Magistrski študij (2. stopnja)

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program 2. stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 240 kreditnimi točkami, s področja socialnega dela ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 240 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil diferencialne izpite (30KT), kar vključuje 4 predmete po 5KT in Praktikum v obsegu 10KT. Predmeti so: Sodobno socialno delo v Sloveniji, Teorije in metode v socialnem delu, Uvod v delovni odnos soustvarjanja, Metodologija raziskovanja v socialnem delu ter Praktikum.

c) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti dodatnega letnika.

Za premostitev razlike med triletnim in štiriletnim prvostopenjskim programom (slednji je pogoj za vpis na 2. stopnjo), mora študent opraviti dodatni letnik opredeljen s študijskim programom.

Ustreznost v tujini dosežene izobrazbe se ugotavlja po postopku, ki ga določa statut Univerze v Ljubljani.

Prijava  v magistrski študijski program 2. stopnje preko spletnega portala eVŠ.
Prijava v dodatni letnik.

Omejitev vpisa

Program se ne izvaja, če se nanj ne vpiše vsaj 15 študentov. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa: Pri izbiri kandidatov zaradi omejitve vpisa se upošteva uspeh pri dodiplomskem študiju oz. študiju prve stopnje (povprečna ocena brez ocene diplomskega dela).

Diferencialni izpiti

Kandidat/ka, ki ni s strokovnega področja socialnega dela, mora opraviti dodatne študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk. To so obveznosti pri predmetih:

Predmeti so vredni po 5 kreditnih točk, razen Praktikuma, ki obsega 10 kreditnih točk.

Z nosilci izpitov se individualno dogovorite za opravljanje izpitov.

V skladu z 38.a členom Zakona o visokem šolstvu morajo te obveznosti biti opravljene pred vpisom v magistrski program.

POSTOPEK PRIJAVE ZA OPRAVLJANJE DIFERENCIALNIH IZPITOV

Za opravljanje diferencialnih izpitov se prijavite preko spletne aplikacije:  prijava za diferencialne izpite

Natisnjeno in podpisano prijavnico z ustrezno dokumentacijo pošljite po elektronski pošti v referat na naslov: podiplomski@fsd.uni-lj.si z naslovom zadeve PRIJAVA DIFERENCIALNI IZPITI_IME PRIIMEK.

Kolikor nameravate vložiti tudi vlogo za priznavanje (ne)formalno pridobljenega znanja, jo pošljite izpolnjeno skupaj s prijavnico za diferencialne izpite.

Po zaključenem vpisu v diferencialne izpite boste na vaš elektronski naslov prejeli račun za opravljanje diferencialnih izpitov z rokom plačila 8 dni. Če ste vložili vlogo za priznavanje (ne)formalno pridobljenega znanja se rok za zaključek vpisa se podaljša za čas obravnave vloge.

Dodatni letnik

Dodatni letnik drugostopenjskega študija (60 KT) je namenjen diplomantom in diplomantkam triletnih programov prve stopnje (s 180 KT) in starih triletnih visokošolskih programov. Kdor opravi vse obveznosti programa dodatnega letnika, lahko nadaljuje študij na drugi stopnji na Fakulteti za socialno delo. 

Dodatni letnik mora kandidat/ka končati pred vpisom na izbrani magistrski program.

Vpisani v dodatni letnik nimajo statusa študenta.

Prijava za vpis v dodatni letnik: https://visfsd.uni-lj.si/razpis_vnos_DL.asp

Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

V okviru študijskega programa so priznana znanja in spretnosti, pridobljeni s formalnim, neformalnim in izkustvenim učenjem. Upoštevajo se spričevala in druge ustrezne listine o končanih tečajih, poletnih šolah in drugih oblikah izobraževanja. Poleg tega se ocenjujejo objavljena avtorska dela študentov in študentk, posebej pa se upoštevajo priznanja za dosežke na relevantnih področjih in dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah na ustreznem področju. Študent/ka s prošnjo obrazloži, katera znanja bi rad/a uveljavljal/a, o priznanju pa odloča ustrezni organ fakultete.

Vloga za priznavanje (ne)formalno pridobljenega znanja