Univerzitetni študijski program prve stopnje socialno delo

Vpisni pogoji

Na univezitetni študijski program prve stopnje se lahko vpiše, kdor je:

 • a) opravil/a splošno maturo ali
 • b) opravil/a poklicno maturo v katerem koli štiriletnem študijskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta angleščina ali nemščina (če je kandidat/ka ta predmet opravil/a že pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina) ali
 • c) pred 1. 6. 1995 končal/a kateri koli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bo kandidat/ka iz točk a in c izbran/a glede na:

 • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60 %)
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 %)

kandidat/ka iz točke b pa glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi (30 %)
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30 %)
 • uspeh pri maturitetnem predmetu (40 %)

Ustreznost v tujini dosežene izobrazbe se ugotavlja po postopku, ki ga določa statut Univerze v Ljubljani.

 

Prijavni roki

Prvi prijavni rok traja od 6. februarja do 3. marca 2017 - glej Razpis za vpis http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za  vpis v eVŠ odda do 3. marca 2017. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 3. marca 2017, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa, priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.

Kot pravočasna se upošteva:

 1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 3. marca 2017 in
 2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 3. marca 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 8. marca 2017.

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis visokošolskim prijavno-informacijskim službam na naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer:

Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana.(www.vpis.uni-lj).

OPOZORILO

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 3. marec 2017.
Po 3. marcu 2017 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.
Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program. Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!

Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. avgusta 2017. Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 21. avgusta 2017 objavljeni na spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolske prijavno informacijske službe Univerze v Ljubljani.

V drugem prijavnem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 18. 8. 2017.

Vpisnih mest za vpis na redni študij prvostopenjskega študijskega programa Socialno delo - univerzitetni program je 100.
V študijskem letu 2017/18 ni razpisanih vpisnih mest za izredni študij, za vzporedni študij in za študij diplomantov.


Prehodi med študijskimi programi

Merila za prehod med študijskimi programi (22., 23.,  24. in 25. člen pravilnika o dodiplomskem študiju) določajo naslednje pogoje:

 • da kandidat/ka izpolnjuje vpisne pogoje
 • da ima opravljen prvi letnik starega programa oziroma pridobljenih 60 KT
 • da so na voljo prosta mesta za vpis
 • Prvi prijavni rok za vpis v višji letnik po merilih za prehode v študijskem letu 2017/18 traja od 6. 2. do 3. 3. 2017. Vpisna mesta in navodila za oddajo elektronske prijave so objavljena v Razpisu za vpis v študijskem letu 2017/18 http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani . Kandidati oddajo prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Izpolnjeno prijavo v eVŠ natisnejo in jo do 8. 3. 2017 priporočeno pošljejo na Fakulteto za socialno delo, »Prijava za vpis po merilih za prehode«, Topniška 31, 1000 Ljubljana. Prijavi obvezno priložijo overjeno fotokopijo splošne mature ali poklicne mature (z opravljenim maturitetnim izpitom angleščina ali nemščina; če je bil navedeni predmet opravljen pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina), originalno potrdilo o opravljenih izpitih dosedanjega študija in potrdilo o vpisu na dosedanjem študiju (kandidati, ki so bili vpisani na stari univerzitetni študijski program socialno delo (ki se je zaključil), teh dokazil prijavi ne prilagajo).
 • Po XII. točki Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/18 se »kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, za redni študij lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu«.

Drugi prijavni rok za vpis v višji letnik po merilih za prehode traja od 1. 9. do 15. 9. 2017. Navodila za oddajo elektronske prijave so objavljena v Razpisu za vpis v študijskem letu 2017/18 http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani . Kandidati oddajo prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Izpolnjeno prijavo v eVŠ natisnejo in jo do 20. 9. 2017 priporočeno pošljejo na Fakulteto za socialno delo, »Prijava za vpis po merilih za prehode«, Topniška 31, 1000 Ljubljana. Prijavi obvezno priložijo overjeno fotokopijo splošne mature ali poklicne mature (z opravljenim maturitetnim izpitom angleščina ali nemščina; če je bil navedeni predmet opravljen pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina), originalno potrdilo o opravljenih izpitih dosedanjega študija in potrdilo o vpisu na dosedanjem študiju (kandidati, ki so bili vpisani na stari univerzitetni študijski program socialno delo (ki se je zaključil), teh dokazil prijavi ne prilagajo).

 

Prehodi iz študijskih programov, akreditiranih pred 11. 6. 2004, v bolonjske študijske programe