Univerzitetni študijski program prve stopnje socialno delo

Vpisni pogoji

Na univerzitetni študijski program prve stopnje se lahko vpiše, kdor je:

 • a) opravil/a splošno maturo ali
 • b) opravil/a poklicno maturo v katerem koli štiriletnem študijskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta angleščina ali nemščina (če je kandidat/ka ta predmet opravil/a že pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina) ali
 • c) pred 1. 6. 1995 končal/a kateri koli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bo kandidat/ka iz točk a in c izbran/a glede na:

 • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60 %)
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 %)

kandidat/ka iz točke b pa glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi (30 %)
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30 %)
 • uspeh pri maturitetnem predmetu (40 %)

Ustreznost v tujini dosežene izobrazbe se ugotavlja po postopku, ki ga določa statut Univerze v Ljubljani.

 

Prijavni roki

Prvi prijavni rok traja od 12. februarja do 18. marca 2020 - glej Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021 http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za  vpis v eVŠ odda do 18. marca 2020. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) Z uporabniškim imenom in geslom mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 18. marca 2020, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi največ dva dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave).

Kot pravočasna se upošteva:

 1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 18. marca 2020 in
 2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 18. marca 2020, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 20. marca 2020.

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila ali AAI računa (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis visokošolski prijavno-informacijski službi na naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer:

Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana.(www.vpis.uni-lj).

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih v Razpisu za vpis, izpolnjevali pogoje za vpis.

Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v Razpisu za vpis navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe, za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

OPOZORILO

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 18. marec 2020.
Po 18. marcu 2020 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.
Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program. Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!

Drugi prijavni rok traja od 20. do 28. avgusta 2020. Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 19. avgusta 2020 objavljeni na spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolske prijavno informacijske službe Univerze v Ljubljani.

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. 8. 2020. Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/ (navodila za oddajo prijave so objavljena v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021.)

Vpisnih mest za vpis na redni študij prvostopenjskega študijskega programa socialno delo - univerzitetni program je 100.
V študijskem letu 2020/2021 ni razpisanih vpisnih mest za izredni študij, za vzporedni študij in za študij diplomantov.


Prehodi med študijskimi programi

Merila za prehod med študijskimi programi (22., 23.,  24. in 25. člen pravilnika o dodiplomskem študiju) določajo naslednje pogoje:

 • da kandidat/ka izpolnjuje vpisne pogoje
 • da ima opravljen prvi letnik starega programa oziroma pridobljenih 60 KT
 • da so na voljo prosta mesta za vpis
 • Prijavni rok za vpis v višji letnik po merilih za prehode v študijskem letu 2020/2021 traja od 1. do 17. septembra 2020. Vpisna mesta in navodila za oddajo elektronske prijave so objavljena v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021 http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani . Kandidat odda prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer:
 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 17. septembra 2020. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu (na Fakulteto za socialno delo, »Prijava za vpis v višji letnik po merilih za prehode«, Topniška 31, 1000 Ljubljana) tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa oziroma navedene pri študijskem programu (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). Kandidat obvezno pošlje tudi overjeno fotokopijo splošne mature ali poklicne mature (z opravljenim maturitetnim izpitom angleščina ali nemščina; če je bil navedeni predmet opravljen pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina), originalno potrdilo o opravljenih izpitih dosedanjega študija in potrdilo o vpisu na dosedanjem študiju (kandidati, ki so bili vpisani na stari univerzitetni študijski program socialno delo - ki se je zaključil -, teh dokazil prijavi ne prilagajo).
 • z uporabniškim imenom in geslom mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 17. septembra 2020, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa oziroma navedene pri študijskem programu, največ štiri dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ, priporočeno poslati na Fakulteto za socialno delo, »Prijava za vpis v višji letnik po merilih za prehode«, Topniška 31, 1000 Ljubljana. Kandidat prijavi obvezno priloži overjeno fotokopijo splošne mature ali poklicne mature z opravljenim maturitetnim izpitom angleščina ali nemščina (če je bil navedeni predmet opravljen pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina), originalno potrdilo o opravljenih izpitih dosedanjega študija in potrdilo o vpisu na dosedanjem študiju (kandidati, ki so bili vpisani na stari univerzitetni študijski program socialno delo - ki se je zaključil -, teh dokazil prijavi ne prilagajo).
 • Po XII. točki Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021, se kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, za redni študij lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.

 

 

Prehodi iz študijskih programov, akreditiranih pred 11. 6. 2004, v bolonjske študijske programe