Razpis za vpis

V skladu z Razpisom za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2024/2025

Fakulteta za socialno delo razpisuje področje Socialno delo v interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE.

Več o programu si lahko pogledate tu ali v predstavitvenem zborniku

INFORMATIVNI DAN

22. 5. 2024 ob 16:00, predavalnica 6, Fakulteta za socialno delo.

Skupni del razpisa

PRIJAVNI ROK

Kandidati za vpis se lahko v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijavijo preko spletne aplikacije eVŠ v dveh prijavnih rokih:

  • 1. prijavni rok: do vključno 7. junija 2024
  • 2. prijavni rok: od 17. junija 2024 do vključno 19. avgusta 2024 (državljani Slovenije in državljani EU).

Drugi rok bo razpisan v primeru, če bodo po zaključenem prvem roku še ostala prosta vpisna mesta.

Na razpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani, ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili predhodni študij ali ne. Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidatom svetujemo, da prijavo za vpis oddajo v posameznem prijavnem roku, če pričakujejo, da bodo predhodni študij zaključili pred zaključkom vpisa. Vsa dokazila o zaključku študija in potrdilo o povprečni oceni oddajo v skladu z navodili in roki iz tega razpisa. Do roka, zapisanega pri vsakem študijskem programu posebej, morajo oddati elektronsko prijavo na spletnem portalu eVŠ tudi kandidati, ki se želijo v doktorske študijske programe vpisati v višje letnike po merilih za prehode, in kandidati, ki niso zaključili študija v prejšnjih podiplomskih oz. doktorskih študijskih programih. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana do zaključka prijavnega roka na spletnem portalu eVŠ.

POSTOPEK PRIJAVE

Kandidati prijavo za vpis v razpisane doktorske študijske programe in vse k prijavi zahtevane priloge in dokazila oddajo elektronsko preko portala eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. 

Na tej spletni strani so objavljena tudi podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijave za vpis: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-ii.-in-iii.-stopnjo

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo oddajo tudi vlogo za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani. Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive na spletnih straneh: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami-visokosolski-dr.

Upoštevane in obravnavane bodo zgolj prijave/vloge za priznavanje tujega izobraževanja, ki bodo prispele pravočasno in v predpisani obliki.

Kandidati prijave za vpis oddajo in vsa k prijavi zahtevana dokazila naložijo na spletnem portalu eVŠ, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti. Identiteta prijavitelja se bo preverjala na podlagi EMŠO (za državljane Republike Slovenije) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane držav članic EU na podlagi osebne izkaznice ali potnega lista, za državljane držav nečlanic EU pa na podlagi potnega lista).

Kandidati so dolžni spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. 

Kontakti in naslovi za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:  

Na prvem nivoju podpora kandidatom poteka preko EKC (Enotni kontaktni center državne uprave): - Rešujejo tehnična vprašanja vezana na vstop v sistem SI-PASS - Kontaktni podatki: 080 2002, e-mail: ekc@gov.si – uradne ure: vsak delovni dan od 8.00 do 22.00

Drugi nivo podpore kandidatom poteka preko ŠOS (Študentska organizacija Slovenije): - Rešujejo vsebinska vprašanja, nudijo pomoč tudi tujcem pri prilogah itd. - Kontaktni podatki: 064 179 197, e-mail: info@podpora-vpis.si

Tretji nivo podpore kandidatom poteka na MVZI (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije): Kar se ne razreši na predhodnih nivojih, preide v reševanje na MVZI -Kontaktni podatki: 01/ 478 46 59, e-mail: evs-prijava.mvzi@gov.si

Kontaktni podatki za vsebinska vprašanja (priloge, prijavni roki ali izpolnjevanje vpisnih pogojev): Referat za podiplomski študij: (Podiplomski@fsd.uni-lj.si)

Kandidati naj bodo pozorni, kdaj je zadnji dan za elektronsko oddajo prilog k prijavi za vpis, saj po tem datumu oddaja prilog ni več mogoča. V primeru, da ima kandidat tehnične in druge težave z oddajanjem zahtevanih prilog na spletnem portalu eVŠ, naj to sporoči na prvi nivo pomoči prijaviteljem na e-naslov ekc@gov.si (upoštevati je treba, da bo prošnja za pomoč obravnavana v času uradnih ur), saj v nasprotnem primeru pritožbe zaradi tehničnih težav pri oddaji zahtevanih prilog ne bodo upoštevane.

DOKAZILA oz. PRILOGE

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov in prilog. Kandidati bodo o zahtevi za dopolnitev prijave obveščeni na elektronski naslov, ki so ga navedli v prijavi, na portalu eVŠ.

Navodila za oddajo dokazil in prilog so objavljena na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo

Dokazila kandidati priložijo prijavi oziroma naknadno, v skladu z navodili in roki iz tega razpisa oziroma v skladu z obvestili, ki jih kandidati prejmejo po elektronski pošti ali na spletnem portalu eVŠ.

Obvezne priloge:

  • kratek življenjepis z navedbo morebitne bibliografije
  • predlog idejnega osnutka dispozicije  (do 1000 besed) z navedbo seznama temeljne literature
  • sken / fotografija diplomske listine (dodiplomski študij). (Če ste študijski program zaključili na Fakulteti za socialno delo, dokazila ni potrebno predložiti).
  • sken / fotografija magistrske listine oz. začasnega potrdila o zaključku magistrskega študija, v kolikor listina še ni bila izdana (Če ste študijski program zaključili oziroma ga še boste na Fakulteti za socialno delo, dokazila ni potrebno predložiti).
  • sken ali fotografijo potrdila o opravljenih izpitih ali kopijo priloge k diplomi z navedbo povprečne ocene za dodiplomski in magistrski študij (Če ste katerga od predhodnih študijskih programov zaključili na Fakulteti za socialno delo, dokazil ni potrebno predložiti).
  • soglasje somentorja/-ice  za informacijo o izpolnjevanju pogojev za mentorstvo se obrnite na referat

V skladu s 13. členom Pravilnika o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani se je kandidat dolžan »do zaključka prijavnega roka na razpis za vpis dogovoriti z visokošolskim učiteljem ali znanstvenim delavcem za mentorstvo/somentorstvo ter najpozneje ob vpisu predložiti njegovo soglasje o prevzemu mentorstva/somentorstva in kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela«.

VPISNI ROK:

Vpis bo zaključen najkasneje do 30. septembra 2024.

ŠOLNINE: