Specializacija (stari program): postopek in obrazci

V skladu z 48. členom predhodnih določb ZViS ( ZViS-D Ur.l. RS, št.63/2004) se lahko študenti/-ke, ki se vpišejo v visoko šolstvo pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, izobražujejo in končajo izobraževanje pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.

Prekinitev študija

Če je od vašega zadnjega vpisa minilo več kot dve leti, oddate na komisijo za podiplomski študij vlogo za nadaljevanje oziroma dokončanje študija po prekinitvi. Vloga je plačljiva v .

Prošnja za nadaljevanje ali dokončanje študija po prekinitvi 

Opravljanje izpitov

V kolikor še nimate opravljenih vseh izpitov po programu, kontaktirate z nosilci predmetov in se dogovorite za opravljanje izpitov. Oceno ter datum opravljanja izpita vam nosilci vpišejo v obrazec Potrdilo o opravljenem izpitu (stari program). Obrazec nato nosilec/nosilka posreduje v referat za vpis ocene v elektronski indeks. V primeru 4. , 5. ali opravljanja izpita izven statusa študenta kandidat/-ka prejme račun za plačilo izpita ob vpisu ocene v elektronski indeks.

Prijava teme

V skladu s sklepom senata FSD, sprejet na 10. seji, dne 6. 5. 2015, je zadnji rok za prijavo teme specialističnega dela  30. 10. 2015.

Prijava teme specialističnega dela  Navodila za prijavo teme in izdelavo dispozicije specialističnega dela

Prijavo teme specialističnega dela obravnava komisija za podiplomski študij. Dispozicijo oddate v dveh izvodih (natisnjenem in elektronskem na CD). Hkrati oddate podpisani obrazec za prijavo teme, ki ga podpiše tudi mentor/ica.

V primeru, da imate potrjeno temo, vendar zagovora ne boste imeli v roku dveh let od potrditve teme, morate na Komisijo za podiplomski študij vložiti

Prošnja za podaljšanje teme in roka izdelave specialističnega dela (vlogo podpiše tudi potrjen/-a mentor/-ica)


Oddaja dela

V skladu s sklepom senata FSD, sprejet na 10. seji, dne 6. 5 . 2015, je zadnji rok za oddajo specialističnega dela  15. 4. 2016.

Pomembno: Pred oddajo študent/ka pošlje besedilo specialističnega dela v pregled v programu TURNITIN. To študent/ka stori tako, da po odobritvi mentorja/mentorice, da je specialistično delo primerno za oddajo, pošlje besedilo specialističnega dela (v Word ali PDF obliki) strokovni delavki Mirjam Ten Veen na elektronski naslov mirjam.tenveen@fsd.uni-lj.si

Mentor/mentorica in študent/ka bosta v roku 5 dni prejela obvestilo/poročilo po elektronski pošti. Študent/ka elektronsko obvestilo o pregledu v programu TURNITIN prinese v referat pri oddaji specialističnega dela (prinese samo natisnjeno elektronsko obvestilo, da je bilo delo pregledano v programu Turnitin. Poročila iz programa Turnitin ne natisne).

 Pri oddaji specialističnega dela študent/ka odda:

  • specialistično delo (3 spiralno vezane, 4 v primeru somentorja/somentorice)
  • natisnjeno elektronsko obvestilo o opravljenem pregledu specialističnega dela v programu TURNITIN
  • dve izjavi o avtorstvu (ki nista vezani v specialistično delo in jih je treba pri oddaji obvezno prinesti v referat za študentske zadeve) ,
  • Izjavo mentorja/-ice, da je specialistično delo vsebinsko, jezikovno in strokovno ustrezno (ki ni vezana v specialistično delo in jo je treba pri oddaji obvezno prinesti v referat za študentske zadeve)
  • specialistično delo, shranjeno na CD-ju (v PDF formatu)
  • potrdilo knjižnice o vrnjenih knjigah
  • potrdilo računovodstva o poravnanih finančnih obveznostih

 

Postopek do zagovora

Po oddaji nevezanih izvodov specialističnega dela, senat FSD določi strokovno komisijo za oceno specialističnega dela.

Strokovna komisija mora poročilo z oceno specialističnega dela predložiti senatu v roku enega meseca od imenovanja.

Senat na podlagi predloženega poročila specialistično delo sprejme, zavrne ali vrne delo kandidatu v dopolnitev. Če specialistično delo sprejme, imenuje hkrati tudi komisijo za zagovor specialističnega dela.

Zagovor mora biti praviloma v roku enega meseca od dneva, ko je bilo specialistično delo sprejeto na senatu.

Kako uredimo študijsko besedilo

Pravilnik o podiplomskem študiju