Doktorski študijski program Sociologija - socialno delo v skupnosti

Zaključevanje doktorskega študija

Zaključevanje študija po predbolonjskih študijskih programih je mogoče do izteka študijskega leta 2015/2016. To pomeni, da mora biti zagovor doktorske disertacije opravljen najkasneje do 30. 9. 2016.

V skladu z zgoraj navedenimi določbami in postopki za zaključevanje doktorskega programa Sociologija –socialno delo v skupnosti je Senat Fakultete za socialno delo na svoji 10. seji, dne 6. 5. 2015 sprejel sklep o določitvi roka za oddajo doktorskih del pred organizacijo 2. doktorskega seminarja in zagovora doktorske disertacije, in sicer 29. februar 2016 (rok velja za tiste doktorande, ki imajo veljavnost teme do 30.9.2016).

Kandidatom, ki jim veljavnost teme poteče pred 30. 9. 2016, priporočamo, da skladno s postopki za zaključevanje doktorskega programa, oddajo doktorsko disertacijo vsaj 6 mesecev pred iztekom veljavnosti teme.

Veljavnost teme doktorske disertacije je 4 leta od potrditve teme na Univerzi v Ljubljani oziroma potrditve na senatu FSD. V skladu s Statutom UL je veljavnost teme mogoče podaljšati za eno leto, o čemer odloča Senat FSD na podlagi prošnje študenta.

Postopek od oddaje doktorske disertacije do njenega zagovora traja okoli 6 mesecev.

Oddaja doktorske disertacije

Kandidat lahko odda nevezane izvode doktorske disertacije, če :

·         ima opravljeno aktivno udeležbo na šestih doktorskih seminarjih, ki jih opravi od prijave teme do oddaje doktorske disertacije.

·         Kandidati z neposrednim prehodom morajo imeti objavljen članek z avtorstvom v publikaciji, ki jo stroka označuje kot mednarodno priznano. Predhodno posreduje v pregled objavo članka komisiji za doktorski študij.

·         Poravnane finančne obveznosti do fakultete.

Oddaja nevezanih izvodov doktorske disertacije pred organizacijo 2. doktorskega seminarja

Kandidat/-ka v referatu naprej odda:

  • tri (oz. štiri če ima somentorja/-ico) nevezane izvode disertacije s takšnim naslovom, kot je določen z odločbo o potrditvi teme doktorske disertacije.
  • Povzetka v slovenskem in angleškem jeziku v obsegu 6 do 8 strani v elektronski obliki. Fakulteta ima pravico do javne objave tega povzetka.
  • izjavo (so)mentorja/-ice, da je doktorska disertacija primerna za oddajo in organizacijo 2. doktorskega seminarja.
  • Predloži potrdilo iz računovodstva o poravnanih obveznostih do fakultete.

Senat na prvi seji po predložitvi nevezane disertacije imenuje komisijo za njeno oceno. Po imenovanju komisije za oceno doktorske disertacije se organizira 2. doktorski seminar.

Organizacija 2. doktorskega seminarja

Potek drugega doktorskega seminarja

Po seminarju se komisija dogovori o morebitnih spremembah oziroma dopolnitvah, ki jih je potrebno vključiti v končno verzijo. Člani/-ice komisije svoje pripombe predajo v pisni obliki. Če so potrebne večje spremembe, mora kandidat/-tka v roku enega meseca ponovno predložiti tri (v primeru somentorstva 4) popravljene nevezane izvode.

POMEMBNO: Pred oddajo končne verzije doktorske disertacije študent/ka pošlje besedilo doktorskega dela v pregled v programu TURNITIN, strokovni delavki Mirjam Ten Veen na elektronski naslov mirjam.tenveen@fsd.uni-lj.si

Mentor/mentorica in študent/ka bosta v roku 5 dni prejela obvestilo/poročilo po elektronski pošti. Študent/ka prinese v referat:

·         elektronsko obvestilo o pregledu v programu TURNITIN,

·         podpisano soglasje (so)mentorja/-ice z oddajo končne verzije

·         končno verzijo doktorske disertacije na CD-ju in

·         končno verzijo povzetka v slovenskem in angleškem jeziku v elektronski obliki

Referat nato posreduje končno verzijo doktorske disertacije komisiji za oceno doktorske disertacije. Na osnovi le-te člani/-ice komisije napišejo ločene ocene doktorske disertacije, ki jih morajo v roku treh mesecev od oddaje prvih nevezanih izvodov predložiti senatu Fakultete za socialno delo v zapečateni ovojnici.

Senat na podlagi predloženih poročil doktorsko disertacijo sprejme, zavrne ali vrne delo kandidatu/-tki v dopolnitev. Če senat sprejme disertacijo, določi komisijo za zagovor.

Oddaja vezanih izvodov doktorske disertacije pred zagovorom

Kandidata/-tka v referat predloži:

·         8 izvodov vezanih disertacije (trda vezava). Avtor/-ica doktorske disertacije mora v vse vezane izvode disertacije vključiti lastnoročno podpisano izjavo o avtorstvu.

·         Dve izjavi o avtorstvu predloži posebej

·         Končno verzijo doktorske disertacije na CD-ju, ki je identična tiskanemu izvodu

·         potrdilo knjižnice o vrnjenih knjigah

·         Izjavo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov ( obrazec v pripravi)

Zagovor je v roku enega meseca od dneva, ko je senat sprejel disertacijo.

Gl. tudi:

Kako uredimo študijsko besedilo

Pravilnik o doktorskem študiju