Poslanstvo fakultete

Temeljni nalogi fakultete sta izobraževanje in raziskovanje.

Fakulteta v okviru dodiplomskega, podiplomskega in dopolnilnega (vseživljenjskega) študija izobražuje in usposablja študentke in študente za izvajanje strokovnih nalog in storitev na področju socialnega varstva in drugih področjih, kjer so potrebni ali koristni znanja in spretnosti socialnega dela.

Kot raziskovalna ustanova razvija stroko in znanost socialnega dela, izvaja temeljne in aplikativne raziskave in razvojne projekte, objavlja raziskovalne ugotovitve, jih prenaša v prakso in predlaga ustrezne politike.


Splošno o fakulteti

Izobraževanje za socialno delo obstaja v Sloveniji že več kakor pol stoletja. Šola za socialne delavce z dveletnim programom je bila ustanovljena leta 1955. V sedemdesetih letih je bila vključena v Univerzo v Ljubljani kot višja šola. Po dolgotrajnih prizadevanjih je leta 1992 vpeljala štirileten program in razvila podiplomske programe specializacije. Od prenove Univerze v Ljubljani, ki se je začela leta 1995, je imela status visoke strokovne šole, dokler ni leta 2003 postala fakulteta. Takrat je začela razvijati magistrski in doktorski študij.

Vse od ustanovitve je bila ta ustanova steber (v nekaterih obdobjih edini) razvoja slovenskega socialnega dela in področja socialnega varstva. Visoko raven izobraževanja je dosegla z raziskovalnim delom in vključenostjo v mednarodne tokove.

Oblike in metode dela, ki jih je razvila, so temelj sodobnega socialnega dela v Sloveniji. Med njimi so svetovanje, skupinsko, skupnostno in ulično delo in delo z družino. Njeni dosežki v prostovoljnem delu, akcijskem raziskovanju in kvalitativnem raziskovanju so dobili pomembno mesto v slovenskih družbenih vedah. Razvila je specialna področja, kakršna so delo s starimi ljudmi, ženskami, mladimi, ljudmi v duševni stiski, telesno oviranimi ljudmi, etničnimi manjšinami. Zlasti pa je prispevala inovativne rešitve na področju socialnega varstva (socialna prva pomoč, pomoč na domu, stanovanjske skupine, varne hiše in drugo).

Na fakulteti vlada socialno negujoč duh. Značilni so dobri in enakopravni odnosi med študentkami, študenti in učiteljicami, učitelji. Slednji so vedno pripravljeni posvetiti čas nekdanjim študentom in drugim strokovnjakom, strokovnjakinjam na področju socialnega dela. V inovativnih metodah poučevanja povezujejo teoretski razmislek z delovnimi izkušnjami. To je bilo mogoče doseči le z vzpostavljanjem in vzdrževanjem stikov s prakso in premišljenim konceptom trajnega izobraževanja. Učiteljice, učitelji in sodelavke, sodelavci sestavljajo primerno kombinacijo izkušenih starejših in entuziastičnih mladih ljudi.

Pomemben del študija sta praktično delo in usposabljanje za socialnodelovne spretnosti. Študentje in študentke so ves čas vključeni v praktične, raziskovalne in razvojne projekte.

Na podlagi mreže stikov po vsem svetu fakulteta sodeluje pri številnih mednarodnih projektih, veliko jih je tudi koordinirala. Je članica mednarodne zveze šol socialnega dela (IASSW), evropske zveze šol socialnega dela (EASSW), pobudnica vzhodnoevropske subregionalne zveze šol socialnega dela (EEsrASSW), članica Mednarodnega konzorcija za socialni razvoj (ICSD) in člani Evropske socialne mreže (ESN)

Fakulteta izdaja znanstveno revijo Socialno delo in vsako leto izda vrsto monografij in zbornikov.

Raziskovalno in razvojo delo ter prejete nagrade v zadnjem obdobju


 

Predstavitev fakultete in dodiplomskega študija / Presentation of Faculty and undergraduate study

 

50 let izobraževanja za socialno delo - Vestnik UL, l.37, št. 1-2, 2006