Nina Mešl, PhD, Associate Professor

room no.: št.24
telephone: + 386 (0)1 280 92 65
e-mail: nina.mesl@fsd.uni-lj.si
work sphere: theories and methods of help, collaborative processes of help and support, family social work, social work with families facing multiple challenges
contact hours:

   

nina.mesl@fsd.uni-lj.si


collaboration on projects:

2007-2009 Interactive learning and Caring in Community (EU, LLL)

2007-2009 Aktivno vključevanje staršev in mladostnikov v načrtovanje in izvajanje preventivnih dejavnosti na področju drog in zasvojenosti na podlagi analize potreb: »Pogovarjajmo se«. (Active involvement of parents and youngsters in planning and providing preventive activities in the field of drugs and other addictions on the bases of need assessment: »Let's talk together«) (MOL)

2008-2010 Učenci in dijaki v tveganih življenjskih situacijah: strategije obvladovanja tveganih življenjskih slogov v šoli in doma (Pupils and students living in risk situations: coping strategies of risky lifestyles in school and at home) (ARRS, CRP)

2009-2011 Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje Koncepta dela »učne težave v osnovni šoli« (Professional Basis for Further Development and Implementation of the Concept of Work "Learning Difficulties in Elementary School") (MŠŠ, ESS)

2015-2016 Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja (Helping Families in the Community: Co-Creation of Desired Changes for Reducing Social Exclusion and Strengthening Health) (NFM / SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO)

2016-2019 Learning to innovate with families (EU, Erasmus+)

2017 Interdisciplinary Lifelong learning programme in Child protection (Unicef)

2018- 2019 Research on school community change processes (snovna šola OŠ Frana Goloba Prevalje)

2018-2020 Prevalence and the long-term effects of adverse childhood experiences on the functioning in adulthood (ARRS).

2019-2023 The Pan-European Family Support Research Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach (COST)

2022-2023 Support for the implementation of the pilot project of social work centre Gorenjska "Mobile Service for Supporting Families facing Multiple Challenges", part 1 (SWC Gorenjska)

2022-2025 Learning and Innovation Network LINK (EU Erasmus+)

2023-2024 Support for the implementation of the pilot project of Social work centre Gorenjska "Mobile Service for Supporting Families facing Multiple Challenges", Part 2 (SWC Gorenjska)

2023-2024 A quality assurance implementation protocol for family support services in Europe. An evidence-based and culturally informed model for professional practice (CIG)


bibliography:

MEŠL, Nina, RIHTER, Liljana. Examining the association of the subjective experience of poverty, adverse and positive childhood experiences in the adult population of Slovenia. European journal of social work : the forum for the social professions. 2023, vol. 26, no. 2, str. 230-244, ilustr. ISSN 1369-1457. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691457.2021.1995703, DOI: 10.1080/13691457.2021.1995703. [COBISS.SI-ID 85181443]

KODELE, Tadeja, MEŠL, Nina. Reflexive practice learning as the potential to become a competent future practitioner. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2023, 22 str. ISSN 1855-9719. https://cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/1445, DOI: 10.26529/cepsj.1445.

KODELE, Tadeja, LESKOŠEK, Vesna, RAPE ŽIBERNA, Tamara, MEŠL, Nina. Social workers’ response to COVID-19 in Slovenia : the interconnectedness of macro, mezzo, and micro levels of practice. V: HARRIKARI, Timo (ur.), et al. Social work during COVID-19 : glocal perspectives and implications for the future of social work. London; New York: Routledge, 2023. Str. 17-30, graf. prikazi. ISBN 978-1-032-21539-6, ISBN 978-1-032-44891-6, ISBN 978-1-003-37437-4. [COBISS.SI-ID 152129027]

Mešl, N., Leskošek, V., Rape Žiberna, T. in Kodele, T. (2022). Social Work During COVID-19 in Slovenia: Absent, Invisible or Ignored? British Journal of Social Work, 00, 1–18.

MEŠL, Nina. The use of theories of action in the practice of social work : the co-creation of knowledge in practice. Ljetopis socijalnog rada, ISSN 1846-5412, 2010, godište 17, br. 1, str. 4-25. [COBISS.SI-ID 3396453]

MEŠL, Nina, KODELE, Tadeja, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi. The role of contemporary social work concepts in dealing with learned helplessness of children with learning difficulties. Ljetopis socijalnog rada, ISSN 1846-5412, 2012, godište 19, br. 2, str. 191-213. [COBISS.SI-ID 3938149

MEŠL, Nina, KODELE, Tadeja. Co-creating desired outcomes and strengthening the resilience of multi-challenged families. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 4, str. 51-72. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_4/pp_51-72.pdf. [COBISS.SI-ID 4690533]

MEŠL, Nina. Collaborative social work in the community with families facing multiple challenges. Ljetopis socijalnog rada, ISSN 1846-5412, 2018, letn. 25, št. 3, str. 343-367. https://hrcak.srce.hr/file/319201, doi: 10.3935/ljsr.v25i3.215. [COBISS.SI-ID 5129061], [JCR, SNIP] 

MEŠL, Nina, KODELE, Tadeja. Collaborative processes of help and development of new knowledge in social work with families. V: MEŠL, Nina (ur.), KODELE, Tadeja (ur.). Co-creating processes of help : collaboration with families in the community. Ljubljana: Faculty of Social Work. 2016, str. 64-92. https://www.fsd.uni-lj.si/mma/-/2016091212570404/. [COBISS.SI-ID 4601957

More on COBISS.