Professional Development Centre

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

Na Fakulteti za socialno delo smo oblikovali katalog seminarske ponudbe za koledarsko leto 2024, s katerim želimo ponuditi potrebna znanja in spodbuditi sodelovanje med teorijo in prasko na različnih področjih socialnega dela.
Trendi razvoja socialnega dela doma in v tujini, ki se razvijajo in oblikujejo in jim namenjamo pozornost v letošnji seminarski ponudbi, segajo na različna področja socialnega dela. Socialne delavke in socialni delavci uporabljamo pristope, ki temeljijo na sprejemanju in razumevanju potreb posameznika ter vzpostavljanju delovnega odnosa, da bi razumeli in ustrezno obravnavali potrebe svojih uporabnikov na občutljiv in empatičen način, o čemer lahko izveste več tudi npr. na seminarju o uporabi tehnik kognitivno vedenjskih pristopov v socialnem delu ali o zgodnji pomoči in podpori v socialnem delu z otrokom in družino ter v seminarju o otroku v rejništvu in razvojna kompleksna travma. Socialne delavke in socialni delavci še naprej zagovarjamo socialno pravičnost in obravnavamo sistemsko neenakost. S svojim delom želimo podpreti marginalizirane skupine prebivalstva za večjo pravičnost pri dostopu do virov in priložnosti. Oblikovalci seminarske ponudbe se zavedamo pomena interdisciplinarnega sodelovanja, ki ga vključujemo v različna področja socialnega dela – pri socialnem delu z ljudmi z demenco, pomoči umirajočim in njihovim bližnjim, zaščiti otrok, k rešitvi usmerjenim pristopom v socialnem delu in drugih. Z uspešnim interdisciplinarnim sodelovanjem lahko pomembno pripomoremo k ohranjanju integritete in ugleda socialnega dela, veščine timskega dela lahko osvežite in nadgradite na seminarju o timskem delo na centrih za socialno delo.

S stalnim izobraževanjem in usposabljanjem socialne delavke in socialni delavci spoznavajo najboljše prakse, etične smernice in lahko zagotavljajo ustrezno pomoč uporabnikom. 

Kot vsako leto ponujamo tudi letos akreditirana programa Usposabljanje supervizorjev/supervizork v socialnem varstvu ter Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok. Glede na aktualno dogajanje ponujamo tudi možnost izvedbe seminarjev v delovnih okoljih, kot je seminar o preprečevanju nasilja v socialnih zavodih. Vsako leto organiziramo tudi seminarje o socialnem delu z družino, k rešitvi usmerjenem pristopu v socialnem delu, o različnih oblikah pomoči ljudem z gluhoslepoto in oceni tveganja.

Z zaupanjem v moč socialnega dela lahko izboljšujemo dostojanstvo posameznika in njegov položaj, človeške odnose in njihov pomen, socialno pravičnost in storitve socialnega dela, saj ima prav vsaka storitev lahko velik pomen za uporabnika. Z rednim izobraževanjem ohranjamo lastno integriteto, ki jo razvijamo ob vsakodnevnem delu, ob refleksiji, in zaupanje v moč socialnega dela. Zato vas prijazno vabimo k udeležbi.

Doc. dr. Anamarija Kejžar, članica komisije za strokovno izpopolnjevanjeSeminarji