Razpisi

OSNOVNE INFORMACIJE O ERASMUSU

 

 

Objavljen je javni razpis za Erasmus+ študij v tujini v študijskem letu 2024/25.

 

Besedilo razpisa je TULE, the English version HERE.

Pri izboru kandidatov fakulteta upošteva tri merila: 1) višji letniki imajo prednost pred nižjimi, 2) kandidati iz istega letnika z višjo povprečno oceno imajo prednost pred kandidati z nižjo povprečno oceno, 3) če je selekcija še vedno potrebna, bo odločala kakovost motivacijskega pisma v angleščini.

Pri spletni prijavi je treba naložiti motivacijsko pismo v angleščini in potrdilo o znanju tujega jezika (maturitetno spričevalo). Motivacijsko pismo naj bo na eni strani, v njem pa napišete, zakaj bi radi šli na izmenjavo in zakaj prav na želeno destinacijo.

Prijavijo se lahko vsi, ki bodo imeli status študenta v študijskem letu 2024/25, ne morejo pa na izmenjavo tisti, ki ponavljajo ali bi v času izmenjave hodili v prvi letnik.

Rok za spletno prijavo v VIS-u je 7. FEBRUAR 2024.

Erasmus koordinator je na voljo za svetovanje. Predlagajte dopoldanski termin po elektronski pošti: office@fsd.uni-lj.si

 

Objavljen je razpis za Erasmus+ prakso v tujini 2023-2024.

Besedilo razpisa je TULE.

Prijavnica je TULE.

Upravičeno obdobje razpisa je od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2024. Prijave se zbirajo sproti, do porabe sredstev. Prijavo na razpis lahko odda le študentka, ki že ima izbranega delodajalca in urejen Erasmus+ Učni sporazum za prakso in ob prijavi izkazuje izpolnjevanje razpisnih pogojev za celotni čas mobilnosti.

Omejitev Erasmus+ financiranja je 10 mesecev. Prijavo na razpis lahko odda le študentka, ki že ima izbranega delodajalca  in urejen Erasmus+  študijski sporazum za praktično usposabljanje ter ob prijavi izkazuje izpolnjevanje razpisnih pogojev za celotni čas mobilnosti (izvzeti so mladi diplomanti, kjer je pogoj, da prijavo oddajo še v času, ko imajo status in še niso zaključili študija). Prijava na fakulteti Erasmus koordinatorju (office@fsd.uni-lj.si) mora biti oddana vsaj en mesec dni pred začetkom mobilnosti.

 

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE JE 7. 9. 2017 SPREJELA ŠTIRI SKLEPE, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRED PODPISOM ERASMUS+ ŠTUDIJSKEGA SPORAZUMA

-     Ugotavljamo, da prihaja do različnih zapletov zaradi tega, ker študentka v Učnem sporazumu pomladi napiše domače predmete, za katere želi uveljaviti ECTS iz tujine, nato pa iz določenega razloga omenjenih domačih predmetov ne vpiše (zlasti v primeru izbirnih predmetov, kjer je omejen vpis, poleg tega se vsako leto vsi ne razpišejo; v primeru modularnih pa le, če je študentka ob podpisu Učnega sporazuma (US) v 2. letniku in še ni gotovo, če se bo uspela vpisati v predvideni modul). Dogovorimo se, da se v US pomladi imensko vpiše samo skupne predmete, ostale pa kot npr. »modularni predmet 1, 2« in »izbirni predmet 1, 2«, nato pa se jeseni, ko se študentka vpiše v višji letnik, US dopolni z imeni domačih predmetov (za katere bo uveljavljala ECTS iz tujine).

-        Študente, ki gredo na izmenjavo, je treba še bolj opozoriti, naj v letu izmenjave ne pristopajo k izpitu iz domačih predmetov, za katere so v US predvideli, da jih bodo nadomestili z ECTS iz tujine. Ob vpisu v letnik izmenjave jim namreč v referatu iz e-indeksa izbrišejo omenjene domače predmete, poleg tega po pravilniku o mednarodnih študijskih izmenjavah študentka ne more z ECTS iz tujine nadomestiti domačega predmeta, ki ga je že neuspešno opravljala.

-        Ponovno je treba opozoriti študente in naše mentorice za prakso, da morajo natančno predvideti, kako bodo ravnali glede predmeta prakse. Že nekajkrat se je zgodilo, da mentorica študentki za prakso, ki jo je sicer opravila v tujini, vpiše oceno kar v e-indeks (s čimer pridobi ustrezno število ECTS, npr. 20 za 3. letnik), nakar študentka v prošnji za KŠZ želi te iste ECTS uveljaviti za zamenjavo prakse (ker drugega ne more), s čimer bi pridobila še dodatnih 20 ECTS, za isto prakso torej skupno 40 ECTS. Tak sklep KŠZ ni ustrezen oz. veljaven. Študentki se ocena za prakso vpiše v indeks (v okviru našega predmetnika) ali pa prizna v tujini opravljena praksa s sklepom KŠZ, oboje ni mogoče.

-        Prenos viška ECTS iz tujine v višji letnik je mogoč, vendar mora študentka v prošnji natančno določiti, katere tuje predmete (ECTS) bo uporabila namesto izbranih domačih predmetov. Najbolj pregledno bo, če za vsak letnik napiše svojo prošnjo, se pravi najprej za tekočega, ko se vpiše v višji letnik, pa še za tega. Priznava se tuj predmet (ECTS) za domači predmet (ECTS) in računica se zaradi različnega števila ECTS enih in drugih predmetov včasih ne izide, tako da se študentki sicer priznajo vsi v tujini pridobljeni ECTS, ne more pa vseh uveljaviti za nadomestitev domačih predmetov – zlasti če gre za višek ECTS, ki jih bo prenesla v višji letnik. Da bodo tovrstne izgube ECTS čim manjše in korist študentov od izmenjave čim večja, je treba pri oblikovanju US misliti tudi na to, se pravi, izbirati tuje predmete ne le glede na njihovo vsebino, ampak tudi število ECTS, ki naj bolj čim bližje 5 ECTS.

-        Udeležba na KIP-ih (kombiniranih inteznivnih programih) v tujini je mogoča le v koordinaciji z Erasmus koordinatorjem, saj morajo študentke, ne glede na to, ali prejmejo Erasmus+ štipendijo ali pa gredo na mobilnost kot zero-grant, pravočasno, torej še pred začetkom virtualne mobilnosti, imeti urejeno potrebno dokumentacijo, se pravi potrjen LA (študijski sporazum), zaključeno prijavo v VIS UL in podpisan sporazum o sredstvih (tudi za zero-grant).

 

----------------------------------

 

POSTOPEK PRIZNAVANJA KREDITNIH TOČK, PRIDOBLJENIH V TUJINI

 

Ko se vrnete z izmenjave, je za priznanje opravljenih obveznosti v tujini treba oddati OBRAZEC Erasmus koordinatorju na FSD (office@fsd.uni-lj.si).

Opozorilo:

  • Študent/ka oblikuje prošnjo za tekoči letnik študija, ko je bil/a na izmenjavi v tujini. Če je pridobil/a večje število ECTS (KT), kot jih lahko uveljavi za ECTS (KT) predmetov na FSD, jih lahko uporabi v naslednjem študijskem letu, a mora za to napisati posebno prošnjo. V vsaki od prošenj mora navesti, za katere predmete, ki jih je opravil/a v tujini, prosi za nadomestilo ECTS (KT) predmetov na FSD.
  • Študentki oz. študentu bo FSD sicer priznala vse na izmenjavi pridobljene ECTS (KT), ki se ji oz. mu bodo vpisali v prilogo k diplomi, vendar bo dovolila zamenjavo ECTS (KT) v tujini opravljenih jezikovnih predmetov le v obsegu do 6 ECTS (KT) na semester.
  • ECTS (KT) za vse predmete iz predmetnika FSD niso avtomatično nadomestljivi z ECTS (KT), pridobljenimi v tujini. Erasmus koordinator seznani študentko oz. študenta pred oblikovanjem in podpisom študijskega sporazuma (Learning Agreement) o obveznih predmetih na FSD, ki jih študent/ka ne more zamenjati s predmeti na tuji ustanovi.
  • Vsaj 50 % kreditnih točk s študijskega sporazuma mora študent/ka pridobiti za predmete, ki se vsebinsko navezujejo na področje socialnega dela.
  • Študent ne more uveljaviti priznanja izpita za predmet, pri katerem je na matični članici že opravljal izpit in dosegel nezadostno oceno.
  • Prav tako študent/ka ne more nadomestiti ECTS (KT), pridobljenih v tujini, za predmete z enako ali zelo podobno vsebino, ki jih je že opravil/a v dosedanjem študiju na FSD, za ECTS (KT) predmetov iz tekočega letnika, v katerem poteka izmenjava.Seznam obveznih predmetov:

Naloga študentke oz. študenta, ki odhaja na študijsko izmenjavo v tujino, je, da se še pred odhodom oz. najkasneje po vrnitvi iz tujine glede priznavanja ECTS za predmete iz spodnjega nabora obrne na nosilko oz. nosilca konkretnega predmeta. Slednje velja tudi v primeru, da študent/-ka v tujini opravi celotni letnik in pridobi do skupno 60 ECTS.

  • 1. letnik: Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika, Uvod v socialno delo, Praksa I (več o praksi v tujini)
  • 2. letnik: Metodologija raziskovanja v socialnem delu II: kvalitativne raziskave, Praksa II (več o praksi v tujini)
  • 3. letnik: Socialno delo z družino (v prvem semestru - kandidatke/kandidati se morajo takoj ob potrditvi prijave (marca) obrniti na Nino Mešl in Tadejo Kodele), Praksa III (več o praksi v tujini)
  • 4. letnik: Spol in nasilje, Diplomsko delo, Praksa IV (več o praksi v tujini)


---------------------------------

Partnerske Univerze

Severna Evropa, Zahodna Evropa, Vzhodna Evropa, Južna Evropa

---------------------------------


Kontakti

Borut Petrović Jesenovec
Erasmus koordinator
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za socialno delo
Topniška 31, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 280 92 73
E-mail:

Pisarna št. 6

Za svetovanje se lahko dogovorite po elektronski pošti.