6. Kongres socialnega dela - Moravske Toplice 2016

1. tema: Socialna politika in socialno delo – vplivi in odzivi
Socialna politika in socialno delo – vplivi in odzivi

2. tema: Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi
Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi

3. tema: Zaposlovanje in delovne razmere socialnih delavk in delavcev
Zaposlovanje in delovne razmere socialnih delavk in delavcev

4. tema: Kultura varovanja in krepitve virov vseh udeleženk in udeležencev izvirnih delovnih projektov in javna podoba socialnega dela
Kultura varovanja in krepitve virov vseh udeleženk in udeležencev izvirnih delovnih projektov in javna podoba socialnega dela

5. tema: Znanstveno raziskovanje in izobraževanje za konstruktivno, sodelovalno socialno delo
Znanstveno raziskovanje in izobraževanje za konstruktivno, sodelovalno socialno delo

-----------------------------------------------------------------------------------------


1. tema: Socialna politika in socialno delo – vplivi in odzivi


Kako lahko socialna politika, ki je ciljno usmerjena v učinkovitost in razvidnost, odgovarja na aktualne potrebe ljudi na mikro, mezo in makro ravni? Kakšna je slovenska socialna politika v odnosu do evropske? Kdo definira učinkovitost ukrepov socialne politike in kako? Kako socialno delo odgovarja na predpostavke in zahteve storilnostno usmerjene družbe in kakšna so tveganja, če ne reflektiramo sodobnih trendov v smeri neoliberalizma v socialni politiki in nanje ne odgovorimo? Kdaj in v kolikšni meri je socialno delo agens rešitve, kdaj in v kolikšni meri pa soustvarjalec problema? Kaj sploh deluje v sodobnem socialnem delu? Kakšne kriterije ocenjevanja uspešnosti socialnovarstvenih idr. storitev na področjih, kjer se zaposlujejo socialne delavke in delavci, uporabljamo v sodobni storilnostno naravnani, tržno usmerjeni družbi? Kako od preštevanja storitev preiti k vrednotenju njihove kakovosti? Kako zagotoviti upoštevanje glasu uporabnikov pri ocenjevanju kakovosti teh storitev? Katere nove etične dileme poraja konstrukcionistična paradigma v socialnem delu?

 


na vrh
------------------------------------------

2. tema: Med abstraktnimi koncepti in njihovim uresničevanjem v praksi


Kako udejanjamo temeljno poslanstvo socialnega dela na globalni in lokalni ravni? Kako premoščamo razkorak med abstraktnimi koncepti, kot so človekove (otrokove) pravice, multikulturalizem in večkulturnost, participacija, državljanstvo, socialna pravičnost in vključenost idr., in njihovim konkretnim uresničevanjem v neposredni interakciji z uporabniki (posamezniki, družinami, skupinami, skupnostmi, delovnimi organizacijami), strokovnimi sodelavci, različnimi ustanovami idr. udeleženci projektov socialnega dela (kot, denimo, v primeru dezinstitucionalizacije)? Kako se socialne delavke in delavci znajdemo v dvojni vlogi zaupnih svetovalk in svetovalcev na eni in izvajalk ter izvajalcev upravnih postopkov na drugi strani? Kako se spoprijemamo z drugimi večkratnimi vlogami, katerim se ni mogoče izogniti, če delamo v manjših okoljih? Kako uresničujemo koncepte sodobnega – partnerskega, participatornega, sodelovalnega, soustvarjalnega – socialnega dela v različnih sektorjih (država, nevladne organizacije, zasebni sektor) in na njihovih presečiščih, s kakšnimi viri razpolagamo in kaj so omejitve?

 


na vrh
------------------------------------------

3. tema: Zaposlovanje in delovne razmere socialnih delavk in delavcev


Katere so najbolj občutljive točke zaposlovanja socialnih delavk in delavcev v Sloveniji danes? Kako odgovarjamo na pritiske države k še večji birokratizaciji dela strokovnih delavk in delavcev, zaposlenih na področju socialnega varstva idr. področjih, kjer delujemo socialne delavke in delavci? Kako obnavljamo in krepimo svojo moč za to, da vztrajamo v prizadevanjih zagotoviti temeljne pogoje za kakovostno socialno delo – zadosten čas in potreben varen prostor za delo, uravnoteženo razmerje med odgovornostjo in vplivom na odločitve in z njimi povezanimi strokovnimi ravnanji? Kaj lahko k temu prispeva načrtovana reorganizacija centrov za socialno delo? Kaj se dogaja z zaposlovanjem in položajem socialnih delavk in delavcev v zdravstvu in v vzgoji in izobraževanju? Kako lahko prispevamo k njihovemu uspešnejšemu in bolj prepoznavnemu vključevanju v delo na teh področjih zaposlovanja? Kakšna sta vloga in položaj socialnih delavk in delavcev v večdisciplinarnih timih? Kakšna je današnja vloga socialnega dela v različnih sektorjih – država, nevladne organizacije, zasebni sektor – in kakšno bomo potrebovali jutri?

 


na vrh
------------------------------------------

4. tema: Kultura varovanja in krepitve virov vseh udeleženk in udeležencev izvirnih delovnih projektov in javna podoba socialnega dela


Kako odporni so prebivalci Slovenije na strese, ki jih ustvarja pritisk aktualnih družbenih razmer? Kako socialne delavke in delavci raziskujemo vire odpornosti ljudi na ravni posameznikov, družin in skupnosti? Kako smo usposobljeni in kako uresničujemo vlogo zagovornikov ljudi in njihovih pravic? Kako uspešno ustvarjamo razmere, ki jih spodbujajo k participaciji v vseh procesih odločanja o tistem, kar jih zadeva kot posameznike, člane družin in skupnosti? Kako strokovnjakinje in strokovnjaki, ki se zaposlujemo na področjih socialnega dela, obnavljamo lastne vire za spoprijemanje s stresi na delovnem mestu, kako raziskujemo in skrbimo za krepitev svoje odpornosti, se varujemo pred izgorevanjem? Kako udejanjamo potrebo in sistemsko zahtevo po redni superviziji neposrednega dela z uporabniki v okoliščinah, kjer primanjkuje sredstev za zagotovitev osnovnih pogojev za delo služb na področju socialnega varstva, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, pravosodja? Kakšna je javna podoba socialnega dela oz. socialnih delavk in delavcev v Sloveniji danes? Kako smo različni akterji na področju izobraževanja in socialnodelovne prakse usposobljeni za promocijo našega poklica v očeh javnosti, kako sodelujemo z mediji? Kako smo se strokovno odzvali, kako odgovarjamo na najbolj izpostavljene socialne probleme, v očeh javnosti najbolj aktualne problematične družbene  razmere (družinski zakonik, begunska kriza, še vedno visoka stopnja nezaposlenosti, revščine, trdovratna stigmatizacija nekaterih etničnih, spolnih idr. manjšin)?

 


na vrh
------------------------------------------

5. tema: Znanstveno raziskovanje in izobraževanje za konstruktivno, sodelovalno socialno delo


V kakšnem stanju je znanstveno raziskovanje socialnega dela – kakšni so spodbude, možnosti, dosežki, vrednotenje? V kolikšni meri se raziskovalne ustanove povezujejo in sodelujejo z okolji, ki so vitalnega pomena za kakovostno življenje ljudi? Kako uspešno znamo pred najširšo raziskovalno, strokovno in laično javnostjo zagovarjati socialno delo kot znanost o ravnanju, dejavno, procesno znanost, ki se opira na participatorno, interpretativno paradigmo? Kje smo v izobraževanju za socialno delo v Sloveniji danes? Po čem se odlikujemo v primerjavi z drugimi (ne le sorodnimi) izobraževalnimi programi v Sloveniji? Katere so značilnosti inovativnih pristopov k dodiplomskemu in podiplomskemu izobraževanju in vseživljenjskemu učenju socialnega dela? Kako ocenjujemo prve rezultate bolonjske reforme študija socialnega dela? Katere so njene prednosti in pomanjkljivosti? Kako preverjamo kompetence, ki jih študentke in študenti osvojijo v procesu in ob zaključku študija socialnega dela? Kakšna je vloga učiteljic in učiteljev prakse na učnih bazah v procesu preverjanja in ocenjevanja praktičnih kompetenc naših študentk in študentov socialnega dela? Kakšno vizijo glede njihove vloge imamo za prihodnost? Kako bomo to vizijo uresničili? Kako ustvarjamo odprt prostor za vključevanje glasu študentk in študentov v vseh ključnih procesih znotraj visokošolskega in vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja?

 


na vrh