Center za študij drog in zasvojenosti

Vodja: doc.dr. Amra Šabić ...

Center za študij drog in zasvojenosti je nastal na podlagi tradicije raziskovanja  v socialnem delu, ki sledi upoštevanju uporabniške perspektive, zmanjševanja škode, krepitve moči in   normalizacije, dialoškega razvoja znanja in razvijanja stvarnih odgovorov na potrebe ljudi v skupnosti. Uživanje dovoljenih in nedovoljenih drog raziskujejo kot družbeni, socialni, zdravstveni, diskurzivni in predvsem politični fenomen. V centru dajemo prednost akcijskemu in aplikativnemu raziskovanju, razvijanju dobrih praks, sodelujemo pri organizaciji posvetov in izobraževanj. V aktivnosti vključujemo študentke/študente, uporabnice/uporabnike, strokovnjakinje/strokovnjake in druge ključne akterje s tega področja. Center v okviru raziskovalne, pedagoške in praktične ravni delovanja sodeluje v domačih in mendarodnih mrežah ustanov in združenj, kot so NERUDA - Network for European Research in Drug use and Addiction, IUC – International Universitiy Center Dubrovnik, Pompidou  Skupina pri Svetu Evrope, Zveza nevljadnih organizaciji na področju drog in zasvojenosti, EMCDDA in druge. V zadnjih petnajstih letih smo sodelovali pri več domačih in mendarodnih raziskovalnih projektih, ki so se osredotočali na raziskovanje tveganih situacij pri uživanju drog in načrtovanju odgovorov v skupnosti, projektih s področja uživanja alkohola med mladimi, tveganj v prometu zaradi uporabe drog in alkohola, razvoja skupnostnih pristopov pri preprečevanju in zmanjševanju škode zaradi uživanja drog in alkohola. Sodelujemo pri organizaciji in izvedbi različnih domačih in mednarodnih dogodkih (posveti, konference, predavanja, ipd.).

 

Novice

18.12.2018 je na Fakulteti za socialno delo v so-organizaciji z Zvezo nevladnih organizacij in Pedagoško fakulteto, potekala konferenca z mednarodnim sodelovanjem ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO Z ROKO V ROKI PRI OBVLADOVANJU IZZIVOV »ODPRTE SCENE«.

Glavni poudarek je bil na iskanju možnosti povezovanja in sodelovanja različnih akterjev na področju urejanja problematike odprtih scen, tako na ravni sodelovanja med različnimi izvajalci s področij socialnega in zdravstvenega varstva kot tudi med akterji na ravni lokalne skupnosti in države.

Na konferenci so sodelovali predstavniki različnih organizacij s predstavitvijo konkretnih izkušenj. Predstavljeni so bili primeri domačih in tujih dobrih praks. Sledila je okrogla miza, ki je bila namenjena diskusiji in izmenjavi predlogov o tem, kako narediti korak naprej k boljšemu sodelovanju in povezovanju pri reševanju problematike odprtih scen. Konferenca se je zaključila z  zanimivimi predavanji.

Program.pdf

Zbornik povzetkov.pdf


28.11.2018 je na Fakulteti za socialno delo potekala letna Konferenca na temo preventivnega dela z mladimi v šolah, ki jo je tudi letos organizeral TropTNT (Taktike za Raziskovanje in Obvladovanje Prihodnosti – Tveganja Na Tehtnici).

Na konferenci smo predstavitavili teoretična in praktična znanja, ki smo jih pridobili tekom projekta, predvsem na temo preventivnih programov za mlade in njihove starše, ki temeljijo na pristopih zmanjševanja škode in smo jih razvijali po načelu soustvarjanja. Predstavili smo svoje delovanje, dosedanje izkušnje, situacijo iz terena hkrati pa odpreli  prostor za pogovor o izkušnjah drugih udeleženih z namenom sooblikovanja načrtov za bodoče delo z mladimi.

Program

Slika 1

Slika 2

Slika 3


16.11.2017 je potekal enodnevni strokovni posvet Taktike Raziskovanja in Obvladovanja Prihodnosti – Tveganja Na Tehtnici.

Posvet so organiziralre študentke in študenti fakultete ob strokovni pomoči nosilke doc.dr. Vere Grebenc in sodelavke as.dr. Amre Šabić.

Namenjen je bil predstavitvi razvojno aplikativni projekt TropTNT (naročnik projekta je Mestna občina Ljubljana), ki ga pod mentorstvom doc.dr.Vere Grebenc in dr.Amre Šabić izvajajo študentke in študenti Fakultete za socialno delo.Na posvetuje bila predstavljena vsebina in aktivnosti projekta, ki so namenjene mladostnikom in njihovim staršem v osnovnih in srednjih šolah, ter tudi na drugih lokacijah, kjer se mladi organizirano zbirajo. Aktivnosti za starše se izvajajo v obliki klepetalnic v živo in preko spleta. V prvem delu posveta je bilo predstavljeno dosedanje delovanje, izkušnje, ter situacije iz terena. Drugi del je potekal v delavniški obliki, kjer so udeleženci dobili prostor za pogovor o  izkušnjah na osnovi katerih so sooblikovali načrte za prihodnost.

Program


 9.11.2017 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Igpotekala II. konferenco Zveze nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti z naslovom "Še ena konferenca o uporabi drog med mladimi? Povezovanje kot ključni dejavnik uspešnega dela z mladimi, ki uporabljajo psihoaktivne snovi".Namenom je bil izpostaviti pomen skupnostnega dela in sodelovanja pri delu z mladimi, ki uporabljajo psihoaktivne snovi.

Cilji konference:

- predstaviti različne vidike uporabe drog med mladimi ter jih umestiti v širši družbeni kontekst,
- predstaviti uspešne domače in tuje pristope pri delu z mladimi, ki uporabljajo psihoaktivne snovi,
- prepoznati ovire, ki se pojavijo pri skupnostnem delu z mladimi in oblikovati predloge za odpravljanje le-teh,
- iskanje možnosti za skupna sodelovanja ter oblikovanje predlogov za nadgradnjo in razvoj novih pristopov na področju uporabe drog (tako dovoljenih kot nedovoljenih) med mladimi.

Program


7.11.2017 je na Fakulteti za socialno delo potekala Delavnico na temo podtikanja drog, ki jo organizira TropTNT (Taktike za Raziskovanje in Obvladovanje Prihodnosti – Tveganja Na Tehtnici).

Namen je bil udeležence seznaniti s problematiko podtikanja drog. Na delavnici je bil prisoten tudi gost Aleksander Pučko s Policijske uprave Ljubljana.

Vabilo


26.10.2017 je ob izidu brošure z naslovom Izzivi z zasvojenostmi v Ljubljani potekala okrogla miza, v Mestni hiši.

Namen okrogle mize je bil da spregovorimo o izzivih uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog pri mladih in tudi o izzivih drugih tveganih vedenj, ki lahko privedejo do zasvojenosti kot je na primer uporaba Informacijske tehnologije. O omenjeni tematiki so na okrogli mizi spregovorili gosti in gostje, ki so tudi pripravili prispevke v nastalem zborniku:

1. doc. dr. Vere Grebenc iz Fakultete za socialno delo, Univerze v Ljubljani, ki je avtorica uvodnega prispevka z naslovom Kako naj mladi danes izberejo med prav in narobe ter nosilka projekta TROP – TNT Taktike raziskovanja in obvladovanja prihodnosti - tveganja na tehtnici

2.  Ivan Eržen, direktorja NIJZ , ki je predstavil aktivnosti nacionalnega inštituta.

3. Prispevki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z različnimi zasvojenostmi (prepovedane droge, sintetične droge, elektronske naprave, alkohol itd.);:

             - iz združenja Drog Art koordinator terenske ekipe dipl.ing,rač. in mat. Marko Verdenik,

             - iz LogOut-a, centera pomoči pri prekomerni uporabi interneta direktor zavoda g. Boris Veler in

             - iz društva Projekt človek univ. dipl. soc. ped. Gregor Dular.

Program je povezovala dr. Amra Šabić.

Vabilo Izzivi z zasvojenostmi v Ljubljani


12.10.2017 bo na Minstrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  potekalo srečanje predstavnikov organizacij, ki delujejo na področju reševanja problematike brezdomstva in drog z naslovom: IZZIVI ODPRTE SCENE: PROBLEMATIKA UPORABE DROG V JAVNIH PROSTORIH IN NA JAVNIH POVRŠINAH

Vabilo MDDSZ na srečanje Izzivi odprte scene.pdf


28. 9. 2017 je v Koperu poteka srečanje z naslovom: IZZIVI ODPRTE SCENE: PROBLEMATIKA UPORABE DROG V JAVNIH PROSTORIH IN NA JAVNIH POVRŠINAH

V zadnjem času so se v zvezi s to tematiko pojavili različni izzivi, za katere menimo, da jih je nujno potrebno reševati v skupnem dialogu vseh odgovornih in vpletenih. Srečanje soorganiziramo skupaj s Pedagoško fakulteto, Univerza v Ljubljani, Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti, NIJZ OE Koper ter Društvom SVIT Koper.

Vabilo odprta scena KP 2017


 8.6.2017 je na Pedagosški Fakulteti potekalo srečanje srečanje akterjev s področja drog, zasvojenosti in brezdomstva. Namenjeno je bilo razgrnitvi različnih pogledov in izkušenj ter vzpostavitvi skupnih dogovorov, kako reševati problematiko moteče uporabe javnih prostorov s strani uporabnikov različnih organizacij s področja drog in brezdomstva na območju MOL. Želimo si najti tako vodila za kratkoročno delovanje, kakor tudi bolj dolgoročne zastavitve ciljev dela na tem področju. Srečanje je organizirala Zveza nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti v soorganizaciji  s Pedagoško fakulteto in Fakulteto za socialno delo.

Vabilo


 

Projekti v izvajanju

Grebenc, V., Šabić, A.. Preprečevanje in zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola in tveganih življenjskih slogov mladih v Mestni občini Ljubljana – TropTNT - Taktike za Raziskovanje in Obvladovanje Prihodnosti – Tveganja Na Tehtnici.

Aktivnosti se nanašajo na področje preprečevanja in zmanjševanja tveganj zaradi uživanja alkohola in drugih tveganih življenjskih slogov med mladimi. Temelji na prepoznavanju in naslavljanju kompleksnosti vsakdanjega življenja mladih, ki danes živiojo v večji družbeni negotovosti in se srečujejo z različnimi tveganji (npr. uporaba dovoljenih in nedovoljenih drog, pretirana raba informacijske tehnologije, tvegana spolnost, vrstniško nasilje, prometna varnost in podobno). Projekt je sestavljen iz posameznih podprojektov (programov), na katerih delujejo različne ekipe. Projekt izvajajo študentke/študenti ob strokovni podpori nosilk projekta z namenom usposabljanja za samostojno strokovno delo in morebitno nadaljno karierno pot.

         1. Program 'varnejše odraščanje', preventivno delo v osnovni šoli. Ciljna skupina so učenci devetega razreda.

         2. Program 'načrtovalnice obvladovanja tveganj' v srednjih šolah: izvedba ocene tveganj in načrtovanje taktik preprečevanja in zmanjševanja škode, s poudarkom na krepitvi moči za varnejše odločitve.

         3. Program: Delavnice »Afterparti«

         4. Program: Leteče ekipe - vrstniške podpora v skupnosti

         5. Program »Delo s starši«

                 - Klepetalnice za starše (v živo)

                 - Spletna klepetalnica za starše

          6. Promocija

                - Prisotnost na spletu

               - Promocijski materiali in gradiva

               - Posvet.

 

Projekt poteka po naročilu Mestne občine Ljubljana, kjer se tudi izvaja.


 

Reference

ŠABIĆ, Amra. Družba, struktura in politika : med normalizacijo in družbeno odklonskostjo posameznika. V: ŠABIĆ, Amra (ur.). Zdravstveno in socialno varstvo z roko v roki pri obvladovanju izzivov "odprte scene" : konferenca z mednarodnim sodelovanjem, Ljubljana, 18.12.2018 : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 2018, str. 21.

GREBENC, Vera. Zakaj vključiti socialno delo v zdravstvene organizacije : predavanje na izobraževanju "Spoznajmo konopljo in kanabinoide", Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Ljubljana, 19. 1. 2018.

GREBENC, Vera. Emancipatorni potencial dialoškega pristopa pri ustvarjanju odzivov na tveganja zaradi uporabe alkohola in drog med mladimi. V: KASTELIC, Andrej (ur.), KOSTNAPFEL RIHTAR, Tatja (ur.). Zbornik, (Odvisnosti, Supl., 2018, 17, 1). Ljubljana: Prohealth. 2018, str. 35.

GREBENC, Vera. Development of harm reduction and risk prevention program for youth in the community.Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Law, Departmen of Social Work. 2017.

GREBENC, Vera, ŠABIĆ, Amra. Analiza tveganja : predavanje, Društvo socialnih delavcev Prekmurja in Prlekije, Murska Sobota, 6. 4. 2017.

GREBENC, Vera, ŠABIĆ, Amra. Pogled raziskovalcev na situacijo javnih prostorov in brezdomstva z vidika socialnega dela : prispevek na srečanju "Izzivi odprte scene: potrebe in pomisleki uporabnikov javnih protorov" v organizaciji Zveze nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti, Pedagoške fakultete in Fakultete za socialno delo, Ljubljana, 8. 6. 2017.

ŠABIĆ, Amra, GREBENC, Vera. Mladi in tveganja : [prispevek na] Strokovni posvet "Popivanje mladih na odprtih javnih prostorih v Ljubljani", Knjžinica Otona Župančiča, 16. oktober 2013.

ŠABIĆ, Amra, GREBENC, Vera. Značilnosti uporabe alkohola med osnovnošolci in načrtovanje odgovorov za preprečevanje in zmanjševanje tveganj v skupnosti : [prispevek na] Nacionalna konferenca ob mesecu preprečevanj zasvojenosti 2013 "Dovoljeno ni tudi varno", Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, 7. november 2013. Slovenj Gradec, 2013.

GREBENC, Vera. Socialno delo na področju "dvojnih diagnoz" : potreba po odgovorih na kompleksne življenske situacije. V: KASTELIC, Andrej (ur.), KOSTNAPFEL RIHTAR, Tatja (ur.). Ljubljana: Prohealth. 2013.

GREBENC, Vera, ŠABIĆ, Amra. Ocena tveganj zaradi uporabe psihoaktivnih snovi pri mladini. V: MALI, Jana (ur.). Socialno delo in pomen državljanstva za socialno državo : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 2013

GREBENC, Vera, ŠABIĆ, Amra. Zmanjševanje škode zaradi rabe alkohola in prepovedanih drog med mladimi : projekt "Z vrstniki varnejši na cesti". V: MRGOLE, Anamarija L. (ur.). Proroad safety : vloga in pomen diseminacije znanj za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu = the role and importance of dissemination of knowledge to ensure better road safety, ProRoad Safety Conference 2011

GREBENC, Vera. Obvladovanje tveganih življenjskih situacij zaradi rabe alkohola in prepovedanih drog med mladimi. V: [Book of abstracts], 3. Slovenska konferenca o odvisnosti, Ljubljana, 9.-11. junij 2011.

GREBENC, Vera, KVATERNIK, Ines. Researching needs in the community : drug users as partners in research process. Odvisnosti : teorija, praksa, raziskovanje, 2007.

KVATERNIK, Ines, GREBENC, Vera, FOJAN, Dragica. Uživanje kokaina v Sloveniji in načrt zmanjševanja škode. V: DEBELJAK, Barbara (ur.), UREK, Mojca (ur.). Socialno delo za enake možnosti za vse : knjiga povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2007.

KVATERNIK, Ines, RIHTER, Liljana, GREBENC, Vera, FLAKER, Vito, RODE, Nino. Izvajanje resolucije o nacionalnem programu na področju drog v Sloveniji : med evropskimi smernicami in slovensko realnostjo. V: DEBELJAK, Barbara (ur.), UREK, Mojca (ur.). Socialno delo za enake možnosti za vse : knjiga povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2007.

GREBENC, Vera. Delavnica: etnografsko raziskovanje. Odvisnosti : teorija, praksa, raziskovanje, 2004.

GREBENC, Vera. Social risks of drug use and community work. V: Book of abstracts, 1. Jadranska konferencija o ovisnosti: liječenje, smanjivanje štete, rehabilitacija = 1st Adriatic Drug Addiction Conference: Treatment, Harm Reduction, Rehabilitation, 21. - 22. 05. 2003, Poreč, Hrvatska [and] 1. Simpozij dežel srednje in jugovzhodne Evrope o odvisnosti: substitucijski programi, regijsko mreženje = 1st Central and South Eastern European Symposiumon Addictive Behaviours: substitution treatment, regional networking, 23. 05. 2003, Piran, Slovenija.

GREBENC, Vera. Etnografija heroinske krize. V: LEŠNIK, Bogdan (ur.). Lokalno - globalno - socialno : zbornik abstraktov. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo. 2002.

GREBENC, Vera. Expertise on the base of experience and the forbiden knowledge in the narrative of drug use. V: Book of abstracts, 13th International Conference on the Reduction of Drug Related Harm, Ljubljana, 3-7 March, 2002, Cankarjev dom - Ljubljana - Slovenia, (Odvisnosti). Ljubljana: International Harm Reduction Association. 2002.


 

Projekti

GREBENC, Vera. The Slovene policy toward alcohol and substance use among juveniles. Ljubljana: AAA-Prevent, 2012.

ŠABIĆ, Amra, GREBENC, Vera. Training guidelines and a model programme for professionals on prevention of alcohol and drug use and addiction : promoting mental health minimising mental illness and integrating through education - PROMISE. Ljubljana: Faculty of social work, 2011.

GREBENC, Vera, ŠABIĆ, Amra, KULJANAC, Bojan. "Vozi trezno!" : vrstniško svetovanje za preprečevanje rabe drog in alkohola v prometu : zaključno poročilo = ["Drive sober!" : peer counseling for the prevention of drug and alcohol use in road traffic. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2010.

GREBENC, Vera, ŠABIĆ, Amra. Z vrstniki varnejši na cesti : program zmanjševanja škode zaradi rabe alkohola in prepovedanih drog : zaključno poročilo = [With peers safer on the road : the reduction of damage caused by the use of alcohol and drugs]. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2010.
 

ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, GREBENC, Vera, KODELE, Tadeja, KVATERNIK, Ines, MEŠL, Nina, RIHTER, Liljana, ŠABIĆ, Amra. Aktivno vključevanje staršev in mladostnikov v načrtovanje in izvajanje preventivnih dejavnosti na področju drog in zasvojenosti na podlagi analiz potreb : "Pogovarjajmo se" : zaključno poročilo. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2008.

GREBENC, Vera, ŠABIĆ, Amra, KVATERNIK, Ines, KODELE, Tadeja. Raziskava o značilnostih uporabe alkohola med učenci ljubljanskih osnovnih šol in iskanje odgovorov za preprečevanje in zmanjševanje tveganj : poročilo. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2009.

GREBENC, Vera, ŠABIĆ, Amra. Vozi trezno : projekt vrstniškega svetovanja z namenom zmanjševanja uprabe alkohola in prepovedanih drog v cestnem prometu : zaključno poročilo = [Drive sober : peer counseling project in order to reduce the use of alcohol and illicit drugs in traffic]. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2008.

 GREBENC, Vera, ŠABIĆ, Amra, KVATERNIK, Ines, GJEREK, Daša. Varna vožnja = Safe driving : obvladovanje tveganj in nevarnih življenjskih slogov v prometu = managing risk and dangerous life styles in a road traffic. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2008.

GREBENC, Vera, KVATERNIK, Ines, FOJAN, Dragica, FLAKER, Vito, KRANJC, Mina, SANDE, Matej, BAH, Borut. Na kokainu : raziskovalni projekt na področju rabe kokaina. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2006.

FLAKER, Vito, GREBENC, Vera, KVATERNIK, Ines, BAH, Borut. Ocena potreb in načrtovanje odgovorov po novih programih pomoči za uživalce drog v Republiki Sloveniji : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, Center za študije drog in drugih zasvojenosti, 2006.

FLAKER, Vito, GREBENC, Vera, RODE, Nino, FOJAN, Dragica, BELIN, Janko, KASTELIC, Andrej, VODLAN, Mojca, VAN DAM, Theo. Skupnostni pristop k zmanjševanju škode povezane z uživanjem drog : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2002.