Delavke, delavci in sodelavke, sodelavci fakultete

Izr. prof. dr. Jana Mali

št. sobe: jana.mali@fsd.uni-lj.si
telefon: + 386 (0)1 3006232
e-pošta: jana.mali@fsd.uni-lj.si
področje delovanja: socialno delo s starimi ljudmi, socialno delo z ljudmi z demenco, supervizija v socialnem delu, metode socialnega dela, dolgotrajna oskrba, raziskovanje v socialnem delu
govorilne ure:

Po vnaprejšnjem dogovoru na e-mail jana.mali@fsd.uni-lj.si

 

 

 

 

 

 


delovanje:

IZOBRAZBA

Doktorat – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, maj 2007. Naslov dela: »Vloga in pomen socialnega dela v razvoju institucionalnega varstva starih ljudi v Sloveniji«

Magisterij – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, smer: sociologija – socialno delo v skupnosti, januar 2004. Naslov dela: »Koncept totalne ustanove in domovi za stare«.

Diploma – Univerza v Ljubljani, Visoka šola za socialno delo, september 1997. Naslov dela: Institucionalni vidiki življenja v Domu upokojencev Kranj.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, oktober 2006. Pridobitev naziva univerzitetna diplomirana socialna delavka.

DELOVNA MESTA

Dom starejših občanov Preddvor (zaposlena kot socialna delavka pripravnica od 1997 – 1998; strokovni izpit na področju socialnega varstva 1998; zaposlena kot socialna delavka od 1998 – 2004)

Univerza v Ljubljani, Visoka šola za socialno delo (habilitirana kot asistentka od 2002-)

Fakulteta za socialno delo (zaposlena kot mlada raziskovalka od 2004 – 2007; zaposlena kot višja raziskovalka od junija 2007 – oktobra 2007; zaposlena kot asistentka od oktobra 2007- marca 2010, zaposlena kot docentka od aprila 2011 - )

PEDAGOŠKE IZKUŠNJE
- izobraževanja za zaposlene v Domu starejših občanov Preddvor
- mentorstvo študentom socialnega dela in pripravnici socialni delavki v Domu starejših občanov Preddvor
- vaje, sodelovanje pri predavanjih v okviru dodiplomskega (rednega in izrednega) in v okviru podiplomskega (specialističnega) študija na Fakulteti za socialno delo pri naslednjih predmetih: Uvod v socialno delo, Metode socialnega dela I, II, III in IV., Socialno delo s starimi, Supervizija v socialnem delu, Programi in storitve za ljudi v tretjem življenjskem obdobju, Medgeneracijski odnosi
- mentorica in somentorica študentkam in študentom socialnega dela pri izdelavi diplomskega dela
- mentorica študentom pri izdelavi raziskovalnih seminarskih nalog v okviru diferencialnega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe

SODELOVANJE V RAZLIČNIH TELESIH
- Koordinatorica Centra za strokovno izpopolnjevanje na Fakulteti za socialno delo (2007 – 2011), - Predsednica komisije za mednarodno sodelovanje na Fakulteti za socialno delo (2007 - ), - Članica komisij na Fakulteti za socialno delo: Komisija za študentske zadeve, Komisija za popis denarnih sredstev, terjatev in ostalega (2006 -), - Članica Centra za mednarodno sodelovanje na Fakulteti za socialno delo (2009), - Predsednica izpitne komisije za opravljanje izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (2009 -2010), - Članica strokovnega sveta Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (2007 - ), - Leta 2012 članica Nacionalnega odbora Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 in Operativnega odbora Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti, - Članica izvršnega odbora Gerontološkega društva Slovenije (2013 -), - Predsednica socialne sekcije Gerontološkega društva Slovenije (2015 - ).


sodelovanje na projektih:

2003 – 2004: Flaker, Vito, Kresal, Barbara, Mali, Jana, Miloševič-Arnold, Vida, Rihter, Liljana, Velikonja, Ingrid. Delo z dementnimi osebami - priprava modela obravnave oseb z demenco. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve).

2004 – 2007: Zaviršek, Darja (nosilka projekta), Zgodovina socialnega dela v Sloveniji: Njegovi začetki in vpliv na socialni razvoj, temeljni raziskovalni projekt (J5-6009 (B). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik ARRS).

2005 – 2009: Mesec, Bojana (nosilka projekta), »PROVOJ«: Vojaška služba, zadrževanje in odhod. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik Ministrstvo za obrambo).

2006 – 2008: Flaker, Vito, Čačinovič Vogrinčič, Gabi, Grebenc, Vera, Kodele, Tadeja, Mali, Jana, Miloševič-Arnold, Vida, Rapoša-Tajnšek, Pavla, Rihter, Liljana, Rode, Nino, Sedmak, Mateja, Škerjanc, Jelka, Urek, Mojca, Zaviršek, Darja. Evalvacija procesov dezinstitucionalizacije v posebnih socialnih zavodih v Sloveniji (V5-0287). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (naročnika: ARRS, MDDSZ).

2006 – 2008: Čačinovič Vogrinčič, Gabi, Flaker, Vito, Miloševič Arnold, Vida, Mali, Jana, Rihter, Liljana, Urek, Mojca. Oblike bivanja in podpore za ranljive skupine prebivalcev (oseb z demenco, ljudi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami in intelektualno oviranih oseb) v Mestni občini Ljubljana. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: MOL).

2007 – 2009: Flaker, Vito, Mali, Jana, Škerjanc, Jelka, Kodele, Tadeja, Rihter, Liljana, Mešl, Nina. Leonardo da Vinci Life Long learning program: Interactive Learning and Caring in Community. (DE/07/L1P-LDV/TOI/147041). Koordinator projekta: Ibs Institut für Berufs- und Sozial pädagogik e.V., Bremen, Nemčija. Nosilec: FSD (financer: EU: Commission of the European communities preko nacionalne agencije).

2007 – 2009: Jana Mali. Life Long Learning Programme- Erasmus Intensive Programme: Demogene. (2007-IP-01 in 2008-IP-06). Koordinator: CVU Vest, Esbjerg, Danska. Nosilec: FSD (financer: EU: Commission of the European communities preko nacionalne agencije).

2008 - : Flaker, Vito, Urek, Mojca, Škerjanc, Jelka, Oreški, Suzana, Kobal, Barbara, Nagode, Mateja, Jakob, Polonca, Rafaelič, Andreja, Mali, Jana, Cigoj-Kuzma, Nika. Formalni in strokovni okvirji za uvajanje in izvajanje Zakona o duševnem zdravju. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo (naročnik: MDDSZ).

2008 – 2010: Hlebec, Valentina, Kolarič, Zinka, Hrast Filipovič, Maša, Mali, Jana. Učinkovitost obstoječih mehanizmov zagotavljanja socialne varnosti starejšim kmečkim prebivalcem: Raziskovalni projekt v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Moderna socialna država in večja zaposlenost; Socialna kohezivnost in socialna država” (V4-0463). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede in Fakulteta za socialno delo (naročnik: ARRS, Ministrstvo za kmetijstvo).

2008 - 2011: Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 na področju socialnih in državljanskih kompetenc. III. Socialne in državljanske kompetence. Nosilec: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (financer: Evropski socialni sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport);

2009: Flaker, Vito, Grebenc, Vera, Tadeja, Kodele, Mali, Jana, Suzana, Oreški, Rafaelič, Andreja, Jelka, Škerjanc, Urek, Mojca. Izvedba izobraževanja koordinatorjev obravnave v skupnosti ter zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja. Nosilec: Fakulteta za socialno delo (naročnik: MDDSZ).

2010: Flaker, Vito, Grebenc, Vera, Tadeja, Kodele, Mali, Jana, Suzana, Oreški, Rafaelič, Andreja, Jelka, Škerjanc, Urek, Mojca. Izvedba izobraževanja koordinatorjev obravnave v skupnosti ter zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja. Nosilec: Fakulteta za socialno delo (naročnik: MDDSZ).

2010 – 2011: Flaker, Vito, Mali, Jana, Rafaelič, Andreja, Cigoj-Kuzma, Nika, Udovič, Nataša. Vzpostavitev in izvajanje podpore za uresničevanje nalog in izvajanje dodatnega usposabljanja koordinatorjev obravnave v skupnosti, zaposlenih na centrih za socialno delo. Nosilec: Fakulteta za socialno delo (naročnik: Skupnost centrov za socialno delo Slovenije)

2010 – 2011: Urek, Mojca, Budja, Darja, Lapajne, Gregor, Cigoj-Kuzma, Nika, Marinič, Milena, Flaker, Vito, Mali, Jana, Škerjanc, Jelka. Spremljanje zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja. Nosilec: Fakulteta za socialno delo (naročnik: MDDSZ).

2012 – 2013: Leskošek, Vesna, Mali, Jana, Rihter, Liljana. Ugotavljanje potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana. Nosilec raziskave: Fakulteta za socialno delo (naročnik: MOL, Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo).

2011 – 2015: Hlebec, Valentina, Černelič Istenič Majda, Filipovič Hrast, Maša, Jelenc Krašovec, Sabina, Jugovič, Jasna, Kavčič, Matic, Kneževič Hočevar, Kump, Sonja, Danuška, Mali, Jana, Mohorko, Mrzel, Maja, Anja, Šircelj, Milovoja. Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji (J5-4080). Nosilec: Fakulteta za družbene vede (naročnik: ARRS).
 


bibliografija:

Monografije:
FILIPOVIČ HRAST, Maša, HLEBEC, Valentina, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, KAVČIČ, Matic, JELENC-KRAŠOVEC, Sabina, KUMP, Sonja, MALI, Jana, et al. Oskrba starejših v skupnosti : dejavnosti, akterji in predstave. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014. 194 str., ilustr. ISBN 978-961-235-686-6.:
MALI, Jana. Dolgotrajna oskrba v Mestni občini Ljubljana. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo, 2013. 171 str., preglednice. ISBN 978-961-6569-49-1.
FLAKER, Vito, MALI, Jana, RAFAELIČ, Andreja, RATAJC, Simona, BALANTIČ, Ksenija. Osebno načrtovanje in izvajanje storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2013. 304 str., ilustr. ISBN 978-961-6569-45-3
MALI, Jana, MEŠL, Nina, RIHTER, Liljana. Socialno delo z osebami z demenco : raziskovanje potreb oseb z demenco in odgovorov nanje. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo, 2011. 158 str., preglednice. ISBN 978-961-6569-39-2
FLAKER, Vito, MALI, Jana, KODELE, Tadeja, GREBENC, Vera, ŠKERJANC, Jelka, UREK, Mojca. Dolgotrajna oskrba : očrt potreb in odgovorov nanje. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo, 2008. 480 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6569-23-1.
MALI, Jana. Od hiralnic do domov za stare ljudi. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo, 2008. 258 str. ISBN 978-961-6569-21-7 .

Urednica:
MALI, Jana (ur.), MILOŠEVIČ-ARNOLD, Vida (ur.). Demenca - izziv za socialno delo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2007. 177 str. ISBN 978-961-6569-13-2.
MALI, Jana (ur.).

Del monografije:
MALI, Jana. Social work in residential care facilities for older people as a protagonist of changes in community care for older people in Slovenia. V: ARNOLD, Eva Nicole (ur.). Social work practices : global perspectives, challenges and educational implications, (Social issues, justice and status). New York: Nova Science Publishers, 2014. 211 str. (poglavje na str. 133-151). http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=811131
MALI, Jana, NAGODE, Mateja. Medgeneracijsko sožitje kot temelj sodobne socialne politike v Sloveniji. V: TAŠNER, Veronika (ur.), LESAR, Irena (ur.), ANTIĆ, Milica G. (ur.), HLEBEC, Valentina (ur.), PUŠNIK, Mojca (ur.). Brez spopada: kultur, spolov, generacij. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009. 391 strani, poglavje na str. 215-228. ISBN: 978-961-253-038-9
MALI, Jana. Medgeneracijska solidarnost v obstoječih oblikah skrbi za stare ljudi. V: TAŠNER, Veronika (ur.), LESAR, Irena (ur.), ANTIĆ, Milica G. (ur.), HLEBEC, Valentina (ur.), PUŠNIK, Mojca (ur.). Brez spopada: kultur, spolov, generacij. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009. 391 strani, poglavje na str. 243-256. ISBN: 978-961-253-038-9
MALI, Jana. Spremembe v institucionalnem varstvu starejših. V: HLEBEC, Valentina (ur.). Starejši ljudje v družbi sprememb, (Dialogi, letnik 10). Maribor: Aristej, 2009.279 strani, poglavje na str. 95-107. ISBN: 978-961-220-069-5
MALI, Jana. Social work with people with dementia : the case of Slovenia. V: LESKOŠEK, Vesna (ur.). Theories and methods of social work : exploring different perspectives. Ljubljana: Faculty of Social Work, 2009. 199 str. (poglavje na str. 149-159).
MALI, Jana. Socialno delo z osebami z demenco. V: MALI, Jana (ur.), MILOŠEVIČ-ARNOLD, Vida (ur.). Demenca - izziv za socialno delo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2007.177 strani, poglavje je na str. 37-50. ISBN 978-961-6569-13-2
MALI, Jana, MILOŠEVIČ-ARNOLD, Vida. Tveganja pri demencah. V: MALI, Jana (ur.), MILOŠEVIČ-ARNOLD, Vida (ur.). Demenca - izziv za socialno delo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2007. 177 strani, poglavje je na str. 63-71. ISBN 978-961-6569-13-2
MALI, Jana. Potrebe svojcev oseb z demenco. V: MALI, Jana (ur.), MILOŠEVIČ-ARNOLD, Vida (ur.). Demenca - izziv za socialno delo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2007. 177 strani, poglavje je na str. 117-130. ISBN 978-961-6569-13-2
MALI, Jana. Institucionalno varstvo starih ljudi po drugi svetovni vojni. V: ZAVIRŠEK, Darja (ur.), LESKOŠEK, Vesna (ur.). Zgodovina socialnega dela v Sloveniji: med družbenimi gibanji in političnimi sistemi, (Zbirka Zgodovina socialnega dela). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2006. 358 strani, poglavje je na str. 281-294 ISBN 961-6569-06-6 .

Pomembnejši članki:
MALI, Jana. The role of social work in the epoch of intergenerational solidarity in society. Revija za socijalnu politiku, ISSN 1330-2965, jul. 2014, god. 21, br. 2, str. 111-131. http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/viewFile/1188/1265, doi: 10.3935/rsp.v2li2.1188.
HLEBEC, Valentina, MALI, Jana, FILIPOVIČ HRAST, Maša. Community care for older people in Slovenia. Anthropological notebooks, ISSN 1408-032X. [Tiskana izd.], 2014, year 20, no. 1, str. 5-20, ilustr. http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2014_1/Anthropological_Notebooks_XX_1_Hlebec.pdf.
MALI, Jana. An example of qualitative research in social work with older people : the history of social work in old people's homes in Slovenia. Collegium antropologicum, ISSN 0350-6134, 2011, vol. 35, no 3, str. 657-664
MALI, Jana. Social work in the development of institutional care for older people in Slovenia = Razvoj socialnega dela v slovenskih domovih za stare ljudi. European journal of social work, ISSN 1369-1457, Dec. 2010, vol. 13, iss. 4, str. 545-559, doi: 10.1080/13691450903403784.
MALI, Jana. Comparison of the characteristics of homes for older people in Slovenia with Goffman's concept of the total institution = Primerjava značilnosti domov za stare v Sloveniji z Goffmanovim konceptom totalne ustanove. European journal of social work, ISSN 1369-1457, Dec. 2008, vol. 11, no 4, str. 431-443.