Študentski svet

Študentski svet je organ fakultete in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom ter pravilnikom Študentskega sveta. Člani ŠS so edini predstavniki/zastopniki mnenj in interesov  študentov v organih strukture Fakultete za socialno delo.  V organih fakultete lahko študenti o posameznih zadevah podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe. Študentje zasedamo članska mesta v senatu, upravnem odboru, akademskem zboru, komisiji za študijske zadeve, komisiji za študentske zadeve, komisiji za samoocenjevanje kakovosti, komisiji za samoocenjevanje kakovosti in komisiji za osebe s posebnim statusom.

Pristojnosti

  • Podajanje študentskih mnenj o visokošolskih učiteljih in asistentih za ponovno habilitiranje ali napredovanje v zaprošene nazive
  • Dosledno spremljanje rezultatov pedagoških anket
  • Imenovanje članov v organe in komisije fakultete
  • Sodelovanje z vodstvom fakultete in drugimi entitetami
  • Sodelovanje na vseh prireditvah FSD
  • Reševanje študentske problematike povezane s študijskim procesom
  • Sofinanciranje študijskih in obštudijskih dejavnosti na prošnjo študentov
  • Izvajanje tutorstva za pomoč in podporo študentom

Vodstvo ŠS FSD

Predsednik:
Jan Močnik

 

Kontakt:
Fakulteta za socialno delo
Topniška ulica 31
1000 Ljubljana
Pisarna: Študentska soba

Podpredsednik:
Dino Subašić

Tajnik:
Jure Mravlje

Povezovalni člen ŠS-ŠO:
Daša Duc

Člani ŠS FSD:
Nejc Pulko
Jan Močnik
Nika Mulec
Valerija Žebovec
Eva Žukovec
Daša Duc
Nika Vukša
Tjaša Štest
Anja Drevenšek (povezovalni člen med ŠO in ŠS)

Predstavniki v organih FSD:
Senat ( Jan Močnik, Matej Mirt, Dino Subašić, Anja Drevenšek )
Akademski zbor ( Jan Močnik, Daša Duc, Gaja Brezovar, Valerija Žebovec, Jure Kosmač, Dino Subašić )
Upravni odbor ( Nejc Pulko )
Komisija za samoocenjevanje kakovosti ( Jure Mravlje )
Komisija za študijske zadeve ( Gaja Brezovar )
Komisija za študentske zadeve ( Valerija Žebovec )
Komisija za študente s posebnim statusom ( Maruška Kobe )
 

 

Študentska zakonodaja

Študentske pravice, dolžnosti in razmerja z ostalimi socialnimi entitetami so urejena z zakoni, podzakonskimi predpisi, statuti, pravilniki in ostalimi splošnimi akti do katerih lahko študentje dostopajo na spodnjih povezavah.

Zakon o visokem šolstvu:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172

Status Univerze v Ljubljani:
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013070915432663/

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov:
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071214420651/

Pravilnik o študentski anketi:
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2014092609210542/

Pravila in pravilniki Fakultete za socialno delo:
https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/dokumenti/pravila_pravilniki/

Vse ostale predpise in pravilnike najdete na spodnjih povezavah:
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/