Univerzitetni študijski program prve stopnje socialno delo

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo se lahko vpiše:

  • a) kdor je opravil splošno maturo,
  • b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in b) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk)
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk)

Prijavni roki:

Prvi prijavni rok traja od 20. februarja do 20. marca 2024 - glej Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024 https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

Prijavo za vpis kandidat/-ka odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/.

Opozorila: Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v e-VŠ je 20. marec 2024. Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje.

Prijavo lahko oddajo:

- Državljani/-ke Republike Slovenije in državljani/-ke držav članic Evropske unije ter Slovenci/-ke brez slovenskega državljanstva

- Državljani/-ke držav nečlanic Evropske unije, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami/-e ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezidenti RS za davčne namene

- Osebe s priznanim statusom mednarodne ali začasne zaščite in prosilci/-ke za mednarodno ali začasno zaščito, ki status pridobijo do začetka izbirnega postopka

- Tuji državljani (ne EU), ki so v Republiki Sloveniji dokončali srednješolsko izobraževanje in opravili maturo.
 

Drugi prijavni rok traja od 21. do 27. avgusta 2024.

Morebitna prosta vpisna mesta bodo objavljena 20. avgusta 2024.

Opozorila: Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 27. avgust 2024. Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijjske želje.

Prijavo lahko oddajo:

- Kandidati/-ke, ki se niso prijavili/-ke v prvem prijavnem roku

- Kandidati/-ke, ki se niso uvrstili/-e v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov

- Kandidati/-ke, ki se niso vpisali/-e v študijski program, v katerega so bili/-e sprejeti/-e v prvem prijavnem roku

- Kandidati/-ke, ki so se iz študijskega programa, v katerega so bili/-e sprejeti-e v prvem prijavnem roku, izpisali/-e do vključno 16. avgusta 2024.

Kandidati/-ke lahko v prvem in drugem prijavnem roku po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo  oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali/-e pogoje za vpis. Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat/-ka uvrščen/-a v prvega od študijskih programov, za katerega bo izpolnil/-a vse pogoje.

Način prijave: Prijavo za vpis kandidat/-ka odda z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/ bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim potrdilom, smsPass-om, e-osebno izkaznico), bodisi z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

Po uspešno oddani prijavi kandidat/-ka na e-naslov, ki ga je navedel/-la v prijavi za vpis, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če kandidat/-ka potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana.

V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2024/2025 prijavitelji/-ce vsa k prijavi zahtevana dokazila (tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod 6. točko in v prilogi 4 razpisa) vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana v eVš do roka določenega z razpisom..

Kandidati/-ke so dolžni spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati/-ke morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

Vpisnih mest za vpis na redni študij prvostopenjskega študijskega programa socialno delo - univerzitetni program je 100.

V študijskem letu 2024/2025 ni razpisanih vpisnih mest za izredni študij, za vzporedni študij in za študij diplomantov.

 

Prijavni rok za tujce/-ke iz držav nečlanic EU

Prvi prijavni rok (od 20. februarja do 19. aprila 2024)

Rok za oddajo prilog k prijavi: Prvi prijavni rok: do 19. aprila 2024 za kandidate/-ke, ki že imajo zaključna spričevala, in do 1. avgusta 2024 za kandidate/-le, ki jim bo zaključno spričevalo izdano v letu 2024

Opozorila: Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v e-VŠ je 19. april 2024. Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje

Prijavo lahko oddajo:

- Državljani/-ke držav nečlanic EU.

Drugi prijavni rok (3. in 4. september 2024)

Rok za oddajo prilog k prijavi: do 4. septembra 2024.

Opozorila: Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 4. september 2024. Kandidati/-ke lahko oddajo največ tri (3) prijave, v vsaki lahko navedejo eno študijsko željo.

Prijavo lahko oddajo:

- Kandidati/-ke, ki imajo odločbo o priznavanju, izdano v prvem prijavnem roku.

 

Prijava za vpis v višji letnik (po Merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)

Merila za prehod med študijskimi programi (22., 23.,  24. in 25. člen pravilnika o dodiplomskem študiju) določajo naslednje pogoje:

  • da kandidat/ka izpolnjuje vpisne pogoje
  • da ima opravljen prvi letnik prejšnjega študijskega programa oziroma pridobljenih 60 KT
  • da so na voljo prosta mesta za vpis (Prijavni rok za vpis v višji letnik po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje) v študijskem letu 2024/2025 traja od 1. do 16. septembra 2024. V študijskem letu 2024/25 je za vpis po merilih za prehode  v višji letnik razpisanih: 2 prosti mesti za vpis v 2. letnik; 4 prosta mesta za vpis v 3. letnik; 10 prostih met za vpis v 4. letnik. Navodila za oddajo elektronske prijave so objavljena v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2024/2025 https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani . Kandidat/-ka odda prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/
  • Prehodi so mogoči med programi, ki 1. ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov; 2. med katerimi se lahko po merilih za priznanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Drugi pogoji za prehajanje med študijskimi programi so v pristojnosti visokošolskega zavoda. Prehajanje iz drugih programov je možno po prvem letniku študija.

Kandidati lahko oddajo več prijav, v vsaki navedejo eno študijsko željo.

Prijavijo se lahko vsi kandidati ne glede na državljanstvo.

Prijave za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje) obravnavajo pristojni organi visokošolskih zavodov.

Kandidati/-ke, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje), v zgoraj navedenem roku (do 16. septembra 2024) pošljejo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ.

  • Poleg elektronske prijave, oddane preko spletnega portala eVŠ, morajo kandidati/-ke od 1. septembra do 16. septembra 2024 po pošti priporočeno poslati visokošolskemu zavodu (na Fakulteto za socialno delo, »Prijava za vpis v višji letnik po merilih za prehode«, Topniška 31, 1000 Ljubljana) priloge k prijavi, in sicer: overjeno fotokopijo splošne mature in originalno potrdilo o opravljenih izpitih prejšnjega študija (kandidati, ki so bili vpisani na stari univerzitetni študijski program socialno delo - ki se je zaključil -, teh dokazil prijavi ne prilagajo).
  • Po 14. točki Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2024/2025, se kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, za redni študij lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.

 

Prehodi iz študijskih programov, akreditiranih pred 11. 6. 2004, v bolonjske študijske programe