Založba FSD

 • Festival študentskih dosežkov: 2. festival dosežkov študentk in študentov socialnega dela v skupnosti: zbornik povzetkov: 25. 4. 2024

  Vera Grebenc (ur.)

  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo,

  53 str. ISBN: 978-961-6569-83-5 (PDF)

  V Zborniku povzetkov projektov študentk in študentov 4. letnika Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani so predstavljeni projekti, izvedeni pod mentorstvom doc. dr. Vere Grebenc kot del nalog pri predmetu Integrativni seminar. Publikacija pomembno zaokroža številne prireditve, ki so na fakulteti potekale od svetovnega dneva socialnega dela leta 2024.

  Elektronska publikacija je brezplačna in javno dostopna.

  PDF

  Naroči
 • Od dehumanizacije do diskriminacije: Vztrajne socialne problematike v Sloveniji

  Uredili Irena Šumi in Mojca Urek

  Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2024, 286 str.

  ISBN 978-961-297-293-6

  Knjiga je zbornik sedmih člankov, ki obravnavajo družboslovno razumevanje socialnih procesov, označenih kot dehumanizacija in diskriminacija. Avtorice prepričljivo opišejo proces oblikovanja, izražanja, nato preobrazb razčlovečevalnih verjetij v pravne podlage za presojo (in sankcije) diskriminiranja posameznikov in skupin. Teme člankov: soslednost dehumanizacije in diskriminacije v socialnih procesih, strukturna diskriminacija v mednarodnem pravu in pravu Evropske unije, položaj Romov v Sloveniji, družbena situacija kmetstva, ljudje z ovirami in pravica do neodvisnega življenja zunaj institucij, položaj otrok z intelektualnimi ovirami in s težavami z duševnim zdravjem, spolne zlorabe otrok.

  CENA 25 evrov

  Naroči
 • Temeljne operacije socialnega dela: Prispevki k taksonomiji socialnega dela in varstva, 2. del

  Vito Flaker

  Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2024, 174 str.

  ISBN 978-961-297-295-0

  Namen knjige je povzeti, kaj počne socialno delo in tudi kako to počne. Avtor predstavi srž socialnega dela, to, po čemer se razlikuje od drugih podobnih strok. Predstavi njegovo temeljno delovanje na jedrnat in pregleden način, ki bralcem in bralkam omogoči dobiti ne le informacije o materiji, temveč tudi občutek, za kaj gre. Osredotoča se na temeljne operacije: (1) raziskovanje življenjskega sveta in omogočanje dostopa do sredstev, (2) analiza tveganja in zmanjševanje škode, (3) krepitev moči, (4) ustvarjanje delovnega odnosa in zavezništva. V zadnjem delu knjige temeljne operacije opiše s pomočjo glavnih pojmov, predvsem pa s pomožnimi operacacijami in tehnikami, ki jih vsebujejo in jim dajejo značilni ton. Knjiga vsebuje tudi Dubrovniški manifest (Preboj socialnega).

  CENA: 24 evrov

   

  Naroči
 • Supervision in social work: Learning from success

  Petra Videmšek

  Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2024, 237 str.

  ISBN 978-961-6569-82-8 (PDF)

  Angleška knjiga je prevod knjige Petre Videmšek Supervizija v socialnem delu: Učenje na podlagi dobrih izkušenj, ki jo je leta 2021 izdala Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

  Elektronska publikacija je brezplačna in javno dostopna: https://doi.org/10.51741/9789616569828

  PDF

  Naroči
 • Ideje za skupinske dejavnosti

  Klavdija Kustec (ur.)
  Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2023 - 201 str.
  ISBAN: 978-961-297-225-4 (PDF)

  Priročnik vsebuje ideje za ledolomilce, dejavnosti za krepitev tima in energizatorje. Uporabite jih lahko pri delu prek spleta in na lokaciji. Dejavnosti pomagajo članom skupine, da lažje premagajo začeteno tremo, oblikujejo vezi in postanejo tim.

  Elektronska publikacija je brezplačna in javno dostopna.

   

  PDF

  Naroči
 • “Deinstitutionalisation..., that word!”: achievements and contradictions of community care in European perspective / »Dezinstitucionalizacija ..., ta beseda!«: dosežki in protislovja skupnostne oskrbe v evropski perspektivi

  Mojca Urek, Juš Škraban (ur.)
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 106 str.
  ISBN: 978-961-6569-80-4 (PDF)

  To je zbornik povzetkov z mednarodne ENTER konference, ki je 1. junija 2023 potekala v Lipici. // This is the Book of Abstracts from international ENTER Conference that took place on the 1st of June 2023 in Lipica, Slovenia.

  Elektronska publikacija je brezplačna in javno dostopna.

   

  PDF

   

  Naroči
 • Fe(j)stival štuDentskih dosežkov: 1. festival dosežkov študentk in študentov socialnega dela v skupnosti: zbornik povzetkov: 20. 4. 2023

  Vera Grebenc (ur.)
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 30 str.
  ISBN: 978-961-6569-79-8 (PDF)

  V Zborniku povzetkov projektov študentk in študentov 4. letnika Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani so predstavljeni projekti, izvedeni pod mentorstvom doc. dr. Vere Grebenc kot del nalog pri predmetu Integrativni seminar. Publikacija pomembno zaokroža številne prireditve, ki so na fakulteti potekale od svetovnega dneva socialnega dela, 21. 3. 2023, katerega aktualno geslo je bilo: S skupnimi družbenimi akcijami do spoštovanja različnosti.

  Elektronska publikacija je brezplačna in javno dostopna.

  PDF

  Naroči
 • Dezinstitucionalizacija: nedokončana

  Vito Flaker, Andreja Rafaelič
  Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2023 - 414 str.
  ISBN: 978-961-297-107-6

  Gre za najpopolnejši opis procesa dezinstitucionalizacije v Sloveniji. Iz recenzije: "Monografija prinaša novo temeljno znanje o razvoju področja socialnega varstva in socialnega dela, ki bo v prihodnosti v pomoč pri boljšem načrtovanju in izvajanju temeljnih reform na področju dolgotrajne oskrbe v Sloveniji in bo pripomoglo k prehodu oskrbe ljudi iz institucij v skupnost. Strokovnjaki na področju socialnega varstva, politični odločevalci in vsi, ki se ukvarjajo s procesi dezinstitucionalizacije v Sloveniji, lahko monografijo uporabijo za vpogled v zgodovinski razvoj stroke, črpanje znanja iz preteklih izkušenj in spoznanj teh hkrati kot smerokaz za razvoj prihodnje prakse."

  CENA: 31 evrov

  Naroči
 • Moč skupine

  Vito Flaker
  Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2022 - 100 str.
  ISBN: 978-961-297-015-4

  Knjiga je vračanje k temeljem skupinskega dela, kot smo ga razvijali z Bernardom Stritihom v času vzpostavljanja sodobnega socialnega dela. Je vračanje k izvoru (Lewin, Bion), tudi komentar Southgateovega še vedno aktualnega stripa oz. priročnika. Skupina je po svoje najresničnejša družbena entiteta – bolj kot posameznik, skupnost, družba. Omogoča, da se ljudje zares srečajo, skupaj nekaj naredijo in delujejo na družbeno tkivo. Da skupina ni le odvisnik od oblasti, da postane subjekt (Guattari), mora biti demokratična (in socialna), omogočati izmenjavanje vodenja, se razvijati, vzpostavljati resnični dialog in tako spreminjati svet (Freire). Knjiga je namenjena socialnemu delu, ki vedno poteka v skupinah. Naj bi bila sopotnik timskega dela. Namenjena je tudi aktivistom, ki si prizadevajo za družbene spremembe. Tudi vsem vrstam vodij skupin, da prisluhnejo članom, da tudi sami postanejo člani in drugim omogočijo, da skupino vodijo. Namenjena je tudi samim članom, da se opogumijo in prevzamejo pobudo, da se pri vodenju izmenjujejo in da na koncu skupina vodi samo sebe. Namenjena je tudi oblasti, a le taki, ki si prizadeva za boljši svet in večjo avtonomijo ljudi (skupin).

  CENA: 13 evrov

  Naroči
 • Uvod v socialno delo

  Milko Poštrak
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2022 - 136 str.
  ISBN: 978-961-6569-76-7

  Učbenik Uvod v socialno delo je namenjen študentkam in študentom socialnega dela. Predstavi družboslovni kontekst, v katerem se je konec 19. stoletja začel oblikovati poklic, katerega namen je pomagati posameznikom, skupinam in skupnostim, ki so se znašle v težavah, ki so jih povzročile neugodne družbene okoliščine, predvsem razmere družbene neenakosti, nepravičnosti, odrinjenosti, prikrajšanosti, diskriminacije, revščine. Sledi predstavitev razvoja vede o socialnem delu v 20. stoletju. Predstavljene so teorije, koncepti, metode in tehnike socialnega dela. Navedeni so osnovni pojmi. V zadnjem delu je opisan zgodovinski kontekst razvoja socialnega dela v Sloveniji po drugi svetovni vojni. Na koncu so predstavljeni še: osnovna sodobna doktrina socialnega dela kot poklica in akademske discipline v Sloveniji, mreža institucij socialnega varstva in kontekst socialne politike.

  Cena: 14 evrov

  Naroči
 • Dezinstitucionalizacija I: neskončna

  Andreja Rafaelič in Vito Flaker
  Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2021 - 320 str.
  ISBN: 978-961-7128-19-2

  »Monografija je pionirsko delo na področju deinstitucionalizacije v Sloveniji, saj na sodoben, razvojen in celosten način združuje ključne teorije, metode, koncepte in znanje ter mnogoletne praktične izkušnje s procesi deinstitucionalizacije tako pri nas kot tudi v širšem mednarodnem prostoru. Je pravzaprav vodnik po deinstitucionalizaciji, ki je nastal v ključnem političnem momentu, odprtem za vrnitev oskrbe v skupnost in prenos znanja k ljudem.«

  »Monografija je zanimiva predvsem za politične odločevalce in stroko s področja socialnega varstva, socialnega dela, socialne varnosti, javne uprave in ekonomije. Zaradi jasnosti konceptov bo relevantna tudi za zaposlene na omenjenih področjih ter za državljane in uporabnike, ki jih zanima vprašanje dezinstitucionalizacije.«

  Cena: 28 evrov

  Naroči
 • Strategije raziskovanja in razvoja dolgotrajne oskrbe starih ljudi v skupnosti

  Jana Mali in Vera Grebenc
  Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2021 - 307 str.
  ISBN 978-961-7128-08-6

  Monografija ponuja znanstveno razpravo o pomenu razvoja skupnostne oskrbe za stare ljudi, saj v Sloveniji prevladuje institucionalna oskrba. Spodbude za razvoj skupnostne oskrbe lahko poda le analitični in raziskovalni pristop, ki je v monografiji predstavljen kot oblika posebne raziskovalne metode, imenovane hitra ocena potreb in storitev. Metoda je predstavljena kot raziskovalni pripomoček, s katerim lahko oblikujemo strategije tako raziskovanja kot razvoja dolgotrajne oskrbe za stare ljudi. Na primeru treh občin so predstavljene tri raziskovalne strategije. Prva so zemljevidi dolgotrajne oskrbe, druga je analiza potreb starih ljudi, tretja pa konkretni predlogi za oblikovanje dolgotrajne oskrbe.

   

  Cena: 27 evrov

  Naroči
 • Supervizija v socialnem delu: Učenje na podlagi dobrih izkušenj

  Petra Videmšek
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2021. - 333 str.
  ISBN 978-961-6569-75-0

  Monografija ponuja znanstveno razpravo o pomenu sistematičnega in kontinuiranega procesa skrbi za profesionalni in osebni razvoj, ki poteka v okviru supervizije, in pokaže, da je supervizija za ljudi, ki delajo z ljudmi, nujna. Brez refleksije o praksi ni učenja in sprememb. Avtorica na podlagi pregleda literature pokaže, kako je potekal razvoj supervizije v socialnem delu, kaj vse je vplivalo na ta razvoj in katere so specifike delovanja tega procesa. Hkrati pokaže, da se je v okviru supervizijskih procesov zgodil prehod od t. i. tradicionalne supervizije, ki temelji na problemu – z name­nom, da se najprej analizira problem in se ga nato rešuje (osrednje vprašanje je, kaj je narobe, in je to treba popraviti) – k paradigmi iskanja rešitev – z namenom iskanja nečesa novega, ustvarjanja novih priložnosti in soustvarjanja (osrednje vprašanje je, kaj deluje, da bi supervizantke to lahko razvijale še naprej). Monografija ponuja matrico skrbi zase, ki je lahko opora za preprečevanje izgorevanja na podlagi sočutja, in presega zgolj apliciranje na socialno delo, saj je lahko uporabna v vseh poklicih pomoči.

  CENA 28 evrov

  Naroči
 • Odprta scena: Zmanjševanje škode med brezdomnimi uporabniki drog v Ljubljani

  Vera Grebenc in Amra Šabić (ur.)
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2020 - 228 str.
  ISBN 978-961-6569-74-3

  Monografija je zanimiv kolaž perspektiv, ki omogočajo vpogled v življenjski svet brezdomnih uporabnikov javnih prostorov v mestu, oceno potreb in analizo vrzeli v obstoječih odgovorih. Utemeljuje nujnost interdisciplinarnega dela in sodelovanja med različnimi akterji v skupnosti in integriranih služb na področju brezdomstva. Predstavi različne metode dela in primere dobrih praks, predvsem pa krepi zavedanje o nujnosti doslednega spoštovanja človekovih pravic in človekovega dostojanstva.

  Cena: 25 evrov

  Naroči
 • Razvoj socialne oskrbe na domu: od besed k dejanjem

  Mateja Nagode, Nadja Kovač, Lea Lebar, Andreja Rafaelič
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019 - 185 str.
  ISBN 978-961-6569-73-6

  Monografija je prvi celovit prikaz in analiza razvoja socialne oskrbe na domu v Sloveniji. Predvsem nastavlja ogledalo socialni politiki na področju varstva starejših v zadnjih dveh desetletjih ter oblikuje usmeritve in predloge sprememb za odločevalce. Monografija je praktična, konceptualna in teoretska ter kot taka uporabna za vse, ki želijo vedeti več o storitvi socialna oskrba na domu, o dolgotrajni oskrbi ter pomenu skupnostne oskrbe in dezinstitucionalizaicje. Še posebej nagovarja lokalne skupnosti in jih spodbuja k bolj razvojni angažiranosti pri zagotavljanju socialne oskrbe na domu.

  Cena: 21 evrov

  Naroči
 • Enostavna ideja: univerzalni temeljni dohodek

  Srečo Dragoš (ur.)
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019 - 228 str.
  ISBN 978-961-6569-72-9

  Univerzalni temeljni dohodek (UTD)  je enostavna ideja, saj zahteva, da je treba vsaki državljanki in državljanu brezpogojno, redno in trajno zagotoviti minimalna finančna sredstva za preživetje. V zborniku več avtoric in avtorjev (Mencinger, Dragoš, Rener, Korošec, Poglajen ...) piše o različnih vidikih koncepta: zakaj je UTD nujen in izvedljiv, kako vpliva na trg dela, ideologijo dela, zdravje, prekariat, kako uvesti UTD, kako je videti UTD za otroke in stare, kaj je lokalni UTD. UTD je najučinkovitejši, najnujnejši in najhitrejši ukrep za izboljšave znotraj sistema. Vsi drugi ukrepi so neučinkoviti ali pa zunajsistemski. Zbornik Enostavna ideja je argumentacija ključnih poudarkov, zakaj je UTD potreben, in pa razlogov, zaradi katerih je nasprotovanje tej pravici škodljivo.

  S predstavitve knjige

  Cena: 25 evrov.

  Naroči
 • Zaščita otrok pred nasiljem in zanemarjanjem v Sloveniji

  Vesna Leskošek, Tadeja Kodele, Nina Mešl (ur.)
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019 - 278 str.
  ISBN 978-961-6569-71-2

  »Monografija s svojo strukturo poglavij upošteva idejo interdisciplinarnega pristopa pri obravnavi otroka, ki izhaja iz številnih mednarodnih dokumentov, njegovo potrebnost pa utemeljujejo različne stroke. Nekaj prvih poglavij monografije tako obsega konceptualna vprašanja o nasilju v sodobni družbi, družbeni vlogi otrok in vlogi otrok pri obravnavanju nasilja nad njimi. Avtorice poudarjajo pomen osrediščenosti obravnave na otroka, njegove potrebe, pravice in koristi. Pri tem koncept t. i. otrokocentričnosti kot način vzgoje tudi kritično vrednotijo in opozarjajo, da ima številne pasti, pri obravnavanju ogroženega otroka v različnih institucijah pa lahko povzroči neutemeljen paternalizem strokovnjakov, ki v iskanje otrokovih koristi ne vključijo otroka samega, pri odločanju ne upoštevajo dovolj njegovih konkretnih potreb in stisk.« (iz recenzije prof. dr. Renate Salecl)

  PDF

  S predstavitve knjige

  Knjiga je razprodana in prosto dostopna: https://doi.org/10.51741/9789612973216

  Naroči
 • Socialno delo z družino: soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti

  Gabi Čačinovič Vogrinčič, Nina Mešl
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019 - 218 str.
  ISBN 978-961-6569-66-8

  Gre za temeljno delo na področju socialnega dela. Je plod dolgoletnega raziskovanja in ustvarjanja izvirnih konceptov, ki so ključni pri kompleksnem socialnem delu z družino. Avtorici pišeta o znanju o procesih, soustvarjanju izvirnosti koncepta pomoči, razvidnosti in ozaveščenosti, sodelovalnem pogovoru z družino, pomembnosti jezika socialnega dela, družinskih življenjskih potekih, družinah s številnimi izzivi, rejništvu, socialnem delu z družino v šoli, odklonskem vedenju mladih, starih ljudeh v družini in o socialnem delu z družinami v procesu ločitve ali razveze.

  "Monografija je dragocena tudi zato, ker je delo slovenskih avtoric in ponuja pristope, ki temeljijo na znanstveno dokazanih dognanjih, ki so prilagojeni naši stvarnosti in preverjeni v našem prostoru. Z monografijo sta avtorici dopolnili in obogatili seznam slovenske literature s področja dela z družino. Model soustvarjanja podpore in pomoči v socialnem delu je enkraten tako v Sloveniji kot tudi v svetu." Iz recenzije dr. Marije Kavkler

  S predstavitve knjige

  Cena: 19 evrov

  Naroči
 • Hitra ocena potreb in storitev

  Vito Flaker, Katarina Ficko, Vera Grebenc, Jana Mali, Mateja Nagode, Andreja Rafaelič
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019 - 360 str.
  ISBN 978-961-6569-67-5

  Poglavja: (1) Dezinstitucionalizacija n možnosti za vzpostavljenje skupnostne oskrbe, (2) Hitra ocena potreb in storitev ter hevristični model prehoda v skupnost, (3) Načela hitre ocene potreb in storitev, (4) Razvoj odgovorov in služb, (5) Sodelovanje s skupnostjo in zagovorniške strategije, (6) Organizacija hitre ocene potreb in storitev, (7) Metode in tehnike, (8)Raziskovalne spretnosti, (9) Ocenjevalni moduli, (10) Akcijski načrt.

  "Monografija pomeni velik premik pri razvoju akcijskega raziskovanja v Sloveniji, saj povzame različne metode, ki jih tudi sicer uporabljamo v družboslovju, in prikaže, kako jih lahko v kombinaciji uporabimo in v kratkem času uporabimo raznovstrno gradivo in tako povečamo veljavnost ugotovitev." Iz recenzije dr. Špele Razpotnik

  "Hitra ocena potreb in storitev omogoča raziskovalni pojav zaobjeti celostno in iz različnih zornih kotov ter hkrati uporabnikom storitev omogoča, da so aktivno vključeni v celoten proces raziskovanja - tako pri preučevanju potreb kot tudi pri snovanju odgovorov na potrebe - in torej poudarja dialoškost raziskovanja in iskanja rešitev." Iz recenzije dr. Maše Filipovič Hrast

  Cena: 29 evrov

  Naroči
 • Inovacije v dolgotrajni oskrbi: primer domov za stare ljudi

  Jana Mali, Vito Flaker, Mojca Urek, Andreja Rafaelič
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2018 - 261 str.
  ISBN 978-961-6569-64-4

  Monografija prikazuje specifično vlogo domov za stare v obstoječem in prihodnjem sistemu dolgotrajne oskrbe. Prikazali smo nove in načrtovane oblike institucionalne in skupnostne oskrbe domov, pri tem pa poudarili predvsem zagotavljanje kakovosti storitev. Cilja, ki smo ju želeli doseči, sta:

  1) Predstavitev obstoječih in načrtovanih inovativnih oblik oskrbe v domovih starejših občanov.

  2) Uresničevanje nacionalne strategije socialnega varstva z vidika individualizirane obravnave uporabnikov in njihovega vključevanja v izvajanje in načrtovanje oskrbe v domovih za starejše občane pa tudi z vidika povečanja njihove samostojnosti.

  Monografija ponuja odgovore na štiri vprašanja: Katere inovacije so se uveljavile v domovih za stare ljudi? Kaj vpliva na razvoj inovacij? Kakšen je vpliv inovacij? Kako potekajo procesi inovacij?

  Predstavljamo potek inovacij (od pobude naprej), spodbude in priložnosti pa tudi ovire za uveljavljanje inovacij. Opozorimo na procese ustvarjalnosti in timskega dela, še posebej vključevanja uporabnikov oz. stanovalcev in njihovih sorodnikov.

  Cena: 24

  Naroči
 • Ljudje z gluhoslepoto v Sloveniji

  Simona Gerenčer Pegan
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2017 - 166 str.
  ISBN 978-961-6569-63-7

  Knjiga je razdeljena na sedem poglavij: razumevanje gluhoslepote, uporabniška perspektiva in prispevek stroke, občani z gluhoslepoto v skupnosti, vidiki socialne izključenosti, odnos ljudi do ljudi z gluhoslepoto, ljudje z gluhoslepoto za zidovi ustanov, organizacije gluhoslepih.

  »Avtorici je z zgodbami ljudi z gluhoslepoto uspelo izvrstno predstaviti njihov način razmišljanja in razumevanja sveta. Delo pomeni doslej daleč najcelovitejšo predstavitev področja gluhoslepote v Sloveniji in je nedvomno temeljno gradivo za delo z ljudmi z gluhoslepoto. Zaradi vsebine in kompleksnega načina obravnave pa je zelo zanimivo tudi za strokovno in širšo javnost.« Red. prof. dr. Tanja Rener

  Cena: 21,00

  Naroči
 • Socialno delo v avtonomnih prostorih: vloga socialnega dela pri graditvi kontramoči

  Asja Hrvatin
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2016. - 164 str.
  ISBN 978-961-6569-61-3

  "Avtonomni prostori so detektorji spregledanih potreb. Kažejo, kaj mestu manjka in da ne potrebujemo oblasti, da si ustvarimo tisto, kar potrebujemo in česar si želimo. Socialni centri so boljši kot centri za socialno delo. So tovarišice, ki ti posodijo denar, ko zagusti, poslušajo tvojo pesem, ko rabiš občinstvo, ti ponudijo streho nad glavo, tuš, skrivališče, ko bežiš, večerjo, pivo na kredo, objem, ko jočeš, in pesti, ko se moraš braniti, spremstvo k zdravniku, na zavod za zaposlovanje, pri iskanju stanovanja, pravnih problemih, nastavijo vse svoje kilograme pred policijo, ki te skuša deložirati."

  Cena: 25,00 €

  Naroči
 • Družine s številnimi izzivi: soustvarjanje pomoči v skupnosti

  Tadeja Kodele in Nina Mešl (ur.)
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 2016. - 178 str.
  ISBN: 978-961-6569-57-6

  Čeprav je znanost socialnega dela razvija specifične teoretske koncepte in pristope za delo v praksi, se socialne delavke v praksi vedno pogosteje ukvarjamo z reševanjem socialnim problemov na administrativen in upraven način. Monografija s svojim inovativnim pristopom v raziskovanju ne le pokaže konkretne uporabe konceptov socialnega dela v praksi, temveč razišče in potrdi tudi njihovo učinkovitost. Knjiga vsebuje osem člankov: "Socialno delo z družino: soustvarjanje procesov podpore in pomoči", Sodelovalni procesi socialnega dela z družino v skupnosti: krepitev odpornosti družin s številnimi izzivi", "Vzpostavitev sodelovanja z družinami v izvirnem delovnem projektu pomoči", "Družine s številnimi izzivi s spodbudnih ravnanjih socialnih delavk za doseganje želenih izidov", "Prikaz procesa dela v izvirnem delovnem projektu pomoči družini s številnimi izzivi", "Sinergični sodelovalni model socialnega dela z družino v skupnosti v družbi", "Gibanje za voljo in volja za gibanje: multidisciplinarna intervencija za povečanje telesne dejavnosti in kakovosti živlejnja odraslih iz družin s številnimi izzivi", "Varna uporaba mestnega potniškega prometa kot pomemben dejavnik socialne vključenosti starih ljudi".

  PDF RAZLIČICA

   

  Naroči
 • Co-creating Processes of Help: Collaboration with Families in the Community

  Uredili Nina Mešl in Tadeja Kodele
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2016. - 166 str.
  ISBN: 978-961-6569-58-3

  A scientific anthology based on social work in an intersubjective context is an important contribution to practice as well as for teaching and research communities. The book also profits from a close cooperation with users (hare named interlocutors) to enhance the need for a resectable and decent dialogue in everyday practice. The comprises seven articles with the following titles: "Social work with families: the theory and prectice of co-creating processes of support and help", "Social work: the science, profession and art of complex dealing with complexity", "Collaborative processes of help and development of new knowledge in social work with families", "Supporting and helping mulit-challenged families: illustrating the process of social work with families", "Motivational interviewing with individuals experiencing social challenges: a Norwegian experience", "Physical activity intervention for non-active adults from economically challenged families: will for movement and movement for Will", " Public transportation and mobility enhancement exercises as support for the independent mobility of elderly family members".

  PDF VERSION

  Naroči
 • Prispevki k taksonomiji socialnega dela in varstva - 1. del

  Vito Flaker
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2015. - 264 str.
  ISBN 978-961-6569-55-2

  Stroji socialnega dela niso mehanični, so človeški, mašine želja, delujoče sestavljanke, ki želje izrazijo, proizvajajo in uresničujejo. So združevanje ljudi v akciji ... Preiti je torej treba od semantičnih struktur k sintaksi dejanj. Socialno delo nastane, kjer ni moči. Je obračanje nemoči v moč. Moč nemoči je nastajanje drugega. Osnovni teritorij socialnega dela je v vrzeli med življenjskim svetom (vsakdanjim, navadnim, skupnim življenjem ljudi) in institucionalnim svetom. V tej vrzeli socialno delo posreduje med dvema svetovoma tako, da prenaša moč institucionalnega sveta v življenjskega. Vsebina knjige: storitev kot osrednja dejavnost socialnega varstva, intenzivnost posega v življenjski svet uporabnikov, oris ravni storitev, druge razsežnosti klasificiranj, pogovor in strokovne zadrege v njem, prostorska določila socialnega dela, blaginjski križkraž in prisvajanje virov socialnega dela.

   

  Cena: 29,00 €

  Naroči
 • Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika

  Gabi Čačinovič Vogrinčič, Leonida Kobal, Nina Mešl, Miran Možina
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2015. - 124 str. (Zbirka Katalog socialnega dela)
  ISBN 978-961-91026-9-5

  Koncept delovnega odnosa je dopolnjen s konceptom lZVIRNEGA DELOVNEGA PROJEKTA POMOČI, ki ga soustvarimo v delovnem odnosu. Soustvarjene rešitve, zaželeni razpleti, ki se oblikujejo v delovnem odnosu, se prevajajo v akcijo, dejanja, konkretne korake, ki udejanijo dogovore. Projekti so IZVIRNI, ker se vsakokrat na novo in posebej oblikujejo za vsakega uporabnika posebej, za vsako družino posebej, za vsako skupino udeleženih v problemu posebej, in so soustvarjeni skupaj z njimi in zanje. Socialno delo je nastalo kot stroka prav zato, da se odzove na posebnosti, drugačnosti in ustvari nove možnosti tam, kjer znotraj običajnega, znanega rešitve ni mogoče najti. Projekti so DELOVNI, ker v vsakdanjem jeziku in v vsakdanjem življenju ljudi konkretizirajo dogovorjene spremembe, naloge, delež posameznika in roke skupaj z dogovorom za naslednji sestanek. Poudarek je na delu, torej na sodelovanju, na dejavnostih, ki sledijo iz opravljenega dela v delovnem odnosu. To je že tretji natis knjige.

   

  Cena: 12,00 €

   

  Naroči
 • Osebno načrtovanje in izvajanje storitev

  Vito Flaker, Jana Mali, Andreja Rafaelič, Simona Ratajc v sodelovanju s Ksenijo Balantič in Natašo Udovič
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2013. - 304 str.
  ISBN 978-961-6569-45-3

  Osebno načrtovanje in izvajanje storitev je metoda socialnega dela, je hkrati tudi močno orodje, s katerim se približamo uporabniku, ki omogoča spoj njegovih ciljev in možnosti v družbi in skupnosti, je orodje, ki omogoča boljše življenje, je pa tudi orožje, ki ga lahko uporabimo za uresničevanje pravic. V njej res lahko enakovredno uporabimo celoten arzenal spretnosti socialnega dela -- tako poslušanje in pogovarjanje kot zagovorništvo, omogočanje dostopa do sredstev, organizacijo kot tudi znanje, kako misli pretopiti v besede in potem besede v dejanja.

   

  KNJIGA V FIZIČNI OBLIKI JE RAZPRODANA

  NA VOLJO JE V ODPRTEM DOSTOPU KOT E-KNJIGA: https://doi.org/10.51741/9789612973193

   

  Naroči
 • Dolgotrajna oskrba v Mestni občini Ljubljana

  Jana Mali
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2013. - 172 str.
  ISBN 978-961-6569-49-1

  Monografija je prva obsežnejša publikacija o dolgotrajni oskrbi v Ljubljani. Glede na demografski trend povečevanja števila starih ljudi, izpostavljenosti različnim tveganjem, ki tudi srednjo in mlajšo generacijo lahko v hipu usodno zaznamuje kot ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, je zavedanje o nujnosti uvedbe dolgotrajne oskrbe zelo pomembno. Monografija bralcu prikaže, kaj je dolgotrajna oskrba, kako se v Ljubljani že izvaja, kakšne potenciale ima MOL, da sistem uveljavi. Posebno vrednost dajejo monografiji konkretni napotki za uvajanje dolgotrajne oskrbe v Ljubljani.

  Cena: 16,00 €

  Naroči
 • Ljubljanske zgodbe: biografije navadnih ljudi

  Vera Grebenc, Amra Šabić
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2013. - 182 str.
  ISBN 978-961-6569-50-7

  Raziskovalci smo bili kot fotografi ali snemalci s kamero. Z oddaljene točke smo opazovali panoramski razgled in na določenih mestih približali objektiv. Zum je približal podobo, ljudi smo se lahko skoraj dotaknili, se zavedli njihove bližine, skoraj začutili njihovo dihanje in človeško toploto. Ujeli smo jih v prizorih njihove intimnosti, skrivnostnosti, izjemnosti pa tudi običajnosti, preprostosti, skromnosti. Ujeli smo njihove podobe realnosti in njihove načine pripovedi o realnosti: besede, s katerimi opisujejo svoje življenje, občutja, spomine. Besede, ki povzamejo sedanjost ali skicirajo prihodnost. Kakorkoli že obrnemo, besede ustvarjajo "svoj svet".

  Redna cena: 16,00 €

  Naroči
 • Iz institucij v skupnost: stanovanjske skupine nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja

  Petra Videmšek
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2013. - 266 str.
  ISBN 978-961-6569-51-4

  Vsi potrebujemo dobre stanovanjske rešitve, pri katerih se počutimo varne in zavarovane, ki nam zagotavljajo podlago za interakcije z drugimi, nam dajo prostor, v katerem in iz katerega opravljamo vrednotene družbene dejavnosti in vrednotene vloge. Ljudje, ki imajo osebno izkušnjo težav z duševnim zdravjem, pa potrebujejo take rešitve še bolj kot drugi. Knjiga Petre Videmšek predstavlja rezultate prve poglobljene raziskave v Sloveniji o stanovanjskih skupinah iz uporabniške perspektive, torej iz perspektive ljudi, ki v njih živijo. To je  velik dosežek, saj so v preteklosti zaposleni v teh službah pa tudi snovalci politike pogosto zanemarili uporabniško perspektivo, čeprav je ta ključna pri evalvaciji uspeha in učinkov ter tudi napak in spodrsljajev služb oz. storitev.

   

  Redna cena: 22,00 €

  Naroči
 • Kulturno kompetentno socialno delo

  Špela Humljan Urh
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2013. - 206 str.
  ISBN 978-961-6569-52-1

  Knjiga je referenčno delo za razumevanje etnične občutljivosti in antirasizma. Številni primeri iz prakse knjigo obogatijo, zato je ta dober pripomoček za socialne delavce, zlasti za tiste, ki so študirali pred letom 1990, ko se v okviru študija za socialno delo še niso imeli priložnost seznaniti z etnično občutljivim in antirasističnim socialnim delom. Avtorica seže od tega, da nam predstavi zanikanje lastnih predsodkov in rasizmov, do novih znanj. Knjiga, plod njenega desetletnega raziskovanja, lahko podpre učinkovito delo v večkulturni družbi.

   

   

   

  Cena: 20,00 €

  Naroči
 • Mavrične družine grejo v šolo: Perspektive otrok, staršev in učiteljic

  Darja Zaviršek, Ana Marija Sobočan (ur.)
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2012. - 152 str.
  ISBN 978-961-6569-42-2

  Knjiga prinaša izsledke najnovejše primerjalne raziskave med Nemčijo, Švedsko in Slovenijo o izkušnjah v šolskem okolju otrok in staršev iz mavričnih družin. Raziskava je vključevala tudi učitelje in učiteljice, ki vnašajo v poučevanje nove vsebine o družinah, družinskih oblikah in odnosih. Raziskava je prva te vrste v Sloveniji in ena prvih v državi, v kateri zares spregovorijo otroci in mladi. V knjigi, ki je namenjena pedagoginjam in pedagogom, psihologinjam in psihologom, socialnim delavkam in delavcem pa tudi staršem in mladim, so mladi iz mavričnih družin spregovorili o tem, kako se počutijo v šoli in kaj potrebujejo za varno in spodbudno šolsko okolje. Starši so pripovedovali, kaj si želijo za svoje otroke in kaj jih skrbi. Učitelji pa so pripovedovali o novih iskanjih »pravih besed« in prvih izkušnjah na področju enakosti, ki se razteza tudi na otroke in starše iz mavričnih družin.

   

  Članek

  Cena: 19,00 €

  Naroči
 • Notranje in meddržavne posvojitve: Od osebnih izkušenj do dobre prakse

  Darja Zaviršek
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2012. - 248 str.
  ISBN 978-961-6569-43-9

  Knjiga s podnaslovom "Priročnik za razvijanje novih strokovnih kompetenc v socialnem varstvu" je pravzaprav več kot zgolj priročnik. Avtorica odlično analizira in kritično presoja prepletenost posvojitev z normami, moralo in osebnimi prepričanji o dobrem starševstvu, materinstvu in očetovstvu ter interesi socialnih, družinskih in prebivalstvenih politik v zvezi z otroki. Knjiga razkrije tudi večplastni konflikt med pravicami staršev in pravicami otrok, zato je prav zdaj izjemno aktualno branje. Posebna vrednost knjige se kaže v upoštevanju perspektive specifičnih kontekstov, situacij in potreb, s katerimi se srečujejo udeleženci v postopkih posvojitev. S tem pripomore k odpravljanju neredkih nejasnosti, neznanja in tabujev o posvojitvah.

   

   

  Cena: 18,00 €

  Naroči
 • Država želi, da ostanemo cigani: Teoretske refleksije in prakse izključevanja / vključevanja Romov v Sloveniji

  Špela Urh (ur.)
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2012. - 178 str.
  ISBN 978-961-6569-44-6

  Čeprav se država z izvajanjem posebnih programov trudi izboljšati položaj Romov, ostajajo Romi in država vsak na svojem bregu. Monografija ugotavlja, zakaj je tako in kako bi bilo mogoče to spremeniti. Nekaj naslovov poglavij v knjigi: Etnična diskriminacija in zatiranje Romov, Medijske podobe Romov, Večdimenzionalna izključenost kot dejavnik vpliva na duševno zdravje Romov iz perspektive socialnega dela, Zdravstveno stanje Romov, Ovire in možnosti socialnega vključevanja Romov iz perspektive koncepta državljanstva, Vključevanje romskih naselij v slovenski naselbinski sistem, Pravne podlage za vključevanje Romov.

   

   

  Cena: 16,00 €

  Naroči
 • Demenca: Izziv za socialno delo

  Jana Mali, Vida Miloševič Arnold (ur.)
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2011. - 175 str.
  ISBN 978-961-6569-13-2

  Monografija predstavi v Sloveniji nov pogled v razumevanju oseb z demenco, saj prispeva k oblikovanju celostnega pogleda na pojav demence. Celosten pristop, pri katerem upoštevamo hkrati individualne značilnosti posameznika z demenco in dejavnike okolja, je konceptualni okvir za delovanje socialnih delavcev v skupnosti ali institucionalnem okolju. Taka obravnava človeka z demenco podpira ohranjanje njegove identitete, kar je bilo do sedaj v obstoječih službah in načinih ravnanja prezrto. Knjiga je ponatis.

   

   

   

  Cena: 18,00 €

  Naroči
 • Nastajanje dolgotrajne oskrbe: Ljudje in procesi - eksperiment in sistem

  Vito Flaker, Mateja Nagode, Andreja Rafaelič, Nataša Udovič
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2011. - 372 str.
  ISBN 978-961-6569-36-1

  Je neposredno financiranje revolucija ali samo zvita poteza neoliberalizma? Je individualno načrtovanje priložnost, da ljudje končno dobijo, kar potrebujejo, ali pa jih še dodatno osami? Se socialno delo osvobaja prevlade države in papirjev ali pa še bolj tone v fetiš postopkov? Bo dolgotrajna oskrba končno premaknila oskrbo iz zaprtih ustanov ali pa jih bo še bolj utrdila? Zdaj so uporabniki zgolj pasivni prejemniki storitev. Boljša metoda in postopek jih preobrazita v ljudi, ki lahko odločajo in zaživijo polnejše življenje - z načrtom, ki ga ustvarijo, in denarjem, ki ga zanj prejmejo. Zapustijo kraljestvo socialnih senc in postanejo vir dejavne solidarnosti. Bo to omogočil tudi novi sistem dolgotrajne oskrbe? Dolgotrajna oskrba v nasprotju z drugimi stebri socialne varnosti temelji na potrebah in željah ljudi. Je to znamenje preobrata v pojmovanju enakopravnosti in državljanstva ali pa je le nov način nadziranja človeških želja?

   

  Cena: 27,00 €

  Naroči
 • Pregled raziskovalnega dela 1969-2010

  Lidija Kunič (ur.)
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2011. - 290 str.
  ISBN 978-961-6569-37-8

  Gre za prvi zgodovinski prerez bogate raziskovalne dejavnosti šole za socialno delo v zadnjih 40 letih. V tem obdobju je ustanova večkrat spremenila ime (od Višje šole za socialne delavce do Fakultete za socialno delo). V knjigi na podlagi opisa posameznih raziskav spremljamo razvoj socialnega dela. Pri povzetku vsake raziskave so navedeni podatki o vodji raziskave, sodelavcih in temeljnih izsledkih in pomembnejše objave, povezane z raziskavo. V knjigi najdemo tudi sezname raziskav, ki leta 2010 še niso bile končane, in imensko in stvarno kazalo, zato je knjiga dragocena referenca za vse, ki se kakorkoli ukvarjajo z raziskovanjem v socialnem delu. Delo pomembno pripomore k uveljavitvi socialnega dela kot znanosti v Sloveniji, saj podaja povzetke najpomembnejših raziskav, ki so nastale v letih 1969 do 2010.

  Pregled raziskovalnega dela 1969-2010

  Knjigo si je v tiskani obliki mogoče izposoditi v knjižnici Fakultete za socialno delo. 

  Naroči
 • Socialno delo z osebami z demenco: Raziskovanje potreb oseb z demenco in odgovorov nanje

  Jana Mali, Nina Mešl, Liljana Rihter
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2011. - 158 str.
  ISBN 978-961-6569-39-2

  Monografija zapolnjuje vrzeli, ki so v tem hipu opazne na področju razumevanja demence. Razdeljena je na pet poglavij. V prvem so predstavljena teoretska izhodišča različnih ved, ki preučujejo demenco (biomedicina, psihologija, sociologija, socialno delo). V drugem poglavju je opisan celostni pristop socialnodelovnega modela. Tretje poglavje je namenjeno socialnim posledicam demence, ki vplivajo na spremembo odnosov med ljudmi. V četrtem poglavju je predstavljena vloga oskrbovalcev kot raziskovalcev potreb oseb z demenco. Zadnje, peto poglavje pa je zapisano kot priročnik, z vajami in napotki za raziskovanje, odkrivanje in spoznavanje potreb oseb z demenco. Knjiga je primerna za vse, ki se srečujejo z demenco, in za vse, ki se o njej želijo poučiti.

   

  Redna cena: 15,00 €

  Naroči
 • Učenci z učnimi težavami: Izvirni delovni projekt pomoči

  Lea Šugman Bohinc (ur.)
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2011. - 192 str.
  ISBN 978-961-6569-40-8

  "Knjigo odlikujejo vsaj trije presežki. Prvi je ta, da so jasno predstavljena transdisciplinarna spoznanja o tem, kako se ljudje odzivamo, kako oblikujemo osebne resničnosti ter kako zahtevni so procesi spreminjanja vzorcev ravnanj. Tako ravnanj posameznika kot ravnanj strok, ki se oklepajo utečenih doktrinarnih prepričanj. Drugi je v tem, da so predstavljeni procesi in pogoji, ki spremembe omogočajo - spremembe pri učencu, v odnosu med njim in učiteljem, med učitelji in starši, med člani tima v delovnem procesu pomoči in v procesih učenja vseh soudeleženih. Tretji presežek vidim v tem, da so teoretski principi opremljeni z besedami učencev, učiteljic, svetovalnih delavk, staršev in raziskovalk. Te besede razkrivajo vsakokratno resničnost posameznega udeleženega in njegove moči za učenje in spreminjanje." (Iz recenzije)

   

  Knjiga ni na prodaj, si jo je pa mogoče izposoditi v knjižnici FSD.

  Naroči
 • Ethical Dilemmas in Social Work: International Perspective

  Darja Zaviršek, Birgit Rommelspacher, Silvia Staub-Bernasconi (ur.)
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2010. - 212 str.
  ISBN 978-961-6569-32-3

  Knjiga obravnava nekatere najpomembnejše vidike etike socialnega dela. Prvi del je posvečen etičnim konfliktom in njihovim filozofskim posledicam. V enem od člankov Silvia Staub-Bernasoni pojasnjuje dileme med univerzalizmom in pluralizmom na primeru človekovih pravic. Drugi del vzame pod drobnogled diskurze o etiki. V članku Darje Zaviršek lahko podrobneje spoznamo etiko hendikepiranosti in nove etične dileme. V tretjem delu pa lahko več zvemo o perspektivah v poučevanju, praksi in raziskovanju. Knjiga je na voljo samo v angleškem jeziku.

   

   

  Knjigo si lahko izposodite v knjižnici Fakultete za socialno delo.

  Naroči
 • Individualizacija storitev socialnega varstva

  Jelka Škerjanc
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2010. - 198 str.
  ISBN 978-961-6569-33-0

  Knjiga obravnava postopek za oblikovanje pomoči uporabnika v socialnem delu. V prvem poglavju je prikazana zgodovinska razsežnost obravnave revnih in hendikepiranih ljudi v družbi, v drugem avtorica oriš modele blaginje, v tretjem osvetli metodo individualnega načrtovanja z udejanjanjem ciljev, v četrtem se loti delovnega koncepta individualizacije storitev socialnega varstva, v petem opiše delovni koncept individualizacije, v zadnjem pa posameznikove ideje za boljši jutri prevede v ukrepe socialnega varstva. "Avtorica na podlagi kritične analize izrabnih družbenih teorij in praktičnih izkušenj, ki so jih prispevala uporabniška gibanja, predlaga postopek, ki zagotavlja uporabnikovo vključenost v vseh bistvenih fazah procesa pomoči in je uporaben tako v sistemu storitev socialnega varstva kot visokošolskega izobraževanja in praktičnega usposabljanja za socialno delo." (Iz recenzije.)

   

  Cena: 15,00 €

  Naroči
 • Pogovarjajmo se: Skupnostni pristop v šoli

  Vera Grebenc, Ines Kvaternik, Tadeja Kodele, Liljana Rihter
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2010. - 164 str.
  ISBN 978-961-6569-35-4

  Monografija je pomemben prispevek k razvoju znanosti na področju preventive. Njena prednost je predvsem v tem, da šolskemu prostoru ponuja model, ki zahteva interdisciplinarni pristop k delovanju na področju preprečevanja nezaželenih oblik vedenja v šoli in zunaj nje. Preventivne dejavnosti v šoli so definirane tako, da je izdelana skupnostna razsežnost problemov posameznika - rešitve so soustvarjene iz skupnosti in tudi preventiva postane preventiva iz skupnosti.

   

   

   

  Cena: 15,00 €

  Naroči
 • Delovno pravo - Druga izdaja

  Barbara Kresal
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2009. - 190 str.
  ISBN 978-961-6569-25-5

  Knjiga na sistematičen in pregleden način obravnava temeljna vprašanja delovnega prava. Po uvodni predstavitvi zgodovinskega razvoja, pravnih virov in pregleda človekovih pravic v zvezi z delom sledi obravnava temeljnih pojmov individualnih delovnih razmerij (vrste pogodb o zaposlitvi, sklenitev, sprememba in prenehanje pogodbe o zaposlitvi, sprememba delodajalca, pripravništvo, plačilo za delo, delovni čas, odmori, počitki, letni dopust itd.) in kolektivnih delovnih razmerij (sindikati, kolektivno pogajanje, stavke, participacija delavcev). Na koncu so v posebnem poglavju zbrana vprašanja skupaj s praktičnimi primeri iz celotne snovi, dodani pa so še seznami najpomembnejših zakonov s področja delovnega prava, konvencij MOD in direktive. Gre za zelo razširjeno in dopolnjeno drugo izdajo.

   

  Cena: 19,00 €

  Naroči
 • Against social suffering: social work in alliance with people in the times of crisis

  Darja Zavrišek, Ana Marija Sobočan, Gašper Krstulović (ur.)

  Against social suffering: social work in alliance with people in the times of crisis

   

   

   

   

   

   

   

  Naroči
 • Critical Edge Issues in Social Work and Social Policy

  Critical Edge Issues in Social Work and Social Policy
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2009. - 240 str.
  ISBN 978-961-6569-27-9

  Knjiga je izvrstno izhodišče za raziskovanje kompleksnega sveta teorije in metodologije socialnega dela. Problamatizira zatiralske družbene strukture, ki ohranjajo patriarhalnost, postimperializem in diskriminacijo na podlagi družbnega razreda, spola, rase in starosti. Prispevki so razvrščeni v štiri sklope: (1) logika primerjalne raziskave in vrednote, na katerih temelji, (2) uporaba specifičnih metodologij, (3) politična vprašanja in (4) izobraževalne zagate in akademizacija socialnega dela v primerjalni perspektivi. Med drugim so objavljene študije o razmerah v Avstraliji, Braziliji, Južnoafriški republiki in na Kitajskem. Knjiga je na voljo samo v angleškem jeziku.

  Critical Edge Issues in Social Work and Social Policy

  Knjigo si lahko izposodite tudi v knjižnici Fakultete za socialno delo.

  Naroči
 • Terensko delo: Institucionalni, javni in zasebni prostori socialnega dela

  Vida Miloševič Arnold, Špela Urh (ur.)
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2009. - 160 str. (Zbirka Katalog socialnega dela)
  ISBN 978-961-6569-29-3

  Gre za izvirno delo, ki je prvo te vrste pri nas in temelji na slovenskem raziskovanju in praksi. Obravnava različne vrste prostorov strokovnega dela, tako institucionalnega in zasebnega kot javnega, in jih analizira s stališča uporabe, prednosti in pomanjkljivosti. Avtorji opozarjajo na dejstvo, da je terensko delo na področju socialnega dela preveč spregledano in metodično (še) nedodelano. Knjiga zapolnjuje to vrzel in poziva k raziskovanju te tematike. Priročnik odgovarja na vprašanja, kot so: kaj ureditev prostorov v instituciji sporoča uporabnikom, kako pri terenskem delu vzpostaviti mrežo formalnih in neformačlnih pomočnikov, kako si je treba urediti poročilo o obisku na domu, kako se lotiti uličnega socialnega dela ipd. Namenjen je zlasti socialnim in drugim strokovnim delavcem, torej praktikom.

   

  Uvod

  Kazalo

  Cena: 16,50 €

  Naroči
 • Theories And Methods of Social Work: Exploring Different Perspectives

  Vesna Leskošek (ur.)
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2009. - 200 str.
  ISBN 978-961-6569-28-6

  Knjiga ima tri dele. Prvi del obravnava teoretski, metodološki in zgodovinski razvoj socialnega dela od pionirk, kot so bile Mary Richmond, Jane Adams in Ilse Arlt. Tema drugega dela je globalizacije. V ospredju sta ideologiji neoliberalizma in svobodnega trga, ki imata uničujoč vpliv na socialni položaj državljanov. Tretji del obsega študije primerov in izsledke raziskav. Ključno vprašanje je, kako zagotoviti participacijo uporabnikov storitev socialnega dela in s tem povečati socialni kapital, okrepiti telesno in duševno zdravje uporabnikov ter zmanjšati rasizem in odpor do priseljencev in drugih marginaliziranih skupin. Knjiga je na voljo samo v angleškem jeziku.

  Theories and methods of social work: Exploring different perspectives

   

  Knjigo si lahko izposodite tudi v knjižnici Fakultete za socialno delo.

  Naroči
 • Izabela - Pravljica o princeski, ki je jecljala

  Beata Akerman
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2009. - 28 str.
  ISBN 978-961-6569-30-9

  Kralj in kraljica sta imela pet otrok. Zadnja se jima je rodila tiha princeska Izabela. Tiha pa ni bila zato, ker ne bi želela govoriti, ampak zato, ker so se ji otroci radi posmehovali. Princeska je namreč jecljala. Zgodba opisuje, kaj vse mora junakinja doživeti zaradi omalovaževanja, na koncu pa pokaže, kako je mogoče govorno (ali konec koncev vsako drugo) posebnost sprejeti. V prvo otroško izobraževalno slikanico iz nove zbirke o hendikepih se bodo še posebej vživeli "drugačni" otroci, zelo poučna pa je za vse, otroke in odrasle, kajti na subtilen način pokaže, kako se je treba sporazumevati, da ne povzročamo nepotrebnega trpljenja in stigmatiziranja. Spremno besedo je napisala Darja Zaviršek. Slikanica je dobila posebno priznanje žirije na mednarodnem natečaju za najboljšo otroško in mladinsko knjigo občine Schwanenstadt v Gornji Avstriji "Na krilih metulja in laboda".

  Izabela - Pravljica o princeski, ki je jecljala
  Platnice

  Cena: 7,50 €

  Naroči
 • Socialno delo z družino

  Gabi Čačinovič Vogrinčič
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2008. - 159 str.
  ISBN 978-961-6569-07-1

  Knjiga, ki je doživela ponatis, govori o posebnem jeziku, ravnanju in metodah socialnega dela v procesih pomoči in sodelovanja pri reševanju kompleksnih socialnih problemov družin ali posameznega družinskega člana skupaj z drugimi člani. Temelji na redefiniciji oziroma na sodobnem pojmovanju koncepta pomoči v socialnem delu. Avtorica razvija koncept, po katerem je pomoč soustvarjanje rešitev. Jezik socialnega dela opredeli kot "jezik, ki vključuje, jezik sodelovanja, jezik soustvarjanja".

   

   

   

  RAZPRODANO

  Naroči
 • Razvijanje in uporaba znanja v socialnem delu z družino: Procesi soustvarjanja teoretskega znanja v praksi

  Nina Mešl
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2008. - 192 str.
  ISBN 978-961-6569-16-3

  Avtorica piše o uporabi in razvijanju znanja v socialnem delu, o tem, kako se lahko v praktičnih situacijah socialnega dela opiramo na teoretsko znanje in kako lahko z neprecenljivimi praktičnimi izkušnjami pripomoremo k razvoju vede in stroke socialnega dela. Piše tudi o posebnem, kompleksnem področju socialnega dela - o socialnem delu z družino. Knjiga ima dva dela. V prvem je orisan konceptualni okvir za uporabo in soustvarjanje znanja v socialnem delu z družino, v drugem pa avtorica predstavi svoje razumevanje kompetentnega ravnanja v socialnem delu z družino v modelu, ki ga je sama oblikovala.

   

   

  Cena: 15,00 €

   

  Naroči
 • Od hiralnic do domov za stare ljudi

  Jana Mali
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2008. - 258 str.
  ISBN 978-961-6569-21-7

  Življenje in delo v domovih za stare sta v zadnjih letih na novih preizkušnjah. Tako uporabniki ustanov kot tudi zaposleni strokovnjaki na tem področju ugotavljajo, da koncepti domov iz preteklosti ne ustrezajo današnjim potrebam, željam in zahtevam strok, zastopanih na področju domskega varstva. Na splošno lahko govorimo o pojavu nove filozofije na področju opravljanja socialnih storitev. Niso več odločilna vprašanja, koliko programov pomoči imamo, koliko ustanov za različne oblike varstva, kako usposobljene strokovne delavce, temveč kako vse to vpliva na reševanje problemov ljudi in njihovo kakovost življenja. Pomembne so posebnosti vsakega posameznika, njihove potrebe, želje in interesi. Poudarjena je pravica uporabnika do izbire. To pa je v nasprotju z osnovnimi značilnostmi institucije in prevladujočo medicinsko skrbjo za ljudi.

   

  Cena: 18,00 €

   

  Naroči
 • Varna vožnja: Obvladovanje tveganj in nevarnih življenjskih slogov v prometu

  Vera Grebenc, Amra Šabić, Ines Kvaternik
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2008. - 110 str.
  ISBN 978-961-6569-17-0

  Knjiga je nastala na podlagi dveh raziskovalnih projektov, in sicer "Varna vožnja: Obvladovanje tveganj in nevarnih življenjskih slogov v prometu", ki ga je financirala Mestna občina Ljubljana, in podoktorskega projekta z naslovom "Kvaliteta življenja v primežu zasvojenosti in politike". Knjiga pa temelji tudi na rezultatih mednarodnega projekta »PEER – Drive Clean!«. Avtorice so se lotile raziskovanja tveganih situacij v prometu (na območju MOL), v katerih so navzoči mladi. Akcijsko-raziskovalni projekt vključuje spoznavanje ravnanj, vednosti in izkušenj mladih ljudi, ki se vključujejo v promet. Mlade spodbuja k ozaveščenosti glede življenjskega sloga in omogoča, da na podlagi pridobljenega znanja in izkušenj izdelajo kulturno in situacijsko primerne metode preventivnega delovanja.

   

  Cena: 14,00 €

   

  Naroči
 • Droge med politiko in vsakdanjim življenjem

  Ines Kvaternik, Vera Grebenc, Liljana Rihter
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2008. - 141 str.
  ISBN 978-961-6569-19-4

  V čem se razlikujejo stališča, ki jih izrekajo predstavniki elit moči, strokovnjaki in poulični uporabnik drog? Na ravni pripovedi in na ravni osebne interpretacije stvarnosti prav nič, na ravni moči besede pa veliko. Kdo od njih lažje javno spregovori, čigavo mnenje prej obvelja kot prevladujoča interpretativna shema, kot dominantni družbeni sklad znanja? Knjiga je nastala na podlagi dveh raziskovalnih projektov, in sicer podoktorskega projekta z naslovom "Kvaliteta življenja v primežu zasvojenosti in politike" in ciljnega raziskovalnega projekta z naslovom "Vrednotenje izvajanja nacionalne strategije in medresorskega sodelovanja na področju dovoljenih in nedovoljenih drog".

   

   

  Cena: 11,00 €

   

  Naroči
 • Družbeni okvir neprofitnih organizacij

  Bojana Mesec
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2008. - 79 str.
  ISBN 978-961-6569-20-0

  Delo je nastalo na podlagi desetletnega raziskovanja in dela na področju neprofitnih organizacij v socialnem varstvu. V raziskovanju organizacijskih dejavnikov in socialnega dela je nastala svojstvena in po svoje inovativna različica organizacije in menedžmenta v socialnih organizacijah. Delo zaznamuje pristop socialnega dela k organiziranju dejavnosti, velik poudarek pa je namenjen človeku, ki v teh organizacijah dela in živi. Bogata teoretska znanja se v delu prepletajo s prakso in dajejo bralcu oprijemljiv pogled na znanje, ki ga lahko sam prenaša tudi v vsakdanje delovno življenje.

   

   

  Cena: 10,00 €

   

  Naroči
 • Zapisovati socialno delo

  Gabi Čačinovič Vogrinčič, Vida Miloševič Arnold, Milko Poštrak, Peter Stefanoski, Mojca Urek
  Uredila Milko Poštrak, Mojca Urek
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2008. - 107 str.
  ISBN 978-961-6569-22-4

  V socialnem delu smo namenili veliko pozornosti metodam neposrednega dela z ljudmi, manj pa smo se posvetili dokumentiranju dela. Pa vendar naj bi zapisi v vseh fazah nastajanja odsevali doktrinarna načela socialnega dela. Še več, so socialno delo. Zapiski posegajo v resničnost in jo spreminjajo. Pripovedne in s tem tudi zapisovalne prakse v socialnem delu ponujajo priložnosti za dialog, soustvarjanje, izboljšano samopredstavitev, krepitev moči in za večji nadzor ljudi nad lastnim življenjem. Prav tako pa lahko izrazijo neenakomerno razporeditev moči med strokovnjaki in uporabniki. Človeka naj bi njegova zgodba krepila, ne pa še dodatno slabila njegovo moč in nadzor nad življenjem. Zato je ena od najpomembnejših nalog zapisovanja iskati rešitve, kako zagotoviti vpliv uporabnikov na zapisovanje in poročanje. Kako pri zapisovanju vzpostaviti skupen delovni odnos, ki se ne bo končal le z uporabnikovim podpisom pod zapisnik.

   

  Cena: 12,00 €

   

  Naroči
 • Dolgotrajna oskrba: Očrt potreb in odgovorov nanje

  Vito Flaker, Jana Mali, Tadeja Kodele, Vera Grebenc, Jelka Škerjanc, Mojca Urek
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2008. - 480 str.
  ISBN 978-961-6569-23-1

  Uporaba in namen knjige sta večplastna. V prvi vrsti je beseda o potrebah. Je po eni strani opis situacij, v katerih se znajdejo ljudje z dolgotrajnimi stiskami, po drugi strani pa poskus na tej podlagi ugotoviti, kaj potrebujejo. Je zemljevid in hkrati vodnik po potrebah. Je zbirka zgodbic in anekdot in hkrati razmislekov o njih. Po drugi strani pa je seznam različnih načinov in odgovorov na opisane potrebe. S tem ustvarjamo hkrati teorijo sintakse odgovorov na potrebe ljudi in nabor različnih odgovorov, med katerimi lahko izbiramo. Z besedilom želimo doseči, da bi bolje razumeli situacije in da bi v njih znali bolje ravnati.

   

   

  Cena: 31,00 €

   

  Naroči
 • Ethnicity in Eastern Europe: A Challenge for Social Work Education

  Darja Zaviršek, Jelka Zorn, Liljana Rihter, Simona Žnidarec Demšar (ur.)
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2007. – 276 str.
  ISBN 978-961-6569-09-5

  Zbornik je plod konference z naslovom "Etničnost v izobraževanju za socialno delo", ki je potekala decembra 2006 v Ljubljani. Gre za eno redkih knjig iz Vzhodne Evrope, ki obravnava vprašanje etničnosti, rasizma in protirasističnega socialnega dela, hkrati pa upošteva perspektivo spola in mentalnega zdravja. Ozemeljsko so najpomembnejši predmet obravnave države nekdanje Jugoslavije, konceptualno pa je v ospredju povezava med narodnostjo, rasizmom, kulturo, civilno družbo in mentalnim zdravjem na eni strani in socialnim delom, izobraževanjem in socialnimi sistemi na drugi. Nekaj naslovov prispevkov: Makedonska civilna družba kot aktivni pobudnik za medetnične odnose, Begunci ter razseljene in pregnane osebe v Srbiji, Posledice etničnih delitev na izobraževanje za socialno delo v Bosni in Hercegovini, Etnično občutljivo socialno delo z Romi ...

   

  Knjigo si lahko izposodite v knjižnici Fakultete za socialno delo.

  Naroči
 • Življenjski svet uporabnika: Raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov

  Lea Šugman Bohinc, Pavla Rapoša Tajnšek, Jelka Škerjanc
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2007. - 139 str. (Zbirka Katalog socialnega dela)
  ISBN 978-961-6569-12-5

  Raziskovanje življenjskega sveta, virov in akterjev v življenjskem svetu uporabnika (uporabniškega sistema), njegovih pričakovanj in perspektiv poteka kot del nove paradigme socialnega dela, utemeljene na upoštevanju različnosti, uporabniški perspektivi, perspektivi moči, etiki udeleženosti in delovnem odnosu z dogovorom in instrumentalno definicijo problema. V nasprotju s klasičnim pristopom se nova paradigma ne osredotoča na diagnozo problema in primanjkljajev, ki je značilna za medicinski model. Raziskovanje je usmerjeno v načrtovanje rešitev, v prepoznavanje in mobilizacijo virov in potencialov v življenjskem svetu uporabnika, pri tem pa je poudarek na skupnem raziskovanju in soustvarjanju rešitev, ki jih ob podpori socialnega delavca želi doseči uporabnik (uporabniški sistem). Posebna pozornost je namenjena spretnosti pogovora kot pomembni strokovni kompetenci za soustvarjanje konteksta, v katerem imajo naši partnerji – eksperti iz svojih izkušenj - povečane možnosti za uresničevanje želenih sprememb.

  RAZPRODANO

  Cena: 13,00 €

  Naroči
 • Demenca - izziv za socialno delo

  Jana Mali, Vida Miloševič Arnold (ur.)
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2007. - 177 str.
  ISBN 978-961-6569-13-2

  Prispevek monografije je v razvijanju novega odnosa do oseb z demenco, odnosa, ki je prilagojen potrebam osebam z demenco, njihovemu razumevanju sveta in njihovi komunikaciji z nami. Na konkretnih primerih so prikazani načini za razvijanje novega vzpostavljanja stika z osebami z demenco, ki odstopajo od klasičnega načina iskanja rešitev zanje. Monografija opozarja tudi na stiske svojcev, ki skrbijo za osebe z demenco. S tem vprašanjem se stroka socialnega dela doslej pri nas še ni ukvarjala, v prihodnje pa se ga bo treba temeljito lotiti, tako da bomo tudi za svojce zagotovili ustrezno mrežo pomoči in podpore. To ni samo odgovornost ene stroke, temveč bi morali novo usmeritev prevzeti vsi strokovnjaki, ki prihajajo v stik z osebami z demenco in z njihovimi svojci.

   

  Naroči
 • Vzpostavljanje osebnih paketov storitev: Poročilo o pilotskem projektu "Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva"

  Vito Flaker, Maja Cuder, Mateja Nagode, Kristina Podbevšek, Nevenka Podgornik, Nino Rode, Jelka Škerjanc, Romana Zidar
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2007. - 276 str.
  ISBN 978-961-6569-14-9

  Knjiga je nastala na podlagi vmesnega poročila projekta "Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva", ki ga skupaj z Inštitutom RS za socialno varstvo od leta 2003 po naročilu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve izvaja Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani. Namen projekta je preskusiti način individualnega in neposrednega financiranja. Knjiga govori o kompleksnih procesih vzpostavljanja projekta, njegovi organizacijski strukturi, začetkih in ovirah pri izvajanju.

   

   

  Cena: 20,00 €

  Naroči
 • Politika drog: Pogledi uporabnikov in uporabnic

  Ines Kvaternik Jenko
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2006. - 201 str.
  ISBN 961-6569-04-X; ISBN 978-961-6569-04-0

  "Pričujoče delo je izvirno v več pogledih. Prvič, na področje razprave o drogah vpelje politološke in političnoantropološke koncepte in kategorije, s čemer celotno področje dobi povsem nove spoznavne dimenzije. Zlasti je prodorno glede koncepta človekovih pravic in politične posredovanosti drog. Drugič, avtorica nadgradi razumevanje politične vpletenosti drog s svojimi lastnimi opažanji in premisleki, ki izvirajo iz njenega terenskega dela, in izdela originalno tipologijo politične posredovanosti drog. Tretjič, gre za prvo celovitejšo analizo in refleksijo političnih razmerij na področju politike drog." (Iz recenzije Igorja Lukšiča.)
  "Končno. Bil je že čas, da tudi naš prostor dobi koga, ki vidi stvari take, kot so, in ve, kaj narediti, da bi te stvari spremenili. Še bolj pa občudujem avtoričin pogum, da si upa to povedati." (Uporabnica drog.)

   

  Cena: 14,00 €

  Naroči
 • Drugačno življenje: Izpovedi uporabnikov psihiatrije

  Maja Bračko (ur.)
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2006. – 204 str.
  ISBN 961-6569-01-5

  Obstoj duševnih bolezni je med ljudmi še danes tako samoumeven, kot je bilo nekoč prepričanje, da je Zemlja ploščata. In psihiatrija še vedno temelji na predpisovanju antipsihotikov in drugih »blažilnih« kemičnih substanc, ki trajno poškodujejo organizem. V društvu Paradoks si prizadevajo za novo paradigmo, v kateri je v ospredju človek s svojimi psihosocialnimi in duhovnimi potrebami, ne pa vprašanje, kako moteče »bolnike« stigmatizirati z oznako in jih pospraviti v ustrezne institucije, proč od »zdrave« družbe. V knjigi so zbrane kratke zgodbe, razmišljanja, pesmi in dnevniki ljudi iz društva Paradoks, ki bi jih strokovni delavci napitali s kemijo, čeprav v resnici ne potrebujejo zdravljenja, pač pa psihosocialno pomoč. Njihove ganljive osebne izpovedi dokazujejo, da imajo pravzaprav lahko bogatejše notranje življenje kot veliko »normalnih«.

   

  Cena: 8,00 €

  Naroči
 • Ko rešitev postane problem in zdravilo postane strup: Nove oblike skrbi za osebe v duševni krizi

  Tanja Lamovec
  Druga, popravljena izdaja.
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2006.
  ISBN 961-6569-02-3

  Knjiga govori o norosti in tistih na »pravi« in »napačni« strani zaklenjenih vrat institucij za duševno bolne. Do prevladujoče psihiatrične obravnave norosti je zelo kritična: »Približujemo se obdobju povsem razčlovečene psihiatrije, v kateri je pomemben le dobiček. Psihiatrija je postala donosna industrija, ki zahteva malo vlaganja. Enako velja za farmacevtsko industrijo – če ju sploh še lahko razločimo.« Tanja Lamovec, ki v knjigi obravnava sodobna dogajanja na področju duševnega zdravja po svetu, se zavzema za alternativno obravnavo. »V vsaki deželi, v vsakem mestu in v veliko domovih lahko ustvarimo varen prostor, kjer lahko človek ob ustrezni pomoči prebrodi krizo in ostane – človek. Namesto da bi si moral po končani krizi brezupno prizadevati, da znova pridobi človečnost, lahko vloži svoj trudi v to, da postane boljši človek.« Nekaj naslovov iz knjige: Družbena proizvodnja drugačnosti, Bolezen spada v bolnišnico, Ritual ponižanja, Poškodbe kot rezultat hospitalizacije, Kaj mi je v pomoč, ko znorim, Kako ustvariti uporabniku prijazno ustanovo …

   

  Cena: 16,00 €

  Naroči
 • Zgodovina socialnega dela v Sloveniji: Med družbenimi gibanji in političnimi sistemi

  Darja Zaviršek, Vesna Leskošek (ur.)
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2006. - 358 str. (Zbirka Zgodovina socialnega dela)
  ISBN 961-6569-06-6; ISBN 978-961-6569-06-4

  Knjiga je začela nastajati leta 2005, v obdobju praznovanja petdesete obletnice profesionalizacije in izobraževanja za socialno delo v Sloveniji. Zdi se, da je potrebno vsaj petdeset let, da se stroka in znanstvena disciplina dovolj uveljavita, da se s kritično refleksijo ozreta k svojim koreninam in kontekstualizirata svoj razvoj v okoliščinah politik, ekonomij in socialnih mentalitet. Pisana zgodovina, ki postane del javnega spomina, je usmerjena v prvi vrsti k iskanju herojske preteklosti, zato na površje priplavajo "slavna imena" (praviloma moška), "veliki dogodki" in "prelomnice". V senci pa ostanejo »majhni dogodki« in kritični glasovi, ki jih taka zgodovina marginalizira, da izginejo v pozabo. Znanstveni zbornik poskuša slediti obojemu - odkrivanju zgodovine, ki je praviloma povezana z osebami in »ključnimi dogodki«, obenem pa se ne odreče sledenju kritičnim in utišanim glasovom, ki šele zares na večplasten način razkrijejo pretekle dogodke, organizirane v pisano zgodovino.

   

  Cena: 15,00 €

  Naroči
 • Krepitev moči

  Srečo Dragoš, Vesna Leskošek, Polona Petrovič Erlah, Jelka Škerjanc, Špela Urh, Simona Žnidarec Demšar
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2005. - 92 str. (Zbirka Katalog socialnega dela)
  ISBN 961-91026-8-1 ISBN 961-91026-9-X

  Kaj je moč in kaj je družbena moč? Od česa je odvisna, kako nastaja, kako razumeti in razlikovati dejavnike ter oblike moči, kako jih lahko aktiviramo, kako moč razporejamo in krepimo (sebi ali drugim)? Kako je povezana s participacijo in vplivom pri ustvarjanju socialnih programov in socialne politike? Kako s socialno intervencijo povečati moč marginaliziranih skupnosti, npr. Romov? Kako ravnamo z močjo na osebni ravni? Kako vzpostaviti in izboljšati pritožbene mehanizme v socialnih organizacijah in zakaj? Knjiga na vsa ta vprašanja odgovarja na strokoven način, z uporabo teorije in prakse socialnega dela ter v obliki, ki je uporabna tudi kot priročnik za konkretno delo. Zato se lahko bere tudi od zadaj naprej ali (zgolj) po posameznih poglavjih. Vsebuje tudi slovarček najpogostejših pojmov v zvezi z močjo, na koncu pa je dodatek z navodili za izdelavo konkretnega načrta krepitve moči na delovnem mestu. Je dragocen pripomoček za navigacijo v socialnih interakcijah, poklicnih ali laičnih.

   

  Cena: 12,50 €

  Naroči
 • "Z diplomo mi je bilo lažje delat!" Znanstveni zbornik ob 50-letnici izobraževanja za socialno delo v Sloveniji

  Darja Zaviršek (ur.)
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2005. - 246 (+ 9) str.
  ISBN 961-91026-6-5

  Gre za zanimivo in poučno raziskavo o zgodovini razvoja izobraževanja za socialno delo, ki pove marsikaj o jugoslovanski družbi v drugi polovici 20. stoletja. Izvemo na primer, da je imela oblast na začetku do socialnega dela precejšnje zadržke. Verjela je, da bodo v socializmu socialni problemi preprosto izpuhteli in da bodo zato socialne službe nepotrebne. Ideologija je bila ves čas izjemno pomembna. Darja Zaviršek ugotavlja: »Osnovni pogoj za upravičenost do socialne finančne pomoči ni bila revščina, ampak aktivna udeležba v osvobodilni vojski.« Dobili so jo samo »naši«, ne pa tudi »ne-naši«, se pravi domnevni sodelavci nacistov. V knjigi spremljamo razvoj izobraževanja za socialno delo od petdesetih let do leta 2005. Knjiga je obogatena s številnimi fotografijami in izjavami pomembnih osebnosti slovenskega socialnega dela. Posebno poglavje ima naslov: »Spominjanje najstarejših socialnih delavk in delavcev«. Pomembna avtorja zbornika sta poleg Darje Zaviršek še Vito Flaker in Pavla Rapoša Tajnšek.

   

  Cena: 15,00  €

  Naroči
 • Oris metod socialnega dela: Uvod v katalog nalog centrov za socialno delo

  Vito Flaker
  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, 2003. - 103 str. (Zbirka Katalog socialnega dela)
  ISBN 961-91026-1-4

  Knjižica povzema določene postopke socialnega dela, opiše njihovo logiko in komentira nabor nujnih spretnosti. Metode socialnega dela so, trdi avtor, sestavljene iz teoretskih znanj, konkretnih spretnosti, metodologij dela, hkrati pa izhajajo iz vrednot socialnega dela. Avtor na kratko opiše vrednote, teorije, kontekst socialnega dela, spretnosti (pogovarjanje, pogajanje, omogočanje dostopa do sredstev, zapisovanje, organizacijske spretnosti, spretnosti izogibanja pastem strokovnjaštva), nekatera metodična načela (dialog, proaktivnost, refleksivnost, verjenost), največji del knjige pa je namenjen metodam in postopkom socialnega dela ob izvajanju javnih pooblastil. Poučimo se lahko o oceni tveganja in ogroženosti, medinstitucionalnem sodelovanju, raziskovanju življenjskega sveta uporabnikov, vzpostavljanju in razvijanju delavnega odnosa, odločanju v strokovnem (kriznem) timu, oceni moči uporabnika, socialnem poročilu, zagovorništvu, profesionalni disciplini in zemljevidu socialnega dela.

   

  RAZPRODANO

  Naroči
 • Kako misliti drugačnost

  Tanja Lamovec
  Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 1999. - 150 str.
  ISBN 961-90257-7-6

  Gre za zbirko zanimivih razmišljanj o »simptomih nezrelosti zahodne družbe« na področju duševnega zdravja. Včasih razglabljanja avtorice še najbolj spominjajo na kratke filozofske modrosti, na primer: »Ljudje se navadno zelo oklepajo svoje nesreče in ne znajo živeti brez nje. To je edino, kar poznajo.« Ali: »Če želimo res rešiti svoje probleme, se moramo najprej odpovedati upanju.« Kot ključne besede knjige bi lahko navedli duševno bolezen, notranji svet »drugačnih« in odnos družbe do njih, antipsihiatrijo in stigmatiziranje z diagnozami. »'Duševna bolezen' je 'greh' sodobne družbe, ki v pričakovanju odrešenika ne stori nič. Odrešenik naj bi se rodil v laboratorijih farmacevtskih tovarn.« Avtorica primerja ameriško psihiatrijo s slovensko, analizira slovensko sprenevedanje o smrti, umiranju in samomoru, opisuje, kako človek postane »duševni bolnik«, sprašuje se, kje se neha »duševna bolezen« in se začnejo stranski učinki zdravil, na koncu pa se posveti neraziskanemu pojavu, ko ljudje slišijo glasove.

   

  Cena: 9,00 €

  Naroči
 • Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu

  Blaž Mesec
  Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 1998. - 470 str.
  ISBN: 961-90257-5-X

  Avtor izčrpno prikaže posamezne strategije in faze kvalitativnega raziskovanja ter jih ilustrira s primeri iz svoje prakse. Bralec najde konkretne napotke, kako izvesti raziskavo in kako podatke pripraviti in obdelati. V našem kulturnem prostoru doslej še nismo imeli priročnika, ki bi bralcu na tako poglobljen in hkrati razumljiv način približal kvalitativno raziskovanje. Nastal je na temelju dobrih dveh desetletij praktičnega in teoretičnega dela avtorja, ki se ne zanaša le na tuja spoznanja, temveč jih ustvarjalno bogati z lastnimi izkušnjami. Čeprav je delo v prvi vrsti namenjeno študentom in praktikom socialnega dela, bo znanje, ki ga ponuja, dobrodošlo tudi predstavnikom številnih drugih usmeritev, ki tako ali drugače delajo z ljudmi. Kvalitativno raziskovanje namreč daje neposredno uporabne rezultate, ki omogočajo takojšnjo akcijo.

   

  RAZPRODANO

  Naroči
 • Psihosocialna pomoč v duševni stiski

  Tanja Lamovec
  Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 1998. - 453 str.
  ISBN 961-90257-6-8

  Knjiga je predvsem priročnik za ljudi v psihiatrični obravnavi. Daje jim orodje, kako misliti sebe in kako manevrirati med krizami ter se pripraviti nanje, da jih ubalžijo, tako krize kot njihove posledice, s tem pa odpraviti pogoste vzroke za še hujšo krizo od njihove lastne - tisto, ki jo sprožijo strah in pogosto brezglavi ukrepi, ko je izrečeno: "duševna bolezen". Delo poleg uporabnikov nagovarja tudi izvajalce, psihiatre. A to ni navaden apel za spremembo, ni le prošnja za razumevanje, ni pisano zgolj s stališča žrtev. Avtorica diskutira informirano in suvereno, za kar jo avtorizirata osebna izkušnja in temeljna refleksija.

   

  RAZPRODANO

  Cena: 8,76 €

  Naroči
 • Spolno nasilje: Feministične raziskave za socialno delo

  Judith Lewis Herman, Carol-Ann Hooper, Liz Kelly, Birgit Rommelspacher, Valerie Sinason, Moira Walker
  Predgovor Darja Zaviršek. Izbor besedil Darja Zaviršek in Mojca Urek. Prevedli Natalija Vrečer in Nina Kozinc.
  Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 1996. - 245 str. (Zbirka Ženske in duševno zdravje)
  ISBN 961-90257-0-9

  Zbornik feminističnega socialnega dela je nastal iz potrebe, da tudi v slovenskem prostoru umestimo problem spolnega nasilja v razprave o razmerju med spoloma in o spolni neenakosti. Nekatere avtorice v knjigi spolno nasilje analizirajo v antropološki in zgodovinski perspektivi, druge v psihoanalitični in psihološki, večina pa tudi iz perspektive neposredne pomoči prizadetim. Prvi prispevek obravnava domnevni ženski mazohizem, drugi raziskuje psihične travme in Freudovo zanikanje razširjenosti spolnega nasilja nad ženskami in otroki, tretji analizira povezave med različnimi oblikami spolnega nasilja in pogoste zmote o njem, četrti poudarja pomembnost pravilnega poimenovanja zlorab (incest, posilstvo, zloraba), peti govori o otrocih, ki so doživeli spolno zlorabo, šesti obravnava dolgotrajne posledice doživljanja spolnega nasilja, sedmi navaja konkretna klinična primera spolnega izrabljanja, osmi opisuje doživljanje mater, katerih otroci so doživeli spolno nasilje, deveti pa govori o spravi s seboj po izkušnji spolno obarvane travme.

   

  Cena: (4,00 €) RAZPRODANO!

  Naroči
 • Jin in jang načrtovanja psihosocialne skrbi

  David & Althea Brandon
  Prevedla Mito Kristan in Sunčan Stone.
  Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 1994. - 54 str. (Zbirka Duševno zdravje v skupnosti)
  COBISS.SI-ID 39771136

  Dragocena knjižica kanadskih avtorjev govori o tem, kako ugotoviti, kakšne so resnične potrebe prizadetih, ki potrebujejo pomoč in podporo. Kako omogočiti uporabnikom več moči in nadzora? Kako spodbuditi iskanje osebne moči? Kako ugotoviti skrite darove in sposobnosti pri deprivilegiranih? Kako ljudem pomagati, da bodo vajeti svojega življenja vzeli v svoje roke? Cilj avtorjev je razviti več neformalnih sistemov, ki bi k izvajanju podpore spodbujali ljudi iz soseske, namesto da bi se zanašali na oddaljene misionarje. Po njunem mnenju je bistvo socialnega dela resnično prisluhniti ljudem. Osebne zgodbe, polne bolečine in veselja, so jedro vsega. Trdita, da je treba odpraviti nadzor in pokroviteljstvo socialnih ustanov, ki zahtevajo pasivnost, hvaležnost in obtožujejo »žrtve« kot krivce za probleme in imajo pred očmi želje in potrebe uprave, ne pa želja in potreb uporabnikov. Na koncu svoja stališča podkrepita z zgodbo Judite, mlade ženske z velikim srcem, a brez besed.

  Jin in jang načrtovanja psihosocialne skrbi

  Cena: 4,00 €

  Naroči

Naročilnica

Št. izvodovNaslov knjige

Izpolnijo fizične in pravne osebe:

Ime in priimek / Podjetje*:

Ulica in hišna številka*:

Poštna številka in kraj*:

Telefonska številka*:

Elektronski naslov*:


Izpolnijo le pravne osebe:

ID št. za DDV:

Davčni zavezanec:
DA
NE

Oseba, ki naroča:
9-0=


Informacije:

(01) 2809273