Magistrski študij (2. stopnja)

Magistrsko delo

Objavljeni dokumenti so razvrščeni po korakih študija. Vsa polja v obrazcih, kjer ni drugače označeno, izpolni študent/ka.


Prijava teme magistrskega dela

Od študijskega leta 2015/16 dalje morate najmanj 1 mesec pred predvidenim rokom za oddajo magistrskega dela v referatu za podiplomski študij oddati prijavo teme magistrskega dela.

Sklep Senata FSD, 8. seja, dne 26. 3. 2018:

»Študentke in študenti magistrskega študijskega programa druge stopnje morajo oddati prijavo teme magistrskega dela najmanj 3 mesece pred predvideno oddajo magistrskega dela.«

Ta sklep prične veljati dne 1. 10. 2018 (s študijskim letom 2018/19).

   Obrazec za prijavo teme
   Navodilo za prijavo teme

Dispozicijo (izpolnjen obrazec za prijavo teme) po predhodnem dogovoru z mentorico oddate v spletnem referatu pod razdelkom Zaključek študija  -> Prijava  teme. Elektronska prijava teme se šteje kot oddana, ko jo elektronsko potrdi mentor-ica.

Pred oddajo magistrskega dela poskrbimo, da je delo urejeno v skladu z navodili.

Roki za oddajo magistrskega dela in zagovori

Oddaja magistrskega dela od 1. do 15. oktobra: zagovor v novembru                 
Oddaja magistrskega dela od 1. do 15. decembra: zagovor v januarju
Oddaja magistrskega dela od 1. do 15. marca: zagovor v aprilu
Oddaja magistrskega dela od 1. do 15. maja: zagovor v juniju
Oddaja magistrskega dela od 15. do 30. junija: zagovor v septembru

 

Pomembno: Pred oddajo študent/ka pošlje besedilo magistrskega dela v pregled v programu TURNITIN. To študent/ka stori tako, da po odobritvi mentorja/mentorice, da je magistrsko delo primerno za oddajo, pošlje besedilo magistrskega dela (v Word ali PDF obliki) strokovni delavki Mirjam Ten Veen na elektronski naslov

Mentor/mentorica in študent/ka bosta v roku 5 dni prejela obvestilo/poročilo po elektronski pošti. Študent/ka elektronsko obvestilo o pregledu v programu TURNITIN prinese v referat pri oddaji magistrskega dela (prinese samo natisnjeno elektronsko obvestilo, da je bilo magistrsko delo pregledano v programu Turnitin. Poročila iz programa Turnitin ne natisne).

Pri prijavi na zagovor magistrskega dela študent/ka odda:

  • magistrsko delo (3 spiralno vezane, 4 v primeru somentorja/somentorice)
  • natisnjeno elektronsko obvestilo o opravljenem pregledu magistrskega dela v programu TURNITIN
  • dve izjavi o avtorstvu (ki nista vezani v magistrsko delo in jih je treba pri oddaji obvezno prinesti v referat za študentske zadeve)
  • podpisano soglasje mentorja/mentorice, da je magistrsko delo vsebinsko, jezikovno in strokovno ustrezno (ki ni vezana v magistrsko delo in jo je treba pri oddaji obvezno prinesti v referat za študentske zadeve)
  • magistrsko delo, shranjeno na CD-ju (v pdf formatu)
  • potrdilo knjižnice o vrnjenih knjigah
  • izredni študentje tudi potrdilo, da so poravnali vse finančne obveznosti, ki ga dobijo v računovodstvu.

   Soglasje mentorja/mentorice za oddajo magistrskega dela
   Izjava o avtorstvu


Gl. tudi