Delavke, delavci in sodelavke, sodelavci fakultete

Izr. prof. dr. Liljana Rihter

št. sobe: 26 (klet)
telefon: + 386 (0)1 2809264
e-pošta: liljana.rihter@fsd.uni-lj.si
področje delovanja: Nosilka predmetov: Metodologija raziskovanja v socialnem delu I: Načrtovanje raziskave ; Metodologija raziskovanja v socialnem delu II: Kvalitativne raziskave, Raziskovanje delovnega okolja, Raziskovalni seminar, Raziskovanje v socialnem delu, Inovacije in raziskovanje pri socialnem delu s starimi ljudmi.
govorilne ure:

Govorilne ure so ob ponedeljkih med 13.30 in 14.30. Za udeležbo na govorilnih urah prosim, da pošljete elektronsko pošto.


delovanje:

Liljana Rihter je zaposlena na Fakulteti za socialno delo kot izredna profesorica in raziskovalka. Sodeluje pri izvajanju predavanj v okviru dodiplomskega študija pri predmetih Metodologija raziskovanja v socialnem delu I: Načrtovanje raziskave; Metodologija raziskovanja v socialnem delu II: Kvalitativne raziskave, Raziskovanje delovnega okolja, Raziskovalni seminar. Sodeluje tudi pri izvedbi predmetov na 2. stopnji: Raziskovanje v socialnem delu, Inovacije in raziskovanje pri socialnem delu s starimi ljudmi; na 3. stopnji pa pri izvedbi predmeta Raziskovanje v socialnem delu. Bila je (so)mentorica pri diplomskih in magistrskih delih okrog 180 študentom in študentkam Fakultete za socialno delo ter dvema doktorskima študentkama. Pripravlja in izvaja seminarje na temo evalviranja socialnovarstvenih programov.
V okviru raziskovalno razvojnega dela je v zadnjih letih kot raziskovalka sodelovala v številnih raziskovalnih projektih. Ukvarja se predvsem z metodami in modeli evalvacije socialnovarstvenih programov; z raziskovanjem skupin, še posebej ljudi z demenco, zaposlenih revnih; s preučevanjem in vrednotenjem učinkov ukrepov na socialnovarstvenem področju ter ugotavljanjem potreb po storitvah in programih.
Sodeluje z mednarodnim konzorcijem za socialni razvoj (ICSD) in je od jeseni leta 2009 članica izvršnega odbora evropske veje ICSD, od jeseni 2011 pa hkrati tudi izvoljena članica izvršnega odbora ICSD. Od aprila 2009 do 2022 je bila članica in več mandatov predsednica Strokovnega sveta za socialno varstvo pri MDDSZ. V letih 2021 in 2022 je bila članica Strateškega sveta za socialno politiko Republike Slovenije. Je predstavnica Fakultete za socialno delo v European Social Network.

Med leti 2008 do 2013 je bila prodekanja za znanstevno raziskovanje. V obdobjih 2013 do 2015  in 2019 - 2023 pa dekanja Fakultete za socialno delo. Med leti 2015 in 2019 je bila predstojnica Katedre za raziskovanje in organizacijo. 
 


sodelovanje na projektih:

V poteku:

2022. Nina Mešl, Liljana Rihter, Tadeja Kodele, Tamara Rape Žiberna. Mreža za učenje in inovacije - LINK. (naročnik: Evropska komisija)

2022. Liljana Rihter, Tamara Rape Žiberna. Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti. CRP- V5 2288 (nosilka projekta: izr. prof. dr. Tatjana Rakar, FDV)

2012 - Liljana Rihter. Evalvacije javnih socialnovarstvenih programov (naročnik: IRSSV)

Zaključeni:

2022. Liljana Rihter, Tamara Rape Žiberna. Evalvacija projekta in projektnih aktivnosti ter oblikovanje predloga sistemskih rešitev poklicne rehabilitacije.

2020. Liljana Rihter, Nina Mešl. Svetovanje in priprava smernic na področju izobraževanja za potrebe razvoja modela socialne aktivacije v okviru projekta 2SOKROG

2018. Liljana Rihter. Podpora projektu Učenje za življenje (naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

2014. Liljana Rihter, Aleš Žiberna. Analiza trga in razvoj ciljne ponudbe za kupce (naročnik: Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije)

2014. Liljana Rihter, Aleš Žiberna. Promocija socialnih trgovin in razvojnih programov (naročnik: Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije)

2014. Liljana Rihter, Aleš Žiberna. Večanje prepoznavnosti dejavnosti v okolju in raziskovanje možnosti razvoja podjetja (naročnik: Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije)

2011 - 2012. Liljana Rihter. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov (naročnik: IRSSV)

2008 - 2010. Vera Grebenc, Ines Kvaternik, Gabi Čačinovič Vogrinčič, Liljana Rihter, Nina Mešl, Andreja Hočevar, Matej Sande. Učenci in dijaki v tveganih življenjskih situacijah: Strategije obvladovanja tveganih življenjskih slogov v šoli in doma (naročniki ARRS, MŠŠ).

2008 - 2010. Gabi Čačinovič Vogrinčič, Lea Šugman Bohinc, Nina Mešl, Ines Kvaternik, Leonida Kobal, Klavdija Kustec, Ksenija Golobič, Liljana Rihter. Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje koncepta dela »učne težave v osnovni šoli« (naročniki ESS, MŠŠ).

2008. Rode, Nino, Rihter, Liljana, Kobal, Barbara, Rape, Tamara, Žiberna, Vid, Jakob, Polonca. Podpora pri procesu evalvacije javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo in Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (naročnik: MDDSZ).

2006 – 2008. Leskošek, Vesna, Zaviršek, Darja, Rihter, Liljana et .al.Vzroki in obseg pojava zaposlenih revnih – CRP. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo. (naročniki: ARRS, SVR).

2006 – 2008. Grebenc, Vera, Kvaternik Jenko, Ines, Flaker, Vito, Rihter, Liljana, Rode, Nino. Vrednotenje izvajanja nacionalne strategije in medresorskega sodelovanja na področju dovoljenih in nedovoljenih drog – CRP. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: ARRS, MZ).

2006 – 2008. Čačinovič Vogrinčič, Gabi, Flaker, Vito, Miloševič Arnold, Vida, Mali, Jana, Rihter, Liljana, Urek, Mojca. Oblike bivanja in podpore za ranljive skupine prebivalcev (oseb z demenco, ljudi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami in intelektualno oviranih oseb) v Mestni občini Ljubljana. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: MOL).

2007. Rode, Nino, Rihter, Liljana, Kobal, Barbara, Dremelj, Polona. Vpeljevanje enotnega postopka evalvacije izvajanja javnih socialnih programov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo in Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (naročnik: MDDSZ).

2005 – 2007. Zaviršek, Darja, Zorn, Jelka, Rihter, Liljana, Žnidarec Demšar, Simona, Videmšek, Petra, Urh, Špela. ASO – Ethnicity and education in social work. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: Austrian Science and Research liaison offices, IASSW).

2005 – 2006. Rode, Nino, Rihter, Liljana, Kobal Barbara. Priprave na aplikacijo sistema evalviranja izvajanja programov in storitev socialnega varstva. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve).

2004 – 2005. Flaker, Vito, Grebenc, Vera, Rihter, Liljana, Rode, Nino, Miloševič-Arnold, Vida, Videmšek, Petra, Dajčman, Bernarda, Žagar, Alenka. Oblikovanje sistema indikatorjev za ugotavljanje potreb ljudi po vrsti in količini posameznih storitev in razvoja novih oblik storitev/pomoči na področju socialnega varstva v Ljubljani. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: MOL).

2004 – 2005. Kolarič, Zinka, Črnak Meglič, Andreja, Rihter, Liljana, Boškić, Ružica, Rakar, Tatjana. Velikost, obseg in vloga neprofitnega sektorja v Sloveniji – CRP. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede (naročnik: Ministrstvo za javno upravo).

2004 – 2005. Kobal, Leonida, Rihter, Liljana, Grebenc, Vera, idr. Ocena potreb po socialno-zdravstvenih storitvah in možnosti oblikovanja študijskih programov v Severno primorski regiji. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: Občina Nova Gorica).

2003 – 2005. Rode, Nino, Rihter, Liljana, Kobal Barbara. Oblikovanje sistema evalviranja izvajanja programov socialnega varstva. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve).

2003 – 2004. Flaker, Vito, Kresal, Barbara, Mali, Jana, Miloševič-Arnold, Vida, Rihter, Liljana, Velikonja, Ingrid. Delo z dementnimi osebami - priprava modela obravnave oseb z demenco. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve).

2003 – 2004. Kolarič, Zinka, Rihter, Liljana, Rakar, Tatjana, Boškić, Ružica. Evalvacija dela nevladnih organizacij z invalidnimi osebami na območju MOL.. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (naročnik MOL).

2003. Trbanc, Martina, Boškić, Ružica, Kobal, Barbara, Rihter, Liljana. Socialna in ekonomska vključenost ranljivih skupin v Sloveniji - možni ukrepi za dvig zaposljivosti najbolj ranljivih kategorij težje zaposljivih in neaktivnih oseb. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve s finančno pomočjo programa EU za boj proti socialni izključenosti).

2003. Rihter, Liljana, Škrjanc, Jelka idr. Ocena potreb stanovalcev Zavoda Prizma Ponikve. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: Zavod Prizma Ponikve).

2003. Mesec, Blaž, Rihter, Liljana, Rode, Nino, Korva Kuzmanič, Darja. Evalvacija Kataloga nalog centrov za socialno delo. Ljubljana: Skupnost centrov za socialno delo in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve).

2001 – 2003. Kolarič, Zinka, Mesec, Blaž, Uhan, Samo, Rihter, Liljana, Rode, Nino, Boškić, Ružica, Rakar, Tatjana. Evalvacijska raziskava posebnih socialnih programov invalidskih in socialnih programov humanitarnih organizacij, ki jih je v letu 2000 so/financirala FIHO. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede (naročnik: FIHO).

 


bibliografija: