Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
Topniška 31, 1000 Ljubljana
tel.: 01 2809240, faks: 01 2809270
spletna stran: www.fsd.uni-lj.si 

Odgovorna uradna oseba
izr. prof. dr. Mojca Urek, dekanja
Datum prve objave kataloga: 2006
Datum zadnje spremembe: 10.10.2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/dokumenti/katalog

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda
Fakulteta je izobraževalni in znanstvenoraziskovalni zavod. Je redna članica Univerze v Ljubljani. 

Nacionalni program visokega šolstva se izvaja po načelu avtonomije stroke in načelu matičnosti, ki izhaja iz registrirane dejavnosti fakultete na podlagi sklepa senata Univerze v Ljubljani (19. 2. 2002) in v okviru odloka državnega sveta o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (27. 3. 2003).

Izobraževanje, ki ga organizira fakulteta (dodiplomski in podiplomski študij, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje), je skladno s klasifikacijo ISCED (UNESCO, november 1997) razvrščeno v študijsko področje 76 – socialno delo. 

Fakulteta izvaja prenovljene študijske programe prve, druge in tretje stopnje. Na stare študijske programe (univerzitetni program, podiplomski program specializacije, magistrski in doktorski program sociologije – socialnega dela v skupnosti) ne vpisuje več. Kdor je vpisan na katerega od starih programov, ga ima pravico končati do 2015/16. 

2.b Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Organi fakultete
• Dekanja
izr. prof. dr. Mojca Urek
Kontaktna oseba: Polona Klemenčič, tajnica vodstva, tel.: 01 242809240, e-naslov:  
• Senat
• Akademski zbor 
Predsednik: doc. dr. Milko Poštrak, e-naslov:  
• Upravni odbor
Predsednica: doc. dr. Anamarija Kejžar, e-naslov: Anamarija.Kejzar@fsd.uni-lj.si
• Študentski svet 
Predsednica

Organigram zavoda
https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/fakulteta/organigram/

2.c Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba


2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (prek državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi
• Statut Univerze v Ljubljani 
• Pravila Fakultete za socialno delo

Državni predpisi
• Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije 
• Zakon o zavodih
• Zakon o visokem šolstvu 
• Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
• Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov in članic univerz 
• Zakon o računovodstvu 
• Zakon o splošnem upravnem postopku 
• Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih 
• Zakon o delovnih razmerjih 
• Zakon o javnih uslužbencih - prvi del 
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
• Zakon o varstvu osebnih podatkov 
• Zakon o knjižničarstvu 
• Kolektivna pogodba za negospodarstvo 
• Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja 
• Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Predpisi EU
• Sklep št. 2/00 pridružitvenega sveta EU–Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje R Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
• Sklep št. EU SI 959/99 pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja 
• Sklep št. 3/2001 pridružitvenega sveta EU–Slovenija o določitvi finančnega prispevka R Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006 
• Šesti okvirni program: Memorandum o soglasju med Evropskimi skupnostmi in R Slovenijo - o pridružitvi Slovenije šestemu okvirnemu programu EU za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju evropskega raziskovalnega območja in k inovacijam

2.e Seznam predlogov predpisov (prek državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov
• /

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov
• Dokumenti Univerze v Ljubljani

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ
• Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik visokošolskega študija 
• Priznavanje izobraževanje za nadaljevanje študija
• Volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (habilitacije)
• Drugo: dokumenti Univerze v Ljubljani

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc
• Zakon o visokem šolstvu (poglavje o zbiranju in varstvu osebnih podatkov, člena 81. in 81.a) 
• Seznam dodiplomskih in podiplomskih diplomantov 
• Seznam prejemnikov nagrad in nazivov
• Seznam vpisanih študentov za tekoče študijsko leto 
• Seznam zaposlenih 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk
• Popis nepremičnin in premoženjskega stanja FSD

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij (sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa)
• Seznam predavanj za tekoče leto 
• Študijski koledar za tekoče leto 
• Cenik storitev za tekoče leto
• Kakovost študija na Univerzi v Ljubljani
• Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
• Pravila o izvajanju študentskih anket o pedagoškem delu učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani
• Drugo: dokumenti Univerze v Ljubljani

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
Večina informacij je dostopnih na spletu ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu fakultete, Topniška 31 v Ljubljani.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)
1. Število študentov
2. Število zaposlenih
3. Preverjanje izdanih diplom
4. Izpolnjevanje vpisnih pogojev
5. Prehodnost med študijskimi programi
6. Plačilo/Plačevanje šolnin
7. Šolanje v tujini