Etični kodeksi

Komisija za etiko UL FSD presoja, ali raziskave sledijo etičnim pravilom in standardom. Presoja komisije je še posebej relevantna za raziskave, ki bodo kot vir podatkov vključevale uporabnice storitev in druge deležnike s področja socialnega dela, socialnega varstva in sorodnih področij.

Vlogo za etično presojo raziskave vlagateljica odda v elektronski obliki na elektronski naslov eticna.komisija@fsd.uni-lj.si

Študentke na 1. in 2. stopnji pripravijo prijavo na predlog mentorice, na 3. stopnji pa o tem odloča Komisija za spremljanje doktorskega študenta.

 Na vseh treh stopnjah študija vlogo odda študentka v soglasju z mentorico. Soglasje mora biti pisno.

Struktura in oblika vloge

Vloga za etično presojo raziskave mora biti pripravljena in oddana v obliki elektronskega dokumenta formata A4 v standardni pisavi velikosti 12pt. Vloga mora najprej kratko podati temeljne informacije o načrtovanem raziskovalnem projektu, nato pa predstaviti naslednje vsebinske sklope.

1. Uvod (naslov raziskave, kdo je izvajalka raziskave in kdo odgovorna raziskovalka oz. mentorica, ključne besede, povzetek, teoretična izhodišča s pregledom najrelevantnejše literature, pričakovani prispevek raziskave k razvoju znanosti in prakse).

2. Raziskovalni načrt (opredelitev raziskovalnega problema, raziskovalna vprašanja /hipoteze /cilji raziskave, raziskovalni pristop in raziskovalna metoda, časovni potek raziskave).

3. Udeleženke (način vzorčenja, število udeleženk, vključitveni in izključitveni kriteriji za udeležbo v raziskavi, kako bodo udeleženke povabljene k sodelovanju, kako bodo informirane o raziskavi, ali bodo udeleženke pridobile morebitno nadomestilo za sodelovanje v raziskavi in kakšno).

4. Postopek zbiranja in obdelave podatkov (uporabljeni merski instrumenti, kratek opis merskih instrumentov, avtorstvo instrumentov, preverjanje merskih karakteristik, kdo bo instrumente uporabljal in analiziral, predvideni statistični postopki oz. potek kvalitativne analize podatkov).

5. Soglasje udeleženke k sodelovanju v raziskavi (na kakšen način bo soglasje pridobljeno; če zaradi vsebine raziskave ni možno pridobiti soglasja, je potrebno predstaviti razloge za opustitev pridobitve soglasja in razložiti, kako bo udeleženkam predstavljeno njihovo sodelovanje v raziskavi in/ali ter kako bodo po izvedenem postopku zbiranja podatkov udeleženke seznanjene z raziskavo. Vlogi se priloži tudi obrazec, namenjen izdaji soglasja za sodelovanje v raziskavi.

6. Varovanje in zaupnost podatkov (kako bo v raziskavi zagotovljeno varovanje in zaupnost podatkov).

7. Predstavitev etičnih vidikov raziskave.

8. Ocena tveganj in koristi sodelovanja v raziskavi.

9. Priloge:

Vlagateljice, ki potrebujejo etično presojo raziskave, ki je del diplomskega, magistrskega ali doktorskega raziskovalnega projekta, lahko namesto posebne vloge za etično presojo oddajo tudi potrjeno prijavo teme diplomskega, magistrskega oz. doktorskega dela.

V takem primeru morajo v posebnem dokumentu dodati morebitne informacije o raziskavi, ki so pomembne za etično presojo raziskovalnega projekta in v obrazcu, namenjenemu prijavi teme, niso predstavljene.

Pravilniki in kodeksi:

Obrazci: