Praksa v tujini

Informacije v zvezi s prakso študentov, ki odhajajo na izmenjavo.

Prakso je izjemoma možno opravljati tudi na izmenjavi, v tujini. FSD ne ponuja učnih baz v tujini. Študent sam razišče možnosti prakse, v povezavi s tamkajšnjim mentorjem_ico. Tudi tuje partnerske organizacije praviloma ne ponujajo prakse v naprej. Pogosto je glavni razlog za to tuj jezik pri delu z uporabniki ipd.

Od študentov, ki vseeno uspejo najti ustrezno organizacijo za prakso v tujini se pričakuje, da bodo osvojili učne cilje, kot veljajo pri predmetu Praksa na FSD.

Učne cilje lahko študent/ka dosega tako, da:

 • vse obveznosti opravi na izmenjavi, v tujini (še pred odhodom študent razišče, če je to tam sploh možno),
 • opravi naloge v tujini, v obsegu, ki jih učna baza omogoča, preostale obveznosti pa opravi doma ali pa
 • vse obveznosti opravi doma, pred odhodom ali naknadno, ko se vrne z izmenjave (odvisno od urnika posameznega letnika in razpoložljivosti učnih baz).

Pogoj za opravljanje prakse študentov socialnega dela na izmenjavi, v tujini so:

 • zagotovljeno strokovno mentorstvo diplomiranega socialnega delavca
 • ustrezni pogoji za prakso (čas, prostor, uporabniki, program...)
 • možnost izvedbe prakse po programu prakse FSD (v celoti ali delno, če študent preostale naloge opravi v Sloveniji)

Pred odhodom na prakso

 • študent pred odhodom na prakso v tujino s svojim mentorjem na FSD pregleda priročnik in naloge, ki jih mora izvesti na praksi in
 • naredi okviren načrt prakse,
 • z erasmus koordinatorjem in koordinatorjem prakse uredi formalnosti,
 • med prakso študent in oba mentorja (domači in tuji) ostanejo povezani s pomočjo e-pošte ipd.

Ob koncu prakse (v tujini in doma):

 • študent mentorju na FSD odda poročila o nalogah in zaključno poročilo o praksi ter
 • potrdilo gostiteljske organizacije o opravljenih urah s podpisom mentorja (ali potrdilo o kreditnih točkah)
 • mentor FSD in študent se srečata na zaključnem srečanju, kjer študent predstavi in zagovarja svojo prakso

Letnik, ur prakse, ECTS (kt):

 • 1. letnik, 140ur (+P,V), 10 kt
 • 2. letnik, 140ur (+P,V), 10 kt
 • 3. letnik, 240ur (+P,V), 15 kt
 • 4. letnik, 160ur (+P,V), 10 kt
 • 1. letnik, 2.st., 100ur (+P,V), 10 kt

Koordinator prakse marko.mesec@fsd.uni-lj.si

Erasmus koordinator Borut Petrović Jesenovec, office@fsd.uni-lj.si

Več o Erasmus programu izmenjave


Praksa tujih študentov pri nas

Mentor FSD z vsakim študentom pregleda program prakse fakultete s katere prihaja in skupaj z njim/njo naredi načrt prakse. 20ur prakse = 1 ECTS.

Možna sta dva programa prakse

 1. 120 ur prakse, 10 kt (P5, V25, S50)
 2. 80 ur prakse, 6 kt (P5, V10, S25)