Katedra za duševno zdravje v skupnosti

Predstojnica: Mojca Urek ...

p19.JPGNa katedri za duševno zdravje v skupnosti razvijamo in raziskujemo koncepte, pristope in metode na področju duševnega zdravja, s poudarkom na oblikah podpore ljudem z duševnimi stiskami v domačem okolju in v skupnosti. V Sloveniji o organizirani podpori ljudem z duševnimi stiskami v skupnosti govorimo od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja naprej, čeprav lahko z izpeljavo nekaterih krajših eksperimentalnih projektov že pred tem prepoznamo elemente deinstitucionalizacije, zlasti v smislu kritike tradicionalne institucionalne obravnave. V okviru študijskega programa duševnega zdravja v skupnosti študentke in študente seznanimo z različnimi koncepti in pristopi k duševni stiski, s čimer pridobijo okvir za razumevanje področja tako zgodovinske, medkulturne in spolne perspektive. Hkrati s študijem pridobijo tudi praktična posebna znanja, metode in spretnosti, kot so zagovorništvo, izdelovanje osebnih načrtov, analiza tveganja, pripovedovanje in zapisovanje zgodb, hitra ocena potreb, delo v akutni krizi itn. Študentke in študenti po zaključku programa poznajo obstoječe prakse duševnega zdravja v skupnosti, sposobni so kritične presoje, občutljivi so za uporabniško perspektivo in imajo potrebne spretnosti za strokovno skupnostno delo z ljudmi s težavami v duševnem zdravju. Na katedri v sodelovanju s centrom za študij drog in zasvojenosti raziskujemo tudi uživanje drog kot družbeni, socialni, zdravstveni, diskurzivni in predvsem politični fenomen. Katedra se vključuje v pomembnejše raziskovalne projekte doma in v Evropi. S temeljnimi in aplikativnimi raziskavami razvijamo znanja s področja duševnega zdravja, deinstitucionalizacije, dolgotrajne oskrbe, politike drog, socialnega dela v času naravnih nesreč in drugih izrednih razmer, praktične (kontekstualne) metode socialnega dela z ljudmi v duševnih stiskah in uživalci drog (pri slednjih zlasti metode zmanjševanja škode in preventivnega dela v šolah, zaporih itn.). Katedra ima razvejano mrežo stikov v regiji in po svetu. Je članica več tematskih mrež, kot so ENTER – European Network on Training, Evaluation and Research in Mental Health, NERUDA - Network for European Research in Drug use and Addiction, DANASWAC – Discourse and Narrative Approaches to Social Work and Counselling in druge.