Center za strokovno izpopolnjevanje

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

Pred vami je katalog seminarske ponudbe Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani za koledarsko leto 2020. Oblikovali smo ga z željo, da z znanji in spretnostmi ravnanja, s kritičnim razmišljanjem, etično občutljivostjo ter z inovativnimi projekti in načini raziskovanja, ki jih razvijamo v dialogu z vami, pomagamo odgovoriti na vprašanja, ki jih poraja kompleksnost vaše in naše vsakodnevne delovne prakse. Prakse socialnega dela na različnih področjih zaposlovanja – v socialnem varstvu, vzgoji in izobraževanju, zdravstvu, pravosodju ali gospodarstvu – in s kompleksnimi, dinamičnimi sistemi različnih redov velikosti od posameznikov, parov, družin in skupin do skupnosti, delovnih organizacij in upravno-administrativnih sistemov. Sistemov, vgrajenih drug v drugega, tesno prepletenih, soodvisnih.

Trendi razvoja našega poklica vodijo v individualizacijo storitev, enakovredne participacije ljudi, ki iz dosedanje vloge uporabnikov stopajo v vlogo izvedencev za svoje izkušnje, partnerjev, soustvarjalcev procesov in izidov vsakršnih oblik sodelovanja s strokovnimi delavkami in delavci. Trendi sodobnega socialnega dela so usmerjeni tudi v multidisciplinarnost (obravnavanje problema z vidika različnih znanstvenih disciplin), interdisciplinarnost (dialog različnih znanstvenih disciplin pri preučevanju istega problema) ter medsektorsko sodelovanje in transdisciplinarnost (premoščanju razlik med znanostmi prek skupnih, transverzalnih konceptov, metod, spretnosti ipd., ki discipline povezujejo v enotnosti nekega drugega reda). Socialno delo v 21. stoletju si prizadeva za večkultur(al)nost, internacionalizacijo, globalizacijo ob hkratnem spoštovanju in negovanju kulturne občutljivosti za lokalne življenjske kontekste in preživetvene spretnosti ljudi. Zaradi naštetih usmeritev govorimo o socialnem delu kot dejavni, participativni znanosti in o socialnem delu kot znanosti, stroki in umetnosti soustvarjalnega ravnanja.

Ključi za izdelavo kataloga strokovnih seminarjev so različni. Po navadi, tudi letos, smo ponudbo oblikovali predvsem na podlagi zamisli, raziskovalnih in praktičnih izkušenj, trajnih in aktualnih zanimanj fakultetnih kolegic in kolegov v sodelovanju z nekaterimi zunanjimi strokovnimi delavkami in delavci. Katalog za leto 2021 želimo sestaviti v intenzivnejšem sodelovanju z vami, ki se vsak dan spoprijemate z izzivi prakse socialnega dela. Zato vas vabimo, da predlagate, katere aktualne teme naj bodo središče posvetov. Katera znanja in spretnosti si želite poglobiti ali na novo spoznati in osvojiti, da bo vaše delo uspešnejše in bolj prepoznavno? S katerimi novejšimi, spregledanimi ali slabše strokovno podprtimi področji socialnega dela bi se radi seznanili? Za katera interdisciplinarna in intersektorska področja, kjer socialne delavke in socialni delavci sodelujete s predstavniki drugih strok, se želite dodatno usposobiti? Katere za socialno delo pomembne razsežnosti in teme naj oblikujemo v seminarje, s katerimi boste krepili moč svoje strokovne samozavesti in večali svoj vpliv na razvoj dogodkov in stanje v naši družbi?

Nekateri ste se že odzvali našemu vabilu, za kar se vam najlepše zahvaljujemo. Vrata za sodelovanje z našo/vašo fakulteto v sooblikovanju kataloga seminarjev in posvetov za leto 2021 so široko odprta, vstopite in se nam pridružite na poti vzajemnega bogatenja, krepitve moči ter osebne in strokovne rasti. 

 

Doc. dr. Lea Šugman Bohinc, predsednica Komisije za strokovno izpopolnjevanje    

 

Aktualni seminarji

Seminarji stalne ponudbe

 

Center za strokovno izpopolnjevanje:

Borut Petrović Jesenovec

cisd@fsd.uni-lj.si

(01) 2809273