Center za strokovno izpopolnjevanje


Strokovno izpopolnjevanje, ki ga v centru izvajamo v obliki seminarjev, je kontinuirana dejavnost fakultete, s katero si je vedno, kljub različnim prehodom izobraževanja v razvoju fakultete, prizadevala ohraniti povezanost s stroko, s prakso socialnega dela. Seminarji so obenem tudi prostor za seznanjanje in usposabljanje udeležencev z novimi koncepti socialnega dela in s tem povezovanje znanstvenega in strokovnega aparata socialnega dela. 

Potrebe po strokovnem izpopolnjevanju zahtevajo organiziran in sistematičen pristop. Zadnja leta izdajamo letni katalog seminarjev, v katerem ponudimo pester izbor izobraževalnih vsebin. Letno beležimo nekaj sto udeležencev iz celotne mreže socialnega varstva, tako vladnih kot nevladnih organizacij, centrov za socialno delo, socialnovarstvenih zavodov, društev itn. Pridružujejo pa se nam tudi socialni delavci, zaposleni na t. i. sekundarnih področjih socialnega dela (zdravstvo, šolstvo, pravosodni organi, policija, uprava in industrija). 

Teme seminarjev so zato vedno raznovrstne: metode socialnega dela (svetovanje, pogovarjanje, ocenjevanje, skupinsko delo, interaktivno delo, individualno načrtovanje, upravljanje tveganja, zagovorništvo), zapisovanje v socialnem delu, evalvacijsko raziskovanje, socialno delo z različnimi skupinami uporabnikov (ljudje, ki imajo težave, povezane z uživanjem prepovedanih drog, ljudje z demenco, Romi, ljudje z nalepko duševno prizadetih, uporabniki psihiatričnih služb, družine in njihovi problemi, mladi), socialno delo v šolstvu, zdravstvu, pravosodju. 

Program strokovnega izpopolnjevanja zajema tematske sklope, ki prispevajo h kritični ozaveščenosti o lastni praksi in položaju ranljivih socialnih skupin, in teme, ki se nanašajo na novo paradigmo v teoriji in praksi socialnega dela. Seminarji kot oblika strokovnega izpopolnjevanja so prostor, v katerem se utrjuje jezik socialnega dela in krepi socialnodelovno ravnanje, prav tako pa se krepi moč socialnih delavk in delavcev, da znajo in zmorejo razvijati svojo znanost in stroko. Učitelji socialnega dela v dialogu z udeleženci seminarjev prispevajo pomembno znanje in podporo in ustvarjajo prostor za kvalitetno profesionalno socialno delo. 

Strokovno izpopolnjevanje odgovarja na aktualne teme iz prakse. Vabljeni so tudi uporabniki in drugi strokovni delavci.

Povpraševanje, predloge in zamisli lahko, za posamezna področja, pošljete na predstojnike kateder.