COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKnjižne novosti sep.-okt. 2013


1.
ADAMS, Kenneth M., 1955-
        Po tihem zapeljani : ko si starši otroke naredijo za partnerje / Kenneth M. Adams ; s predgovorom Patricka J. Carnesa ; [prevedla Lili Potpara]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 152 str. ; 24 cm

Prevod dela: Silently seduced. - 1.000 izv. - Predgovor / Patrick J. Carnes: str. 7-8. - O avtorju: str. 151-152. - Bibliografija: str. 147-150

ISBN 978-961-241-741-3
a) Starševstvo b) Medosebni odnosi c) samorealizacija d) čustveni incest e) psihološki nasveti f) otroci g) starši

173.5
159.922.3
COBISS.SI-ID 266959616

2.
ALLISON, Michael J.
        Strategic planning for nonprofit organizations : a practical guide and workbook / Michael Allison, Jude Kaye. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley, cop. 2005. - XX, 458 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0420/2004016486.html. - Bibliografija: str. 448-449. - Kazalo

ISBN 0-471-44581-9 (paper/CD)
ISBN 978-0-471-44581-4 (paper/CD)
a) Nonprofit organizations - Management b) Strategic planning c) neprofitne organizacije d) management e) strateško planiranje f) faze g) plani h) izvajanje i) ocene j) non-profit organizations k) management l) strategic planning m) phases n) plans o) implementation p) evaluation

005.2
COBISS.SI-ID 17049574

3.
AMIN, Samir
        Svet, ki ga želimo / Samir Amin ; [prevod Katja Kraigher ; spremna beseda Nikolai Jeffs]. - Ljubljana : Sophia, 2011 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XI, 243 str. ; 21 cm. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 2011, 16)

Prevedeno po: Pour la cinquieme internationale. - 400 izv. - Onkraj prihodnosti? : razmišljanja o pobudi Samirja Amina za ustanovitev pete internacionale / Nikolai Jeffs: str. 167-243

ISBN 978-961-6768-41-2
a) Globalizacija b) Imperializem c) Kapitalizem d) Protiglobalizacijsko gibanje e) internacionalizem f) družbena gibanja

327.3
316.45:327.3
330.342.14
COBISS.SI-ID 260371200

4.
BELARDI, Nando, 1946-
        Supervision : eine Einführung für soziale Berufe / Nando Belardi. - Freiburg im Breisgau : Lambertus, 1996. - 227 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 209-226

ISBN 978-3-7841-0890-2
a) supervizija b) socialno delo c) izobraževanje socialnih delavcev d) socialne službe

005.584:36
COBISS.SI-ID 4058213

5.
BERNLER, Gunnar
        Supervision in der psychosozialen Arbeit : integrative Methodik und Praxis / Gunnar Bernler, Lisbeth Johnsson ; aus dem Schwedischen übersetzt von Eva Schalén ; Deutsche Bearbeitung von E. Jürgen Krauß ; mit einem Vorwort von Carsten Otte. - Weinheim : Beltz, 1993. - 238 str. ; 21 cm. - (Edition sozial)

Prevod dela: Handledning i psykosocialt arbete

ISBN 3-407-55749-3
a) socialno delo - nadzor - kontrola - supervizija

364.04
COBISS.SI-ID 37664001

6.
BRAUDEL, Fernand
        Dinamika kapitalizma / Fernand Braudel ; [prevedel Gregor Moder ; spremna beseda Lev Centrih]. - Ljubljana : Sophia, 2010 (Bevke : Bograf). - 134 str. ; 21 cm. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 2010, 2)

Prevod dela: La dynamique du capitalisme. - 500 izv. - Zgodovina (realnega) socializma v analizah svetovnih-sistemov / Lev Centrih: 97-132. - Bibliografija: str. 132-1134

ISBN 978-961-6768-21-4
a) Kapitalizem - Zgodovina b) Svetovno gospodarstvo - 15.-18.st. c) Ekonomska zgodovina - 15.-18.st. d) kapitalistična družba e) tržno gospodarstvo f) ekonomski razvoj g) družbeni razvoj h) tržišča i) blagovni promet j) blagovna menjava

330.342.14"14/17"
316.324.5/.6(100)"14/17"
339.9"14/17"
COBISS.SI-ID 253625344

7.
CAMILLERI, Antoinette
        How strange! : the use of anecdotes in the development of intercultural competence = Comme c'est bizarre! : L'utilisation d'anecdotes dans le développment de la compétence interculturelle / Antoinette Grima Camilleri. - Strasbourg : European Centre for Modern Languages : Council of Europe Publishing, cop. 2002. - 100 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 99-100

ISBN 92-871-5033-8
a) jezikoslovje b) interkulturnost c) komunikacija d) poučevanje jezikov e) vzgoja in izobraževanje f) anekdote

81:37
COBISS.SI-ID 124603

8.
CRITCHLEY, Simon, 1960-
        Kontinentalna filozofija : zelo kratek uvod / Simon Critchley ; [prevedel Rok Benčin]. - Ljubljana : Krtina, 2013. - 160 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 19)

Prevod dela: Continental philosophy. - Bibliografija: str. 148-149. - Kazalo

ISBN 978-961-260-069-3
a) Filozofija - Idealizem - Nemčija b) filozofija c) nemški idealizem d) zgodovina filozofije e) philosophy f) German idealism g) history of philosophy

141.13(430)
FRASCATI:
6-301
COBISS.SI-ID 268528640

9.
CROUCH, Colin
        Postdemokracija / Colin Crouch ; prevod Borut Cajnko ; [spremna beseda Žiga Vodovnik]. - Ljubljana : Krtina, 2013. - 140 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 171)

Bibliografija: str. 113-115. - Kazalo

ISBN 978-961-260-067-9
a) Demokracija b) Globalizacija c) Družbeni razredi d) Politična participacija e) Družbena elita f) demokracija g) globalizacija

321.01
COBISS.SI-ID 268076544

10.
DOUGLAS, Mary, 1921-2007
        A very personal method : anthropological writings drawn from life / Mary Douglas ; edited by Richard Fardon. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi ; Singapur : Sage, 2013. - X, 318 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-5468-4
ISBN 978-1-4462-5469-1 (broš.)
a) socialna antropologija b) družina c) vsakdanje življenje d) navade in običaji e) tabuji f) religija g) Afrika

572
COBISS.SI-ID 4068709

11.
DURAN, Eduardo, 1949-
        Healing the soul wound : counseling with American Indians and other native peoples / Eduardo Duran. - New York ; London : Teachers College Press, 2006. - XII, 147 str. ; 23 cm. - (Multicultural foundations of psychology and counseling)

Bibliografija: str. 139-141. - Kazalo

ISBN 978-0-8077-4690-5
ISBN 978-0-8077-4689-9 (broš.)
a) Indians of North America - Psychology b) psihoterapija c) svetovanje d) duševno zdravje e) psihologija f) Indijanci g) Severna Amerika

615.851(=8)
COBISS.SI-ID 4055397

12.
DURAN, Eduardo, 1949-
        Native American postcolonial psychology / Eduardo Duran and Bonnie Duran. - Albany : State University of New York Press, cop. 1995. - XVII, 227 str. : ilustr. ; 24 cm. - (SUNY series in transpersonal and humanistic psychology)

Bibliografija: str. 209-220. - Kazalo

ISBN 0-7914-2353-0 (cloth : acid-free paper)
ISBN 0-7914-2354-9 (broš. : acid-free paper)
a) Indians of North America - Psychology b) Ethnopsychology - United States c) Indian philosophy - United States d) etnopsihologija e) Indijanci f) Severna Amerika

397:159.9
COBISS.SI-ID 874893

13.
        E-izobraževanje doživeti in izpeljati : zbornik strokovne konference / [programsko-organizacijski odbor Mateja Geder, Doba ...[et al.]. - Maribor : Doba, 2003 (Maribor : Grafiti studio). - 255 str. ; 24 cm

a) učenje na daljavo b) e-izobraževanje c) izobraževanje prek interneta

378.638:004.738.5(082)
COBISS.SI-ID 51746817

14.
EAGLETON, Terry
        Zakaj je imel Marx prav / Terry Eagleton ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013. - 176 str. ; 24 cm

Prevod dela: Why Marx was right

ISBN 978-961-241-756-7
a) Marx, Karl (1818-1883) b) Komunizem c) Kapitalizem d) kapitalizem

330.342.14
141.82
COBISS.SI-ID 268361728

15.
FEYERABEND, Paul K., 1924-1994
        Znanost kot umetnost / Paul Feyerabend ; spremna beseda Lucija Mulej ; prevod Slavko Hozjan. - Ljubljana : Sophia, 2008 (Ljubljana : Rotosi). - [VI], 183 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 2008, 25)

Prevod dela: Wissenschaft als Kunst. - 500 izv. - Beležka o avtorju: str. II. - Umetnost vednosti: od prisile k svobodi izbire / Lucija Mulej: str. 159-178. - Opombe z bibliografijo na dnu nekaterih str. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-00-9
a) Umetnost - Filozofija znanosti b) epistemologija c) spoznavna teorija d) filozofija umetnosti e) epistemology f) theory of knowledge g) philosophy of art

001.1:7
COBISS.SI-ID 242888704

16.
        FRAGMENTI predsokratikov / izdala Hermann Diels in Walther Kranz ; uredil in uvodno besedo napisal Gorazd Kocijančič ; prevedli Dašo Benko ... [et al.] ; kazalo citiranih del Živa Borak ; imensko in krajevno kazalo Živa Borak in Lucijan Bratuš ; bibliografija Bogoljub Šijaković. - Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 3 zv. (XL, 615; 1085; 590 str.) ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Dodatek k nasl. na škatli: Dvojezična študijska izdaja. - Vzpor. besedilo v stari grš. in prevod v slov. - Grš. pisava in lat. - 500 izv. - Prvinsko mišljenje / Gorazd Kocijančič: str. I-XXXII. - Izbrana bibliografija predsokratske misli: zv. 3, str. 547-584. - Kazalo

ISBN 978-961-242-561-6
a) Predsokratiki b) grška filozofija

1(38)"-06/-05"
COBISS.SI-ID 264441344

17.
        GENDER, politics and society in Ukraine / Olena Hankivsky and Anastasiya Salnykova. - Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press, 2012. - XXI, 444 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-1-4426-4064-1
a) spolne vloge b) spolna diskriminacija c) Ukrajina d) politika e) družbene razmere f) izobraževanje g) vloga spolov

316.346.2
COBISS.SI-ID 4067685

18.
        HANDBUCH zur Sozialarbeit, Sozialpädagogik. Studienausgabe : [eine systematische Darstellung für Wissenschaft, Studium und Praxis] / (Hrsg.) Hanns Eyferth ... [et al.]. - Neuwied ; Darmstadt : Luchterhand, 1987. - XI, 1322 str. ; 23 cm

Ov. podnasl. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 3-472-51023-4
a) socialno delo - učbeniki b) socialna pedagogika

316.6
COBISS.SI-ID 598857

19.
HARRIS, Marvin, 1927-
        Menschen : wie wir wurden, was wir sind / Marvin Harris ; [aus dem Amerikan. übers. von Ulrich Enderwitz]. - Stuttgart : Klett-Cotta, 1991. - 536 str. ; 23 cm

Prevod dela: Our kind. - Bibliografija: str. 493-522. - Kazalo

ISBN 3-608-93152-X
a) kulturna antropologija

572
COBISS.SI-ID 4057189

20.
HARVEY, David, 1935-
        Kozmopolitstvo in geografije svobode / David Harvey ; [prevedla Polona Petek ; spremno besedo napisal Primož Kraševec]. - Ljubljana : Sophia, 2011 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 402 str. ; 21 cm. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 2011, 14)

Prevod dela: Cosmopolitanism and the geographies of freedom. - 500 izv. - Geografski materializem / Primož Krašovec: str. 381-390. - Bibliografija: str. 359-379. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-39-9
a) Geografija - Filozofija b) svoboda c) liberalizem d) kozmopolitizem

910.1
COBISS.SI-ID 259643392

21.
HOLLAND, DK
        Branding for nonprofits : developing identity with integrity / DK Holland. - New York : Allworth Press : Communication Arts, 2006. - XI, 195 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo

ISBN 978-1-58115-434-4
a) neprofitne organizacije b) blagovne znamke

005.9
COBISS.SI-ID 4052837

22.
KAUFMANN, Bruno, 1965-
        Vodnik po evropski državljanski pobudi / [Bruno Kaufman]. - 2. izd. - Bruxelles : Evropski ekonomsko-socialni odbor, Služba za obiske in publikacije, 2012. - 24 str. : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl.

ISBN 978-92-830-1849-0

doi: 10.2864/39603
a) državljanska pobuda b) organizacija pobude c) varstvo podatkov d) Evropska unija

323
COBISS.SI-ID 4042853

23.
KOLB, Bonita M.
        Marketing research for non-profit, community and creative organizations : how to improve your product, find customers and effectively promote your message / Bonita Kolb. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Butterworth-Heinemann, cop. 2008. - X, 276 str. ; 25 cm

Bibliografija in povzetki na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-7506-8760-7
a) Raziskava trga - Marketing - Neprofitne organizacije

658.8.012.12
COBISS.SI-ID 19706167

24.
KONGRES socialnega dela (5 ; 2013 ; Ljubljana)
        Socialno delo in pomen državljanstva za socialno državo : zbornik povzetkov / 5. kongres socialnega dela, 25., 26. in 27. september 2013, Ljubljana ; [uredila Jana Mali]. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2013 ([Ljubljana] : Klik biro). - 136 str. ; 21 cm

Povzetki v slov. ali angl. - 300 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6569-48-4
a) Socialno delo - Posvetovanja

364-78(082)
COBISS.SI-ID 75518465

25.
LAH, Lenart Milan
        Starejši na trgu dela / [avtorji Lenart Lah, Irena Svetin in Barica Razpotnik]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2013. - 32 str. : ilustr. ; 15 cm. - (Zbirka Brošure / Statistični urad Republike Slovenije)

ISBN 978-961-239-273-4
ISBN 978-961-239-274-1 (pdf)

331.5-053.88
COBISS.SI-ID 268736000

26.
LAYDER, Derek
        Intimacy and power : the dynamics of personal relationships in modern society / Derel Layder. - Houndmills ; New York : Palgrave Macmillan, 2009. - VII, 190 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 180-183. - Kazalo

ISBN 978-0-230-57956-9
a) intimnost b) moč c) medosebni odnosi d) moderna družba

316.47
COBISS.SI-ID 4069221

27.
        LEARNING to see invisible children : inclusion of children with disabilities in central Asia / edited by Martyn Rouse and Kate Lapham. - [Budapest] : Open Society Foundations, 2013. - IX, 192 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-615-5225-67-3
a) otroci s posebnimi podrebami b) inkluzija c) Centralna Azija d) vzgoja posebnih skupin

376
COBISS.SI-ID 4068965

28.
LEFEBVRE, R. Craig, 1959-
        On social marketing and social change : selected readings 2005-2009 / R. Craig Lefebvre. - [S.l. : R. C. Lefebvre], 2010. - 290 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih delov

ISBN 978-1-449-56193-2
a) trženje b) družbene spremembe c) vsakdanje življenje d) družbene vrednote e) množični mediji f) kakovost življenja g) družbena vloga h) zdravje ljudi i) javnost

316.4
COBISS.SI-ID 4053093

29.
LEFEBVRE, R. Craig, 1959-
        Social marketing and social change : strategies and tools for improving health, well-being, and the environment / R. Craig Lefebvre. - San Francisco : Jossey-Bass, 2013. - XXIII, 564 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 505-540. - Kazalo

ISBN 978-0-470-93684-9
a) Kvaliteta življenja - Marketing b) Marketing c) trženje d) družbene spremembe e) vsakdanje življenje f) družbene vrednote g) množični mediji h) kakovost življenja i) družbena vloga j) zdravje ljudi k) javnost

316.4
COBISS.SI-ID 4051301

30.
LEROUX Miller, Kivi, 1969-
        The nonprofit marketing guide : high-impact, low-cost ways to build support for your good cause / Kivi Leroux Miller. - San Francisco : Jossey-Bass, 2010. - XXVIII, 228 str. ; 24 cm. - (Jossey-Bass nonprofit guidebook series)

Bibliografija: str. 209-211. - Kazalo

ISBN 978-0-470-53965-1
a) trženje b) neprofitne organizacije c) praktični nasveti

658.6
COBISS.SI-ID 4052069

31.
LEWIS, Mike, 1952-
        The resilience imperative : cooperative transitions to a steady-state economy / Michael Lewis and Pat Conaty. - Gabriola Island : New Society Publishers, 2012. - X, 389 str. : ilustr. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy1213/2012452365-b.html - Contributor biographical information. - Bibliografija: str. 364-373. - Kazalo

ISBN 978-0-86571-707-7 (broš.)
ISBN 0-86571-707-9
a) Sustainable development b) družbene spremembe c) trajnostni razvoj d) zadruge e) okolje f) okoljska ekonomika g) ekološke strategije razvoja h) ekonomske strategije razvoja i) socialne strategije razvoja

005.41
COBISS.SI-ID 4052581

32.
LIE Zi
        O praznini / Lie Zi ; prevod [in spremna beseda] Maja Milčinski. - Ljubljana : Sophia, 2006 (Ljubljana : Rotosi). - 145 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Spekter ; 2006, 9)

500 izv. - Spremna beseda / Maja Milčinski: str. 133-144. - O avtorju na prelim. str.

ISBN 961-6294-75-X
a) Azijske filozofije b) filozofija religije c) azijske religije d) kitajska filozofija e) daoizem f) philosophy of religion g) Asian religion h) Chinese philosophy i) Daoism

1(510)
299.513
COBISS.SI-ID 226051584

33.
        MEDIACIJA v teoriji in praksi : veliki priročnik o mediaciji / [avtorji Nina Betetto ... [et al.] ; urednika Gordana Ristin, Zoran Hajtnik ; stvarno kazalo Nina Betetto ; seznam kratic in uporabljenih pravnih virov Mateja Končina Peternel]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo mediatorjev Slovenije, 2011. - 334 str. : ilustr. ; 25 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Pravni viri: 296-297. - Iz vsebine: Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah ; Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov

ISBN 978-961-269-498-2
ISBN 961-269-498-2
a) Medosebni odnosi - Konflikti - Reševanje - Priročniki b) Mediacija - Priročniki c) medosebne komunikacije d) reševanje konfliktov

347.919.1(035)
159.913:316.472.42(035)
COBISS.SI-ID 257212672

34.
        MOŽGANSKA kap - kaj pa zdaj? : priročnik za bolnike in njihove svojce / [urednici Barbara Starovasnik Žagavec in Nika Goljar ; prevod Barbara Starovasnik Žagavec in Vesna Mlinarič]. - Ljubljana : Oddelek za rehabilitacijo pacientov po možganski kapi, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča, 2013 (Ljubljana : Birografika BORI). - 63 str. : ilustr. ; 21 cm

1500 izv. - Prevod dela: My stroke yourney. - Slovarček: str. 54-57

ISBN 978-961-6060-85-1
a) Možganska kap - Rehabilitacija - Priročniki b) Bolniki - Nasveti c) hemiplegija d) svojci e) zdravljenje f) timska obravnava g) dejavniki tveganja h) Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

616.831-005.1(035)
COBISS.SI-ID 268853504

35.
MURGATROYD, Stephen
        Beratung als Hilfe : eine Einführung für helfende Berufe / Stephen Murgatroyd ; Übersetzung aus dem Englischen, deutsche Bearbeitung und Vorwort C. Wolfgang Müller. - Weinheim ; Basel : Beltz, 1994. - 192 str. ; 21 cm. - (Edition sozial)

Prevod dela: Counselling and helping

ISBN 3-407-55765-5
a) psihoterapija - svetovanje - svetovalno delo

615.851
COBISS.SI-ID 37695489

36.
        NAŠE zgodbe : lahko branje / ilustriral Leander Fužir ; [za lahko branje priredili Saša Fužir in Tatjana Knapp ; urednik Andrej Makuc ; spremna beseda Katja Vadnal]. - Črna na Koroškem : CUDV - Center za usposabljanje, delo in varstvo ; Slovenj Gradec : Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje : Mocis, Center za izobraževanje odraslih, 2013. - 165 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. - Vsebina: Tržačan / Ivan Tavčar. Deček in blaznik / Slavko Grum. Breda ; Jerinova Lida / Bogomir Magajna. Černjakova terba ; Stari grad / Prežihov Voranc. Tatntadruj / Ciril Kosmač

ISBN 978-961-92869-1-3 (CUDV, male črke)
ISBN 978-961-92869-2-0 (CUDV, velike črke)
a) knjige za osebe z motnjami v duševnem razvoju

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 266080512

37.
        NOMOTEHNIČNE smernice : podlage za izdelavo pravnih predpisov / [izdajatelj] Služba Vlade Republike SLovenije za zakonodajo. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2004 (Ljubljana : DEMM). - 127 str. ; 20 cm

ISBN 961-204-335-3
a) Pravno normiranje - Slovenija - Predpisi b) pravni akti

340.13(497.4)(094)
COBISS.SI-ID 216623104

38.
NORFACE Conference on Data & Research Infrastructure (2006 ; Haag)
        Data and research infrastructure : recommendations to the Norface partners and proceedings of the Norface Conference on Data & Research Infrastructure : 16-17 November 2006, The Hague, The Netherlands. - [Helsinki] : [Academy of Finland], 2009. - 93 str. : ilustr. ; 25 cm

Composed by Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) Social Sciences. - Norface (New Opportunities for Research Funding Co-operation in Europe) Era-Net-hanke

ISBN 978-951-715-715-5 (broš.)
ISBN 951-715-715-0
a) družboslovno raziskovanje b) priporočila

303
COBISS.SI-ID 4067941

39.
PEARCE, John, 1942-2011
        Social enterprise in anytown / John Pearce ; with a chapter by Alan Kay. - London : Calouste Gulbenkian Foundation, 2009. - 192 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 978-0-90331-97-3
ISBN 978-0-903319-97-3 (broš.)
a) socialna podjetja b) neprofitne organizacije c) socialno podjetništvo

005:364
COBISS.SI-ID 4052325

40.
        POGOSTA vprašanja v paliativni oskrbi / [uredili Jernej Benedik ... et al.]. - Ljubljana : Onkološki inštitut, 2008. - 201 str. ; 21 cm

Ov. nasl. - Prirejeno po: 99 common questions (and more) about hospice palliative care

ISBN 978-961-6071-45-1
a) Paliativna oskrba - Priročniki

616-036.8-083(035)
COBISS.SI-ID 237775872

41.
        PROBLEMATIKA revščine in kako jo reševati : zbornik Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS) / [avtorji Dernovšček Hafner Nataša ... [et al.] ; urednica Tereza Novak]. - Ljubljana : NFHOS - Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije, 2013 (Kranj : Melior). - 76 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtrorjih: str. 70-72

ISBN 978-961-281-179-2

364.662(082)
COBISS.SI-ID 269172224

42.
RADEJ, Bojan
        Kompleksna družba : v radikalni sredini / Bojan Radej, Mojca Golobič, Mirna Macur ; spremna beseda Srečo Dragoš. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2012. - 240 str. : ilustr. ; 20 cm

Spremna beseda: Strategije presečnosti / Srečo Dragoš: str. 202-216. - 250 izv. - Bibliografija: str. 217-230. - Kazali

ISBN 978-961-6833-05-9
a) družba b) kohezija c) družbena integracija d) soodvisnost e) avtonomija f) odličnost

330.4
COBISS.SI-ID 264034048

43.
RAPE, Tamara
        Načrtovanje raziskave z osnovami informatike : gradivo za vaje : (za interno uporabo) / Tamara Rape Žiberna, Liljana Rihter. Metodologija raziskovanja v socialnem delu 1. - Dopolnjena izd. - Ljubljana : Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2013. - 129 str. ; 30 cm : ilustr.

a) vrste raziskav b) kvantitativne raziskave c) zbiranje podatkov d) metodologija raziskovanja e) načrti raziskav

303
COBISS.SI-ID 4056165

44.
RAPE, Tamara
        Opisna statistika in statistično sklepanje : dopolnjeno gradivo za vaje : (za interno uporabo) / Tamara Rape Žiberna, Nino Rode. - Ljubljana : Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2013. - 76 str. ; 30 cm : ilustr.

a) opisna statistika b) kvantitativna analiza c) statistično sklepanje

311
COBISS.SI-ID 4056933

45.
        READING urban cracks : practices of artists and community workers / [editors] Riet Steel ... [et al.]. - [Ghent] : School of Arts and Faculty of Education, Health and Social Work of the University College Ghent : MER. Paper Kunsthalle, [2012]. - 232 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedilo v angl. in nizozem. - Bibliografija: str. 165-169

ISBN 978-94-9069-33-81
ISBN 94-9069-33-83
a) Site-specific art - 21st century b) Art, Municipal - 21st century. c) Artists and community - History - 21st century. d) Space and time in art e) Community arts projects - History - 21st century. f) Art and society - History - 21st century. g) umetnost h) skupnost i) skupnostno delo

316.334.5:7
COBISS.SI-ID 4042597

46.
RERRICH, Maria S., 1952-
        Balanceakt Familie : zwischen alten Leitbildern und neuen Lebensformen / Maria S. Rerrich. - Freiburg im Breisgau : Lambertus, 1988. - 192 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 179-192

ISBN 3-7841-0411-8
a) družina b) življenjski stili

316.36
COBISS.SI-ID 4057957

47.
SCHUR, Lisa, 1957-
        People with disabilities : sidelined or mainstreamed? / Lisa Schur, Douglas Kruse, Peter Blanck. - New York : Cambridge University Press, 2013. - XV, 288 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cambridge disability law and policy series)

Bibliografija: str. 245-278. - Kazalo

ISBN 978-1-107-00047-6
a) hendikepirani b) invalidnost c) izključenost d) socialna vključenost e) politično vključevanje f) ekonomska vključenost

316.344.7-056.26
COBISS.SI-ID 4055653

48.
        SELBSTHILFE und Psychosomatik : Anleitung zu wechselseitiger Hilfe / Hilarion Petzold, Ralf Schobert (Hrsg.). - Paderborn : Junfermann, 1991. - 259 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Integratvie Therapie ; Bhf. 15)

Bibliografija ob posameznih prispevkih

ISBN 3-87387-044-4
a) samopomoč b) psihoterapija c) psihosomatske težave d) skupine za samopomoč

159.923.31:364-36
COBISS.SI-ID 4057445

49.
SMITH, Linda Tuhiwai, 1950-
        Decolonizing methodologies : research and indigenous peoples / Linda Tuhiwai Smith. - 2nd ed. - London ; New York : Zed Books, 2012. - XV, 240 str. ; 22 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-84813-951-0
ISBN 978-1-84813-950-3 (broš.)
a) Indigenous peoples - Research b) Ethnology - Research c) Ethnology - Methodology d) Imperialism - History e) Colonization - History f) raziskovanje g) etnologija h) kolonizacija i) avtohtono prebivalstvo j) Maori

325
COBISS.SI-ID 4055909

50.
        The SOCIAL economy : international perspectives on economic solidarity / edited by Ash Amin. - London ; New York : Zed Books, 2009. - IX, 266 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-84813-281-8
ISBN 978-1-84813-282-5 (broš.)
a) Socialna ekonomija - Družbena vloga b) socialna ekonomija c) socialna podjetja d) neprofitne organizacije e) ekonomska solidarnost

304
COBISS.SI-ID 4053349

51.
SOCRATES-Erasmus Intensive Seminar (2003 ; Ljubljana)
        Social policy for the erderly : intergenerational relationships : European experience / Socrates-Erasmus Intensive Seminar, March 8-15, 2003, Ljubljana ; edited by Blaž Mesec and Vida Milošević Arnold ; [illustations by Seinäjoki Polytechnic Health Care and Social Services Student Group]. - Ljubljana : Faculty of Social Work, 2003 ([Ljubljana] : Studio Dejan). - 196 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 961-91026-2-2
a) Starejši ljudje - Posvetovanja b) Medgeneracijski odnosi - Posvetovanja c) zborniki d) starost e) socialna politika f) medgeneracijski odnosi g) primerjalna študija

364.65-053.9(063)(082)
316.4.051.6(063)(082)
COBISS.SI-ID 127066112

52.
STEFFNY, Herbert
        Velika tekaška knjiga : vse, kar morate vedeti o teku / Herbert Steffny ; [prevedel Igor Jurič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - 405 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Das grosse Laufbuch. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-274-053-5
ISBN 978-961-274-195-2 (broš.)
a) Tek - Priročniki b) tek c) priročniki d) rekreativci e) športniki

796.422(035)
COBISS.SI-ID 266991104

53.
ŠKERJANC, Jelka
        Individualno načrtovanje z udejanjanjem ciljev : pomen uporabniškega vpliva pri zagotavljanju socialnovarstvene storitve / Jelka Škerjanc. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2006. - 96 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 95-96

ISBN 961-6246-39-9
ISBN 978-961-6246-39-2
a) socialno varstvo b) uporabniki storitev c) uporabniški vidik d) kakovost življenja e) individualni načrt f) učbeniki FSD

364
COBISS.SI-ID 228941312

54.
TEZZA, Cristóvão
        Večni sin / Cristóvão Tezza ; prevedla in spremno besedo napisala Katja Zakrajšek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 199 str. ; 23 cm

Prevod dela: O filho eterno. - 600 izv.

ISBN 978-961-241-751-2
a) Tezza, Cristóvão (1952-) b) Downov sindrom - Otroci - V leposlovju

821.134.3(81)-31
821.134.3(81).09Tezza C.
COBISS.SI-ID 268152320

55.
        VREDNOTENJE politik : obzorja nove miselnosti / Bojan Radej ... [et al.] ; [spremna beseda Darko Štrajn ; prevod v angleščino Bojan Radej]. - Ljubljana : Vega, 2011. - 247 str. : ilustr. ; 23 cm

Ostali avtorji: Mojca Golobič, Mirna Macur, Srečko Dragoš. - Spremna beseda : nova evalvacijska kultura / Darko Štrajn: str. 199-204. - Bibliografija: str. 219-233. - Kazalo

ISBN 978-961-93138-0-0
a) organizacija poslovanja b) država c) finance

336.1
351
COBISS.SI-ID 257309696

56.
WEISBACH, Christian-Rainer, 1951-
        Beck-Wirtschaftsberater : professionelle Gesprächsführung : ein praxisnahes Lese- und Übungsbuch / Christian-Rainer Weisbach. - 3., völlig überarb. und erw. Aufl. - München : dtv, 1997. - 310 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Beck-Wirtschaftsberater im dtv)

ISBN 978-3-423-05845-2
a) profesionalni pogovor b) komunikacija c) vodenje pogovora d) vaje

316.47:159.92
COBISS.SI-ID 4057701

57.
ŽELEZNIK, Neva
        Adijo, grem domov --- : temne sence demence / Neva Železnik ; [fotografije zasebni arhivi avtorice in sodelujočih]. - Ljubljana : Forma 7, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 120 str. : fotogr. ; 22 cm

Ko ne veš, kdo si --- / Ana Cajnko: str. 75-91. - Temne sence demence / Aleš Kogoj: str. 93-113

ISBN 978-961-6181-77-8
a) Demenca b) stari ljudje c) demenca

616.892.3
COBISS.SI-ID 261562624

58.
        ŽENSKE na robovih politike / [Milica Antić Gaber ... et al.] ; Milica Antić Gaber (ur.). - Ljubljana : Sophia, 2011 (Ljubljana : Collegium graphicum). - XVIII, 333 str. ; 21 cm. - (Zbirka Refleksija ; 2011, 3)

400 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih in na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-31-3
a) Politika - Ženske - Slovenija - Zborniki b) Ženske - Politična angažiranost - Slovenija - Zborniki c) ženske d) Slovenija

32-055.2(497.4)(082)
305-055.2(497.4)(082)
FRASCATI:
5-410
COBISS.SI-ID 259054848