Študentski svet

Študentski svet je organ fakultete in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom ter pravilnikom Študentskega sveta. Člani ŠS so edini predstavniki/zastopniki mnenj in interesov  študentov v organih strukture Fakultete za socialno delo.  V organih fakultete lahko študenti o posameznih zadevah podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe. Študentje zasedamo članska mesta v senatu, upravnem odboru, akademskem zboru, komisiji za študijske zadeve, komisiji za študentske zadeve, komisiji za samoocenjevanje kakovosti, komisiji za samoocenjevanje kakovosti in komisiji za osebe s posebnim statusom.

Pristojnosti

  • Podajanje študentskih mnenj o visokošolskih učiteljih in asistentih za ponovno habilitiranje ali napredovanje v zaprošene nazive
  • Dosledno spremljanje rezultatov pedagoških anket
  • Imenovanje članov v organe in komisije fakultete
  • Sodelovanje z vodstvom fakultete in drugimi entitetami
  • Sodelovanje na vseh prireditvah FSD
  • Reševanje študentske problematike povezane s študijskim procesom
  • Sofinanciranje študijskih in obštudijskih dejavnosti na prošnjo študentov
  • Izvajanje tutorstva za pomoč in podporo študentom

Na voljo smo vam za kakršnakoli vprašanja, dileme, komentarje in pobude
studentski.svet@fsd.uni-lj.si


Sestava študentskega sveta fakultete za socialno delo v študijskem letu 2023/2024

 

Predsednica: Klara Mestek  (km0844@student.uni-lj.si)

Podpredsednica: Manca Kutin (mk0001@student.uni-lj.si)

Tajnik: Nino Ornik (no9762@student.uni-lj.si)

 

Članstvo v organih in komisijah

 

Senat:

Ilirjan Zulfaj (iz1621@student.uni-lj.si)

Klara Mestek  (km0844@student.uni-lj.si)

Nino Ornik (no9762@student.uni-lj.si)

Gašper Kastelic (gk7313@student.uni-lj.si)

Laura Brdelak (lb0452@student.uni-lj.si)

 

Akademski zbor:

Ilirjan Zulfaj (iz1621@student.uni-lj.si)

Nino Ornik (no9762@student.uni-lj.si)

Manca Kutin (mk0001@student.uni-lj.si)

Jernej Antloga (ja99679@student.uni-lj.si)

Gašper Kastelic ()

 

Komisija za študente s posebnim statusom:

Klara Mestek (km0844@student.uni-lj.si)

Nadomestna članica: Valentina Tomić ()

 

Komisija za študijske zadeve:

Član: Ilirjan Zulfaj (iz1621@student.uni-lj.si)

Nadomestni član: Nino Ornik (no9762@student.uni-lj.si)

 

Komisija za študentske zadeve:

Članica: Zarja Štiglic ()

Nadomestna članica: Valentina Tomić ()

 

Komisija za samoocenjevanje kakovosti:

Član: Gašper Kastelic ()

Nadomestna članica: Valentina Tomić ()

 

Upravni odbor:

Član: Ilirjan Zulfaj (iz1621@student.uni-lj.si)

Nadomestni član: Jernej Antloga (ja99679@student.uni-lj.si)

 

Delovna skupina za habilitacije:

Jernej Antloga (ja99679@student.uni-lj.si)

Urška Fras (uf9901@student.uni-lj.si)

Gašper Kastelic ()

 

Center za praktični študij:

Član: Gašper Kastelic ()

 

Disciplinska komisija:

Članici: Klara Mestek (km0844@student.uni-lj.si) in Laura Brdelak ()

Nadomestna člana: Urška Fras (uf9901@student.uni-lj.si) in Ilirjan Zulfaj (iz1621@student.uni-lj.si)

 

Vodja socialnih omrežij ŠS-FSD

Laura Brdelak ()

 

Koordinatorka promocijskih aktivnosti

Manca Kutin (mk0001@student.uni-lj.si)

 

Svet knjižnice

Član: Ilirjan Zulfaj (iz1621@student.uni-lj.si)


Študentska zakonodaja

Študentske pravice, dolžnosti in razmerja z ostalimi socialnimi entitetami so urejena z zakoni, podzakonskimi predpisi, statuti, pravilniki in ostalimi splošnimi akti do katerih lahko študentje dostopajo na spodnjih povezavah.

Zakon o visokem šolstvu:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172

Status Univerze v Ljubljani:
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013070915432663/

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov:
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071214420651/

Pravilnik o študentski anketi:
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2014092609210542/

Pravila in pravilniki Fakultete za socialno delo:
https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/dokumenti/pravila_pravilniki/

Vse ostale predpise in pravilnike najdete na spodnjih povezavah:
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/