6. Kongres socialnega dela - Moravske Toplice 2016

Program

SKLEPI IN PREDLOGI OB ZAKLJUČKU KONGRESA

 

Sreda, 12.10.2016 | Četrtek, 13.10.2016 | Petek 14.10.2016

9.30 - 10.30      registracija

10.30 – 11.15     pozdravni nagovori (V)

 • Andreja Črnak Meglič, državna sekretarka, v imenu predsednika Vlade RS Mira Cerarja
 • Martina Vuk, državna sekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Vesna Leskošek, dekanja Fakultete za socialno delo
 • Simona Ratajc, predsednica Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije
 • Liljana Rihter, Lea Šugman Bohinc, predsednici programskega izvršnega odbora kongresa

11.15 – 12.00     plenarno predavanje (V)

 • Lea Šugman Bohinc:
  Konstruktivno socialno delo kot gibalo soustvarjalnega dialoga


12.00 – 13.30     odmor


13.30 – 15.30     vzporedne sekcije

Socialna politika in socialno delo – vplivi in odzivi (P1) (M): moderator Srečo Dragoš

 • Urban Boljka, Tamara Narat, Andreja Črnak-Meglič, Polona Dremelj, Mateja Nagode, Lea Lebar, Barbara Kobal Tomc:
  Boj proti revščini ali boj proti kulturi odvisnosti od socialnih prejemkov: Analiza diskurza strokovnih delavcev, ki delajo z revnimi
 • Srečo Dragoš:
  Trendi soci(et)alne dezintegracije Slovenije
 • Martina Trbanc, Simona Smolej Jež, Lea Lebar, Urban Boljka:
  Strategije preživetja oseb, ki živijo z nizkimi dohodki, in njihove izkušnje z institucijami: Relevantnost informacij pridobljenih z intervjuji z osebami, ki živijo z nizkimi dohodki, za socialno politiko
 • Vesna Leskošek:
  Mesto žensk v skrbstvenih režimih v Sloveniji
 • Lea Lebar, Tamara Narat, Nadja Kovač, Barbara Kobal Tomc:
  Prisilne poroke romskih deklic
 • Breda Lepoša Žalec:
  Prepoznava in obravnava tveganega in škodljivega pitja alkohola na CSD v okviru SVS: Od prepoznave do razrešitve problema

   

Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi (P1): (Z), moderator Milko Poštrak

 • Toni Vrana:
  Virtualizem – identitetna platforma za sodobnega posameznika
 • Andraž Kapus:
  Kako ravnati z močjo v praksi socialnega dela
 • Ana Jagrič:
  Način vodenja pogovora za učinkovito socialno delo
 • Milko Poštrak:
  Konstruktivizem kot fraza, ki se lepo sliši: Težave pri osmišljanju sodobne doktrine socialnega dela

   

Zaposlovanje in delovne razmere socialnih delavk in delavcev (P1), (U1): moderatorka Bojana Mesec

 • Bojana Mesec:
  Primerjava starega in novega sistema izobraževanja za socialno delo: Posledice sprememb, ki so vplivale tudi na zaposlovanje
 • Liljana Rihter:
  Zaposlitev in delovne razmere na področju socialnega varstva
 • Nejc Vidrih, Nadja Kovač, Simona Smolej Jež, Vid Žiberna, Barbara Kobal Tomc:
  Prostovoljsko delo v programih socialnega varstva
 • Danica Hrovatič:
  Cilji razvojno-edukativnega modela supervizije
 • Tatjana Kavšek:
  Socialno delo med mladimi zaprtimi osebami: Odpiranje zaprtega
 • Nina Žitek:
  Neformalni oskrbovalci pri oskrbi ljudi z demenco v luči socialnega dela

   

Kultura varovanja in krepitve virov vseh udeleženk in udeležencev izvirnih delovnih projektov in javna podoba socialnega dela (P1) (V): moderatorka Nina Mešl

 • Gabi Čačinovič Vogrinčič:
  Delo z družino na drugi ravni: koncept in rezultati procesov podpore in pomoči družinam s številnimi izzivi
 • Nina Mešl:
  Krepitev odpornosti družin v sodelovalnih procesih socialnega dela v skupnosti
 • Tadeja Kodele:
  Šolski uspeh kot varovalni dejavnik za družine s številnimi izzivi
 • Tina Papež
  Prikaz procesa sodelovanja z družino s številnimi izzivi
 • Tamara Narat, Urban Boljka, Andreja Črnak Meglič, Polona Dremelj, Mateja Nagode, Lea Lebar, Barbara Kobal Tomc:
  Preživetvene strategije družin z otroki, ki razpolagajo z nizkimi dohodki
 • Anita Ogulin, Jana Kotar Mlakar:
  Razvoj celostnega socialnovarstvenega programa v nevladni organizaciji: Program Volja vselej najde pot kot primer dobre prakse

 

Znanstveno raziskovanje in izobraževanje za konstruktivno, sodelovalno socialno delo (P1) (B): moderatorka Tamara Rape Žiberna

 • Simona Ratajc:
  Kako lahko raziskovanje v okviru prakse na učni bazi prispeva k spreminjanju in vzpostavljanju služb na področju duševnega zdravja
 • Tamara Rape Žiberna, Aleš Žiberna:
  Priložnosti, ki jih socialnemu delu ponuja analiza socialnih omrežij
 • Simona Gerenčer Pegan:
  Starostna gluhoslepota
 • Maja Ivačič, Katja Sešek:
  Heteronormativnost pedagoškega diskurza na Fakulteti za socialno delo
 • Martina Rebselj:
  Analiza izdelave individualnih načrtov v domovih za starejše: Uporaba metode osebnega načrtovanja

 

15.30 – 16.00     odmor za kavo

 

16.00 – 17.30     vzporedne okrogle mize, delavnice

Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi  (okrogla miza) (M):

 • Peter Stefanoski
  Izzivi soustvarjanja v delovnem odnosu pri izvajanju javnih pooblastil: Interveniranje kot eden od možnih in v določenih primerih neizogibnih elementov oblikovanja izvirnega delovnega projekta pomoči (IDPP)
   

Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi  (delavnica) (U1):

 • Nataša Smolič:
  Delo z Romi - konstruktivno soustvarjanje: Izzivi za socialno delo
   

Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi  (okrogla miza) (V):

 • Vito Flaker:
  Dolgotrajna oskrba - med socialnim in zdravstvenim varstvom: priložnosti za novo paradigmo
   

Zaposlovanje in delovne razmere socialnih delavk in delavcev (okrogla miza) (Z):

 • Vera Grebenc, Jana Mali, Simona Muhič, Marica Pavlišič, Simona Svetina Apat, Nataša Uranker:
  Profesionalizacija socialnega dela v zdravstvu
   

Kultura varovanja in krepitve virov vseh udeleženk in udeležencev izvirnih delovnih projektov in javna podoba socialnega dela (okrogla miza) (B):

 • Suzana Oreški, Vilko Kolbl, Majda Golja, Andreja Jernejčič in Barbara Hočevar:
  Javna podoba socialnega dela

 

17.30 -18.00 odmor

 

18.00 – 19.00    vzporedne sekcije

Socialna politika in socialno delo – vplivi in odzivi (P2) (B): moderatorka Barbara Kobal Tomc

 • Vid Žiberna, Barbara Kobal Tomc:
  Učinkovito spremljanje količine in kakovosti opravljenega dela
 • Toni Vrana:
  Razvojna vloga evalvacije v socialnovarstvenih programih
 • Katja Ronchi, Jolanda Stevanovič:
  Izhodišča za vrednotenje (evalviranje) dela socialne delavke v programih medicinske rehabilitacije

 

Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi (P2) (U1): modertorka Vesna Leskošek

 • Mateja Lajh:
  Hospitalno zdravljenje odvisnosti na oddelku za psihiatrijo Maribor:Pogled iz zornega kota socialnega delavca in sodelovanje z institucijami
 • Tjaša Steiner:
  Socialno delo na Enoti za forenzično psihiatrijo: Socialno delo z osebami pod ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu
 • Vanja Skok, Medeja Novljan, Špela Šušteršič:
  Inovativne oblike namestitve in oskrbe gibalno oviranih oseb po rehabilitaciji

 

Zaposlovanje in delovne razmere socialnih delavk in delavcev (P2) (M): moderatorka Laura Radešić

 • Damjana Mihelčič:
  (Samo)Vrednotenje strokovnih delavcev, zaposlenih na centrih za socialno delo
 • Aleksandra Tabaj:
  Dobre prakse pri zaposlovanju invalidov – kvalitativna študija

 

Kultura varovanja in krepitve virov vseh udeleženk in udeležencev izvirnih delovnih projektov in javna podoba socialnega dela (P2) (V): moderator Aleš Žnidar

 • Polona Dremelj, Barbara Kobal Tomc:
  Podoba centrov za socialno delo v medijih in pri (potencialnih) uporabnikih njihovih storitev
 • Klavdija Gorjup:
  Javna podoba socialnega dela – osebno doživljanje socialne delavke
 • Danica Hrovatič:
  Poklic socialne oskrbovalke na domu: Priložnosti za razvoj socialnega dela v skupnosti

 

Znanstveno raziskovanje in izobraževanje za konstruktivno, sodelovalno socialno delo (P2) (Z): moderatorka Liljana Rihter

 • Liljana Rihter:
  Pregled znanstveno-raziskovalnega dela na Fakulteti za socialno delo: med socialno politiko in socialnim delom
 • Bojana Mesec:
  Spremembe, ki jih je v izobraževanje za socialno delo prinesla Bolonjska reforma

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
na vrh

 

Četrtek, 13.10.2016

9.00 – 9.45      plenarno predavanje (V)

 • Silvia Fargion
  Professional cultures and knowledge in social work: Fractures and connections in the development of social work research  

   

 

9.45  – 11.15     vzporedne delavnice, okrogle mize, mednarodna sekcija

Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi  (okrogla miza) (V):

 • Andreja Rafaelič, Vito Flaker, Sonja Bezjak, Vlado Dimovski, Katarina Ficko, Vera Grebenc, Jana Mali, Andreja Ošlaj, Simona Ratajc, Iztok Suhadolnik, Mojca Urek, Nina Žitek
  Izzivi in priložnosti dezinstitucionalizacije v socialnem varstvu v Sloveniji


Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi  (delavnica) (Z):

 • Ivan Janko Cafuta, Bernard Stritih, Ljubica Lipar Koren - Beba, Jošt Cafuta Maček :
  Delo z mladimi na centru za socialno delo


Kultura varovanja in krepitve virov vseh udeleženk in udeležencev izvirnih delovnih projektov in javna podoba socialnega dela (D1) (U1):

 • Primož Miklavžin:
  Socialna integracija ranljivih skupin otrok in mladostnikov: Z izkušnjami na terenu do integracije


Kultura varovanja in krepitve virov vseh udeleženk in udeležencev izvirnih delovnih projektov in javna podoba socialnega dela (okrogla miza) (M):

 • Žanin Čopi, Borut Bah, Simona Šabić, Bojan Kuljanac, Jože Hren, Ines Kvaternik, Milan Krek:
  Droge med ulico in politiko


Mednarodna sekcija (P1) (B): moderatorka Tadeja Kodele

 • Nina Mešl, Tadeja Kodele:
  The Process of Practical Learning in Collaborative Dialogue
 • Lea Šugman Bohinc, Gabi Čačinovič Vogrinčič, Ana Jagrič:
  Collaborative family-in-community-centred model of social work
 • Mari Nordstrand, Nina Schioll Skjefstad:
  Perception of student supervision by agency supervisors – an exploratory study


11.15 – 11.45    predstavitev plakatov z odmorom za kavo

 • Šarka Ulčakova:
  Practice of Social Work in Italian Social Cooperatives
 • Sandra Bregar:
  Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo ter psihološko-socialno svetovanje v Sloveniji, Nemčiji ter Združenem Kraljestvu
 • Gordana Berc, Marina Milić Babić, Ivana Brlek:
  The role of social workers in a re-socialization process of treated alcoholics and their families
 • Nataša Zlodej, Dijana Jeleč Kaker:
  Vloga socialnega dela pri družinskem sestanku v okviru paliativne oskrbe11.45 – 12.30  plenarno predavanje (V)

 • Jelka Zorn
  Begunski protest

 

12.30 – 14.00  odmor za kosilo14.00 – 15.30  vzporedne sekcije

Socialna politika in socialno delo – vplivi in odzivi (P3) (V): moderatorka Barbara Kobal Tomc

 • Barbara Kobal Tomc, Lea Lebar, Urban Boljka, Mateja Nagode, Polona Dremelj, Simona Smolej Jež, Nadja Kovač, Nejc Vidrih:
  Spremljanje in načrtovanje storitev dolgotrajne oskrbe
 • Simona Smolej Jež, Mateja Nagode:
  Dramatičen razkorak med dolgotrajno oskrbo na domu in v instituciji?
 • Nadja Kovač, Mateja Nagode, Lea Lebar:
  Pomoč na domu – kdo jo izvaja in kdo prejema
 • Bojana Petrovič:
  Prispevek socialnega dela k razvoju dejavnosti v Domu upokojencev Kranj


Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi (P3) (M): moderatorka Vesna Leskošek

 • Žanin Čopi:
  Kje v socialnem delu je mesto zmanjševanju škode na področju drog in zasvojenosti?
 • Suzana Gladović, Melita Žontar:
  Ocenjevanje delazmožnosti in zaposlovanje rehabilitiranih odvisnikov
 • Suzana Gladović, Melita Žontar:
  Reintegracijski center - Center za socialno delo Kranj
 • Peter Topić:
  Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi


Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi (P4) (Z): moderatorka Laura Radešić

 • Alenka Košak:
  Vloga in podoba socialnega delavca/delavke v osnovni šoli
 • Sandra Zemljak, Saša Car:
  Obravnava mladoletniškega prestopništva na Centru za socialno delo Murska Sobota
 • Tatjana Dolinšek:
  Iz šole na trg dela: Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela
 • Tjaša Arko:
  Priložnosti in izzivi prostovoljstva kot sredstva za socialno aktivacijo


Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi (P5) (U1): moderatorka Vesna Šiplič Horvat

 • Irena Čampa, Ksenja Pravne:
  Soustvarjanje v vrtcu: Različni protokoli ravnanja
 • Vesna Doles Rozman:
  Elementi delovnega odnosa in sinergetično generična načela kot soustvarjalci znanja za ravnanje v vrtcu: Predstavitev vodenja skupine "Kairos" v vrtcu
 • Ksenja Pravne, Irena Čampa:
  Soustvarjanje podpore in pomoči družini in otroku priseljencev: Vzpostavitev stika z družino in otrokom priseljencev
 • Barbara Goričan:
  Predlog modela medgeneracijskega centra v Sloveniji


Mednarodna sekcija (P2) (B): moderatorka Gordana Berc

 • Andrzej Kacprzak:
  Social work and imprisonment: The issue of social (re)integration process of ex-prisoners in Poland
 • Iwona Kudlińska:
  Social problem of “dysfunctional families” in Poland from the perspective of social policy and social work: solution, maintenance or ‘managing’?
 • Hubert Höllmüller:
  The diagnostic aspect of family group conferences in the practice of child and youth welfare offices: A message to the ivory tower

 

15.30 – 15.40 odmor

 

15.40 – 17.10     vzporedne sekcije

Socialna politika in socialno delo – vplivi in odzivi (okrogla miza) (V):

 • Nina Mešl, Vesna Leskošek, Štefan Lepoša, Darja Kuzmanič Korva, Simona Ratajc, Valerija Ilešič, Peter Stefanoski, Valerija Bužan:
  Reorganizacija centrov za socialno delo: sodelovalno ustvarjanje okoliščin za nove priložnosti udejanjanja sodobne doktrine socialnega dela


Socialna politika in socialno delo – vplivi in odzivi (P4) (Z): moderatorka Amra Šabić

 • Vanja Dina Dobovičnik, Judita Podjaveršek Krajnc, Darja Regvat:
  Socialno delo med dobrim in slabim
 • Amra Šabić:
  Neenakosti in tveganja mladih: Dileme individualizacije in institucionalizacije tveganj
 • Borislava Repotočnik:
  Mnoge družine potrebujejo pomoč pri vzgoji otrok: Trening starševstva
 • Aleksandra Tabaj:
  Ekonomski in družbeni učinki zaposlovanja invalidov v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih

 

Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi (P6) (M): moderatorka Mojca Urek

 • Mojca Urek, Simon Krajnc:
  Stari ljudje z intelektualno oviranostjo: Premagovanje ovir pri neodvisnem življenju v skupnosti
 • Elizabeta Prtenjak, Vesna Vodišek Razboršek:
  Psihosocialni pristop k dezinstitucionalizaciji
 • Jana Bedrač, Iva Anžlovar:
  Vloga skupnostne socialne delavke pri razvijanju in izvajanju dela v skupnosti: Primer skupnostne službe Zavoda Franko Maribor
 • Simona Smolej Jež, Mateja Nagode:
  Osebna asistenca danes

 

Kultura varovanja in krepitve virov vseh udeleženk in udeležencev izvirnih delovnih projektov in javna podoba socialnega dela (P3) (B): moderatorka Danica Hrovatič

 • Klara Škvarč Kirn, Matjaž Mohar
  Predstavitev Enote za zdravljenje odvisnih od alkohola Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana
 • Janez Görgner
  Upoštevanje duhovne dimenzije človeka pri vzpostavljanju delovnega odnosa in uresničevanja koncepta krepitve moči v socialnem delu
 • Pika Potočnik, Tjaša Štrekelj:
  Video projekt in mladi v stiski

 

17.10 – 17.30     odmor za kavo17. 30 – 19.00    vzporedne delavnice, okrogle mize

Socialna politika in socialno delo – vplivi in odzivi (okrogla miza – nadaljevanje) (M):  

 • Nina Mešl, Vesna Leskošek, Štefan Lepoša, Darja Kuzmanič Korva, Simona Ratajc, Valerija Ilešič, Peter Stefanoski, Valerija Bužan:
  Reorganizacija centrov za socialno delo: sodelovalno ustvarjanje okoliščin za nove priložnosti udejanjanja sodobne doktrine socialnega dela


Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi  (delavnica) (Z):

 • Simona Lenassi, Marjeta Dečman:
  Alternativni vzgojno izobraževalni program: Primer dobre prakse


Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi  (delavnica) (B): 

 • Lara Brglez, Hana Košan:
  Slišanje glasov s tehnikami gledališča zatiranih


Kultura varovanja in krepitve virov vseh udeleženk in udeležencev izvirnih delovnih projektov in javna podoba socialnega dela (delavnica) (U1):

 • Tatjana Rožič, Katarina Kompan Erzar:
  Viri nemoči pri strokovnih delavcih in poti reševanja iz nje

 

20.30  Slavnostna večerja in druženje s skupino Halgato band - E-pošto za prijavo prejmete nekaj dni pred začetkom kongresa (menu, 20€).
 

 

na vrh
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petek, 14.10.2016


9.00 – 9.45 plenarno predavanje (V)

 • Nino Žganec
  Obrazovanje za socijalni rad između neoliberalne stvarnosti i konstruktivističkog usmjerenja


9.45 – 11.15 okrogle mize, delavnice, prispevki

Znanstveno raziskovanje in izobraževanje za konstruktivno, sodelovalno socialno delo  (okrogla miza) (V):

 • Jana Mali, Nina Žitek, Mihaela Kukolj, Miriam Cerar, Urška Kastelec, Mateja Kus, Samanta Potočnik, Marjan Krebelj:
  Razumevanje demence preko zgodb sorodnikov ljudi z demenco
   

Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi  (delavnica) (Z):

 • Darja Zaviršek, Irena Šumi, Jelka Zorn:
  Škandali v socialnem varstvu, medijsko poročanje in glas socialnih delavk
   

Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi (P7) (M): moderator Marko Mesec

 • Marko Mesec:
  Motiviranost študentov in strokovno mentorstvo kot predpogoj za uspešno študijsko prakso
 • Ana Jagrič:
  Prenos teorije v prakso: Praksa v 3. in 4. letniku Fakultete za socialno delo
 • Tamara Rape Žiberna:
  Pogled mentorjev na prakso fakultete za socialno delo
 • Petra Videmšek:
  Vloga ljudi z osebno izkušnjo v praktičnem usposabljanju na Fakulteti za socialno delo
   

Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi (P8) (B): moderatorka Simona Ratajc                        

 • Mitja Svete:
  Različni pristopi, različne metode, isti mladostniki. Primerjava pristopov v kriznem centru za otroke in mladostnike ter vzgojno-izobraževalnem zavodu
 • Marina Uzelac:
  Otroci brez spremstva: Možne izboljšave za podporo in krepitev moči otrok
 • Meta Šilc:
  Otrok z izkušnjo življenja v varni hiši oziroma materinskem domu
 • Mojca Pavšič:
  Celostna hospic oskrba težko bolnega otroka v domačem okolju
   

Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi (P9) (U1): moderator Gašper Krstulović

 • Gašper Krstulović:
  Nekateri vidiki pokroviteljskega družbenega odnosa do oseb z intelektualnimi ovirami v Sloveniji
 • Branka Železnjak, Jasna Vešligaj – Damiš:
  Tudi možgani potrebujejo poseben rehabilitacijski program: Umestitev socialne stroke v dolgotrajno rehabilitacijo oseb s pridobljeno možgansko poškodbo
 • Marjeta Bizaj, Rosana Gjura Luci, Mateja Herbaj, Tanja Orehek:
  Celostni pristop pri zagotavljanju pomoči na domu
 • Mojca Jermaniš:
  Vloga socialne delavke pri delu z obsojenci

 

11.15 – 11.45 odmor za kavo

 

11.45 – 13.45 okrogle mize, delavnice, prispevki

Kultura varovanja in krepitve virov vseh udeleženk in udeležencev izvirnih delovnih projektov in javna podoba socialnega dela (SKUPŠČINA1) (V): 

 • Simona Ratajc, Danica Hrovatič, Zorica Škorc, Martina Horvat Kuzma, Goran Kuzma:
  Društvo socialnih delavk in delavcev: kako v strokovnem združenju krepiti moči socialnih delavk in delavcev in skrbeti za avtonomijo in povezanost stroke socialnega dela


Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi  (delavnica) (B):

 • Vanja Jakopin:
  Tudi zaporniki so starši

   
Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi  (okrogla miza) (M):

 • Marko Mesec, Ana Jagrič, Petra Videmšek, Tamara Rape Žiberna, Žanin Čopi, Aleš Žnidar, Laura Radešić, Jana Kotar Mlakar
  Izkušnje, priložnosti in vizija sooblikovanja prakse socialnega dela


Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi (P10) (Z): moderatorka Mojca Urek

 • Petra Bizjak, Mateja Kovač:
  Vpliv statusa invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb na socialno vključenost invalidov
 • Petra Jalšovec, Vilko Kolbl:
  Predstavitev projekta ''Šola spomina - za velike učinke''
 • Elizabeta Prtenjak, Vesna Vodišek Razboršek:
  Koncept oaze
 • Nermina Šmajdek Halilović:
  Sodelovanje Javnega stanovanjskega sklada MOL s centri za socialno delo in Kralji ulice
 • Hana Košan, Bojan Kuljanac, Maja Vižintin, Monika Cerar Horvat:
  Antideložacijski program in njegove preventivne dejavnosti
 • Katja Lena:
  Strukturni vzorci v družinah in analiza procesov podpor

 

13.45 – 14.00     odmor

14.00 – 14.45     Zaključki kongresa (V) SKLEPI IN PREDLOGI OB ZAKLJUČKU KONGRESA

 

na vrh