Univerzitetni študijski program prve stopnje socialno delo

Vpisni pogoji

S študijskim letom 2022/2023 prične veljati nov vpisni pogoj za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo:

V univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo se lahko vpiše:

  • a) kdor je opravil splošno maturo,
  • b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in b) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk)
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk)

Prijavni roki:

Prvi prijavni rok traja od 15. februarja do 18. marca 2022 - glej Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023 http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

Prijavo za vpis kandidat/-ka odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Opozorila: Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v e-VŠ je 18. marec 2022. Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje.

Prijavo lahko oddajo:

- Državljani/-ke Republike Slovenije in državljani/-ke držav članic Evropske unije ter Slovenci/-ke brez slovenskega državljanstva

- Državljani/-ke držav nečlanic Evropske unije, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami/-e ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezidenti RS za davčne namene

- Osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite in prosilci/-ke za mednarodno zaščito.
 

Drugi prijavni rok traja od 19. do 23. avgusta 2022.

Morebitna prosta vpisna mesta bodo na spletnem portalu eVŠ, spletnih straneh visokošolske prijavno informacijske službe Univerze v Ljubljani in na spletnih straneh FSD objavljena 18. avgusta 2022 (V drugem prijavnem roku je v študijskem letu 2022/23 razpisanih 6 prostih mest).

Opozorila: Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 23. avgust 2022. Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijjske žellje.

Prijavo lahko oddajo:

- Kandidati/-ke, ki se niso prijavili/-ke v prvem prijavnem roku

- Kandidati/-ke, ki se niso uvrstili/-e v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov

- Kandidati/-ke, ki se niso vpisali/-e v študijski program, v katerega so bili/-e sprejeti/-e v prvem prijavnem roku

- Kandidati/-ke, ki so se iz študijskega programa, v katerega so bili/-e sprejeti-e v prvem prijavnem roku, izpisali/-e do vključno 17. avgusta 2022.

Kandidati/-ke lahko v prvem in drugem prijavnem roku po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo  oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali/-e pogoje za vpis. Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat/-ka uvrščen/-a v prvega, za katerega bo izpolnil/-a vse pogoje.

Način prijave: Prijavo za vpis kandidat/-ka odda z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom (račun avtentifikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

Po uspešno oddani prijavi kandidat/-ka na e-naslov, ki ga je navedel/-la v prijavi za vpis, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če kandidat/-ka potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana.

V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2022/2023 prijavitelji/-ce vsa k prijavi zahtevana dokazila (tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod 6. točko in v prilogi 4 razpisa) vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrddilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVš do roka, objavljenega v razpisu.

Kandidati/-ke so dolžni spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v priavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev za vpis poteka na ta način. Kandidati/-ke morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

Vpisnih mest za vpis na redni študij prvostopenjskega študijskega programa socialno delo - univerzitetni program je 100.

V študijskem letu 2022/2023 ni razpisanih vpisnih mest za izredni študij, za vzporedni študij in za študij diplomantov.

 

Prijavni rok za tujce/-ke iz držav nečlanic EU

Prvi prijavni rok (od 15. februarja do 20. aprila 2022)

Rok za oddajo prilog k prijavi: Prvi prijavni rok: do 20. aprila 2022 za kandidate/-ke, ki že imajo zaključna spričevala, in do 1. avgusta 2022 za kandidate/-le, ki jim bo zaključno spročevalo izdano v letu 2022

Opozorila: Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v e-VŠ je 20. april 2022. Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje

Prijavo lahko oddajo:

- Državljani/-ke držav nečlanic EU.

Drugi prijavni rok (5. in 6. september 2022)

Rok za oddajo prilog k prijavi: do 6. septembra 2022.

Opozorila: Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 6. september 2022. Kandidati/-ke lahko oddajo največ tri (3) prijave, v vsaki lahko navedejo eno študijsko željo.

Prijavo lahko oddajo:

- Kandidati/-ke, ki so se prijavili v prvem prijavnem roku in niso bili/-e sprejeti/-e ter kandidati/-ke, ki so bili/-e sprejeti/-e v prvem prijavnem roku in se niso vpisali/-e.

Prijava za Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva

Slovenci/-ke brez slovenskega državljanstva se prijavijo na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva.

Prijavni roki potekajo v istih terminih kot za državljane/-ke Republike Slovenije in državljane/-ke držav članic Evropske unije.

Prehodi med študijskimi programi

Merila za prehod med študijskimi programi (22., 23.,  24. in 25. člen pravilnika o dodiplomskem študiju) določajo naslednje pogoje:

  • da kandidat/ka izpolnjuje vpisne pogoje
  • da ima opravljen prvi letnik prejšnjega študijskega programa oziroma pridobljenih 60 KT
  • da so na voljo prosta mesta za vpis (Prijavni rok za vpis v višji letnik po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje) v študijskem letu 2022/2023 traja od 1. do 16. septembra 2022. Vpisna mesta in navodila za oddajo elektronske prijave so objavljena v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023 http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani . Kandidat/-ka odda prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/
  • Prehodi so mogoči med programi, ki 1. ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov; 2. med katerimi se lahko po merilih za priznanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Drugi pogoji za prehajanje med študijskimi programi so v pristojnosti visokošolskega zavoda.

Kandidati lahko oddajo več prijav, v vsaki navedejo eno študijsko željo.

Prijavijo se lahko vsi kandidati, ne glede na državljanstvo.

Prijave za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje) obravnavajo pristojni organi visokošolskih zavodov.

Kandidati/-ke, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje), v zgoraj navedenem roku (do 16. septembra 2022) pošljejo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ.

  • Poleg elektronske prijave, oddane preko spletnega portala eVŠ, morajo kandidati/-ke od 1. septembra do 16. septembra 2022 po pošti priporočeno poslati visokošolskemu zavodu (na Fakulteto za socialno delo, »Prijava za vpis v višji letnik po merilih za prehode«, Topniška 31, 1000 Ljubljana) priloge k prijavi, in sicer: overjeno fotokopijo splošne mature in originalno potrdilo o opravljenih izpitih prejšnjega študija (kandidati, ki so bili vpisani na stari univerzitetni študijski program socialno delo - ki se je zaključil -, teh dokazil prijavi ne prilagajo).
  • Po 14. točki Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023, se kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, za redni študij lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.

 

Prehodi iz študijskih programov, akreditiranih pred 11. 6. 2004, v bolonjske študijske programe