Tutorstvo

Nov tutorski logo 2020


O tutorstvu

Tutor_ka je študent_ka višjega letnika, ki vodi, nudi dodatne informacije in pomaga pri pridobivanju informacij in znanj, motivira, usmerja ter s svojim zgledom pripomore k osebnemu in akademskemu razvoju študentk_ov nižjih letnikov od svojega.

Tutorstvo je namenjeno podpori študentkam_om v vseh letnikih in na vseh stopnjah študija pri:

vprašanjih glede študija in izpitov pri posamičnih predmetih,  pri uresničevanju pravic študentk_ov,  pri lažjem vključevanju v univerzitetno okolje na začetku študija, pri odločanju za smeri študija in drugih študentskih vprašanjih in težavah.

Gre večinoma za svetovanje po elektronski pošti in družbenih omrežjih, občasno pa tudi osebno, če je potrebno. Je odličen način, kako se študentke_je aktivneje vključite v delovanje fakultete tudi na manj formalne načine, stopate v stik s svojimi kolegi_cami iz različnih letnikov in razvijate solidarnost, samopomoč in skupnost vseh študentk_ov socialnega dela. 

Česa tutor_ka ne počne

 • ne išče informacij namesto študentk_ov, temveč jih le usmerja; 
 • ne daje nasvetov glede goljufanja na izpitih; 
 • ne komentira in opravlja profesorjev_ic, ocenjevalne politike, metod poučevanja in študijskih zadolžitev; 
 • ne piše seminarskih nalog, poročil, zapiskov ipd. namesto študentk_ov; ne oskrbuje jih z zapiski.

Kaj lahko tutor_ka pričakuje od študenta_ke: 

 • študent_ka je do tutorja_ke spoštljiv_a, iskren_a in zaupljiv_a ter si prizadeva za dober odnos; 
 • posreduje kontaktne podatke, na katerih je dosegljiv_a; 
 • srečanj se udeležuje redno, v primeru odsotnosti pa se predhodno opraviči;
 • tutorja_ko kontaktira na način, kot sta bila_i dogovorjena_i, in spoštuje dogovorjene termine; posreduje informacije, pomembne za vodenje tutorskih ur (glede študija, težav, povezanih s študijem, ipd.); 
 • je seznanjen_a z vlogo tutorja_ke in njegovimi_njenimi nalogami v odnosu tutor_ka - študent_ka. 

Kaj lahko študent_ka pričakuje od tutorja_ke: 

 • tutor_ka je spoštljiv_a, iskren_a in zaupljiv_a ter si prizadeva za dober profesionalni odnos;
 • študenta_ko seznani, kdaj in na kakšen način bo dosegljiv_a (elektronski naslov, telefonska številka, razpored tutorskih ur); je na razpolago v dogovorjenih terminih; 
 • na elektronska sporočila odgovarja ažurno; 
 • na srečanja prihaja pravočasno in pripravljeno; 
 • študentki_u pomaga, svetuje, ga_jo podpira in usmerja ter ne opravlja obveznosti namesto nje_ga; 
 • informacije, ki mu_ji jih študent_ka zaupa, obravnava skrbno in zaupno; 
 • študenta_ko usmerja pri iskanju informacij in ne išče informacij namesto nje_ga; 
 • poda jasna navodila glede pričakovanj in nadaljnjega dela; 
 • ne vsiljuje svojih prepričanj; 
 • tudi tutor_ka ima svoje študijske obveznosti. 

Oblike tutorske pomoči

Na Fakulteti za socialno delo izvajamo slednje oblike tutorstva:

 • Uvajalno in predmetno tutorstvo (zlasti pri zahtevnejših in nosilnih/ključnih predmetih);
 • Tutorstvo za študente_ke s posebnimi statusi (status s posebnimi potrebami, status športnika, status umetnika);
 • Tutorstvo za tuje študente_ke na izmenjavi in domače študentke, ki odhajajo na izmenjavo (Erasmus tutorstvo).

Uvajalno in predmetno tutorstvo

Uvajalno študentsko tutorstvo je namenjeno študentkam_om 1. letnika dodiplomskega študija. Namen uvajalnega študentskega tutorstva je podpora študentkam_om, ki se znajdejo v novem življenjskem in izobraževalnem okolju. Tutorke_ji zagotavljajo podporo študentkam_om pri študiju.

Predmetno študentsko tutorstvo je namenjeno študentkam_om kot dodatna pomoč pri razumevanju in usvajanju študijske snovi posameznih predmetov študijskega programa. 

Predmetno tutorstvo je organizirano po letnikih. Sem spada tudi tutorstvo za 2. stopnjo (magisterij). Na naši fakulteti imajo vse_i predmetne_i tutorke_i za 1. stopnjo tudi funkcijo uvajalnih tutork_jev. 

Naloge so: 

 • seznanjanje s potrebnimi informacijami o študiju v posameznem letniku,
 • seznanjanje študentk_ov z vsemi potrebnimi viri informacij in literaturo za predmet,
 • podpora pri usvajanju metod in strategij učenja za posamezni predmet.

Tutorstvo za študentke in študente s posebnimi statusi

To je oblika podpore študentkam_om, ki imajo posebne statuse (status vrhunske_ga športnice_ka, priznane_ga umetnice_ka, status študentke_a, ki se udeležuje področnih mednarodnih tekmovanj, status študentke_a starša, študentke_a s posebnimi potrebami).

Naloge so:

 • podpora pri prilagoditvi načina študija, ki je za študentko_a s posebnim statusom najustreznejši, 
 • podpora in zagovorništvo pri uresničevanju pravic, ki izhajajo iz statusa študentke_a s posebnim statusom,
 • pravočasno usmerjanje študentke_a s posebnim statusom ASD.

Erasmus tutorstvo

Erasmus tutorstvo se na naši fakulteti izvaja v dveh smereh:

 • podpora, pomoč in mentoriranje domačih študentk_ov, ki se odločajo za študijsko izmenjavo ali prakso v tujini;
 • podpora, pomoč in mentoriranje (buddy system) tujih študentk_ov, ki bodo za določen čas v okviru Erasmus+ študijske izmenjave obiskovali Fakulteto za socialno delo. 

Delo z domačimi študenti_kami predvsem predstavlja odgovarjanje na vprašanja glede izbire destinacije, prijave za sredstva, vpisa na fakulteto, življenja v tujini itn. Vsaki osebi, ki se prijavi na študijsko izmenjavo je prav tako dodeljen_a tutor_ka, ki jo bo mentoriral_a in ji bil_a na voljo tekom njene mobilnosti. 

Delo s tujimi študenti_kami predvsem predstavlja organizacija tedna dobrodošlice ob prihodu v Ljubljano, soorganizacija Erasmus srečanj, organiziranje raznih dogodkov/druženj, prav tako pa vodenje pri urejanju nastanitve, prilagajanju na novo okolje, urejanje obveznosti tuje osebe, ki začasno biva v Ljubljani, izbire predmetov na fakulteti in odgovarjanju na razna druga vprašanja in dileme. Vsakemu_i tujemu_i študentu_ki, ki se odloči za študij na Fakulteti za socialno delo je dodeljen_a tutor_ka (Erasmus buddy), ki ga_jo bo mentoriral_a in spremljal_a čez čas bivanja v Ljubljani. 

Priključitev k tutorstvu

Razpis, Prijavnica

Naloge tutork_jev:

 • izvajanje tutorske podpore pri študijskih in obštudijskih vsebinah,
 • redno sodelovanje s pedagoškimi delavkami_ci pri temah, povezanih s posameznim predmetom,
 • vodenje evidence tutorskega dela, 
 • sestava poročila o delu, ki vsebuje število opravljenih tutorskih stikov, vsebino in način izvedbe tutorskega dela, 
 • redna udeležba na sestankih tutork_jev, ki jih skliče koordinator_ka tutork_jev, 
 • udeležba na izobraževanju in usposabljanju tutork_jev po letnem programu.

Kaj pridobiš s tutoriranjem

 • potrdilo o opravljanju tutorskega dela, 
 • FSD opravljanje tutorskega dela prizna z vpisom v prilogo k diplomi,
 • tutorske ure lahko tutorke_ji uveljavljajo za humanitarne ure (2. letnik),
 • za posamezno študijsko leto tutorke_ji prejmejo do 3 ECTS, in sicer po 1 ECTS za vsakih 30 ur tutoriranja, ki se jim vpišejo v prilogo k diplomi,
 • brezplačna udeležba na seminarju ali konferenci, ki jo organizira FSD,
 • tutorke_ji imajo pravico do udeležbe na dogodkih in izletih, organiziranih za tuje študente_ke.

Pogoji in merila za izbor tutork_jev:

 • Za uvajalno tutorstvo mora biti tutor_ka v tekočem študijskem letu vpisan_a vsaj v drugi letnik dodiplomskega študija. 
 • Za predmetno tutorstvo mora biti tutor_ka v tekočem študijskem letu vpisan_a vsaj v en letnik, višji od letnika, v katerem izvaja tutorstvo. Na programih druge stopnje je zaželeno, da so tutorke_ji vpisane_i v dodatno leto študijskega programa, ni pa to pogoj. 
 • Za tutorstvo za študente_ke s posebnim statusom mora biti tutor_ka seznanjen_a s področjem in pravicami, ki izhajajo iz različnih statusov. 
 • Za tutorstvo za tuje študente_ke mora tutor_ka aktivno obvladati angleški jezik. Pri izboru imajo prednost študentke_i, ki so same_i opravile_i izmenjavo zunaj Slovenije. 
 • V primeru večjega števila prijav se opravi izbor na podlagi informativnega intervjuja.


Kontakt:

Pišite nam na fsd.tutorke@gmail.com 

Leja Verbič (♀)
Koordinatorka tutork študent,
Erasmus in predmetna tutorka

verbic.leja@gmail.comverbič

Kaja Atanasov (♀)
Predmetna in Erasmus tutorka, ter tutorka za magisterij
kaja.atanasov@gmail.com

Kaja Atanasov

Je študentka v 4. letniku in obiskuje modul Socialna pravičnost in vključevanje. Govori tudi angleško. Na Erasmus+ študijski izmenjavi je bila v 1. semestru 2. letnika (München, Nemčija).

Je študentka na absolventu magisterskega študija, modul Socialna pravičnost in radikalne perspektive v socialnem delu. Na dodiplomskem študiju je obiskovala modul Socialna pravičnost in vključevanje. Govori tudi angleško in špansko. Na Erasmus+ študijski izmenjavi je bila v 2. semestru 2. letnika (Riga, Latvija), v 1. semestru 4. letnika (Sevilja, Španija) in v 1. semestru dodatnega leta na 2. stopnji (Porto, Portugalska).

Klara Mestek (♀)
Tutorka za študentke s posebnim statusom
klara.mestek99@gmail.com

mestek

Ula Dragman (♀)
Predmetna tutorka in tutorka za metodologijo I
ula.dragman@gmail.com

Dragman

Je študentka dodatnega letnika in obiskuje modul Socialna pravičnost in vključevanje. Govori tudi angleško.

Je študentka 2. letnika. Govori tudi angleško.

Sandra Đukanović (♀)
Predmetna tutroka
sd7793@student.uni-lj.si

Đukanović

Hana Mulalić (♀)
Predmetna tutorka in tutorka za pravo
hana.mulalic94@gmail.com

mulalic

Je študentka 4. letnika in obiskuje modul psihosocialna podpora in pomoč. Govori tudi angleško in hrvaško. 

Obiskuje 1. letnik magistrskega študija, modul psihosocialna podpora in pomoč. Govori tudi angleško, bosansko in špansko.

Tana Logar (♀)
Erasmus in predmetna tutorka
tana.logar@gmail.comlogar

Anjel Lavin (♀)
Erasmus in predmetna tutorka
anjell49@gmail.com

Lavin

Je študentka absolventa, modul Psihosocialna pomoč in podpora. Govori tudi angleško in špansko. Na Erasmus+ študijski izmenjavi je bila v 2. semestru 2. letnika (Bilbao, Španija).

Je študentka magistrskega študija in obiskuje modul Psihosocialna pomoč. Govori tudi angleško in italijansko. Na Erasmus+ študijski izmenjavi je bila v 2. semestru 2. letnika (Amsterdam, Nizozemska).

Zala Kokot (♀)
Erasmus in tutorka za magisterij
zala.kokot@gmail.comkokot

Gaja Černe (♀)
Tutorka za magisterij in doktorski študij ter Erasmus tutorka
gaja.cerne@gmail.comčerne

Je študentka na absolventu magisterskega študija in obiskuje modul Vzgoja in izobraževanje. Na dodiplomski stopnji pa je obiskovala modul Socialno delo z mladimi. Govori tudi angleško. Na Erasmus+ študijski izmenjavi je bila v 2. semestru 4. letnika (Dunaj, Avstrija).

Je študentka 2. letnika doktorskega študija. Govori tudi angleško. Na Erasmus+ študijski izmenjavi je bila v 1. semestru 2. letnika (Utrecht, Nizozemska) in 1. semestru 4. letnika (Oslo, Norveška). Na dodiplomski in podiplomski stopnji je obiskovala modul Psihosocialna podpora in pomoč.

Marika Kodrič (♀)
Erasmus tutorka
kodric.marika@gmail.com

batch_Kodrič

Pija Lucija Kralj (♀)
Erasmus tutorka
pijalucija.kralj@gmail.com

Kralj

Je študentka 3. Letnika. Govori tudi angleško. Na Erasmus+ izmenjavi je bila v 2. semestru 2. letnika (Budimpešta, Madžarska).

Je študentka 3. letnika. Govori tudi angleško. Na Erasmus+ študijski izmenjavi je bila v 2. semestru 2. letnika (Gent, Belgija)

Maša Debevc (♀)
Erasmus tutorka
masa.debevc1@gmail.com

Debevc

Tea Vuga (♀)
Erasmus tutorka
vugatea@gmail.comvuga

Je študentka 1. letnika magistrskega študija. Govori tudi angleško. Na Erasmus+ študijski izmenjavi je bila v 2. semestru 2. letnika (København, Danska) in v 1. semestru 4. letnika (Istanbul, Turčija).

študentka 1. letnika magistrskega študija. Na diplomski stopnji je obiskovala modul psihosocialna podpora in pomoč. Govori tudi angleško. Na Erasmus+ študijski izmenjavi je bila v 1. semestru 2. letnika (Nijmegen, Nizozemska) in 2. semestru 4. letnika (Aarhus, Danska).

Veronika Predovnik (♀)
Erasmus tutorka
veronika.predovnik@gmail.compredovnik

 

 

Je študentka 4. letnika. Govori tudi angleško. Na Erasmus+ študijski izmenjavi prek spleta je bila v 2. semestru 2. letnika (Aarhus, Danska) in v 1. semestru 4. letnika (Ümea, Švedska).