Raziskovalno in razvojno delo

Strategija raziskovalnega in razvojenga dela FSD 2020-2030


V preteklih desetletjih smo na fakulteti izvedli več kot 100 temeljnih in aplikativnih raziskav in sodelovali pri številnih razvojnih projektih. Poleg teorije in konceptov socialnega dela so bile glavne teme raziskovanja prostovoljno delo, skupnostno delo, skupinsko delo, metode evalvacije in konkretne evalvacije postopkov in programov socialnega dela in upravljanja v socialnem delu. Specifične teme, ki smo jih obravnavali, so bile droge, duševno zdravje, hendikep, stanovanjska problematika in problematika družinskega nasilja, problematika manjšin, starih ljudi in zaposlenih revnih. Fakulteta je sodelovala pri načrtovanju skupnostnih služb nevladnih organizacij na področju socialnega varstva, zlasti s področja problematike žensk (stanovanjske skupine, varne hiše, tabori), pri razvijanju vmesnih oblik (stanovanjske skupine, varne hiše, tabori), dela z družino, uličnega dela, mladinskih klubov, učenja socialnih spretnosti, individualnega načrtovanja in financiranja in drugih skupnostnih pristopov.


Teme raziskovanja po obdobjih

Razvijanje temeljnih pojmov, metod in metodologij (1969 - 1985):

 • prostovoljno delo
 • skupinsko delo
 • svetovanje v socialnem delu
 • delo z družino
 • kvalitativne metode
 • akcijsko raziskovanje
 • ulično delo
 • skupnostno delo
 • zgodovina socialnega dela v Sloveniji
 • temeljni pojmi socialnega dela in socialnega varstva


Razvijanje inovacij in področij in vzpostavljanje pluralnega sistema socialnega varstva (1985 - 1999):

 • mladinski tabori
 • skupine za samopomoč
 • prestrukturiranje ustanov
 • rejništvo
 • analiza tveganja
 • varne hiše
 • SOS telefoni
 • stanovanjske skupine
 • delo z begunci
 • zagovorništvo
 • supervizija
 • individualno načrtovanje in neposredno financiranje
 • programi zmanjševanja škode, povezane z uživanjem drog
 • uporabniške skupine in gibanja (duševno zdravje, droge, hendikep)
 • ustanavljanje gibanj in društev (duševno zdravje, ženske, hendikep, otroci in mladina, strokovna združenja ipd.)


Vzpostavljanje novih področij (1992 - 1999):

 • kibernetika socialnega dela
 • socialno delo z družino
 • duševno zdravje v skupnosti
 • študij hendikepa
 • študij spolov
 • etnična vprašanja
 • religija
 • organizacija socialnega dela in socialni menedžment
 • zmanjševanje škode, povezane z uživanjem drog


Razvijanje sistemov in sinteza znanstvenih in strokovnih temeljev socialnega dela (od 2000):

 • prestrukturiranje namestitvenih struktur socialnega varstva
 • vzpostavljanje evalvacijskih instrumentov in sistema evalvacije
 • reorientacija centrov za socialno delo, uveljavljanje standardov
 • narativne in kontekstualne metode
 • socialni konstruktivizem v socialnem delu
 • znanstveni, metodični in etični temelji socialnega dela
 • krepitev vloge uporabnikov socialnega varstva.Fakulteta ima od leta 2004 programsko raziskovalno skupino (P5-0058-0591, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport), ki raziskuje socialno delo kot nosilca procesov družbenega vključevanja in socialne pravičnosti v Sloveniji (teoretske podlage, metodološke in metodične usmeritve in zgodovinski razvoj). Vodja skupine je Darja Zaviršek. 

Izvajamo temeljne raziskovalne projekte, ciljne raziskovalne projekte, podoktorske projekte, mednarodne raziskovalne in razvojne projekte in druge projekte.

Fakulteta v okviru svojih dejavnosti (praktični pouk, dopolnilno izobraževanje, raziskovalni in razvojni projekti, publicistika) sodeluje s številnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami. V svoje programe kot soizvajalce vključuje člane, strokovnjake in uporabnike teh organizacij. Delavci šole se vključujejo v delo društev kot raziskovalci, svetovalci in svetniki, predavatelji ipd., nekatera društva pa za določene dejavnosti uporabijo prostore in druga sredstva, ki jih daje na voljo fakulteta.

Sodelujemo tudi z različnimi javnimi organizacijami, zlasti s centri za socialno delo, pa tudi s socialnimi zavodi, bolnišnicami, zavodi za zaposlovanje, policijo, vojsko ipd. Delavci fakultete sodelujejo v strokovnih svetih različnih ustanov. 

V preteklem študijskem letu smo sodelovali z več kot dvesto učnimi bazami na različnih področjih socialnega dela in z več svetovalci in koordinatorji prostovoljnega dela. 

Pregled raziskovalnega dela 1969-2010

 

Prejete nagrade v obdobju 2005 - 2012

2005 – Raziskovalni program FSD Socialno delo kot nosilec procesov družbenega vključevanja in socialne pravičnosti v Sloveniji, teoretske podlage, metodološka in metodična izhodišča je prejel nagrado ARRS za najboljši raziskovalni program na področju družboslovja

2005 Zlata plaketa Univerze v Ljubljani Bernardu Stritihu in Gabi Čačinovič Vogrinčič

2006 Nagrada MDDSZ Blažu Mescu za življenjsko delo na področju socialnega varstva

2007 Srebrna nagrada Jabolko kakovosti za drugi najboljši mednarodni projekt Leonardo da Vinci 2005-2007 (vodja Darja Zaviršek)

2007 Zlata plaketa Univerze v Ljubljani Blažu Mescu

2009 Nagrada za mednarodni doktorski študij Indosow, ki jo je podelil Council of Social Work education Global Comission (CSWE) v San Antoniu na 55. letni konferenci.

2009 Priznanje kakovosti Ministrstva za šolstvo in šport in CMEPIUS projektom partnerstev v programih vseživljenjskega učenja za projekt Doctoral studies in social work and social policy: teaching comparative perspective within international context (vodja Darja Zaviršek).

2010 Nagrada MDDSZ Vitu Flakerju za življenjsko delo na področju socialnega varstva

2011 – Članek Jane Mali An example of qualitative research in social work with older people: the history of social work in old people's homes in Slovenia. (Collegium antropologicum, ISSN 0350-6134, 2011, vol. 35, no 3, str. 657-664) je bil priznan kot izjemni znanstveni dosežek v letu 2011 na področju družboslovnih ved Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

2012 Zlata plaketa Univerze v Ljubljani Bogdanu Lešniku

2012 Študentski svet je podelil priznanje Lei Šugman Bohinc za najboljšo pedagoginjo


Kontakt: