Center za strokovno izpopolnjevanje

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

Pred vami je katalog seminarske ponudbe Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani za tekoče koledarsko leto 2021. Nastal je v času epidemije in epidemioloških ukrepov. Negotovost glede načina izvedbe – v prostorih naše fakultete ali zgolj na daljavo – je pripomogla k temu, da smo seminarsko ponudbo nekoliko zmanjšali v primerjavi z lansko, ki nam je zaradi epidemije ni uspelo izvesti. Katalog smo oblikovali z željo, da z znanji in spretnostmi ravnanja, s kritičnim razmišljanjem, etično občutljivostjo ter z inovativnimi projekti in načini raziskovanja, ki jih razvijamo v dialogu z vami, pomagamo odgovoriti na vprašanja, ki jih poraja kompleksnost vaše in naše vsakodnevne delovne prakse. Prakse socialnega dela na različnih področjih zaposlovanja – v socialnem varstvu, vzgoji in izobraževanju, zdravstvu, pravosodju ali gospodarstvu – in s kompleksnimi, dinamičnimi sistemi različnih redov velikosti od posameznikov, parov, družin in skupin do skupnosti, delovnih organizacij in upravno-administrativnih sistemov. Sistemov, vgrajenih drug v drugega, tesno prepletenih, soodvisnih.

Trendi razvoja našega poklica vodijo v individualizacijo storitev, enakovredno participacijo ljudi, ki iz dosedanje vloge uporabnikov prehajajo v vlogo izvedencev za svoje izkušnje, partnerjev, soustvarjalcev procesov in izidov vsakršnih oblik sodelovanja s strokovnimi delavkami in delavci. Trendi sodobnega socialnega dela so usmerjeni tudi v multidisciplinarnost (obravnavanje problema z vidika različnih znanstvenih disciplin), interdisciplinarnost (dialog različnih znanstvenih disciplin pri preučevanju istega problema) ter medsektorsko sodelovanje in transdisciplinarnost (premoščanje razlik med znanostmi prek skupnih, transverzalnih konceptov, metod, spretnosti ipd., ki discipline povezujejo v enotnosti nekega drugega reda). Socialno delo v 21. stoletju si prizadeva za večkulturnost, internacionalizacijo, globalizacijo ob hkratnem spoštovanju in negovanju kulturne občutljivosti za lokalne življenjske kontekste in preživetvene spretnosti ljudi. Zaradi naštetih usmeritev govorimo o socialnem delu kot dejavni, participativni znanosti in o socialnem delu kot znanosti, stroki in umetnosti soustvarjalnega ravnanja.

Epidemija je pripomogla k temu, da smo tudi letos ponudbo oblikovali predvsem na podlagi zamisli, raziskovalnih in praktičnih izkušenj in zanimanj fakultetnih kolegic in kolegov v sodelovanju z nekaterimi zunanjimi strokovnimi delavkami in delavci. Trajno ponudbo smo omejili na program usposabljanja supervizork in supervizorjev v socialnem varstvu. Vabimo vas, da redno spremljate objave na spletnih straneh fakultete, ker nameravamo organizirati krajše brezplačne dogodke – okrogle mize in posvete, s katerimi se želimo odzvati na aktualno razmere, ki zadevajo našo stroko.

Katalog za leto 2022 nameravamo oblikovati v intenzivnejšem sodelovanju z vami, ki se vsak dan spoprijemate z izzivi prakse socialnega dela. Do jeseni letos vam bomo poslali anketni vprašalnik, ki bo vključeval vabilo k soustvarjanju vsebine naslednjega kataloga. Tako želimo vrata za sodelovanje z našo/vašo fakulteto še bolj široko odpreti. Vstopite in se nam pridružite na poti vzajemnega bogatenja, krepitve moči ter osebne in strokovne rasti. 

Doc. dr. Lea Šugman Bohinc, predsednica Komisije za strokovno izpopolnjevanje                                 

 

Aktualni seminarji

Seminarji stalne ponudbe

 

Center za strokovno izpopolnjevanje:

Borut Petrović Jesenovec

cisd@fsd.uni-lj.si

(01) 2809273