Skupni doktorski program socialnega dela (INDOSOW)

Vpisni pogoji

Na skupni doktorski program socialnega dela se lahko prijavi kandidat/ka, ki je pridobil/a najmanj visoko izobrazbo s področja socialnega dela ali izjemoma druge smeri.

Prijavi se lahko, kdor je končal/a:

 • študijski program druge stopnje ali
 • univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ali
 • študijski program, ki izobražuje za poklic, urejen z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnih točk (po ECTS), ali
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe (takim kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk) ali
 • študijski program za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu (takim kandidatom se pred vpisom v doktorski študijski program INDOSOW določijo študijske obveznosti s študijskega programa druge stopnje "socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spolov" v obsegu 30 kreditnih točk, in sicer pri predmetih "metodologija kritičnega raziskovanja v socialnem delu" in "praktikum – terensko delo").

Ustreznost v tujini dosežene izobrazbe se ugotavlja po postopku, ki ga določa statut Univerze v Ljubljani.
Posebni pogoj je znanje angleškega jezika.

Prijava

Kandidat/ka se mora pred prijavo posvetovati z izbrano mentorico ali izbranim mentorjem in pridobiti njeno ali njegovo soglasje. 

Ustrezni prijavni obrazec najdemo na strani obrazci in navodila.

Kandidat/ka mora izpolnjenemu prijavnemu obrazcu priložiti:

 1. kopijo potnega lista
 2. življenjepis in bibliografijo
 3. kopijo dokazila o znanju angleškega jezika
 4. kopijo diplome s prilogami (s prevodom v slovenščino ali angleščino, če je treba)
 5. pismo, v katerem kandidat/ka navede akademske in osebne razloge za vpis
 6. priporočilo profesorja, ki kandidata ali kandidatko pozna (neobvezno)
 7. osnutek dispozicije disertacije (do 4 strani), ki mora biti pri študiju za dvojno diplomo v angleškem jeziku. 

Pri prijavi pošiljate te dokumente kot informacijo. Pri vpisu bo treba predložiti overjene kopije dokumentov (prilogi 3 in 4) oz. izvirnik (priloga 6). Dokumentov, ki jih je izdala Univerza v Ljubljani, ni treba overjati.

Ustreznost predhodne izobrazbe, pridobljene v tujini, mora biti ugotovljena pred vpisom.

Število vpisnih mest: 5

skupaj za državljane RS, članic EU: 4

za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce:  1

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Če je na program prijavljenih več kandidatov in kandidatk, kot je razpisanih mest, univerza omeji vpis in fakulteta izvede izbirni postopek. V skladu s študijskim programom, sta pri izbiri kandidatov in kandidatk upoštevana naslednja elementa:

 • uspeh na univerzitetnem študiju, sprejetem pred 11. 6. 2004, oziroma na študiju druge stopnje in sicer povprečna ocena brez ocene diplomskega oziroma magistrskega dela (50 %) in
 • ocena diplomske oz. magistrske naloge (50%). 

Postopek in roki

Za vpis v prvi letnik skupnega doktorskega študija socialnega dela mora kandidat/ka najpozneje do 30. junija 2014 po pošti poslati prijavni obrazec in naštete priloge na naslov:

Fakulteta za socialno delo
Pisarna za podiplomski študij
Topniška 31
1000 Ljubljana

Hkrati mora poslati prijavni obrazec in vse priloge tudi kot priponke (v formatu PDF) k elektronskemu sporočilu (za podrobnosti gl. prijavni obrazec).

S kandidati in kandidatkami, ki izpolnjujejo pogoje, bo opravljen pogovor. Kandidat/ka prejme obvestilo o izbiri v štirinajstih dneh po pogovoru, najpozneje pa do 31. avgusta. Izbrani kandidati in kandidatke se lahko vpišejo na domačo univerzo. Na Univerzi v Ljubljani bo vpis končan najpozneje do 30. septembra 2014.


Več informacij

Neda Bezjak, pisarna za podiplomski študij
tel. (01) 2809258