Magistrski študij (2. stopnja)

Vpisni pogoji

Na magistrske študijske programe 2. stopnje, se lahko vpiše kdor je končal:

a) študijski program prve stopnje s področja socialnega dela, sociologije, socialne pedagogike, pedagogike, psihologije ali prava ter pri tem zbral/a 240KT ali

b) študijski program prve stopnje z drugega strokovnega področja ter pri tem zbral/a 240KT, mora predhodno opraviti diferencialne izpite (25KT), kar vključuje 3 predmete po 5KT in Praktikum v obsegu 10KT. Predmeti so: Sodobno socialno delo v Sloveniji, Teorije in metode v socialnem delu, Metodologija raziskovanja v socialnem delu ter Praktikum. V skladu z 38.a členom  Zakona o visokem šolstvu morajo te obveznosti biti opravljene pred vpisom v magistrski program.

c) triletni prenovljeni študijski program prve stopnje ter s tem pridobil/a 180 KT, mora opraviti dodatni letnik in tako zbrati manjkajočih 60KT ali

d) 4-letni visokošolski strokovni študijski program s področij, ki so navedena v točki a) lahko vstopi v magistrski program, pod pogoji, ki so navedeni v točki a).

e) 4-letni visokošolski strokovni program z drugih strokovnih področij, lahko vstopi v magistrski program, pod pogoji, ki so navedeni v točki b)

f) 3-letni visokošolski strokovni študijski program, lahko vstopi pod pogoji navedenimi v točki c).

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je navedeno v točkah od a) do f) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.

Za premostitev razlike med triletnim in štiriletnim prvostopenjskim programom (slednji je pogoj za vpis na 2. stopnjo), mora študent opraviti dodatni letnik opredeljen s študijskim programom.

Ustreznost v tujini dosežene izobrazbe se ugotavlja po postopku, ki ga določa statut Univerze v Ljubljani.

Prijava  v magistrski študijski program 2. stopnje preko spletnega portala eVŠ.
Prijava v dodatni letnik.

Omejitev vpisa

Program se ne izvaja, če se nanj ne vpiše vsaj 15 študentov. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa: Pri izbiri kandidatov zaradi omejitve vpisa se upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju oz. študiju prve stopnje (povprečna ocena brez ocene diplomskega dela).

Diferencialni izpiti

Kandidat/ka, ki ni s strokovnega področja socialnega dela, sociologije, socialne pedagogike, pedagogike, psihologije ali prava, mora opraviti dodatne študijske obveznosti v obsegu 25 kreditnih točk. To so obveznosti pri predmetih:

 Prvi trije predmeti so vredni po 5 kreditnih točk, Praktikum pa 10 kreditnih točk.

Z nosilci izpitov se individualno dogovorite za opravljanje izpitov.

V skladu z 38.a členom Zakona o visokem šolstvu morajo te obveznosti biti opravljene pred vpisom v magistrski program.

POSTOPEK PRIJAVE ZA OPRAVLJANJE DIFERENCIALNIH IZPITOV

Za opravljanje diferencialnih izpitov se prijavite preko spletne aplikacije:  prijava za diferencialne izpite

Natisnjeno in podpisano prijavnico z ustrezno dokumentacijo pošljite po elektronski pošti v referat na naslov: podiplomski@fsd.uni-lj.si z naslovom zadeve PRIJAVA DIFERENCIALNI IZPITI_IME PRIIMEK.

Kolikor nameravate vložiti tudi vlogo za priznavanje (ne)formalno pridobljenega znanja, jo pošljite izpolnjeno skupaj s prijavnico za diferencialne izpite.

Po zaključenem vpisu v diferencialne izpite boste na vaš elektronski naslov prejeli račun za opravljanje diferencialnih izpitov z rokom plačila 8 dni. Če ste vložili vlogo za priznavanje (ne)formalno pridobljenega znanja se rok za zaključek vpisa se podaljša za čas obravnave vloge.

Dodatni letnik

Dodatni letnik drugostopenjskega študija (60 KT) je namenjen diplomantom in diplomantkam triletnih programov prve stopnje (s 180 KT) in starih triletnih visokošolskih programov. Kdor opravi vse obveznosti programa dodatnega letnika, lahko nadaljuje študij na drugi stopnji na Fakulteti za socialno delo. 

Dodatni letnik mora kandidat/ka končati pred vpisom na izbrani magistrski program.

Vpisani v dodatni letnik nimajo statusa študenta.

Prijava za vpis v dodatni letnik: https://visfsd.uni-lj.si/razpis_vnos_DL.asp

Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

V okviru študijskega programa so priznana znanja in spretnosti, pridobljeni s formalnim, neformalnim in izkustvenim učenjem. Upoštevajo se spričevala in druge ustrezne listine o končanih tečajih, poletnih šolah in drugih oblikah izobraževanja. Poleg tega se ocenjujejo objavljena avtorska dela študentov in študentk, posebej pa se upoštevajo priznanja za dosežke na relevantnih področjih in dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah na ustreznem področju. Študent/ka s prošnjo obrazloži, katera znanja bi rad/a uveljavljal/a, o priznanju pa odloča ustrezni organ fakultete.

Vloga za priznavanje (ne)formalno pridobljenega znanja