8. Kongres socialnega dela - Zreče 2022

uvodnik teme odbori program prijava lokacija informacije povezave arhiv

8KSD skupinska pan 1441       

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani in Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije vabita na

 

8. Kongres socialnega dela, 16. in 17. november 2022, Terme Zreče, Hotel Vital

Program | Foto


Prihodnost socialnega dela: stroka, politika, akcija

Osmi kongres socialnega dela se zaradi novih izzivov, ki jih je povzročila pandemija virusa covid-19, vrača na vnovično spraševanje o vlogi in nalogah socialnega dela v izrednih pa tudi drugih okoliščinah v družbi. Ob pomembnih že znanih izzivih (kot so revščina, socialna izključenost, nasilje, migracije, prekarizacija, medijski napadi, vse večja birokratizacija na posameznih področjih), ki smo jih na preteklih kongresih že obravnavali, so se leta 2020 v ospredje prebili novi izzivi, na primer veliko povečanje nasilja v družini, še večja neenakost, popolna izolacija nekaterih družbenih skupin, izražanje želja po privatizaciji javnega sektorja, omejevanje izobraževanja in raziskovanja. Ti izzivi so nas po eni strani opomnili na veliko povezanost in medsebojno odvisnost celotne družbe (tako na ravni posameznikov kot tudi strok in znanosti), na drugi pa pokazali na velik pomen dobrega medsebojnega (so)delovanja tako za ohranjanje pomena stroke socialnega dela kot tudi za širšo družbeno korist.

Socialno delo je v svojem jedru povezovalno, spodbuja sodelovanje in pripomore k oblikovanju celostnih odgovorov na vedno nove izzive. V zadnjem desetletju smo to dokazali z razvojem pristopov in znanj, ki so usmerjeni v inovativne odgovore na kompleksne življenjske situacije. To je poseben prispevek socialnega dela tako na matičnem področju socialnega varstva kot v sodelovanju z drugimi strokami in znanostmi. Čas izrednih razmer pa nas še bolj spodbuja k raziskovanju našega dela, pristopov in naše uspešnosti pri spoprijemanju z izzivi uporabnikov in uporabnic kot tudi izzivov same stroke in znanosti socialnega dela. V tem kontekstu se kot pomembno vprašanje poraja tudi, kakšne kompetence potrebujemo socialne delavke in socialni delavci za delo v spremenjenih razmerah in kako lahko s temi kompetencami postanemo spoštljivi in odgovorni zavezniki ljudi .

Osmi kongres bo priložnost za strokovno povezovanje ter krepitev tako skupnosti socialnih delavk in delavcev kot tudi povezovanje s sorodnimi strokami, ki skupaj s socialnim delom delujejo na različnih področjih naše družbe (socialno varstvo, zdravstvo, vzgoja in izobraževanje, pravosodje, gospodarstvo, nevladne organizacije, lokalna skupnost ipd.).

Nosilne teme kongresa:

  • Socialno delo v izrednih razmerah (covid-19 ipd.), izzivi in odgovori nanje
  • Spremljanje, evalvacija in drugo raziskovanje sprememb na področju socialnega dela
  • Socialno delo v meddisciplinarnem in medsektorskem sodelovanju ter povezovanju pri spoprijemanju s kompleksnimi družbenimi izzivi (npr. dolgotrajna oskrba, duševno zdravje, zasvojenosti, nasilje)
  • Identiteta in kompetence v socialnem delu
  • Socialno delo kot odziv na povečevanje družbene neenakosti

Teme podrobno

Soorganizatorji:

  • Skupnost centrov za socialno delo Slovenije,
  • Skupnost socialnih zavodov Slovenije,  
  • Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo,
  • Socialna zbornica Slovenije.