Študentski svet

Študentski svet je organ fakultete in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom ter pravilnikom Študentskega sveta. Člani ŠS so edini predstavniki/zastopniki mnenj in interesov  študentov v organih strukture Fakultete za socialno delo.  V organih fakultete lahko študenti o posameznih zadevah podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe. Študentje zasedamo članska mesta v senatu, upravnem odboru, akademskem zboru, komisiji za študijske zadeve, komisiji za študentske zadeve, komisiji za samoocenjevanje kakovosti, komisiji za samoocenjevanje kakovosti in komisiji za osebe s posebnim statusom.

Pristojnosti

  • Podajanje študentskih mnenj o visokošolskih učiteljih in asistentih za ponovno habilitiranje ali napredovanje v zaprošene nazive
  • Dosledno spremljanje rezultatov pedagoških anket
  • Imenovanje članov v organe in komisije fakultete
  • Sodelovanje z vodstvom fakultete in drugimi entitetami
  • Sodelovanje na vseh prireditvah FSD
  • Reševanje študentske problematike povezane s študijskim procesom
  • Sofinanciranje študijskih in obštudijskih dejavnosti na prošnjo študentov
  • Izvajanje tutorstva za pomoč in podporo študentom

 

Predstavniki Študentskega sveta in predstavniki študentov v komisijah oz. delovnih telesih Senata FSD v študijskem letu 2019/20

 

SVETNIKI IN SVETNICE ŠTUDENTSKEGA SVETA FSD SO:

Preostali člani ŠS:

SENAT

AKADEMSKI ZBOR

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

KOMISIJA ZA ŠTUDENTE S POSEBNIM STAUSOM

Članico/člana bodo izvoli naknadno.

KOMISJA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE

UPRAVNI ODBOR

KOMISIJA ZA SAMOOCENJEVANJE KAKOVOSTI

 

Študentska zakonodaja

Študentske pravice, dolžnosti in razmerja z ostalimi socialnimi entitetami so urejena z zakoni, podzakonskimi predpisi, statuti, pravilniki in ostalimi splošnimi akti do katerih lahko študentje dostopajo na spodnjih povezavah.

Zakon o visokem šolstvu:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172

Status Univerze v Ljubljani:
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013070915432663/

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov:
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071214420651/

Pravilnik o študentski anketi:
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2014092609210542/

Pravila in pravilniki Fakultete za socialno delo:
https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/dokumenti/pravila_pravilniki/

Vse ostale predpise in pravilnike najdete na spodnjih povezavah:
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/