Stari univerzitetni študijski program socialnega dela

Razno 011Opis in trajanje študija (stari univerzitetni program je z dnem 30. 9. 2016 zaključen)

Univerzitetni program (se ne izvaja več) socialno delo obsega štiri letnike (8 semestrov). Vsak letnik šteje skupno 60 kreditnih točk. Prvi in drugi letnik zajemata splošne predmete (sociologija, psihologija, tuj jezik itn.), tretji in četrti pa bolj specializirani predmeti (supervizija v socialnem delu, duševno zdravje, skupnostna skrb itn.), hkrati pa študent/ka vpiše tudi enega izmed izbirnih področij:

 • socialno delo na področju skupnostne skrbi
 • socialno delo na področju duševnega zdravja
 • socialno delo v podjetjih in drugih organizacijah
 • socialno delo z mladimi
 • kibernetika psihosocialne pomoči.

Študijski proces poteka na sedežu fakultete in traja 4 leta oz. 8 semestrov. Študent/ka se udeležuje organiziranih predavanj, vaj, seminarjev, izdeluje seminarske naloge in opravi študijsko prakso. Pred koncem študija izdela in zagovarja diplomsko delo.

Organizirane oblike študija so:

 • predavanja, vaje, seminarji
 • izpiti, kolokviji
 • raziskovalno delo, projektno delo
 • študijska praksa
 • seminarske naloge
 • druge oblike, določene s programom
 • diplomsko delo.

Predavanja in vaje potekajo v opremljenih predavalnicah.

Študijska praksa poteka v prvem in drugem letniku kot prostovoljno socialno delo z uporabnikom socialnih storitev, v tretjem in četrtem letniku pa kot praksa skupaj s socialnim delavcem. Študent/ka vsako leto obišče različne organizacije s področij socialnega dela, vladne in nevladne.

Osnovni cilji študijske prakse so spoznavanje in izkušnja življenjskega sveta uporabnika socialnih storitev, učenje osnovnih in specifičnih spretnosti socialnega dela, integracija teorije in prakse in razvijanje osebnega stila dela. Vsebina in cilji študijske prakse so podrobneje predstavljeni v priročniku “Metode socialnega dela - projektne skupine”.

Ekskurzije
Študent/ka dopolnjuje svoje znanje z obiski socialnih služb, vladnih in nevladnih organizacij in drugih organizacij doma in v tujini.

Mobilnost študentov
V okviru evropskih programov Socrates - Erasmus lahko študent/ka del svojih študijskih obveznosti (npr. semester študija, diplomsko nalogo, praktično izobraževanje) opravi v tujini.


Podelitev diplomPogoji za napredovanje
Pogoj za prehod v višje letnike so vsi opravljeni izpiti iz vseh predmetov prejšnjega letnika. Kolokvij je kot pogoj za pristop k izpitu določen pri predmetu Skupnostno socialno delo (4. letnik). Ostale pogoje za pristop k izpitu določajo učni načrti posameznih predmetov.

Pogoji za dokončanje študija
K diplomskemu izpitu lahko pristopi študent/ka, ki je opravil/a vse druge izpite, določene s študijskim programom.

Strokovni naziv
Po končanem študiju dobi diplomant/ka strokovni naslov univerzitetni diplomirani socialni delavec oz. univerzitetna diplomirana socialna delavka.


Predmetnik

več učiteljev Metode SD (izbirne projektne skupine) - 1 - 1 30 3
Muršak, Mihevc Pedagogika in andragogika 2 1 2 1 90 7
Flaker Prostovoljno delo 2 - - - 30 3
Šugman Bohinc, Kobal Psihologija za socialno delo 3 1 3 1 120 10
Vogelnik, Poštrak Socialno kulturno delo - - 1 2 45 4
Dragoš, Videmšek Sociologija za socialno delo 4 2 2 2 150 10
Bratuž, Pavič Športna vzgoja (2) - (2) - (60) (5)
Kuštrin Tuji jezik 3 - 2 - 75 6
Kaučič, Zagorc Ustavna ureditev Slovenije - - 4 2 90 7
Flaker, Poštrak Uvod v socialno delo 4 2 - 2 120 10
  Skupaj         760 60
  Praktično delo 40 dodatnih ur ali 2 dodatni kreditni točki

 

več učiteljev Metode SD (izbirne projektne skupine) - 1 - 1 30 3
Čačinovič Vogrinčič, Mešl Teorija pomoči socialnega dela 2 2 2 2 120 10
Ramovš, Ramovš Zasvojenosti I 1 2 1 2 90 7
Rihter, Rape Metodologija raziskovanja s statistiko I 2 2 2 2 120 9
Kresal Socialna politika 2 - 3 - 75 6
Kresal Delovno pravo 2 - - - 30 3
Strban, Zore Socialna varnost 2 - 3 2 105 8
Jerman, Zidar Organizacija in upravljanje v socialnem delu 6 2 - - 120 9
Zaviršek Socialna antropologija - - 2 2 60 5
  Skupaj       760 60  
  Praktično delo 40 dodatnih ur ali 2 dodatni kreditni točki

 

Stritih, Kustec Osebna pomoč s svetovalnim delom I 4 2 - - 90 7
Čačinovič Vogrinčič, Mešl Socialno delo z družino - - 6 2 120 9
Rihter, Rode Metodologija raziskovanja s statistiko II 2 2 2 2 120 9
Kovač Procesno pravo 2 - 2 - 60 5
Petrovec Osnove kazenskega prava s kriminologijo 2 - 2 - 60 5
Novak, Žnidaršič Družinsko pravo 3 1 - - 60 5
Čačinovič Vogrinčič, Mali Supervizija v socialnem delu 2 2 - - 60 5
več
učiteljev
Metode socialnega dela (projektne skupine) - - - 2 30 3
  Izbirno področje - - 7* 3* 150 12
  Skupaj       750* 60  
  Praktično delo 160 dodatnih ur ali 8 kreditnih točk
*Povprečno število ur predavanj in vaj na izbirnem področju.
 
Izbirna področja:
Flaker, Urek Teorije duševnega zdravja v skupnosti - - 4 - 60 5
Urek, Grebenc Metode duševnega zdravja v skupnosti - - 1 5 90 7
Kresal Kakovost delovnega življenja - - 2 4 90 7
Ovsenik Menedžment v socialnem delu I - - 4 - 60 5
Stritih, Kobal Skupinsko delo in kibernetika 2.reda I - - 2 2 60 5
Šugman Bohinc, Kačič Epistemologija socialnega dela I - - 4 2 90 7
Zaviršek Teorije skupnostne skrbi - - 4 - 60 5
Zaviršek, Urh Metode dela pri skupnostni skrbi - - 1 5 90 7
Leskošek, Poštrak Uvod v socialno delo z mladimi - - 4 4 120 9
Kuhar Metode dela z mladimi - - 1 1 30 3

 

Ramovš Zasvojenosti II s seminarjem 1 1/s 1 - 45 5
Stritih, Kustec Osebna pomoč s svetovalnim delom II - - 4 2 90 7
Dragoš, Grebenc Skupnostno socialno delo 4 2 - 2 120 9
Lešnik Teorije deviantnosti 2 - 2 - 60 5
Rihter Raziskovalni seminar 2/s - 2/s - 60 5
Mesec, Zidar Neprofitne organizacije - - 4 2 90 7
Flaker, Mali Socialno delo s starimi - - 2 2 60 4
Urek, Zorn Ženske in moški v socialnem delu - - 2 1 45 4
več učiteljev Metode socialnega dela (projektne skupine) - 2 - - 30 3
  Izbirno področje 7* 5* - - 150 12
  Skupaj         750 60
*Povprečno število ur predavanj in vaj na izbirnem področju.
 
Izbirna področja (študent/ka nadaljuje študij izbirnega področja, ki ga je vpisal/a v 3. letniku):
Lešnik, Urek Oblike duševnega zdravja 4 - - - 60 5
Flaker, Grebenc Inovacije na področju duševnega zdravja 1 5 - -   7
Ovsenik, Mesec Menedžment v socialnem delu II 4 2 - - 90 7
Mesec Socialno delo v delovnem okolju 4 - - - 60 5
Stritih, Kobal Skupinsko delo in kibernetika drugega reda II 2 2 - - 60 5
Šugman Bohinc, Kačič Epistemologija socialnega dela II 4 2 - - 90 7
Zaviršek Samostojno življenje 4 - - - 60 5
Zaviršek, Urh Inovacije na področju skupnostne skrbi 1 5 - - 90 7
Leskošek Institucionalne obravnave socialnih problemov mladih 2 2 - - 60 5
Leskošek Študij mladine 4 - - - 60 4
Čačinovič Vogrinčič Otroci in mladi s težavami v odraščanju in okolju 1 1 - - 30 3