Analiza in ocena potreb po socialnih storitvah in možnosti samopomoči prebivalstva v primeru izrednih razmer na območju Mestne občine Ljubljana

Tip projekta: Raziskovalni projekt za potrebe Mestne občine Ljubljana

Koda: RP 3/07

Datum začetka: 01.09.2007

Datum konca: 01.02.2009

Financer: Mestna občina Ljubljana

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: doc. dr. Mojca Urek

Sodelavke/ci:
as. mag. Romana Zidar

as. mag. Jelka Škerjanc

Vili Lamovšek, univ.dipl.soc.del.

as.dr. Nino Rode

as. dr. Jana Mali

as. dr. Leonida Kobal

as. dr. Vera Grebenc

viš. pred. mag. Pavla Rapoša Tajnšek

Drugi mejniki:
30. 9. 2008 (vmesno poročilo)

Ključne besede:
naravne in druge nesreče, urbano okolje, socialno delo, samopomoč, sistem pomoči in podpore prebivalstvu, socialne storitve, zagovorništvo, koordinacija, krizni menedžment, prostovoljno delo, ranljive skupine, terensko delo, psihološka pomoč, posttravmatski stresni sindrom

Povzetek:
Projekt se seznanja z obstoječimi načini ravnanja socialnega dela v primeru naravnih in drugih nesreč, raziskuje občutljivost organizacij, ki so na različne načine (formalno, polformalno, neformalno) vključene v sistem varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami, na potrebe in posebnosti ranljivih skupin, obstoječo stopnjo organiziranja, povezovanja in sodelovanja med različnimi službami oz. organizacijami, stopnjo usposobljenosti in pripravljenosti nevladnih organizacij in četrtnih skupnosti MOL na naravne in druge nesreče in možnosti za formalno umestitev socialnega dela v obstoječi sistem.

V ta namen projekt analizira obstoječo zakonodajo, njene prednosti in slabosti in možnosti za izboljšanje pri aktivnostih varovanja in reševanja (preventivni programi, pripravljenost na nesreče, aktivnosti v času nesreče, odpravljanje posledic, ocenjevanje škode in sanacija, izobraževanje), analizira in raziskuje dosedanje izkušnje organizacij, ki so vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, prebivalstva in posameznikov, ki imajo izkušnjo nesreče, in organizacijami, ki se na različne načine vključujejo v ta sistem. Zanimajo nas zlasti možni vplivi naravnih in drugih nesreč na urbano okolje in dodatne možnosti, ki se pojavljajo ter zmanjšujejo tveganje nastanka nesreč, zmanjšujejo stopnjo tveganja ob samih nesrečah in povečujejo učinkovitost obnove in razvoja.

Publikacije:
Poročanje o projektu (npr. kongresi, posveti, predstavitve, mediji):
Projekt je bil predstavljen Uradu RS za zaščito in reševanje, ki v projektu sodeluje s svojimi predlogi in podporo. Organizirana je bila tudi predstavitev za študente specialističnega študija.

Drugo:
Neposredne inovacije:
Socialno delo v primeru naravnih ali drugih nesreč se je v slovenskem prostoru razvijalo sočasno s samim razvojem stroke socialnega dela. V raziskavi je bila identificirana potreba po oblikovanju storitve socialnega dela, ki bi bila usmerjena v hitro, učinkovito, zlasti pa organizirano odzivanje ob naravnih in drugih nesrečah, katerih posledice so katastrofalne tako za posameznike kot širšo lokalno skupnost. Oblikovanje mreže, v katero bi bile vključene različne organizacije in posamezniki, ki delujejo na področju socialnega dela in tudi širše, redno usposabljanje in izobraževanje članov te mreže, njena koordinacija in učinkovit krizni menedžment v primeru nesreče bi v prihodnosti zagotovili takojšen odziv na potrebe posameznikov (posttravmatski stresni sindrom, krizno svetovanje, krizne intervencije), potrebe posameznikov, ki sodijo v ranljive skupine in zahtevajo kompleksnejši pristop in obravnavo (starostniki, osebe s težavami v duševnem zdravju, otroci, osebe s posebnimi potrebami), potrebe, ki se pojavljajo pri posameznikih in skupnostih (zagovorništvo, skupnostno socialno delo), in pomoč vsem, ki so neposredno vključeni v reševanje.
Prispevek k stroki in znanosti:
Raziskovanje o socialnem delu v primeru naravnih ali drugih nesreč smiselno nadgrajuje dosedanje raziskovalno delo, ki se je pričelo z objavo publikacije v letu 1978 (Kikelj, Milošević Arnold, Stritih, 1978, Socialno delo v pripravah in vodenju SLO ter ob naravnih in drugih hudih nesrečah, Ljubljana: Višja šola za socialne delavce), nadaljevalo s terenskim delom sodelavk in sodelavcev FSD, socialnih delavk in delavcev in študentov ob potresu v Posočju (Škerjanc, 2004, Poročilo o delu tabora Posočje 2004, neobjavljeno), s terenskim raziskovalnim delom avgusta 2005 na področju, ki ga je prizadel cunami na Šrilanki, skupaj s kolegicami z Univerze v Colombu (Lešnik, Urek, 2008, Tsunami project: Opportunities and traps of humanitarian aid, v tisku), z raziskovanjem v smeri psiholoških vidikov naravnih in drugih nesreč (Stritih, 2006, Psihološki vidiki obvladovanja stresnih obremenitev pri izvajanju nalog v tujini, neobjavljeno). Z raziskavo želimo postaviti temelje za oblikovanje podiplomskega programa in raziskovalno-razvojnega inštituta s področja socialnega dela v naravnih in drugih nesrečah.
Vključevanje študentov:
Študentka Fakultete za socialno delo pod mentorstvom as. dr. Leonide Kobal pripravlja diplomsko delo in v tem okviru sodeluje pri raziskavi. Pri raziskavi sodelujejo še štirje študentke in študentje fakultete.