Specializacija

Specialističnih študijskih programov ne razpisujemo več.

Kdor je vpisan na katerega od specialističnih programov, ga ima pravico končati do leta 2015/16.


PodiplomskiMenedžment v socialnem delu

Temeljni cilj programa je aplikacija konceptov, spoznanj in veščin menedžmenta na področju socialnega dela oz. na t. i. socialnem področju. Prilagoditev je potrebna zaradi specifične narave dela in zaradi pluralnosti socialnovarstvenega področja. Dodatna znanja s področja organizacijskih in menedžerskih ved in primerjalna znanja o socialnem varstvu v Evropi potrebujejo socialni delavci in delavke in diplomanti in diplomantke sorodnih strok, ki organizirajo, vodijo in načrtujejo socialnovarstvene programe in storitve v socialnih zavodih in drugih neprofitnih organizacijah in pri zasebnikih. Splošna menedžerska znanja in specifična znanja s področja menedžementa človeških virov so pomembna tudi za socialno delo v podjetjih in v drugih delovnih okoljih in na področju zaposlovanja.
Več o programu "Menedžment v socialnem delu"


Zmanjševanje škode, povezane z uživanjem drog

Temeljni cilj programa je poglobitev in širitev znanj in spretnosti s področja zmanjševanja škode na področju uživanja drog in nizkopražnih programov. Cilj programa je pridobiti osnovna znanja, potrebna za opravljanje socialnega dela v tovrstnih programih, reflektirati praktične izkušnje in izpopolniti praktično znanje za delo na tem področju.
Več o programu "Zmanjševanje škode, povezane z uživanjem drog"


Socialno delo za ljudi s posebnimi potrebami

Temeljni cilj programa je poglobitev in razširitev strokovnega znanja s področja socialnega dela za ljudi s posebnimi potrebami - z gibalnimi in senzornimi ovirami, motnjo v duševnem razvoju in drugimi prikrajšanostmi zaradi telesnih ali družbeno ustvarjenih ovir.
Več o programu "Socialno delo za ljudi s posebnimi potrebami"


Socialno delo na področu izvrševanja kazenskih sankcij

Program specializacije omogoča pridobivanje in poglabljanje znanja o splošnih teorijah in specifičnih področjih socialnega dela (spolno nasilje, droge v zaporih ipd.), o penologiji, penološkem svetovanju in obravnavi in o teorijah družbenih deviantnosti in nadzorovanja. Program vključuje spoznavanje specifičnih praktičnih metod dela, kot so individualno načrtovanje, trening veščin zagovorništva, analiza tveganja in druge, in usposabljanje za njihovo uporabo. Študij omogoča povezovanje teorije in prakse in aktivno sodelovanje s študenti v smislu sokreiranja stroke. Vključuje predavanja, seminarje, vaje, hospitacije, akcijske skupine in izmenjavo študentov in študentk pri praktičnem delu, v skladu z možnostmi in dogovori s študenti in študentkami. Pri praktičnemu delu je zagotovljena supervizija. Zadnji semester ponuja več prostora za individualni študij in za konzultacije, povezane s pripravo, izdelavo in zagovorom specialistične naloge, ki temelji na aplikaciji pridobljenega znanja v konkretnem okolju.

Socialno delo na področju izvrševanja kazenskih sankcij


Duševno zdravje v skupnosti

Temeljni cilj programa je poglobitev in širitev znanj in spretnosti na področju duševnega zdravja v skupnosti. Cilj programa je utrditi znanja, pridobljena na dodiplomski stopnji, reflektirati praktične izkušnje in izpopolniti praktično znanje za delo na področju duševnega zdravja v skupnosti.
Več o programu "Duševno zdravje v skupnosti"

 

Postopek in obrazci

Podiplomski študij