Nina Mešl, PhD, Assistant Professor

room no.: št.24
telephone: + 386 (0)1 280 92 65
e-mail: nina.mesl@fsd.uni-lj.si
work sphere: theories and methods of help, collaborative processes of help and support, family social work, social work with families facing multiple challenges
contact hours:

   

nina.mesl@fsd.uni-lj.si


collaboration on projects:

2007-2009 Interactive learning and Caring in Community (EU, LLL)

2007-2009 Aktivno vključevanje staršev in mladostnikov v načrtovanje in izvajanje preventivnih dejavnosti na področju drog in zasvojenosti na podlagi analize potreb: »Pogovarjajmo se«. (Active involvement of parents and youngsters in planning and providing preventive activities in the field of drugs and other addictions on the bases of need assessment: »Let's talk together«) (MOL)

2008-2010 Učenci in dijaki v tveganih življenjskih situacijah: strategije obvladovanja tveganih življenjskih slogov v šoli in doma (Pupils and students living in risk situations: coping strategies of risky lifestyles in school and at home) (ARRS, CRP)

2009-2011 Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje Koncepta dela »učne težave v osnovni šoli« (Professional Basis for Further Development and Implementation of the Concept of Work "Learning Difficulties in Elementary School") (MŠŠ, ESS)

2015-2016 Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja (Helping Families in the Community: Co-Creation of Desired Changes for Reducing Social Exclusion and Strengthening Health) (NFM / SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO)

2016-2019 Learning to innovate with families (EU, Erasmus+)

2017 Interdisciplinary Lifelong learning programme in Child protection (Unicef)

2018- 2019 Research on school community change processes (snovna šola OŠ Frana Goloba Prevalje)

2018-2020 Prevalence and the long-term effects of adverse childhood experiences on the functioning in adulthood (ARRS).

2019 - 2023 The Pan-European Family Support Research Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach (COST)

2022-2025 Learning and Innovation Network LINK (EU Erasmus+)


bibliography:

Mešl, N., Leskošek, V., Rape Žiberna, T. in Kodele, T. (2022). Social Work During COVID-19 in Slovenia: Absent, Invisible or Ignored? British Journal of Social Work, 00, 1–18.

MEŠL, Nina, RIHTER, Liljana. Examining the association of the subjective experience of poverty, adverse and positive childhood experiences in the adult population of Slovenia. European journal of social work : the forum for the social professions. 16. nov. 2021, vol. , no. , str. 1-15, ilustr. ISSN 1369-1457. https://www-tandfonline-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/doi/pdf/10.1080/13691457.2021.1995703, DOI: 10.1080/13691457.2021.199. [COBISS.SI-ID 85181443]

MEŠL, Nina. The use of theories of action in the practice of social work : the co-creation of knowledge in practice. Ljetopis socijalnog rada, ISSN 1846-5412, 2010, godište 17, br. 1, str. 4-25. [COBISS.SI-ID 3396453]

MEŠL, Nina, KODELE, Tadeja, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi. The role of contemporary social work concepts in dealing with learned helplessness of children with learning difficulties. Ljetopis socijalnog rada, ISSN 1846-5412, 2012, godište 19, br. 2, str. 191-213. [COBISS.SI-ID 3938149

MEŠL, Nina, KODELE, Tadeja. Co-creating desired outcomes and strengthening the resilience of multi-challenged families. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 4, str. 51-72. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_4/pp_51-72.pdf. [COBISS.SI-ID 4690533]

MEŠL, Nina. Collaborative social work in the community with families facing multiple challenges. Ljetopis socijalnog rada, ISSN 1846-5412, 2018, letn. 25, št. 3, str. 343-367. https://hrcak.srce.hr/file/319201, doi: 10.3935/ljsr.v25i3.215. [COBISS.SI-ID 5129061], [JCR, SNIP] 

MEŠL, Nina, KODELE, Tadeja. Collaborative processes of help and development of new knowledge in social work with families. V: MEŠL, Nina (ur.), KODELE, Tadeja (ur.). Co-creating processes of help : collaboration with families in the community. Ljubljana: Faculty of Social Work. 2016, str. 64-92. https://www.fsd.uni-lj.si/mma/-/2016091212570404/. [COBISS.SI-ID 4601957

More on COBISS.