Univerzitetni študijski program prve stopnje socialno delo

Vpisni pogoji

Na univerzitetni študijski program prve stopnje se lahko vpiše, kdor je:

 • a) opravil/a splošno maturo ali
 • b) opravil/a poklicno maturo v katerem koli štiriletnem študijskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta angleščina ali nemščina (če je kandidat/ka ta predmet opravil/a že pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina) ali
 • c) pred 1. 6. 1995 končal/a kateri koli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bo kandidat/ka iz točk a in c izbran/a glede na:

 • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60 %)
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 %)

kandidat/ka iz točke b pa glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi (30 %)
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30 %)
 • uspeh pri maturitetnem predmetu (40 %)

Ustreznost v tujini dosežene izobrazbe se ugotavlja po postopku, ki ga določa statut Univerze v Ljubljani.

 

Prijavni roki

Prvi prijavni rok traja od 12. februarja do 18. marca 2019 - glej Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/2020 http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za  vpis v eVŠ odda do 18. marca 2019. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 18. marca 2019, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi največ štiri dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave).

Kot pravočasna se upošteva:

 1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 18. marca 2019 in
 2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 18. marca 2019, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 22. marca 2019.

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis visokošolski prijavno-informacijski službi na naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer:

Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana.(www.vpis.uni-lj).

OPOZORILO

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 18. marec 2019.
Po 18. marcu 2019 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.
Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program. Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!

Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. avgusta 2019. Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 21. avgusta 2019 objavljeni na spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolske prijavno informacijske službe Univerze v Ljubljani. (V študijskem letu 2019/2020 je v drugem prijavnem roku razpisanih 6 prostih mest za vpis v 1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje.)

V drugem prijavnem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 16. 8. 2019. Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/ (navodila za oddajo prijave so objavljena v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/2020.)

Vpisnih mest za vpis na redni študij prvostopenjskega študijskega programa Socialno delo - univerzitetni program je 100.
V študijskem letu 2019/20 ni razpisanih vpisnih mest za izredni študij, za vzporedni študij in za študij diplomantov.


Prehodi med študijskimi programi

Merila za prehod med študijskimi programi (22., 23.,  24. in 25. člen pravilnika o dodiplomskem študiju) določajo naslednje pogoje:

 • da kandidat/ka izpolnjuje vpisne pogoje
 • da ima opravljen prvi letnik starega programa oziroma pridobljenih 60 KT
 • da so na voljo prosta mesta za vpis
 • Prijavni rok za vpis v višji letnik po merilih za prehode v študijskem letu 2019/2020 traja od 1. do 17. septembra 2019. Vpisna mesta in navodila za oddajo elektronske prijave so objavljena v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/2020 http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani . Kandidat odda prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer:
 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 17. septembra 2019. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu (na Fakulteto za socialno delo, »Prijava za vpis po merilih za prehode«, Topniška 31, 1000 Ljubljana) tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa oziroma navedene pri študijskem programu (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). Kandidat obvezno pošlje tudi overjeno fotokopijo splošne mature ali poklicne mature (z opravljenim maturitetnim izpitom angleščina ali nemščina; če je bil navedeni predmet opravljen pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina), originalno potrdilo o opravljenih izpitih dosedanjega študija in potrdilo o vpisu na dosedanjem študiju (kandidati, ki so bili vpisani na stari univerzitetni študijski program socialno delo - ki se je zaključil -, teh dokazil prijavi ne prilagajo).
 • brez kvalificiranega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 17. septembra 2019, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa oziroma navedene pri študijskem programu, največ tri dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ, priporočeno poslati na Fakulteto za socialno delo, »Prijava za vpis po merilih za prehode«, Topniška 31, 1000 Ljubljana. Kandidat prijavi obvezno priloži overjeno fotokopijo splošne mature ali poklicne mature z opravljenim maturitetnim izpitom angleščina ali nemščina (če je bil navedeni predmet opravljen pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina), originalno potrdilo o opravljenih izpitih dosedanjega študija in potrdilo o vpisu na dosedanjem študiju (kandidati, ki so bili vpisani na stari univerzitetni študijski program socialno delo - ki se je zaključil -, teh dokazil prijavi ne prilagajo).
 • Po XII. točki Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/2020, se kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, za redni študij lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.

 

 

Prehodi iz študijskih programov, akreditiranih pred 11. 6. 2004, v bolonjske študijske programe