Katedra za teorije in metode pomoči

Predstojnica: Lea Šugman Bohinc ...

Na katedri za teorije in metode pomoči raziskujejo koncepte, pristope, metode in spretosti psihosocialne podpore in pomoči in drugih oblik sodelovanja s posamezniki, družinami, skupinami in skupnostmi v dialoških procesih reševanja težav in uresničevanja želenih sprememb. Z »delovnim odnosom soustvarjanja« želenih izidov na način »izvirnega delovnega projekta pomoči« raziskujejo in razvijajo »znanost o ravnanju« v socialnem varstvu, vzgoji in izobraževanju pa tudi v zdravstvu in pravosodju. Sodelujejo v različnih obstoječih in porajajočih se nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in strokovnih mrežah (npr. ALLISW – Adult Lifelong Learning in Social Work, Open Dialogue Network) in v domačih ter mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektih. V obdobju 2008-2011 so izvedli razvojno-raziskovalni ESS projekt z naslovom Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje Koncepta dela »učne težave v osnovni šoli«. V obdobju 2014-2016 so bili nosilci projekta (v programu Norveškega finančnega mehanizma in Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) z naslovom Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja, v letih 2018-2019 pa nosilci tržnega projekta Raziskovanje procesov spreminjanja šolske skupnosti. V obdobju 2016-2019 so sodelovali tudi v mednarodnem Erasmus+ projektu LIFE (Learning to Innovate with Families). V letu 2017 so sodelovali v projektu Interdisciplinary Lifelong Learning Programme in Child Protection, na podlagi katerega je bilo oblikovano strokovno usposabljanje Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok. Od leta 2018 so vključeni v COST projekt z naslovom The European Family Support Research Network: A bottom-up, Evidence-based and Multidisciplinary Approach. Decembra 2019 so v okviru pilotnega projekta EUTOPIA (European Universities Transforming to an Open Inclusive Academy for 2050, program Erasmus+) prevzeli vodenje delovnega svežnja 5 z naslovom Spodbujanje vključevanja in enakopravnih družb. Od leta 2020 sodelujejo v projektu Projektno delo z negospodarskimi in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 z naslovom Izboljšanje komunikacije s tujimi študenti v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani.