Študentski svet

Študentski svet je organ fakultete in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom ter pravilnikom Študentskega sveta. Člani ŠS so edini predstavniki/zastopniki mnenj in interesov  študentov v organih strukture Fakultete za socialno delo.  V organih fakultete lahko študenti o posameznih zadevah podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe. Študentje zasedamo članska mesta v senatu, upravnem odboru, akademskem zboru, komisiji za študijske zadeve, komisiji za študentske zadeve, komisiji za samoocenjevanje kakovosti, komisiji za samoocenjevanje kakovosti in komisiji za osebe s posebnim statusom.

Pristojnosti

  • Podajanje študentskih mnenj o visokošolskih učiteljih in asistentih za ponovno habilitiranje ali napredovanje v zaprošene nazive
  • Dosledno spremljanje rezultatov pedagoških anket
  • Imenovanje članov v organe in komisije fakultete
  • Sodelovanje z vodstvom fakultete in drugimi entitetami
  • Sodelovanje na vseh prireditvah FSD
  • Reševanje študentske problematike povezane s študijskim procesom
  • Sofinanciranje študijskih in obštudijskih dejavnosti na prošnjo študentov
  • Izvajanje tutorstva za pomoč in podporo študentom

Vodstvo ŠS FSD

Predsednik:
Nejc Pulko

 

Kontakt:
Fakulteta za socialno delo
Topniška ulica 31
1000 Ljubljana
Pisarna: Študentska soba

Podpredsednik:
Jan Močnik

Tajnik:
Nika Mulec

Člani ŠS FSD:
Nejc Pulko
Jan Močnik
Nika Mulec
Valerija Žebovec
Eva Žukovec
Daša Duc
Nika Vukša
Tjaša Štest
Anja Drevenšek (povezovalni člen med ŠO in ŠS)

organi FSD

 

Študentska zakonodaja

Študentske pravice, dolžnosti in razmerja z ostalimi socialnimi entitetami so urejena z zakoni, podzakonskimi predpisi, statuti, pravilniki in ostalimi splošnimi akti do katerih lahko študentje dostopajo na spodnjih povezavah.

Zakon o visokem šolstvu:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172

Status Univerze v Ljubljani:
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013070915432663/

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov:
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071214420651/

Pravilnik o študentski anketi:
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2014092609210542/

Pravila in pravilniki Fakultete za socialno delo:
https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/dokumenti/pravila_pravilniki/

Vse ostale predpise in pravilnike najdete na spodnjih povezavah:
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/