Skupni doktorski program socialnega dela (INDOSOW)

Kontakt: podiplomski@fsd.uni-lj.si

V skladu s sklepom Senata Univerze v Ljubljani, akreditiranemu skupnemu doktorskemu študijskemu programu 3. stopnje Socialno delo-INDOSOW, ki ga s tujimi partnerji izvaja Fakulteta za socialno delo in ki se mu v študijskem letu 2015/16 izteče akreditacija (30. 9. 2016), Univerza v Ljubljani akreditacije ne bo podaljšala.

Obvestilo objavljamo v skladu z 9. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu – ZViS-J (Uradni list RS, št. 85/14) - prehodne in končne določbe. Senat Univerze v Ljubljani je odločitev sprejel na 13. seji, 23. 12. 2014.

Konec javne veljavnosti programa je 30. 8. 2018.

Razpis za vpis v doktorske študijske programe za študijsko leto 2014/2015

Predstavitveni zbornik za študijsko leto 2014/15

Skupni doktorski program socialnega dela (INDOSOW – International Doctoral Studies in Social Work) je prvi mednarodni doktorski program te discipline v Evropi. Vključuje opravljanje dela študijskih obveznosti na partnerskih univerzah in sodelovanje na mednarodnih poletnih šolah. Pri programu sodelujejo ugledni univerzitetni učitelji in učiteljice iz Evrope in širše. Leta 2009 je ameriški Council on Social Work Education podelil programu nagrado za odličnost. 

Program traja tri leta. 

Študij poteka po dveh tirih, kot študij za dvojno diplomo ali kot študij po bilateralnem sporazumu. Oba potekata po istem programu, a po nekoliko različnih postopkih.

Študij za dvojno diplomo 

 • Študent/ka izbere domačo in partnersko univerzo med univerzami, ki so podpisale pogodbo o sodelovanju pri skupnem doktorskem študiju. To so Univerza v Ljubljani, Univerza uporabnih znanosti Alice Salomon (Berlin), Univerza Anglia Ruskin (Cambridge), Univerza v Jyväskylä in Univerza v Siegnu.
 • O izbiri kandidatov za vpis odloča akademski svet študija, ki ga sestavljajo predstavnice in predstavniki vseh partnerskih univerz.
 • Obvezno je dvojno mentorstvo; mentor/ica je z domače, somentor/ica pa s partnerske univerze.
 • Jezik disertacije je praviloma angleški ali pa mora biti priložen obsežen povzetek (okoli 50 strani) v angleščini.
 • Doktorand/ka pridobi diplomo domače univerze in diplomo partnerske univerze.

Spletna stran, posvečena študiju za dvojno diplomo: www.indosow.info

Študij po bilateralnem sporazumu 

 • Domača univerza je Univerza v Ljubljani, partnersko univerzo pa študent/ka izbere med tujimi univerzami, s katerimi ima Fakulteta za socialno delo oz. Univerza v Ljubljani podpisan bilateralni sporazum.
 • O izbiri kandidatov za vpis odloča komisija za podiplomski študij Fakultete za socialno delo.
 • Somentorstvo se uporablja samo v primerih interdisciplinarnosti.
 • Jezik disertacije je praviloma slovenski s povzetkom v angleščini (v obsegu najmanj 10 % besedila). Če je napisana v drugem jeziku, ji morajo biti priloženi uvod, zaključek in povzetek v slovenščini (v skupnem obsegu najmanj 10 % besedila).
 • Doktorand/ka pridobi diplomo Univerze v Ljubljani.

Obveznosti na partnerski univerzi

Študent/ka mora med študijem pridobiti 30 kreditnih točk (po ECTS) na partnerski univerzi. Praviloma mora preživeti vsaj sedem tednov v kraju partnerske univerze in pridobiti 15 kreditnih točk. Preostalih 15 kreditnih točk lahko pridobi na isti ali drugi partnerski univerzi, če tako zahteva narava raziskovalnega dela. Študij na partnerski univerzi poteka v skladu s pravili, ki veljajo na partnerski univerzi.

Predmetnik

1. letnik
        1. semester
               Primerjalna metodologija raziskovanja v socialnem delu in socialni politiki (10 KT) - učni načrt
               Prvi izbirni predmet (5 KT)
               SIRD I (15 KT) 
        2. semester
               Teorije socialnega dela in socialne politike: mednarodna perspektiva (10 KT) - učni načrt
               SIRD II (20 KT)
2. letnik
        3. semester
               Primerjalna perspektiva na področju študija raznoterosti v socialnem delu (10 KT) - učni načrt
               Drugi izbirni predmet (5 KT)
               SIRD III (15 KT)
        4. semester
               SIRD IV (30 KT)
3. letnik
        5. semester
               SIRD V (30 KT)
        6. semester
               SIRD VI (10 KT)
               Priprava in predstavitev doktorske disertacije na javnem zagovoru (20 KT)

Spremljano individualno raziskovalno delo (SIRD) 

  SIRD I – prvi doktorski seminar
  SIRD II – raziskovalno delo za pripravo doktorske disertacije, terensko delo, seminarske vaje in konzultacije, aktivna
       udeležba na doktorskih seminarjih ipd.
  SIRD III – enako kot SIRD II
  SIRD IV – raziskovalno in akademsko delo na partnerski univerzi
  SIRD V – drugi doktorski seminar
  SIRD VI – znanstveni članek (ali ekvivalent)

Izbirna predmeta

 • Prvi izbirni predmet študent/ka opravi praviloma na domači, drugega pa na partnerski univerzi.
 • Z obema izbirama mora soglašati mentor/ica.
 • Študent/ka lahko s posameznim izbirnim predmetom pridobi do 5 KT. Maksimalno skupno število kreditnih točk, ki jih lahko pridobi z opravljanjem izbirnih predmetov, je 10.
 • Nabor izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, ki se izvajajo na Fakulteti za socialno delo, razpišemo v juniju. Za izbirne predmete na partnerski univerzi je treba spremljati njen program.

Izbirni predmeti na Fakulteti za socialno delo