8. Kongres socialnega dela 2022

uvodnik teme odbori program prijava lokacija informacije povezave arhiv

Fakulteta za socialno delo, Univerze v Ljubljani
in
Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije

vabita na

8. Kongres socialnega dela

16. in 17. november 2022

Prihodnost socialnega dela: stroka, politika, akcija

Osmi kongres socialnega dela se v luči novih izzivov, ki jih je prinesla pandemija   virusa COVID-19, vrača na prevpraševanje vloge in nalog socialnega dela v izrednih, pa tudi drugih, različnih okoliščinah v družbi. Ob pomembnih že poznanih izzivih (kot so npr. revščina, socialna izključenost, nasilje, migracije, prekarizacija, medijski napadi,  vse večja birokratizacija na posameznih področjih), ki smo jih na preteklih kongresih že poskušali nagovoriti, so v letu 2020 v ospredje prišli novi izzivi kot na primer močan porast družinskega nasilja, še večja neenakost, popolna izolacija nekaterih skupin, izražanje želja po privatizaciji javnega sektorja, omejevanje izobraževanja in raziskovanja. Ti izzivi so nas po eni strani opomnili na veliko povezanost ter medsebojno odvisnost celotne družbe (tako na ravni posameznikov kot tudi strok in znanosti), na drugi pa pokazali na velik pomen dobrega medsebojnega (so)delovanja tako za ohranjanje pomena stroke kot tudi za širšo družbeno korist.

Socialno delo je v svojem bistvu povezovalno, vzpodbuja sodelovanje in prispeva k oblikovanju celostnih odgovorov na vedno nove izzive. V zadnjem desetletju smo to dokazali z razvojem pristopov in znanj, ki so usmerjeni v inovativne odgovore na kompleksne situacije, kar predstavlja poseben doprinos socialnega dela tako na matičnem področju socialnega varstva kot v sodelovanju z drugimi strokami in znanostmi. Čas izrednih razmer pa socialno delo še bolj vzpodbuja k raziskovanju našega dela, pristopov in kako uspešni smo pri naslavljanju izzivov uporabnikov ter uporabnic kot tudi izzivov same stroke in znanosti socialnega dela. V tem kontekstu se kot pomembno vprašanje postavlja tudi, kakšne kompetence potrebujemo socialne delavke in socialni delavci za delo v spremenjenih razmerah in kako lahko s temi kompetencami prispevamo, da postanemo spoštljiv in odgovoren zaveznik za boljšo družbo.

Osmi kongres bo priložnost za strokovno povezovanje ter krepitev tako skupnosti socialnih delavk in delavcev kot tudi povezovanje s sorodnimi strokami, ki skupaj s socialnim delom delujejo na različnih področjih naše družbe (socialno varstvo, zdravstvo, vzgoja in izobraževanje, pravosodje, gospodarstvo, nevladne organizacije, lokalna skupnost ipd.). Kongres bo namenjen tako delitvi in poglobitvi teoretičnih in strokovnih znanj, predvsem pa tudi izmenjavi izkušenj, dobrih praks in raziskovalnih spoznanj. 

Nosilne teme kongresa:

  • Socialno delo v izrednih razmerah (COVID-19 ipd.), izzivi in odgovori nanje
  • Spremljanje, evalvacija in drugo raziskovanje uvedenih sprememb na področju socialnega dela
  • Socialno delo v meddisciplinarnem in medsektorskem sodelovanju ter povezovanju pri naslavljanju kompleksnih družbenih izzivov (npr. dolgotrajna oskrba, duševno zdravje, zasvojenosti)
  • Identiteta in kompetence v socialnem delu
  • Socialno delo in poglabljanje družbene neenakosti

Soorganizatorji:

  • Skupnost centrov za socialno delo Slovenije,
  • Skupnost socialnih zavodov Slovenije,  
  • Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo,
  • Socialna zbornica Slovenije.

Podrobnosti in prijava prispevkov še v pripravi!