (Murska Sobota : Studio Signal HD). - 128 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - 100 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-93602-8-6
a) Romi - Genocid - Slovenija b) druga svetovna vojna c) Sinti

341.485(497.4=214.58)
COBISS.SI-ID 81264897

54.
        HUMANITARNE organizacije za vključujočo družbo : zbornik Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS) / [urednica Tereza Novak]. - Ljubljana : NFHOS - Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije, 2015 (Kranj : Melior). - 134 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv.

ISBN 978-961-281-929-3

061.23(082)
COBISS.SI-ID 280660224

55.
        I never told anyone : writings by women survivors of child sexual abuse / edited by Ellen Bass and Louise Thornton ; with Jude Brister ... [et al. ; with a new afterword by Ellen Bass]. - 1st HarperPerennial ed. - New York : HarperPerennial, 1991. - 278 str. ; 21 cm

Originally published: New York : Random House, 1983. - Bibliografija: str. 269-276

ISBN 978-0-06-096573-0 (broš.)
ISBN 0-06-096573-8
a) Adult child sexual abuse victims - United States - Case studies b) Sexually abused children - United States - Case studies c) spolno nasilje d) ženske e) odrasle žrtve nasilja f) zgodbe g) zborniki

179.8-055.2
COBISS.SI-ID 4379749

56.
        IMPROVING mental health information in Europe : proposal of the Mindful project / Juha Lavikainen, Tom Fryers and Ville Lehtinen (eds.). - Helsinki : Stakes, 2006. - 167 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-951-33-1913-7
a) Duševno zdravje b) Mental health c) Duševne bolezni d) Mental illness e) Informacijski sistemi f) Information system g) Evropa h) Europe

616.89(4):004
COBISS.SI-ID 26074205

57.
        IN celebration of life : a self-help journey on preparing a good death and living with loss and bereavement / [Cecilia Lai-wan Chan ... [et al.]]. - Hong Kong : Centre on Behavioral Health, the University of Hong Kong, 2009. - 176 str. ; 27 cm : ilustr.

This book is part of the Project ENABLE. - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij

ISBN 978-962-86424-7-2 (broš.)
a) Bereavement - Psychological aspects b) Self-help groups c) smrt d) umiranje e) žalovanje f) samopomoč

393
COBISS.SI-ID 4377957

58.
        INTERCOUNTRY adoption : policies, practices, and outcomes / edited by Judith L. Gibbons, Karen Smith Rotabi. - Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2012. - XXVI, 389 str. ; 24 cm : ilustr. - (Contemporary social work studies)

Bibliografija: str. 317-377. - Kazalo

ISBN 978-1-4094-1054-6
a) meddržavne posvojitve b) otroci c) zakonodaja d) socialno delo

347.633:36
COBISS.SI-ID 4393829

59.
        INTERNATIONAL perspectives on elder abuse / edited by Amanda Phelan. - London ; New York : Routledge, 2013. - XIV, 235 str. ; 25 cm. - (Routledge advances in health and social policy)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-69405-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-38705-4 ! (e-knjiga)
a) stari ljudje b) nasilje c) zlorabe d) zborniki

364.65-053.9
COBISS.SI-ID 4362853

60.
        INTERNATIONAL social work practice : case studies from a global context / Joanna E. Bettmann, Gloria Jacques and Caren J. Frost. - London ; New York : Routledge, 2013. - XVIII, 265 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-78365-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-78366-8 (broš.)
ISBN 978-0-203-07650-7 (e-knjiga)
a) Social work b) mednarodno socialno delo c) praksa socialnega dela d) študije primera e) zborniki

36
COBISS.SI-ID 4364901

61.
        ISSUES in international social work : global challenges for a new century / edited by M. C. Hokenstad and James Midgley. - Washington, DC : NASW Press, 1997. - X, 184 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 0-87101-280-4 (broš.)
a) Social work b) socialno delo c) socialne službe d) mednarodno socialno delo e) zborniki

36
COBISS.SI-ID 4366181

62.
        IZBOR prispevkov ob 40-letnici / [uredili Vidka in Mihael Ribičič, Nataša Končnik Goršič]. - Ljubljana : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 1995 (Ljubljana : Bori). - 184 str. : ilustr. ; 24 cm

a) Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (Ljubljana) - Zborniki b) Svetovalno delo - Zborniki - Vedenjske motnje c) Otroci - Psihosocialni razvoj - Zborniki d) Mladostniki - Psihosocialni razvoj - Zborniki e) otroci f) mladostniki g) učne težave h) motnje vedenja i) psihosocialni razvoj j) duševno zdravje k) svetovanje l) psihoterapija m) vzgoja posebnih skupin n) zborniki

159.922.7/.8(082)
159.913:316.472.42(082)
615.851(082)
COBISS.SI-ID 49838848

63.
JOHNSTON, Julie
        Adam in Eva in Uščipni me / Julie Johnston ; [prevedla Darica Majer Leban]. - Dob pri Domžalah : Miš, 2005 ([Ljubljana] : Present). - 271 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

Prevod dela: Adam and Eve and Pinch-me. - O avtorici: str. 266

ISBN 961-6506-53-6
a) rejništvo b) leposlovje

821.111-93-31
COBISS.SI-ID 220598528

64.
KISER, Laurel J., 1955-
        Strengthening family coping resources : intervention for families impacted by trauma / Laurel Kiser. - New York ; London : Routledge, 2015. - IX, 283 str. ; 28 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-138-83011-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-72953-6 (broš.)
ISBN 978-1-315-83282-1 (el. knjiga)
a) družina b) travme c) posttravmatska stresna motnja d) psihoterapija

615.851
COBISS.SI-ID 4376421

65.
KOCMUT, Aleksandra, 1976-
        Čisto sam na svetu / Aleksandra Kocmut. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 143 str. ; 20 cm

600 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-241-762-8
a) Alzheimerjeva bolezen - V leposlovju b) stari ljudje c) demenca

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 268486912

66.
        KOMPENDIJ socioloških teorij / [izbral, uredil in uvod napisal] Frane Adam. - V Ljubljani : Študentska organizacija Univerze, 1995 (Begunje : Cicero). - 295 str. ; 30 cm. - (Zbirka Scripta. Sociologija)

Kompendij vsebuje prevode izbranih avtorjev in njihovo kratko predstavitev. - Bibliografija: str. 18-19 in pri posameznih avtorjih. - Kazalo

ISBN 86-7347-062-5
a) Sociološke teorije - Zborniki b) sociologija c) sociološke teorije d) zborniki

316.2(082)
COBISS.SI-ID 54766336

67.
KOŠIR, Manca, 1948-
        Surovi čas medijev / Manca Košir ; recenzenta France Vreg, Melita Poler Kovačič. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2003 ([Ljubljana] : Littera picta). - 257 str. ; 22 cm. - (Zbirka Media)

Nekaj prispevkov v angl., večina v slov. - Iz surovega časa medijev v čas odgovornih medijev / Melita Poler Kovačič: str. 7-27. - Bibliografija: str. 249-257

ISBN 961-235-125-2
a) Novinarstvo - Slovenija b) Množični mediji - Slovenija c) informiranje d) mediji e) javno obveščanje f) poklicna etika g) demokracija

070(497.4)
659.3/.4(497.4)
COBISS.SI-ID 125229056

68.
LACLAU, Ernesto
        O populističnem umu / Ernesto Laclau ; prevod Jelka Kernev-Štrajn. - Ljubljana : Sophia, 2008. - 251 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 23)

Prevod dela: On populist reason

ISBN 978-961-6294-98-0
a) Populizem

321.01
COBISS.SI-ID 241543680

69.
LE Goff, Jacques, 1924-
        Denar in življenje : gospodarstvo in vera v srednjem veku / Jacques Le Goff ; [prevedel Gregor Moder ; spremna beseda Mladen Dolar]. - Ljubljana : Sophia, 2012 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 130 str. ; 21 cm. - (Zbirka Refleksija / Sophia ; 2012, 4)

Prevod dela: La bourse et la vie : économie et religion au Moyen Age. - 350 izv. - Denar ali življenje? Da, prosim / Mladen Dolar: str. 111-130. - Bibliografija: str. 105-110

ISBN 978-961-6768-45-0
a) Le Goff, Jacques (1924-) - Študije b) Oderuštvo - Srednji vek c) Evropa - Ekonomska zgodovina - Srednji vek d) Evropa - Cerkvena zgodovina - Srednji vek - Zborniki

27-9(4)"653"
338(4)(091)
336.782(091)
930.1(44):929Le Goff J.
COBISS.SI-ID 263638528

70.
LEBOWITZ, Michael A.
        Socialistična alternativa : resnični človekov razvoj / Michael A. Lebowitz ; [prevod in spremna beseda Primož Krašovec]. - Ljubljana : Sophia, 2014 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XIII, 193 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: The socialist alternative. - 400 izv. - Razpoke v socialističnem trikotniku / Primož Krašovec: str. 165-187. - O avtorju na prelim. str. - Bibliografija: str. 161-164 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-81-8
a) Socializem b) socialistično gospodarstvo c) socialistična družba

330.342.151
316.323.72
COBISS.SI-ID 276714752

71.
LESSENICH, Stephan
        Ponovno izumljanje socialnega : socialna država v prožnem kapitalizmu / Stephan Lessenich ; [prevod Mojca Dobnikar ; spremna beseda Srečo Dragoš]. - Ljubljana : Krtina, 2015 ([Ljubljana] : Littera picta). - 215 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 176)

Prevod dela: Die Neuerfindung des Sozialen. - 400 izv. - Nova socialnost na Slovenskem / Srečo Dragoš: str. 185-212. - Bibliografija: str. 161-184 in pri spremni besedi

ISBN 978-961-260-084-6
a) Kapitalizem - Socialna država

304:330.342.14
COBISS.SI-ID 280561408

72.
LISAK, Natalija
        Perspektiva roditelja kao doprinos konceptualizaciji kvalitete života obitelji i razvoju podrške zajednice u Hrvatskoj : doktorski rad = Perspectives of parents as a contribution to the conceptualization of family quality of life and community development in Croatia : doctoral thesis / Natalija Lisak. - Zagreb : [N. Lisak], 2013. - 305 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD ROM

Mentorici Darja Zaviršek, Ljiljana Igrić. - Bibliografija: f. 293-305. - Sažetak ; Abstract. - Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
a) Socialno delo b) družine c) otroci s posebnimi potrebami d) kvaliteta življenja e) življenske zgodbe f) invalidi g) socialne storitve

364.65-056.26
COBISS.SI-ID 4139365

73.
LLOVET, Juan José
        Los trabajadores sociales : de la crisis de identidad a la profesionalización / Juan José Llovet y Ricardo Usieto Atondo. - Madrid : Editorial Popular, 1990. - 188 str. ; 21 cm. - (Trabajo social, política social ; 6)

Bibliografija: str. 181-185

ISBN 84-7884-009-5
a) socialno delo b) socialni delavci in delavke c) kriza identitete

36
COBISS.SI-ID 4374629

74.
MADANES, Cloé
        Sex, love, and violence : strategies for transformation / Cloé Madanes. - 1st ed. - New York ; London : Norton, cop. 1990. - XV, 256 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 249-250. - Kazalo

ISBN 0-393-70096-8
a) Violence b) Love c) Sex crimes - Psychological aspects d) Psychotherapy e) Family Therapy f) Love g) Models, Psychological h) Psychotherapy - methods i) Sex Offenses j) Violence k) Violence l) Amour - Aspect psychologique m) Crimes sexuels - Aspect psychologique n) Psychothérapie o) nasilje p) ljubezen q) spolni delikti r) psihoterapija

615.851
COBISS.SI-ID 2359397

75.
        The MAKING of European women`s studies : a work in progress report on curriculum development and related issues in gender education and research. Volume 7 / edited by Rosi Braidotti, Berteke Waaldijk. - Utrecht : ATHENA - Advanced Thematic Network in Activities in Women`s Studies in Europe : Utrecht University, 2006. - 208 str. ; 25 cm

Knjiga je bila izdana s pomočjo Socrates/Erasmus programa Evropske komisije. - Bibliografija ob posameznih prispevkih

ISBN 90-806128-6-3
ISBN 978-90-806128-6-0 (13)
a) ženske študije b) kurikulum c) žensko vprašanje d) izobraževanje e) projekti f) digitalna knjižnica

396.4
COBISS.SI-ID 1272205

76.
        MAPIRANJE mizoginije u Srbiji : diskurzi i prakse / priredila Marina Blagojević ; [prevod na engleski Lilla Jacobsz]. - Beograd : AŽIN - Asocijacija za žensku inicijativu, 2000. - 702 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. v kolofonu tudi v angl. jeziku: Mapping the misogyny in Serbia. - Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov. - Summary

ISBN 86-83371-01-8
a) mizoginija b) patriarhalnost c) spolna neenakost d) ženske e) feminizem f) žensko vprašanje g) Srbija

316.346.2:396.1
COBISS.SI-ID 229485

77.
MARKAČ, Natalija
        Zlorabljen otrok v sistemu države / Natalija Markač ; [spremni besedi Vida Berglez in Matic Munc]. - Prevalje : samozal., 2008. - 186 str. ; 22 cm

ISBN 978-961-245-488-3
a) nasilje nad otroki b) pravice otrok

343.62
342.726-053.2
COBISS.SI-ID 238891776

78.
MARSHALL, Mary, 1945-
        Social work with older people / Mary Marshall and Mary Dixton. - 3rd ed. - Houndmills ; London : Macmillan, 1996. - VII, 150 str. ; 22 cm. - (Practical social work)

Bibliografija: 145-147. - Kazalo

ISBN 0-333-64168-X (broš.)
a) stari ljudje b) socialno delo s starimi

364.65-053.9
COBISS.SI-ID 4366949

79.
MARTINSSON, Lena
        Norms at work : challenging homophobia and heteronormativity / Lena Martinsson ... [et al.]. - [s.l.] : Transnational Cooperation for Equality, 2007. - 87 str. : ilust. ; 20 cm

ISBN 978-91-976096-7-8
a) Heteronormativnost - Zaposlovanje b) Normalizacija - Delovno mesto c) homofobija d) spolne norme e) homoseksualci f) geji g) lezbijke h) heteronormativnost

316.35
COBISS.SI-ID 523373

80.
MEDNARODNA konferenca Izobraževanje za medkulturni dialog (2008 ; Nova Gorica)
        Zbornik predavanj in dokumentov Mednarodne konference Izobraževanje za medkulturni dialog = Collection of written contributions and documents / International Conference on Education for Intercultural Dialogue, Nova Gorica, 8.-9. maj 2008 ; [uredila Liana Kalčina ; prevod Maja Vitežnik ... et al.]. - Ljubljana : Zveza prijateljev mladine Slovenije, 2009 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 110 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov., deloma angl. in srb. prevod. - 1.000 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Izvleček v angl. ali slov. in angl. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-6331-28-9
a) Medkulturno sporazumevanje - Zborniki b) Večkulturnost - Vzgoja - Zborniki

316.7(082)
37.015.31:316.7(082)
COBISS.SI-ID 244690688

81.
        MENTAL health and social problems : a social work perspective / edited by Nina Rovinelli Heller and Alex Gitterman. - London ; New York : Routledge, 2011. - XVII, 514 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-0-415-49386-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-49387-1 (broš.)
ISBN 978-0-203-84060-3 (e-knjiga)
a) duševno zdravje b) socialni problemi c) socialno delo d) zborniki

364.6:616.89
COBISS.SI-ID 4363109

82.
        MENTORSTVO v zrelem obdobju življenja / uredili Jana Rapuš Pavel, Alenka Kobolt, Jacek Pyżalski ; [prevodi Maja Vodopivec, Maja Selan, Urška Orešnik]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008 (Ljubljana : Pleško). - 150 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Kazali. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Povzetki

ISBN 978-961-253-030-3
a) Izobraževanje odraslih - Mentorstvo - Zborniki b) stari ljudje c) učenje

374.7:371.213.3(082)
COBISS.SI-ID 241217536

83.
MILLET, Damien
        AAA : revizija, odpis, drugačna politika / Damien Millet in Éric Toussaint ; [prevedla Katja Kraigher ; spremna beseda Maja Breznik]. - Ljubljana : Sophia, 2014 (Collegium Graphicum ; Ljubljana). - 197 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: AAA: audit, anulation, autre politique. - O dolžniškem suženjstvu / Maja Breznik: str. 173-197. - 400 izv. - Bibliografija: str. 165-167

ISBN 978-961-6768-79-5

336.71(4)
COBISS.SI-ID 276615424

84.
MILOSAVLJEVIĆ, Milosav, 1941-
        Devijacije i društvo / Milosav Milosavljević. - Beograd : Draganić, 2003. - 404 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Studije / Draganić)

Bibliografija: str. 389-400

ISBN 86-441-0523-X
a) Družbene deviacije - Učbeniki za visoke šole b) socialna patologija c) družbeni problemi d) socialno delo

316.624(075.8)
COBISS.SI-ID 215877632

85.
MILOSAVLJEVIĆ, Miloslav, 1941-
        Socijalni rad u zajednici / Miloslav Milosavljević, Miroslav Brkić. - Beograd : Socijalna misao, 2005. - 319 str. ; 23 cm. - (Edicija Udžbenici ; 2)

Bibliografija: str. 301-311

ISBN 86-82463-36-9
a) socialno delo b) skupnost c) skupnostno socialno delo

364.4
COBISS.SI-ID 4382053

86.
        MINORITY protection : country reports. Vol. 1, An assessment of selected policies in candidate states. - Budapest ; New York : Open Society Institute, 2002. - 633 str. ; 25 cm. - (Monitoring the EU accession process)

ISBN 1-891385-26-7
a) Evropska unija b) države kandidatke c) etnične manjšine d) zaščita manjšin e) državljanske pravice f) človekove pravice g) poročila h) socialna izključenost

316.347.2
COBISS.SI-ID 260205

87.
MLAKAR, Tanja, 1964-
        Vsiljivka v družini : ko se prikrade demenca / Tanja Mlakar. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 212 str. ; 20 cm

500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-04-0103-2
a) Demenca - V leposlovju

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 274963456

88.
        MONITORING Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325 in Kosova. - 2nd ed. - Prishtina : Kosova Womenʼs Network, 2009. - 87 str. ; 30 cm

Opombe z bibliografijo na dnu strani

ISBN 978-9951-8757-6-9
a) ženske b) pravice žensk c) Kosovo d) mirovni procesi e) Organizacija Združenih Narodov f) resolucije OZN

305:341(497.115)
COBISS.SI-ID 4396901

89.
MORRIS, Allison, 1945-
        Women, crime and criminal justice / Allison Morris. - Oxford ; Cambridge : Basil Blackwell, 1993. - VII, 270 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 217-248. - Kazalo

ISBN 0-631-15444-2 (trda vezava)
ISBN 0-631-15445-0 (broš.)
a) ženske b) kriminalna dejanja c) pravosodni sistem d) kazensko pravni sistem e) ženski zapori f) zapornice g) osebje v zaporih

343-055.2
COBISS.SI-ID 4381541

90.
MURPHY, Philip Michael, 1957-
        Loneliness, stress, and well-being : a helper's guide / P.M. Murphy and G.A. Kupshik. - London ; New York : Tavistock/Routledge, 1992. - 158 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. [144]-152. - Kazalo

ISBN 0-415-01450-6 (hbk)
ISBN 0-415-07032-5 (broš.)
a) Loneliness b) Adjustment (Psychology) c) Counseling d) Counseling e) Loneliness f) Stress, Psychological g) svetovanje h) stres i) osamljenost

159.94
COBISS.SI-ID 936549

91.
NADEL, Jennifer
        Sara Thornton : the story of a woman who killed / Jennifer Nadel. - London : V. Gollancz, 1993. - XII, 246 str. ; 21 cm : ilustr.

ISBN 0-575-05581-2 (broš.)
a) ženske morilke b) pravosodni sistem c) alkoholizem d) žrtve alkoholizma

343.1
COBISS.SI-ID 4379237

92.
        NAŠI dečki z ulice / [pripravila] Vlasta Nussdorfer ; [ilustracije Alenka Podobnik ; avtorji dodatnega besedila Nataša Benčič ... [et al.]. - Ljubljana : Zavod Meta, 2006 (Ljubljana : Biro M). - 304 str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv.

ISBN 961-238-849-0
ISBN 978-961-238-849-2
a) Družina - Nasilje b) Dečki - Zloraba

343.541
821.163.6-32
COBISS.SI-ID 230020864

93.
        NE NATO - mir nam dajte! / [urednika Marta Gregorčič in Gorazd Kovačič ; fotografije Aleš Drolc, Franci Pavlišič, Marta Gregorčič]. - Ljubljana : Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2002. - 193 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Svete krave)

Opombe z bibliografijo ob posameznih prispevkih

ISBN 961-6455-01-X
a) North Atlantic Treaty Organization - Zborniki b) Nacionalna varnost - Slovenija - Zborniki c) Slovenija - Obrambna politika - Zborniki d) Slovenija - Mednarodno vojaško sodelovanje - Zborniki e) nasprotovanje NATU f) pacifizem g) antiglobalizacija h) mirovništvo i) militarizacija j) gibanje odpora k) Slovenija l) aktivna nevtralnost m) vojna paradigma n) alternative o) NATO

355.02(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 118786560

94.
        NONRESIDENTIAL parenting : new vistas in family living / Charlene E. Depner, James H. Bray, editors. - Newbury Park ; London ; New Delhi : Sage, 1993. - VII, 218 str. ; 22 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali

ISBN 0-8039-5050-0 (trda vezava)
ISBN 0-8039-5051-9 (broš.)
a) Family b) družina c) starševstvo d) razveza zakonske zveze e) skrbništvo nad otroci f) zborniki

316.363(082)
COBISS.SI-ID 4376933

95.
NOVAK, Barbara, pravnica
        Šola in otrokove pravice / Barbara Novak ; [izdala] Pravna fakulteta. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2004 (Ljubljana : Ma tisk). - 404 str. ; 21 cm. - (Zbirka Pravna obzorja ; 26)

Bibliografija: str. 349-359. - Zusammenfassung. - Kazali

ISBN 961-231-442-X
a) otrokove pravice b) temeljne pravice c) temeljne svoboščine d) vzgoja in izobraževanje e) šolstvo

342.726-053.2:371
347.6:371
COBISS.SI-ID 214831104

96.
NOVAK, Barbara, profesorica prava
        Družinsko pravo / Barbara Novak. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2014 ([Ljubljana] : Demat). - 347 str. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 301-308. - Kazalo

ISBN 978-961-204-574-6
a) Družinska razmerja - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) Zakonska zveza - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni c) Socialno skrbstvo - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni d) družina e) otroci f) starši g) družinsko pravo h) preživljanje i) vzgoja

347.61/.64(497.4)(094.5)
364(497.4)(094.5)
COBISS.SI-ID 276097792

97.
NOVAK, Mojca, 1953-
        Dober dan, revščina : dejstva, pristopi, politike / Mojca Novak. - Ljubljana : Socialna zbornica Slovenije, 1994 ([Ljubljana] : Sonce). - XIII, 233 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Zbirka Socialni izziv)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 219-228. - Summary. - Kazali
a) Revščina b) revščina c) kvaliteta življenja d) družbena neenakost e) dohodek

316.344.233
330.59
COBISS.SI-ID 42476288

98.
NUSSDORFER, Vlasta
        Abeceda življenja / Vlasta Nussdorfer. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ivančna Gorica : Impress). - 179 str. ; 21 cm

2.200 izv. - Za začetek / Manca Košir: str. 7-11. - Knjigi na pot / Anton Tomažič: str. 13-20

ISBN 978-961-01-0615-9
a) Vrednote - Eseji b) kolumne

17.022.1(081)
821.163.6-92
COBISS.SI-ID 243684096

99.
NUSSDORFER, Vlasta
        Vrednote na odru življenja / Vlasta Nussdorfer. - 1. ponatis. - Ljubljana : Planet GV, 2009 (Ivančna Gorica : Impress). - 121 str. : ilustr. ; 19 cm

500 izv. - Spremna beseda / Petra Ilar: str. 7. - Zahvala / Nina: str. 9-10

ISBN 978-961-6529-53-2
a) Vrednote - Eseji

17.022.1(081)
COBISS.SI-ID 244594944

100.
        OLD, female, and rural / B. Jan McCulloch, editor. - New York ; London : The Haworth Press, 1998. - 97 str. ; 22 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 0-7890-0664-2
ISBN 0-7890-0671-5 (broš.)
a) kmečke ženske b) ženske študije c) staranje d) starost e) zborniki

305-053.9
COBISS.SI-ID 4366437

101.
        OTROKOVA varnost v sistemu skrbi za otroke, ki ne morejo živeti pri starših / Vida Berglez ... [et al.]. - Hoče : Združenje Moč za zaščito otrok, ki ne morejo živeti pri starših, 2008. - 120 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Bibliografija pri nekaterih prispevkih
a) Rejništvo - Slovenija - Zborniki b) socialno varstvo c) socialno delo d) skrbništvo e) posvetovanja

364-782.42(497.4)(082)
347.633(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 237929472

102.
PAPIĆ, Žarana
        Sociologija i feminizam : savremeni pokret i misao o oslobođenju žena i njegov uticaj na sociologiju / Žarana Papić. - [1. izd.]. - Beograd : Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, 1989 (Beograd : "Radiša Timotić"). - 109 str. ; 24 cm

Tiraž 1.000. - Beleške uz tekst. - Bibliografija: str. 98-109. - Donekle prerađena i doterana verzija magistarskog rada Savremeni pokret i misao o oslobođenju žena i njegov uticaj na sociologiju odbranjena decembra 1986. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu

ISBN 86-7017-056-6 ((Broš.))
a) feminizem b) ženske

316:396
COBISS.SI-ID 5532418

103.
PATON, Kirsteen
        Gentrification : a working-class perspective / Kirsteen Paton. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2014. - XI, 223 str. ; 25 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 205-218. - Kazalo

ISBN 978-1-4724-1850-0
ISBN 978-1-4724-1851-7 (el. knjiga)
ISBN 978-1-4724-1852-4 (ePub.)
a) gentrifikacija b) delavski razred c) soseske d) skupinska identiteta e) Velika Britanija

316.6
COBISS.SI-ID 4373605

104.
PEARL, Judea
        Causality : models, reasoning, and inference / Judea Pearl. - 2nd ed., reprinted with corrections. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. - XIX, 464 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 429-453. - Kazali

ISBN 978-0-521-89560-6 (trda vezava)
ISBN 0-521-77362-8 !
a) Causation b) Probabilities c) družboslovno raziskovanje d) statistični modeli e) vzročnost f) vzročni modeli g) verjetnost h) social science research i) statistical models j) causality k) causal models l) probability

519.2
303.724
COBISS.SI-ID 4373349

105.
PERKINS, John, 1945-
        Izpovedi ekonomskega morilca / John Perkins ; iz angleščine prevedla Maja Ropret. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2012 (tiskano v Sloveniji). - 270 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Zbirka Dokumenta)

Prevod dela: Confessions of an economic hit man. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 257-259. - Opombe z bibliografijo: str. 260-270

ISBN 978-961-274-035-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-164-8 (broš.)
a) Perkins, John (1945-) b) Multinacionalne družbe - Združene države Amerike c) imperializem d) ekonomska politika e) mednarodni ekonomski odnosi

339.94(73)
COBISS.SI-ID 262719232

106.
PETROVEC, Dragan
        Nasilje pod masko / Dragan Petrovec. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 109 str. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

700 izv. - Bibliografija: str. 102-109. - Kazalo

ISBN 978-961-274-338-3
a) Nasilje b) Družbene norme c) institucionalno nasilje d) ljudski običaji e) človekove pravice

343.615
316.754
COBISS.SI-ID 279167488

107.
POTOČNJAK, Draga
        Alisa, Alice / [a play by] Dragica Potočnjak ; translated [& with an introduction] by Lesley Anne Wade. - Bristol, UK ; Portland, OR, USA : Intellect Books, 2003. - VI, 82 str. ; 25 cm

Izv. nasl.: Alisa, Alica. - O avtorici: str. III-IV. - Translator's afterword: str. 73-[82]

ISBN 1-84150-104-2
a) Potočnjak, Draga (1958-) b) begunci c) leposlovje

821.163.6-2
821.163.6.09 Potočnjak D.
COBISS.SI-ID 125203712

108.
        PRACTISING social work ethics around the world : cases and commentaries / edited by Sarah Banks and Kirsten Nøhr. - London ; New York : Routledge, 2012. - XXXI, 264 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-56031-3 (trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 0-415-56031-4 (trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 978-0-415-56033-7 (broš. : brezkislinski papir)
ISBN 0-415-56033-0 (broš. : brezkislinski papir)
a) Social service - Moral and ethical aspects - Case studies b) Social workers - Professional ethics - Case studies c) Social Work - ethics - Case Reports d) socialno delo e) etični vidik f) profesionalna etika g) študije primerov

17:36
COBISS.SI-ID 3704933

109.
        PREDŠOLSKA vzgoja in varstvo v Evropi : odpravljanje socialne in kulturne neenakosti / [avtorici slovenskega poročila Nada Turnšek, Marcela Zorec Batistič ; prevod Katarina Majerhold, prevod dodatkov Polona Podgoršek ; uredila Tatjana Plevnik]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, 2009 (Postojna : ČukGraf). - 187 str. : ilustr. ; 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.eurydice.si/images/stories/publikacije/001_188_LR_popr.pdf. - Prevod dela: Early childhood education and care in Europe. - Na nasl. str. tudi: Eurydice, EACEA - Education, Audiovisual & Culture Executive Agency. - 1.200 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-6101-46-2 (Ministrstvo za šolstvo in šport)
ISBN 978-92-9201-021-8 (EACEA P9 Eurydice)
a) Predšolska vzgoja - Družbeni vidik - Evropa b) Predšolska vzgoja - Družbena neenakost - Evropa c) Predšolska vzgoja - Javna politika - Evropa d) Izobraževalna politika - Evropa e) predšolski otroci f) institucionalna predšolska vzgoja g) otroški vrtci h) primerjalne študije

373.2(4):316.344
316.344.34:373.2(4)
373.2.014(4)
COBISS.SI-ID 245179648

110.
PREGELJ, Sebastijan
        Kronika pozabljanja / Sebastijan Pregelj ; [spremna beseda Manca Košir]. - Novo mesto : Goga, 2014. - 184 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

400 izv. - Če bi živel še enkrat od začetka / Manca Košir: str. 178-184

ISBN 978-961-277-085-3
a) Demenca - V leposlovju b) stari ljudje

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 275990272

111.
        PROFESIONALNA etika pri delu z ljudmi : zbornik / [uredil Miha Pauko ; prevod povzetkov Nada Šabec]. - Maribor : Univerza ; v Ljubljani : Inštitut Antona Trstenjaka za psihologijo, logoterapijo in antropohigieno, 1996 ([Ljubljana] : "Jože Moškrič"). - 426 str. : ilustr. ; 22 cm

1.500 izv. - "Posvetovanje Profesionalna etika pri delu z ljudmi ..." --> spremna beseda. - Povzetek in/ali summary ter bibliografija pri večini prispevkov. - Vsebuje tudi nekatere kodekse profesionalne etike

ISBN 961-6206-00-1 (Univerza)
a) Etika - Zborniki b) Poklicna etika - Zborniki c) delo z ljudmi d) družba e) socialna etika f) poklici

174(082)
COBISS.SI-ID 38829825

112.
        PSYCHOSOCIAL oncology & palliative care in Hong Kong : the first decade / edited by Richard Fielding and Cecilia Lai-wan Chan. - Hong Kong : Hong Kong University Press, 2000. - VII, 298 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 962-209-503-8 (broš.)
a) paliativna oskrba b) rak c) psihosocialna onkologija d) Hong Kong e) zborniki

364.692:616-006(512.317)(082)
COBISS.SI-ID 4378469

113.
RABER, Merrill F.
        Duševna vitalnost in čilost : praktični vodnik za izboljšanje duševnega zdravja / Merrill F. Raber in George Dyck ; [prevedel Iztok Ilich]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1992 (Maribor : Mariborski tisk). - 69 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Za podjetnike in poslovneže)

Prevod dela: Mental fitness : a guide to emotional health
a) duševna higiena b) duševno zdravje c) stres d) psihološki nasveti

159.913
613.86
616-001.36
COBISS.SI-ID 29431552

114.
RAFAELIČ, Andreja
        Pomen povezovanja in vključevanja pri oskrbi po meri človeka in procesih dezinstitucionalizacije : doktorska disertacija / Andreja Rafaelič. - Ljubljana : [A. Rafaelič], 2015. - VII, 360 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-DIS_RAFAELIC. - Mentor Vito Flaker. - Bibliografija: f. 232-248. - Kazali. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Fak. za socialno delo
a) deinstitucionalizacija b) dolgotrajna oskrba c) potrebe d) osebe z dolgotrajnimi duševnimi stiskami e) osebe z intelektualnimi ovirami

364.4:616.89
COBISS.SI-ID 4375909

115.
RAMŠAK, Mojca, 1969-
        Družbeno-kulturne podobe raka dojk v Sloveniji = Social and cultural imagery of breast cancer in Slovenia / Mojca Ramšak ; [prevod, translation Mojca Ramšak, Franc Smrke ; izdajatelj, published by Europa Donna]. - 1. natis. - Ljubljana : Delo Revije, 2007 ([Brežice] : Utrip). - 85, 57 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. v kolofonu: Družbeno kulturne podobe raka dojk v Sloveniji. - Angl. besedilo tiskano v obratni smeri. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 77-80. - Kazalo

ISBN 978-961-6289-96-2
a) Dojke - Rak (medicina) - Družbeni vidik - Slovenija b) Dojke - Rak (medicina) - Psihološki vidik c) antropologija d) kulturna antropologija e) medicinska antropologija f) socialna antropologija g) rak (medicina) h) onkologija i) Slovenija j) anthropology k) cultural anthropology l) medical anthropology m) social anthropology n) cancer (medicine) o) oncology p) Slovenia

616-006:39(497.4)
616-006:159.9
COBISS.SI-ID 234419712

116.
RATHNAYAKE, Anula R. M.
        Duševno zdravje in družina na Šrilanki : intervencija v družino in pomen podpore družini oseb s težavami v duševnem zdravju : doktorska disertacija = Mental Health and Family in Sri Lanka : family intervention and the significance of family support for people with mental health problems : doctoral dissertation / R. M. Anula Rathnayake. - Ljubljana : [R. M. A. Rathnayake], 2015. - XXXVI, 374 f. ; 30 cm : ilustr.

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-DIS_ANULA. - Mentorica Gabi Čačinovič Vogrinčič. - Bibliografija: f. 250-284. - Kazali. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
a) Duševno zdravje b) duševno zdravje v skupnosti c) osebe s težavami v duševnem zdravju d) družina e) svojci f) pomoč družini g) Šrilanka h) socialno delo i) intervencije j) disertacije

364.65-056.34(548.7)
COBISS.SI-ID 4371557

117.
RATNER, Harvey
        Brief coaching with children and young people : a solution focused approach / Harvey Ratner and Denise Yusuf. - London ; New York : Routledge, 2015. - VIII, 145 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-415-85588-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-85589-1 (broš.)
ISBN 978-1-315-74368-4 (e-knjiga)
a) Psihoterapija b) svetovanje c) sistemska psihoterapija d) otroci e) mladostniki f) kovčing

615.851
COBISS.SI-ID 4394341

118.
RAZPOTNIK, Špela, 1976-
        Na cesti - brezdomci o sebi in drugi o njih / avtorja Špela Razpotnik in Bojan Dekleva. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007 (Domžale : Vovk). - 201 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Socialno pedagoške teme ; 5)

Bibliografija: str. 194-197. - Kazali

ISBN 978-961-253-004-4
a) Brezdomci - Slovenija b) Marginalne skupine - Slovenija c) brezdomci d) marginalne skupine e) življenjske razmere f) množični mediji g) analiza diskurza h) javnost i) Slovenija j) spomini k) homeless people l) marginal group

316.344.7-058.51(497.4)
364.682.42(497.4)
COBISS.SI-ID 236500224

119.
        REVŠČINA zaposlenih / Vesna Leskošek ... [et al.] ; [urednik Uroš Zorman]. - Ljubljana : Sophia, 2013. - 233 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!)

400 izv. - Bibliografija: str. 207-223. - Kazali

ISBN 978-961-6768-60-3
a) Zaposleni - Revščina

364.662
COBISS.SI-ID 270797056

120.
RØNNING, Rolf
        Innovation in social welfare and human serveices / Rolf Rønning and Marcus Knutagård. - London ; New York : Routledge, 2015. - VIII, 115 str. ; 25 cm. - (Routledge advances in health and social policy)

Bibliografija: str. 95-107. - Kazalo

ISBN 978-0-415-73126-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-84981-2 (e-knjiga)
a) socialne inovacije b) socialne službe c) socialno varstvo

001.895:368.9
COBISS.SI-ID 4362597

121.
ROSSELL, Teresa
        La entrevista en el trabajo social / Teresa Rossell. - Barcelona : Escuela Universitaria de Trabajo Social : Hogar del Libro, 1989. - 208 str. ; 21 cm. - (Colección EUGE ; 5)

Bibliografija: str. 199-205

ISBN 84-7279-383-4
a) socialno delo b) intervjuji

36
COBISS.SI-ID 4374373

122.
ROT, Nikola
        Psihologija grupa : prvenstveno malih grupa i organizacija / Nikola Rot. - 2. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1988. - 388 str. ; 24 cm. - (Psihologija i vaspitanje ; 3)

a) socialna psihologija b) učbeniki za visoke šole c) skupine d) skupinska dinamika

316.352:159.9(075.8)
159.9.012.43(075.8)
COBISS.SI-ID 7815680

123.
RUTHVEN, Malise
        Fundamentalizem : zelo kratek uvod / Malise Ruthven ; [prevedel Miha Marek]. - V Ljubljani : Krtina, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 174 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 13)

Prevod dela: Fundamentalism. - 800 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 162-166. - Kazalo

ISBN 978-961-260-039-6
a) Fundamentalizem b) Radikalizem c) Nacionalizem

322
COBISS.SI-ID 253372416

124.
        SELECTED papers : Belgrade women's studies journal : anniversary issue 1992/2002 / editors Jelisaveta Blagojević, Dušan Đorđević Mileusnić. - Beograd : Centar za ženske studije, 2002. - 221 str. ; 23 cm

Literatura v opombah pod črto

ISBN 86-902929-2-6
a) ženske b) feministične študije c) Beograd

COBISS.SI-ID 779086

125.
SHARMA, Ajay
        From birth to five years : practical delevopmental examination / Ajay Sharma and Helen Cockerill. - Abington ; New York : Routledge, 2014. - X, 145 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 138-143

ISBN 978-0-415-83458-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-83459-9 (broš.)
ISBN 978-0-203-49181-2 (e-knjiga)
a) Children - Growth b) otroci c) predšolski otroci d) rast e) razvoj otroka

613.954
COBISS.SI-ID 4364389

126.
SHARMA, Ajay
        Mary Sheridanʹs from birth to five years : children's developmental progress / Ajay Sharma and Helen Cockerill. - 4th ed. - Abington ; New York : Routledge, 2014. - XI, 132 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 129-132

ISBN 978-0-415-83353-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-83354-7 (broš.)
ISBN 978-0-203-49456-1 (e-knjiga)
a) Children - Growth b) Child development c) Child Development d) otroci e) predšolski otroci f) rast g) razvoj otroka

613.954
COBISS.SI-ID 4364133

127.
SKLOOT, Rebecca, 1972-
        Nesmrtno življenje Henriette Lacks / Rebecca Skloot ; [prevedla Irena Duša ; fotografija celic HeLa Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 399 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The immortal life of Henrietta Lacks. - Fotogr. na spojnih listih. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-1663-9
a) Lacks, Henrietta (1920-1951) - Biografije b) Rak (medicina) - Bolniki - Biografije c) Rak (medicina) - Raziskave - Zgodovina - Združene države Amerike d) Celice HeLa e) leposlovje f) medicinska etika g) zdravstvo

929Lacks H.
616-006-052(092)
COBISS.SI-ID 257146112

128.
SKUPNOST centrov za socialno delo Slovenije. Ljubljana
        Skupnost centrov za socialno delo Slovenije = Association of Centres for Social Work. - [Ljubljana] : Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, 2008. - 16 str. ; 24 cm

Ov .nasl.
a) centri za socialno delo b) socialno delo c) organiziranost d) social work e) social welfare f) centres for social work g) scheme of structure h) Slovenia

364(041)
COBISS.SI-ID 4397413

129.
SLOBODA, Rudolf
        Razum / Rudolf Sloboda ; iz slovaščine prevedla [in spremni zapis] Alenka Šalej. - Ljubljana : Sanje, 2007. - 221 str. ; 25 cm. - (Zbirka Roman Sanje)

Prevod dela: Rozum. - 600 izv. - Končno - kaj sem pa v življenju z razumom dosegel!?! / Alenka Šalej: str. 219-221

ISBN 961-6387-92-8 (broš.)
ISBN 978-961-6387-92-7 (broš.)
ISBN 978-961-6653-00-8 (trda vezava)
a) Sloboda, Rudolf (1938-1995) - Avtobiografije b) leposlovje

821.162.4-312.6
COBISS.SI-ID 228695552

130.
SLOVENSKA krovna zveza za psihoterapijo. Študijski dnevi (1 ; 2001 ; Rogla)
        Dialog : zbornik Prvih študijskih dnevov Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, 8.-9. junij 2001, Rogla, Slovenija / uredila Janko Bohak, Miran Možina. - Maribor : Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2002 (Maribor : Inštitut RS za rehabilitacijo, delavnice Dlan). - 150 str. : ilustr. ; 29 cm

Besedilo v slov., en prispevek tudi v angl. - 300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Vsebina na nasl. str.: Predavanji ; Okrogla miza ; Delavnice ; Predstavitev modalitet ; Propedevtika ; Psihoterapija na Slovenskem

ISBN 961-90999-0-7
a) Psihoterapija - Posvetovanja b) psihoterapevti c) izobraževanje d) propedevtika e) zdravljenje f) gestalt terapija g) logoterapija h) Slovenija i) zborniki

615.851(063)(082)
COBISS.SI-ID 47629057

131.
SLOVENSKI kongres doživljajske pedagogike (1 ; 2000 ; Zreče)
        Umestitev doživljajske pedagogike kot ustaljene oblike pomoči mladim : zbornik 1. slovenskega kongresa doživljajske pedagogike z mednarodno udeležbo / 1. slovenski kongres doživljajske pedagogike, Zreče, 1. - 3. junij 2000 = Einordnung der Erlebnispädagogik als einer Etablierten form von Jugendhilfe : Sammelband 1. slowenischer Kongress der Erlebnispädagogik mit international Teilnahme / 1. slowenischer Kongress der Erlebnispädagogik, Zreče, 1. - 3. Juni 2000 ; urednik, Redakteur Mitja Krajnčan. - Ljubljana : Društvo za doživljajsko pedagogiko Slovenije, 2000. - 52, 51 str. ; 30 cm. - (Bilten društva za doživljajsko pedagogiko, ISSN 1408-5089)

V obratni smeri tiskani prispevki ali povzetki v angl. in nem. - Na vzpor. nasl. str.: Zbornik povzetkov 1. slovenskega kongresa doživljajske pedagogike. - Ov. nasl.: Zbornik povzetkov
a) remedial instruction sciences - Slovenia - 2000 - congress b) specialna pedagogika - Slovenija - 2000 - kongres c) doživljajska pedagogika d) kongresi

37.01
COBISS.SI-ID 3654217

132.
        SOCIAL services in Europe : an annotated bibliography / by Helmut K. Anheier and Sarabajaya Kumar. - Updated and extanded ed. - [Germany] : Observatory for the Development of Social Services in Europe = Observatorium für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa, 2003. - 486 str. ; 22 cm

ISBN 3-88493-184-9
a) socialne službe b) socialno varstvo c) Evropa d) socialni sistemi e) socialno delo f) bibliografski podatki

36(016)
COBISS.SI-ID 1031781

133.
        SOCIAL work with children under post-war conditions : experiences from the Federation of Bosnia and Herzegovina / editors Muhamed Dervišbegović and Sven Hessle ; [translated by Noella Bickham ... [et al.]]. - Sarajevo : Department of Social Work, Faculty of Political Science, Sarajevo University ; Stockholm : Department of Social Work, Stockholm University, 1998 (Sarajevo : Studentska štamparija Univerziteta). - 247 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 9958-9492-1-0 !
a) socialno delo b) otroci c) Bosna in Hercegovina d) povojni čas e) zborniki

364.442-053.2(497.6)(082)
COBISS.SI-ID 1347351

134.
SOFAER, Beatrice
        Pain : a handbook for nurses / Beatrice Sofaer. - 2nd ed. - London [etc.] : Chapman & Hall, 1993. - XIII, 99 str. ; 22 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 93 in na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 0-412-44010-5
a) bolečina b) medicinske sestre c) priročniki d) lajšanje bolečine

616.8-009.7-051
COBISS.SI-ID 4378725

135.
        SOVETSKAJA socialʹnaja politika 1920-1930-h godov : ideologija i povsednevnostʹ : sbornik statej / pod redakciej P. V. Romanova, E. R. Jarskoj-Smirnovoj. - Moskva : Variant, 2007. - 430 str. : ilustr. ; 23 cm

Cir. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-5-903360-04-8
a) Socialna politika - Sovjetska zveza b) zborniki

304(47+57)(082)
COBISS.SI-ID 4381797

136.
        STAREJŠI za starejše : za boljše zdravje in višjo kakovost življenja doma / [uredniški odbor Darja Cibic ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje : Zveza društev upokojencev Slovenije, 2006 (Žirovnica : Medium). - 274 str. : tabele ; 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija pri enem prispevku

ISBN 961-6523-14-7 (Ministrstvo za zdravje)
a) Prebivalstvo - Staranje - Družbeni vidik - Zborniki b) Stari ljudje - Kvaliteta življenja - Projekti - Slovenija - Zborniki c) stari ljudje d) gerontologija e) staranje f) družbena integracija g) skupnostna skrb h) samostojno življenje

316.346.3-053.9(497.4)(082)
364.65-053.9(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 225075200

137.
STAROVIČ, Vojko
        Brez človeka : enoumje neoliberalizma / Vojko Starovič. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - 408 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-274-188-4
a) Neoliberalizem b) politika c) družbeni sistemi

329.12
COBISS.SI-ID 268649984

138.
        The STATE of the world's children 2004 : girls, education and development / Carol Bellamy. - New York : UNICEF, 2003. - VII, 147 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 94-95. - Kazalo

ISBN 92-806-3784-5 !
a) Children - Developing countries b) otroci c) deklice d) vzgoja in izobraževanje e) dežele v razvoju

37-055.25(100)
COBISS.SI-ID 4377701

139.
STEINHAGE, Rosemarie
        Sexueller Mißbrauch an Mädchen : ein Handbuch für Beratung und Therapie / Rosemarie Steinhage. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1989. - 186 str. ; 20 cm. - (Rororo Sachbuch ; 880)

Bibliografija: str. 182-186

ISBN 3-499-18582-2
a) spolno nasilje b) ženske c) deklice d) svetovanje e) psihoterapija

615.851-055.25
COBISS.SI-ID 4378213

140.
STEWART, Ian, 1940-
        Sodobna transakcijska analiza : novi uvod v transakcijsko analizo / Ian Stewart, Vann Joines ; [prevajalec Igor M. Ravnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Opportunitas, 2015 ([Ljubljana] : Itagraf). - 423 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: TA today. - 450 izv. - O avtorjih: str.4. - Bibliografija: str. 393-402. - Kazalo. - Knjige Erica Berna: str. 353-354

ISBN 978-961-281-732-9
a) Transakcijska analiza b) psihoterapija c) teorija osebnosti d) egostanje e) življenjski načrt f) življenjski skript g) skriptna prepričanja h) transakcijska analiza

159.964
COBISS.SI-ID 277939712

141.
STOLLER, Robert J.
        Presentations of gender / Robert J. Stoller. - New Haven ; London : Yale University Press, 1985. - XI, 219 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 207-213. - Kazalo

ISBN 0-300-05474-3
a) ženske b) moški c) študije spolov d) femininost e) maskulinost f) spolna identiteta

305
COBISS.SI-ID 2572558

142.
TORRES Díaz, Jorge H.
        Historia del trabajo social / Jorge H. Torres Díaz. - Buenos Aires : Editorial Humanitas, 1987. - 294 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 290-293
a) socialno delo b) zgodovinski vidik

36(091)
COBISS.SI-ID 4367205

143.
        TOWARDS integration : comprehensive services for people with mental handicaps / David Sines (ed.). - London [etc.] : Chapman & Hall, 1992. - XI, 399 str. ; 22 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznega poglavja. - Kazalo

ISBN 0-412-53160-6 (broš.)
a) osebe s motnjo v duševnem razvoju b) integracija c) socialne službe d) zdravstvene službe e) zborniki

364.65-056.34(082)
COBISS.SI-ID 4380773

144.
        TRANSNATIONAL social work practice / edited by Nalini Junko Negi and Rich Furman. - New York : Columbia University Press, 2010. - VI, 248 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-231-14448-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-231-52631-9 (e-knjiga)
a) socialno delo b) migracije c) socialne službe d) zborniki

364.65-054.7
COBISS.SI-ID 4365669

145.
TUČKOVÁ, Kateřina
        Žitkovske boginje / Kateřina Tučková ; iz češčine prevedla Anjuša Belehar. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - 422 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Žítkovské bohyně. - O avtorici na ov. - Cena Josefa Škvoreckého = Josef Škvorecky Award, 2012. - Cena čtenářů České knihy = The Czech Book Reader's Award, 2013. - Magnesia litera, 2013

ISBN 978-961-274-323-9

821.162.3-311.2
COBISS.SI-ID 280641024

146.
URBANC, Kristina
        Izazovi socijalnog rada s pojedincem / Kristina Urbanc. - Zagreb : Alinea, 2006. - 172 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Socijalni rad ; Kolo 1, knj. 1)

Bibliografija: str. 167-172

ISBN 953-180-134-7
a) Socialno delo b) socialno delo s posameznikom c) sistemski pristop d) načrtovane spremembe

364.46
COBISS.SI-ID 4381285

147.
        USPEŠNOST in pravičnost v šoli / [Cveta Razdevšek Pučko ... et al.] ; urednici Mojca Peček, Cveta Razdevšek-Pučko. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2003 (Ljubljana : Littera picta). - 169 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 86-7735-069-1
a) Učenci - Uspešnost - Zborniki b) Izobraževanje - Pravičnost - Zborniki c) osnovne šole d) učenci e) neenakost f) pravičnost v šoli g) pedagoška sociologija h) socialnoekonomski status i) učni uspeh j) pedagogika k) vzgoja in izobraževanje

371.212.7(082)
COBISS.SI-ID 127360512

148.
VALTONEN, Kathleen, 1944-
        Social work and migration : immigrant and refugee settlement and integration / Kathleen Valtonen. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2008. - XIII, 218 str. ; 25 cm. - (Contemporary social work studies)

Bibliografija: str. 191-216. - Kazalo

ISBN 978-0-7546-7194-7
a) Social work b) Migration c) socialno delo d) migracije e) begunci f) priseljenci g) integracija

364.65-054.7
COBISS.SI-ID 4364645

149.
VELIKONJA, Mitja
        Rockʼnʼretro : novi jugoslavizem v sodobni slovenski popularni glasbi / Mitja Velikonja. - Ljubljana : Sophia, 2013 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - X, 109, X, 107 str., [14] str. barvnih pril. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!)

400 izv. - Bibliografija: str. 103-105. - Vsebuje tudi angleški prevod, tiskan v obratni smeri: Rockʼnʼretro : new yugoslavism in contemporary popular music in Slovenia / [translated from Slovenian by Olga Vuković]

ISBN 978-961-6768-56-6
a) Slovenska popularna glasba - Kulturni vidik b) Jugoslavija - Identiteta c) postkomunizem d) sociologija kulture

784.66(497.4):316.7
316.74:78
COBISS.SI-ID 269058816

150.
VELIKONJA, Mitja
        Titostalgija - študija nostalgije po Josipu Brozu / Mitja Velikonja. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2008. - ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Mediawatch)

Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: Titostalgia - a study of nostalgia for Josip Broz / [translation Olga Vuković]

ISBN 978-961-6455-53-4
a) Broz, Josip (1892-1980) - Kult osebnosti b) Politika - Mitologija c) jugoslovanski politiki

929Broz J.-Tito
COBISS.SI-ID 243168000

151.
VERMA, Vinod, 1947-
        Preprečevanje demence : na osnovi ajurvede, joge in drugih metod / Vinod Verma ; prevedla Vera Čertalič. - Brežice : Primus, 2014 ([Begunje] : Cicero). - 103 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka InZdravje)

Prevod dela: Prevention of dementia. - Nasl. v kolofonu: Preprečevanje demence na osnovi ajurvede, joge in drugih metod. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Dharmamand Sharma: str. 9. - O avtorici: str. 99-100. - Bibliografija avtorice: str. 101-102
Avtorjev podpis: NUK: GS I 742518

ISBN 978-961-6950-19-0
a) Demenca - Dejavniki tveganja - Priročniki b) Demenca - Preprečevanje - Naravne metode - Priročniki c) Ajurveda - Priročniki

615.8(540):616.892.3(035)
COBISS.SI-ID 275498496

152.
VIDANOVIĆ, Ivan
        Rečnik socijalnog rada / Ivan Vidanović. - Beograd : [I. Vidanović] : Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije : Asocijacija centara za socijalni rad Srbije, 2006. - 438 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 437-438

ISBN 86-904183-4-2
a) socialno delo b) slovarji

36(031)
COBISS.SI-ID 130623244

153.
        VIOLENZA di genere e percorsi mediterranei : voci, saperi, uscite / a cura di Ignazia Bartholini. - Milano : Guerini, 2015. - 258 str. ; 24 cm : ilustr. - (Intersezioni e asincronie)

Bibliografija: str. 235-258

ISBN 978-88-6250-586-4
a) nasilje med spoloma b) medijska reprezentacija c) študije spolov d) Sredozemlje e) zborniki

364.63(082)
COBISS.SI-ID 4375141

154.
VODOVNIK, Žiga
        Demokracija kot glagol / Žiga Vodovnik. - Ljubljana : Krtina, 2015. - 157 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 177)

ISBN 978-961-260-087-7

321.7
COBISS.SI-ID 281507328

155.
        WEIBLICHKEIT und Männlichkeit in der Sozialen Arbeit / Aila-Leena Matthies, Fruke Mingerzahn und Meinrad M. Armbruster (Hrsg.). - Magdeburg : Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) : Verlag der Erich-Weinert-Buchhandlung, 2004. - 137 str. ; 22 cm : ilustr. - (Magdeburger Reiche ; Bd. 14)

Bibliografije na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-3-933999-14-6
a) ženskost b) moškost c) študije spolov d) socialno delo e) zborniki

305:36(082)
COBISS.SI-ID 4377445

156.
WENDT, Sarah
        Domestic violence in diverse contexts : a re-examination of gender / Sarah Wendt and Lana Zannettino. - London ; New York : Routledge, 2015. - VII, 224 str. ; 25 cm. - (Routledge advances in health and social policy)

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-415-53010-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-75189-4 (e-knjiga)
a) nasilje v družini b) družina c) ženske d) feminizem

364.632-027.553:305
COBISS.SI-ID 4362341

157.
WESTOBY, Peter
        Theorising the practice of community development : a South African perspective / Peter Westoby. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2014. - XVIII, 202 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 185-202. - Kazalo

ISBN 978-1-4724-2309-2
ISBN 978-1-4724-2310-8 (e-pdf)
ISBN 978-1-4724-2311-5 (e-Pub)
a) Community development b) skupnost c) razvoj skupnosti d) Južna Afrika e) organizacija skupnosti f) lokalna skupnost

304
COBISS.SI-ID 4363877

158.
WILLEMSEN, Roger
        Tu Guantánamo : Roger Willemsen v pogovorih z nekdanjimi zaporniki / [prevedel Jože Plešej]. - Mengeš : Ciceron, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - 203 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Hier spricht Guantánamo

ISBN 978-961-6627-10-8
a) Zapori - Guantanamo b) mednarodni terorizem c) politični zaporniki

343.818(729.1Guantanamo)(092)
COBISS.SI-ID 245498624

159.
WINTER, Karen
        Building relationships and communicating with young children : a practical guide for social workers / Karen Winter. - London ; New York : Routledge, 2011. - X, 165 str. ; 25 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 151-161. - Kazalo

ISBN 978-0-415-56267-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-56268-3 (broš.)
ISBN 978-0-203-83672-9 (el. knjiga)
a) Social work b) socialno delo z otroci c) socialno delavski odnos d) komunikacija e) praksa socialnega dela

36
COBISS.SI-ID 4363621

160.
        ZAGOTAVLJANJE enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji / uredili Darja Kobal Grum in Barbara Kobal ; oblikovanje ovitka in ilustracije Bojan Grum. - Ljubljana : Društvo za enake možnosti slepih DEMS, 2006 (Ljubljana : RTV Slovenija). - str. 257 : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-91855-0-1
a) Enakopravnost - Pravna ureditev - Slovenija b) Slepi - Izobraževanje - Slovenija - Zborniki

342.722:376.32(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 228084224

161.
ZAVIRŠEK, Darja
        Šolanje in zaposlovanje otrok in odraslih, ki se težko učijo : lahko branje / Darja Zaviršek, Katarina Gorenc ; [avtorica ilustracij Zvonka T. Simčič ; avtorica fotografije Irena Ceglar]. - Ljubljana : Modra - društvo za raziskovanje in uresničevanje psihosocialnih potreb žensk : YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 2007 ([Ljubljana] : Peklaj). - 23 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-90447-3-5 (YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa)
a) Osebe s posebnimi potrebami - Izobraževanje - Zaposlovanje b) osebe s posebnimi potrebami c) izobraževanje d) zaposlovanje

376
COBISS.SI-ID 232839168

162.
        ZDRAVJE in vedenjski slog prebivalcev Slovenije : trendi v raziskavah CINDI 2001-2004-2008 / avtorji besedil Barbara Artnik ... [et al.] ; [uredniki] Jožica Maučec Zakotnik ... [et al.]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2012 ([Trzin] : Herle M&V). - XXIX, 286 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://img.ivz.si/janez/2196-6318.pdf. - 1.400 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Povzetek. - Kazalo

ISBN 978-961-6911-06-1
ISBN 978-961-6911-07-8 (pdf)
a) Zdravstvene razmere - Slovenija b) javno zdravje c) vedenjski slog d) Slovenija

614(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 264538624

163.
        ZDRAVSTVENI profil Mestne občine Ljubljana : končno poročilo raziskave / Vesna Leskošek ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2015. - 288 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Naročnik Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo. - Bibliografija: str. 254-262
a) zdravstveno varstvo b) zdravstvo c) mestna občina d) Ljubljana e) raziskave FSD

614(497.451.1Ljubljana)
COBISS.SI-ID 4393573

164.
        ŽENSKE Balkana za mir / uredili Ghislaine Glasson Deschaumes, Svetlana Slapšak. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2005 ([Ljubljana] : Januš). - 236 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - "Knjiga je istočasno izšla v slovenščini, albanščini, makedonščini, srbščini, hrvaščini, bosanščini.". - Bibliografija: str. 231-232. - Kazalo

ISBN 961-6192-27-2
a) Vojne - Ženske - Balkanski polotok - Zborniki b) Ženske - Politična angažiranost - Balkanski polotok - Zborniki c) socialna antropologija d) feminizem

316.346.2-055.2(497)(082)
396(497)(082)
COBISS.SI-ID 220197376