Liljana Rihter, PhD, Associate Professor

room no.: 26 (klet)
telephone: + 386 (0)1 2809264
e-mail: liljana.rihter@fsd.uni-lj.si
work sphere: Subjects: Methodology of Research in Social Work I: Research planning; Methodology of Research in Social Work II: Qualitative Research, Research of the Working Environment, Research Seminar, Research in Social Work, Innovation and Research in Social Work with Older People.
contact hours:

Consultations: on Mondays between 1.30pm and 2.30pm. It is necessary to arrange the meetting in advance by e-mail.

  . 


activity:

Liljana Rihter is employed at the Faculty of Social Work as an associate professor and researcher. She participates in lectures at all three levels of study.She has been (co) mentor of more than 180 students in graduate and master's theses and two doctoral students. She prepares and conducts seminars on the evaluation of social welfare programs.
As a researcher, she has been involved in numerous research projects in recent years. She is mainly concerned with the methods and models of evaluating social protection programs; by researching groups, especially people with dementia, of the working poor; by examining and evaluating the effects of measures in the field of social protection and identifying needs for services and programs.
She has been working with the International Consortium for Social Development  (ICSD) and since autumn 2009 she has been a member of the executive board of the European ICSD branch, and since autumn 2011 she has also been an elected member of the ICSD executive board. Between April 2009 and April 2022 she has been a member and president of the Social Protection Expert Council of the MLFSA.

From 2008 to 2013, she was a Vice Dean for Scientific Research. In the period 2013 to 2015 and 2019 to 2023, she was a Dean of the Faculty of Social Work. Between 2015 and 2019, she was Chair of the Research and Organization Department. 


collaboration on projects:

Current:

2022. Nina Mešl, Liljana Rihter, Tadeja Kodele, Tamara Rape Žiberna. Mreža za učenje in inovacije - LINK. (naročnik: Evropska komisija)

2022. Liljana Rihter, Tamara Rape Žiberna. Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti. CRP- V5 2288 (nosilka projekta: izr. prof. dr. Tatjana Rakar, FDV)

2012 - Liljana Rihter. Evalvacije javnih socialnovarstvenih programov (naročnik: IRSSV)

Finished:

 2022. Liljana Rihter, Tamara Rape Žiberna. Evalvacija projekta in projektnih aktivnosti ter oblikovanje predloga sistemskih rešitev poklicne rehabilitacije.

2020. Liljana Rihter, Nina Mešl. Svetovanje in priprava smernic na področju izobraževanja za potrebe razvoja modela socialne aktivacije v okviru projekta 2SOKROG

2018. Liljana Rihter. Podpora projektu Učenje za življenje (naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

2014. Liljana Rihter, Aleš Žiberna. Analiza trga in razvoj ciljne ponudbe za kupce (naročnik: Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije)

2014. Liljana Rihter, Aleš Žiberna. Promocija socialnih trgovin in razvojnih programov (naročnik: Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije)

2014. Liljana Rihter, Aleš Žiberna. Večanje prepoznavnosti dejavnosti v okolju in raziskovanje možnosti razvoja podjetja (naročnik: Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije)

2011 - 2012. Liljana Rihter. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov (naročnik: IRSSV)

2008 - 2010. Vera Grebenc, Ines Kvaternik, Gabi Čačinovič Vogrinčič, Liljana Rihter, Nina Mešl, Andreja Hočevar, Matej Sande. Učenci in dijaki v tveganih življenjskih situacijah: Strategije obvladovanja tveganih življenjskih slogov v šoli in doma (naročniki ARRS, MŠŠ).

2008 - 2010. Gabi Čačinovič Vogrinčič, Lea Šugman Bohinc, Nina Mešl, Ines Kvaternik, Leonida Kobal, Klavdija Kustec, Ksenija Golobič, Liljana Rihter. Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje koncepta dela »učne težave v osnovni šoli« (naročniki ESS, MŠŠ).

2008. Rode, Nino, Rihter, Liljana, Kobal, Barbara, Rape, Tamara, Žiberna, Vid, Jakob, Polonca. Podpora pri procesu evalvacije javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo in Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (naročnik: MDDSZ).

2006 – 2008. Leskošek, Vesna, Zaviršek, Darja, Rihter, Liljana et .al.Vzroki in obseg pojava zaposlenih revnih – CRP. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo. (naročniki: ARRS, SVR).

2006 – 2008. Grebenc, Vera, Kvaternik Jenko, Ines, Flaker, Vito, Rihter, Liljana, Rode, Nino. Vrednotenje izvajanja nacionalne strategije in medresorskega sodelovanja na področju dovoljenih in nedovoljenih drog – CRP. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: ARRS, MZ).

2006 – 2008. Čačinovič Vogrinčič, Gabi, Flaker, Vito, Miloševič Arnold, Vida, Mali, Jana, Rihter, Liljana, Urek, Mojca. Oblike bivanja in podpore za ranljive skupine prebivalcev (oseb z demenco, ljudi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami in intelektualno oviranih oseb) v Mestni občini Ljubljana. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: MOL).

2007. Rode, Nino, Rihter, Liljana, Kobal, Barbara, Dremelj, Polona. Vpeljevanje enotnega postopka evalvacije izvajanja javnih socialnih programov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo in Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (naročnik: MDDSZ).

2005 – 2007. Zaviršek, Darja, Zorn, Jelka, Rihter, Liljana, Žnidarec Demšar, Simona, Videmšek, Petra, Urh, Špela. ASO – Ethnicity and education in social work. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: Austrian Science and Research liaison offices, IASSW).

2005 – 2006. Rode, Nino, Rihter, Liljana, Kobal Barbara. Priprave na aplikacijo sistema evalviranja izvajanja programov in storitev socialnega varstva. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve).

2004 – 2005. Flaker, Vito, Grebenc, Vera, Rihter, Liljana, Rode, Nino, Miloševič-Arnold, Vida, Videmšek, Petra, Dajčman, Bernarda, Žagar, Alenka. Oblikovanje sistema indikatorjev za ugotavljanje potreb ljudi po vrsti in količini posameznih storitev in razvoja novih oblik storitev/pomoči na področju socialnega varstva v Ljubljani. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: MOL).

2004 – 2005. Kolarič, Zinka, Črnak Meglič, Andreja, Rihter, Liljana, Boškić, Ružica, Rakar, Tatjana. Velikost, obseg in vloga neprofitnega sektorja v Sloveniji – CRP. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede (naročnik: Ministrstvo za javno upravo).

2004 – 2005. Kobal, Leonida, Rihter, Liljana, Grebenc, Vera, idr. Ocena potreb po socialno-zdravstvenih storitvah in možnosti oblikovanja študijskih programov v Severno primorski regiji. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: Občina Nova Gorica).

2003 – 2005. Rode, Nino, Rihter, Liljana, Kobal Barbara. Oblikovanje sistema evalviranja izvajanja programov socialnega varstva. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve).

2003 – 2004. Flaker, Vito, Kresal, Barbara, Mali, Jana, Miloševič-Arnold, Vida, Rihter, Liljana, Velikonja, Ingrid. Delo z dementnimi osebami - priprava modela obravnave oseb z demenco. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve).

2003 – 2004. Kolarič, Zinka, Rihter, Liljana, Rakar, Tatjana, Boškić, Ružica. Evalvacija dela nevladnih organizacij z invalidnimi osebami na območju MOL.. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (naročnik MOL).

2003. Trbanc, Martina, Boškić, Ružica, Kobal, Barbara, Rihter, Liljana. Socialna in ekonomska vključenost ranljivih skupin v Sloveniji - možni ukrepi za dvig zaposljivosti najbolj ranljivih kategorij težje zaposljivih in neaktivnih oseb. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve s finančno pomočjo programa EU za boj proti socialni izključenosti).

2003. Rihter, Liljana, Škrjanc, Jelka idr. Ocena potreb stanovalcev Zavoda Prizma Ponikve. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: Zavod Prizma Ponikve).

2003. Mesec, Blaž, Rihter, Liljana, Rode, Nino, Korva Kuzmanič, Darja. Evalvacija Kataloga nalog centrov za socialno delo. Ljubljana: Skupnost centrov za socialno delo in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve).

2001 – 2003. Kolarič, Zinka, Mesec, Blaž, Uhan, Samo, Rihter, Liljana, Rode, Nino, Boškić, Ružica, Rakar, Tatjana. Evalvacijska raziskava posebnih socialnih programov invalidskih in socialnih programov humanitarnih organizacij, ki jih je v letu 2000 so/financirala FIHO. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede (naročnik: FIHO).


bibliography: