COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKnjižne novosti sep-okt 2014


1.
AITKEN, Stuart C.
        The ethnopoetics of space and transformation : young peopleʼs engagement, activism and aesthetics / Stuart C. Aitken. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2014. - X, 207 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 175-195. - Kazalo

ISBN 978-1-4094-2251-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-4094-2252-5 (pdf)
ISBN 978-1-4724-0000-0 (ePub)
a) Environment and children b) Human geography c) družbena geografija d) otroci in mladina e) okolje f) razvoj otroka g) etnografija

316.6-053.2/.6
COBISS.SI-ID 4205925

2.
ARENDT, Hannah
        Vita activa / Hannah Arendt ; [prevedla in spremno študijo napisala Vlasta Jalušič]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 1996 (Ljubljana : Paco). - LIII, 339 str. : avtorj. sl. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 73)

Prevod dela: Vita activa oder Vom tätigen Leben. - 800 izv. - Hannah Arendt: Politika kot možnost / Vlasta Jalušič: str. VII-LIII

ISBN 961-6174-07-X
a) Filozofija politike b) filozofija politike c) politična antropologija d) politika e) delo f) delitev dela g) lastnina h) zasebnost i) javnost

32.01(081)
130.2:32(081)
COBISS.SI-ID 61459200

3.
BREZNIK, Maja, 1967-
        Za napisom Nezaposlenim vstop prepovedan : izobraževanje, delovni pogoji in socialni dialog na ravni podjetja v treh podjetjih iz papirne, tiskarske in založniške dejavnosti / Maja Breznik. - Ljubljana : Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam - KSS Pergam, 2014. - 96 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-281-506-6

331:655(497.4)
331:676(497.4)
COBISS.SI-ID 275013376

4.
CENTER za usposabljanje, delo in varstvo (Dobrna)
        [Štirideset]
        40 let CUDV Dobrna / [urednica Urška Perko ; fotografije arhiv CUDV Dobrna] : zbornik. - Dobrna : CUDV, 2014. - 99 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-281-487-8
a) centri za usposabljanje, delo in varstvo

376.42(497.4Dobrna)(091)
COBISS.SI-ID 274818048

5.
        DIAGNOSTIC and statistical manual of mental disorders : DSM-5. - 5th ed., 2nd printing. - Washington (D.C.) ; London : American Psychiatric Publishing, cop. 2013. - XLIV, 947 str. : tabele ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-0-89042-554-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-89042-555-8 (broš.)
a) Mental illness - Classification b) Mental illness - Diagnosis c) Mental Disorders - classification d) Mental Disorders - diagnosis e) Handbooks f) duševne bolezni g) duševne motnje h) diagnostika i) klasifikacija j) psihopatologija k) priročniki

616.89(035)
COBISS.SI-ID 6375770

6.
DOUGLAS, Mary, 1921-2007
        How institutions think / Mary Douglas. - Oxon ; New York : Routledge, 2011. - XI, 146 str. ; 22 cm. - (Routledge Revivals)

Bibliografija: str. 129-139. - Kazalo

ISBN 978-0-415-67952-7
ISBN 978-0-415-68478-1 (broš.)
a) institucije b) organizacijsko vedenje c) psihološki vidik

316.334
COBISS.SI-ID 4209765

7.
ERIKSSON, Maria, 1969-
        Domestic violence, family law and school : children's right to participation, protection and provision / Maria Eriksson, Linnéa Bruno, Elisabeth Näsman. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. - VIII, 186 str. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 161-181

ISBN 978-1-137-28304-7
a) nasilje v družini b) otroci c) družina d) šola e) družinsko pravo f) otrokove pravice

364.65-053.2/.6:179.8
COBISS.SI-ID 4206693

8.
FOUCAULT, Michel
        Rojstvo klinike / Michel Foucault ; prevedla Jelka Kernev Štrajn. - Ljubljana : Študentska založba, 2009 ([Ljubljana] : Demat). - 298 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

400 izv. - Bibliografija: str. 284-298

ISBN 978-961-242-265-3
a) Foucault, Michel (1926-1984) b) Bolniki - Institucionalno varstvo c) francoska filozofija d) filozofija kulture

1Foucault M.
364-781.3-056.24:130.2
COBISS.SI-ID 249415424

9.
GEDA, Fabio, 1973-
        V morju so krokodili : resnična zgodba Enajatolaha Akbarija / Fabio Geda ; [prevedla Anita Jadrič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 175 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga. Roman)

Prevod dela: Nel mare ci sono i coccodrilli. - Zvd. na notr. str. ov. - 1.500 izv. - Upanje na boljše življenje je močnejše od vseh čustev / Aldo Milohnić: str. 163-175

ISBN 978-961-01-1861-9
a) Akbari, Enaitollah - Spomini b) Imigranti - Italija - Spomini c) Begunci - Spomini

821.131.1-94
314.151.3-054.73(092)
929Akbari E.
COBISS.SI-ID 256852736

10.
        GLOBAL childhoods : globalization, development and young people / edited by Stuart Aitken, Ragnhild and Anne Trine Kjørholt. - London ; New York : Routledge, 2008. - 192 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-41145-5
ISBN 978-0-415-49488-5 (broš.)
a) otroci in mladina b) otroštvo c) globalizacija

316.6-053.2/.6:005.4
COBISS.SI-ID 4206949

11.
HANCOCK, Graham
        Lords of poverty : the power, prestige, amd corruption of the international aid business / Graham Hancock. - New York : Atlantic Monthly Press, 1992. - XI, 234 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 0-87113-469-1
a) ekonomska politika b) revščina c) gospodarski kriminal d) podkupnine

330
COBISS.SI-ID 401294

12.
HARARI, Yuval Noah
        Sapiens : kratka zgodovina človeštva / Yuval Noah Harari ; [iz angleščine prevedla Polona Mertelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 440 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Esenca)

Izv. stv. nasl.: Kitsur Toldot ha-Enoshut. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-3078-9
a) človeštvo b) svetovna zgodovina c) razvoj d) homo sapiens

316.7
94(100)
COBISS.SI-ID 274817024

13.
HARVEY, David, 1935-
        Rebel cities : from the right to the city to the urban revolution / David Harvey. - Paperback ed. - London ; New York : Verso, 2013. - XVIII, 187 str. : graf. prikazi ; 20 cm

Opombe z bibliografijo: str. 167-180. - Kazalo

ISBN 978-1-78168-074-2 (broš.)
ISBN 1-78168-074-4
a) Anti-globalization movement - Case studies b) Social justice - Case studies c) Capitalism - Case studies d) Antiglobalistična gibanja e) družbena pravičnost f) družbena gibanja g) aktivizem h) Occupy

316.45:327
COBISS.SI-ID 1105346910

14.
HINTIKKA, Jaakko, 1929-
        Knowledge and belief : an introduction to the logic of the two notions / Jaakko Hintikka ; prepared by Vincent F. Hendricks and John Symons. - London : King's College London Publications, 2005. - 4, II, 133 str. ; 23 cm. - (Texts in philosophy ; 1)

Originally published: Ithaca : Cornell University Press, 1962. - Vključuje bibliografijo. - Kazali

ISBN 1-904987-08-7
a) Belief and doubt b) Knowledge, Theory of c) znanje d) filozofija e) upanje f) verovanje g) dvom h) epistemologija

1
COBISS.SI-ID 1279575

15.
HOPE, R. A.
        Medicinska etika : zelo kratek uvod / Tony Hope ; [prevedla Maja Žorga Dulmin]. - V Ljubljani : Krtina, 2014 ([Ljubljana] : Pleško). - 163 str. : ilustr., črnobele fotogr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 21)

Prevod dela: Medical ethics. - 400 izv. - Bibliografija v opombah ob koncu knjige. - Kazalo

ISBN 978-961-260-075-4
a) Medicinska etika

174:61
COBISS.SI-ID 274475008

16.
        IZZIVI v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja - desetletje CINDI raziskav v Sloveniji / uredniki Sonja Tomšič ... [et al.] ; [prevod Poliglotka]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014 (Ljubljana : DZS). - XXIII, 177 str. : tabele, gradf. prikazi ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija na koncu večine prispevkov. - Povzetek v slov. in angl.

ISBN 978-961-6911-41-2
a) Življenjski stil - Zdravje - Zborniki b) Slovenija c) zdravstvo d) zdravstveno varstvo e) zdravje f) življenjski standard g) šport h) raziskave i) Slovenia j) health services k) health care l) health m) standard of living n) sports o) research

613(082)
COBISS.SI-ID 274453504

17.
JOVIĆ, Dejan
        Yugoslavia : a state that withered away / Dejan Jović. - West Lafayette (Ind.) : Purdue University Press, cop. 2009. - XII, 419 str. : tabele ; 23 cm. - (Central European studies)

Bibliografija: str. 375-408. - Kazalo. - Vsebina: Analytical approaches to studying the disintegration of Yugoslavia ; The Kardelj concept : constructing the fourth Yugoslavia (1974-1990) ; The constitutional debate 1967-1974 : why did Serbia accept the Kardelj concept and the 1974 constitution? ; The economic crisis : the (lack of) response of the Yugoslav political elite to economic crisis in the early 1980s ; The political system reexamined : the Serbian question and the rise of the defenders and reformers of the Constitution (1974-1984) ; The emergence of alternative concepts and the reaction of the political elite in Serbia (1984-1988) ; Slovenia and Serbia : the final years of Yugoslavia (1988-1990)

ISBN 978-1-55753-495-8
a) Dezintegracija b) Disintegration c) Decentralizacija d) Decentralization e) Politični sistemi f) Political systems g) Politične elite h) Political elites i) Ideologija j) Ideology k) Zgodovina l) History m) Jugoslavija n) Yugoslavia - Politics and government o) Yugoslavia - Ethnic relations - Political aspects

323:94(497.1)"1974/1990"
COBISS.SI-ID 28222045

18.
KACHIGAN, Sam Kash
        Multivariate statistical analysis : a conceptual introduction / Sam Kash Kachigan. - 2nd ed. - New York : Radius Press, 1991. - xii, 303 str. : ilustr., graf. prikazi ; 23 cm

Bibliografija: str. 297-298. - Kazalo. - Vsebina: Fundamental concepts ; Probability topics ; Correlation analysis ; Regression analysis ; Analysis of variance ; Discriminant analysis ; Factor analysis ; Cluster analysis ; Multidimensional scaling ; Appendix. Statistical tables

ISBN 0-942154-91-6
a) Multivariate analysis b) Multivariate Analysis c) multivariantna statistika d) statistične analize e) verjetnost

519.2
COBISS.SI-ID 5511195

19.
KOVAČ, Polona, 1984-
        Loverboy : mladinski roman / avtorica Polona Kovač ; [ilustracija Luka Čop]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi, 2014 ([Ljubljana] : Tipografija). - 120 str. ; 23 cm

2.000 izv. - Nekje vmes / Katjuša Popović: str. 5-6. - Spremna beseda / Mateja Štirn: str. 119-120

ISBN 978-961-93337-2-3
a) Trgovina z ljudmi - V mladinskem leposlovju

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 273841920

20.
KRALJ, Gašper
        Izginuli in vrnjeni : pričevanja o uporih v Gvatemali in Latinski Ameriki / Gašper Kralj. - Ljubljana : Založba /*cf., 2008 ([Maribor] : Darima). - 309 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oranžna zbirka)

500 izv. - Bibliografija: str. 265-279. - Kazalo

ISBN 978-961-257-013-2
a) Nasilje - Antropologija b) Gvatemala - Politično nasilje

316.7:179.8(728.1)
323.282(728.1)
COBISS.SI-ID 241347840

21.
LASCH, Christopher
        Kultura narcisizma : ameriško življenje v času zmanjšanih pričakovanj / Christopher Lasch ; [prevedla Marjana Karer ; spremna beseda Mirjana Nastran Ule]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 347 str. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: The culture of narcissism. - 1.000 izv. - Sodobno življenje v času velikih želja in zmanjšanih pričakovanj / Mirjana Nastran Ule: str. 287-303. - Opombe z bibliografijo: str. 305-329. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2253-1
a) Lasch, Christopher (1932-1994) b) Narcizem - Sociologija kulture c) Sociologija kulture d) Narcissism e) Sociology of culture f) ameriško življenje g) narcisizem h) privatizem i) delovna etika j) individualizem k) potrošništvo l) avtoriteta m) socialna psihologija

159.97:316.7(73)
COBISS.SI-ID 260275968

22.
LÉVI-Strauss, Claude
        Structural anthropology / Claude Lévi-Strauss ; translated from the French by Claire Jacobson and Brooke Grundfest Schoepf. - [New York] : Basic Books, [1999?], cop. 1963. - XVI, 410 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: Anthropologie structurale, cop. 1958. - "Collection of papers, written between 1944 and 1957" --> str. IX. - Bibliografija: str. 385-398. - Kazalo

ISBN 0-465-09516-X (pbk)
a) Socialna antropologija - Strukturalizem b) strukturalna antropologija c) mitologija d) rituali e) humanizem

316.72:165.75=111
COBISS.SI-ID 14203193

23.
LÉVI-Strauss, Claude
        Structural anthropology. vol. 2 / Claude Lévi-Strauss ; translated from the French by Monique Layton. - University of Chicago Press ed. - Chicago : The University of Chicago Press, 1983. - XV, 383 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 363-372. - Kazalo

ISBN 0-226-47491-7 (pbk-vol.2)
a) Antropologija b) strukturalna antropologija c) etnologija d) primerjavno veroslovje e) družbena organiziranost f) mitilogije g) rituali h) humanizem

159.9:165
COBISS.SI-ID 5000034

24.
LOOMBA, Ania
        Kolonializem in neokolonializem / Ania Loomba ; [prevedli Jana S. Rošker in Nina Kozinc]. - Ljubljana : Orbis, 2009. - 284 str. ; 22 cm

Prevod dela: Colonialism, postcolonialism. - 600 izv. - Bibliografija: str. 255-273. - Kazalo

ISBN 978-961-6372-60-2
a) Kolonializem b) Imperializem c) Postkolonializem

325(100)
327.2(100)
316.323.8
COBISS.SI-ID 244917504

25.
MIKULEC, Borut
        Kvalifikacijska struktura na področju socialnega varstva / [avtorja besedila Borut Mikulec, Bojan Regvar]. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2014. - 56 str. ; 24 cm

Bibliografija: 55-56

ISBN 978-961-6904-35-3
a) Socialno varstvo - Poklici b) izobrazba c) poklicne kvalifikacije d) Slovenija

364:331.54
331.54(497.4)
COBISS.SI-ID 274703872

26.
        MLADI in organizacija Združenih narodov / [avtorji Adriana Aralica ... [et al.] ; avtorji uvodnih besede Ahmad Alhendawi ... [et al.] ; uredila Urška Učakar]. - Ljubljana : Društvo za Združene narode za Slovenijo, 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). - 39 str. : ilustr. ; 21 cm

Eno uvodno besedilo v angl. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 300 izv.
a) United Nations b) UNESCO

COBISS.SI-ID 275787520

27.
NORDBERG, Jenny, novinarka
        The underground girls of Kabul : the hidden lives of Afgan girls disguised as boys / Jenny Nordberg. - London : Virago, 2014. - 350 str. ; 20 cm

Kazalo

ISBN 978-1-84408-774-7
a) Afganistan b) deklice c) ženske d) identiteta e) družbena vloga f) življenjske zgodbe

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 4219493

28.
PIKETTY, Thomas, 1971-
        Capital in the twenty-first century / Thomas Piketty ; translated by Arthur Goldhammer. - Cambridge (Mass.) ; London : Belknap Press of Harvard University Press, 2014. - VIII, 685 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Prevod dela: Le capital au XXIe siècle. - Bibliografija v opombah: str. 579-655. - Kazalo

ISBN 978-0-674-43000-6 (brezkislinski papir)
a) Capital b) Income distribution c) Wealth d) Labor economics e) Kapital f) Delitev dohodka g) Bogastvo h) Ekonomija dela i) politična ekonomija j) ekonomske teorije k) kapitalizem l) ekonomska rast m) neenakost n) dohodek o) ekonomija blaginje p) political economy q) economic theories r) capitalism s) economic growth t) inequality u) income v) welfare economics

330.1
COBISS.SI-ID 21991654

29.
POSVET uporabnic in uporabnikov varstveno-delovnih centrov in centrov za usposabljanje, delo in varstvo v Sloveniji (1 ; 2014 ; Dobrna)
        Iz prve roke : zbornik povzetkov / [1.] posvet uporabnic in uporabnikov varstveno-delovnih centrov in centrov za usposabljanje, delo in varstvo v Sloveniji, oktober 2014, Dobrna ; [uredila Irena Ceglar]. - Dobrna : CUDV, 2014. - 69 str. ; 21 cm

Kazalo

ISBN 978-961-281-498-4
a) varstveno delovni centri b) centri za usposabljanje, delo in varstvo

376.42(497.4Dobrna)(082)
COBISS.SI-ID 274951168

30.
        PRIROČNIK za delo z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja / [zbrale in uredile Špela Veselič, Dalida Horvat, Maja Plaz] : izdaja ob 25. letnici delovanja Društva SOS telefon. - Ljubljana : Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, 2014. - 280 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-961-91471-5-3
a) Ženske - Nasilje - Preprečevanje - Priročniki b) Otroci - Nasilje - Preprečevanje - Priročniki c) Duševna stiska - Pomoč - Priročniki d) nasilje e) SOS telefon f) ženske g) otroci h) svetovanje i) družinsko pravo

364:343.62(035)
COBISS.SI-ID 275357440

31.
        READING and understanding multivariate statistics / edited by Laurence G. Grimm and Paul R. Yarnold. - 14th printing. - Washington (D.C.) : American Psychological Association, 2010, cop. 1995. - IX, 373 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo. - Vsebina: Introduction to multivariate statistics / Laurence G. Grimm and Paul R. Yarnold. Multiple regression and correlation / Mark H. Licht. Path analysis / Laura Klemm. Principal-components analysis and exploratory and confirmatory factor analysis / Fred B. Bryant and Paul R. Yarnold. Multidimensional scaling / Loretta J. Stalans. Analysis of cross-classified data / Willard Rogers. Logistic regression / Raymond E. Wright. Multivariate analysis of variance / Kevin P. Weinfurt. Discriminant analysis / A. Pedro Duarte Silva and Antonie Stam. Understanding meta-analysis / Joseph A. Durlak

ISBN 1-55798-273-2
ISBN 978-1-55798-273-5 (broš.)
a) statistika b) psihometrija c) multivariatna analiza d) statistics e) psychometrics f) multivariate analysis

311
COBISS.SI-ID 4207205

32.
SCHNEIDER, Carsten Q., 1972-
        Set-theoretic methods for the social sciences : a guide to qualitative comparative analysis / Carsten Q. Schneider and Claudius Wagemann. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. - XVII, 350 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Strategies for social inquiry)

Bibliografija: str. 336-345. - Kazalo

ISBN 978-1-107-01352-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-107-60113-0 (broš.)
a) družboslovno raziskovanje b) metodologija c) kvalitativna analiza d) kvalitativna komparativna analiza e) teorija množic f) matematični modeli

303
COBISS.SI-ID 4220005

33.
        SLOVAR slovenskega knjižnega jezika / izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. - 2., dopolnjena in deloma prenovljena izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. - 2 zv. ; 30 cm

Vsebina:
Knj. 1: A-Pa. - 1152 str.
Knj. 2: Pe-Ž. - 1150 str.

ISBN 978-961-282-010-7
a) Slovarji - Slovenščina b) knjižni jezik

811.163.6'374
COBISS.SI-ID 274207744

34.
        SOCIAL marketing / Lynne Eagle ... [et al.]. - Harlow [etc.] : Pearson, 2013. - XVIII, 350 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-273-72722-4
ISBN 978-0-273-78099-1 (eText)
a) socialni marketing b) oglaševanje c) promoviranje zdravega načina življenja

339.138:364
COBISS.SI-ID 4217445

35.
        SOCIAL work in the context of political conflict / edited by Shulamit Ramon. - London : Venture Press, cop. 2008. - 292 ; 22 cm

Bibliografija na koncu pos. prispevkov

ISBN 978-1-86178-080-5
a) socialno delo b) politični konflikti c) mednarodni konflikti d) politično nasilje e) begunci f) človekove pravice g) nevladne organizacije

364:327.5
COBISS.SI-ID 2980453

36.
        STARAJOČA se družba: čas za nove izzive / Mateja Kožuh Novak ... [et al.] ; [uredila Mateja Kožuh Novak, Matjaž Vizjak]. - Ljubljana : Zveza društev upokojencev Slovenije, 2010 (Ljubljana : Demat). - 183 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Zbirka Dokumenti / Zveza društev upokojencev Slovenije)

Opombe z bibliografijo na dnu str.
a) Prebivalstvo - Staranje - Družbeni vidik - Slovenija - Zborniki b) Stari ljudje - Kvaliteta življenja - Slovenija - Zborniki c) Stari ljudje - Socialno varstvo - Slovenija - Zborniki d) stari ljudje e) staranje f) vladna politika g) dokumenti

316.346.32-053.9(497.4)(082)
364.4-053.9(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 250075136

37.
STERGAR, Eva
        Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino, Slovenija 2011 : znanstvena monografija = scientific monograph / [avtorici Eva Stergar, Tanja Urdih Lazar]. - 1. izd. - Ljubljana : Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa = University Medical Centre, Institute of Occupational, Traffic and Sports Medicine, 2014. - 124 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-6921-04-6
a) Mladina - Droge - Slovenija b) odvisnosti c) droge d) alkoholne pijače e) kajenje f) raziskave g) statistični podatki

613.81/.84-053.6(497.4)
311:613.81/.84-053.6(497.4)
COBISS.SI-ID 274051840

38.
        STUDIES in diagrammatology and diagram praxis / [editors] Olga Pombo, Alexander Gerner. - London : College Publications, 2010. - V, 224 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in logic ; vol. 24)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-1-84890-007-3 (broš.)
a) diagrami b) semiotika c) epistemologija

165
COBISS.SI-ID 4220773

39.
        V labirintu odraščanja : zbornik prispevkov ob 60. letnici Svetovalnega centra Maribor / [uredila Marinka Bečela]. - Maribor : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2012 ([Ljubljana] : Demat). - 113 str. ; 25 cm

Na ov. tudi: 60 let 1952-2012. - 140 izv. - Povzetek v slov. in bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-93367-0-0
a) Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (Maribor) - Zborniki b) Svetovalno delo - Zborniki c) Otroci - Psihosocialni razvoj - Zborniki d) Mladostniki - Psihosocialni razvoj - Zborniki e) Medosebne komunikacije - Psihološki vidik - Zborniki f) učne težave g) vedenjske motnje h) duševno zdravje i) vzgoja

159.922.7/.8(082)
159.913:316.472.42(082)
COBISS.SI-ID 71384833

40.
VAN der Kolk, Bessel A., 1943-
        The body keeps the score / Bessel A. van der Kolk : brain, mind, and body in the healing of trauma. - New York : Viking, 2014. - XVI, 443 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografske opombe: str. 371-421. - Kazalo

ISBN 978-0-670-78593-3
a) travme b) stres c) posttravmatska strsna motnja d) okrevanje e) psihoterapija f) psihopatologija

159.97
COBISS.SI-ID 4211045

41.
WITTGENSTEIN, Ludwig, 1889-1951
        Filozofske raziskave / Ludwig Wittgenstein ; [prevedla Erna Strniša ; spremna beseda Jure Simoniti] ; [uredil Jure Simoniti]. - Ljubljana : Krtina, 2014. - 278 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Philosophical investigations. - 400 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-260-077-8
a) Filozofija b) mišljenje c) introspekcija d) filozofija jezika e) logika f) filozofske raziskave g) filozofija psihologije h) thought i) introspection j) philosophy of language k) logics l) philosophical investigations m) philosophy of psychology

1Wittgenstein L.
COBISS.SI-ID 275497472

42.
ZIMMERMANN, Susan
        Divide, provide, and rule : an integrative history of poverty policy, social policy, and social reform in Hungary under the Habsburg Monarchy / by Susan Zimmermann. - Budapest ; New York : Central European University Press, 2011. - XII, 171 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 155-167. - Kazalo

ISBN 978-615-5053-19-1 (trda vezava)
ISBN 978-615-5053-19-7 (trda vezava)
a) Madžarska b) Habsburška monarhija c) socialne razmere d) ekonomske razmere e) revščina f) socialna politika g) socialne reforme h) dužbeno-konomske razmere

304(439.5)
COBISS.SI-ID 4219749