Magistrski študij (2. stopnja)

Razpis in vpis

V skladu z Razpisom za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2018/2019 fakulteta razpisuje naslednje programe:

v okviru rednega študija:

  • Socialno delo - (razpisanih 100 mest, 5 mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva)

Število vpisnih mest za vpis v podiplomski magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo se razpisuje za celoten študijski program. Na
vsak modul študijskega programa druge stopnje Socialno delo se v študijskem letu 2018/19  lahko vpiše največ 23  študentov.

v okviru izrednega študija pa:

Program se ne izvaja, če se nanj ne vpiše vsaj 15 študentov.

Izvaja se tudi:

Informativni dan

12. 6. 2018 ob 16. uri, predavalnica 1, Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, Ljubljana

Postopek prijave

Kandidati za vpis v razpisane študijske programe se za vpis prijavljajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.  Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo oddajo tudi vlogo za priznanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani.

OPOZORILO: V postopkih bodo obravnavane in upoštevane zgolj prijave/ vloge za priznanje tujega izobraževanja, ki bodo prispele pravočasno in v predpisani obliki (elektronska vloga, oddana z digitalnim potrdilom, elektronska vloga brez digitalnega podpisa pa le, če je oddana tudi v papirni obliki z lastnoročnim podpisom prijavitelja).

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave za vpis je:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)

e-naslov: ekc@gov.si

tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)

tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

POMEMBNO:

Kandidati in kandidatke dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložijo natisnjeni in podpisani prijavnici za vpis iz spletnega portala eVŠ (ob prijavi z digitalnim certifikatom ta ni potrebna) in do konca prijavnega roka za magistrske programe 2. stopnje  (24. 8. 2018) pošljejo na naslov "Fakulteta za socialno delo, Referat za podiplomski študij, Topniška 31, 1000 Ljubljana" ali prinesejo osebno v referat za podiplomski študij v času uradnih ur.

Pri prijavi za vpis na magistrske študijske programe 2. stopnje Fakultete za socialno delo lahko navedete vse tri razpisane programe.

 Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev ki jih morajo priložiti kandidati za vpis so:

 Priloga 1: Overjene kopije vseh pridobljenih diplomskih listin

Diplomantom in diplomantkam Fakultete za socialno delo ni potrebno overjati kopij dokumentov, ki jih je izdala Fakulteta za socialno delo.
Kandidati, ki ne bodo diplomirali do 24. 8. 2018, pošljejo potrdilo o predvidenem zaključku študija. Potrdilo o zaključku študija morajo poslati do 14. 9. 2018. Potrdila o predvidenem zaključku študija ni potrebno priložiti kandidatom, ki bodo študij zaključili na Fakulteti za socialno delo do 14. 9. 2018.
Če diplomska listina še ni bila izdana, kandidati priložijo začasno potrdilo o diplomiranju (overjeno kopijo ali original).

  Priloga 2: Overjene kopije priloge k diplomi ali originalno potrdilo o opravljenih izpitih 

Diplomantom in diplomantkam Fakultete za socialno delo ni potrebno overjati kopij dokumentov, ki jih je izdala Fakulteta za socialno delo. Če kandidati še niso prejel priloge k diplomi, pošljejo potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene in ocene diplomskega dela (v originalu ali overjeno kopijo). Kandidati, ki ne bodo diplomirali do 24. 8. 2018, pošljejo potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene.

  Priloga 3: Potrdilo o opravljenih diferencialnih izpitih  Priložijo kandidati, ki so na dodiplomskem študiju zbrali 240 KT vendar niso s področja socialnega dela, sociologije, socialne pedagogike, pedagogike, psihologije ali prava ( točka b) ali d) vpisnih pogojev)

Kandidati, ki ne bodo opravili vseh diferencialnih izpitov do 24. 8. 2018, pošljejo potrdilo o predvidenem datumu opravljanja diferencialnih izpitov. Izpiti morajo biti opravljeni najkasneje do 14. 9. 2018. Kandidati, ki so jim bili priznani ali delno priznani diferencialni izpiti, predložijo tudi kopijo sklepa Komisije za študentske zadeve o priznanju.

  Priloga 4: Potrdilo o opravljenem dodatnem letniku  Priložijo kandidati, ki so na dodiplomskem študiju zbrali 180 KT  oziroma končali triletni visokošolski strokovni program (točka c) ali f) vpisnih pogojev)

Potrdila ni treba priložiti kandidatom, ki so opravili vse obveznosti dodatnega letnika za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje na Fakulteti za socialno delo in imajo urejen elektronski indeks. Kandidati, ki ne bodo opravili vseh obveznosti Dodatnega letnika do 24. 8. 2018, pošljejo potrdilo o predvidenem zaključku dodatnega letnika. Obveznosti morajo biti opravljene najkasneje do 14. 9. 2018. Kandidati, ki jim je bil priznan dodatni letnik predložijo kopijo sklepa Komisije za študentske zadeve o priznanju.

Prijavni rok in rok za vpis:

Prijavni rok za magistrske študijske programe 2. stopnje je do vključno 24. 8. 2018. Prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis najkasneje do 14. 9. 2018.

Vpis bo zaključen najpozneje do 28. septembra 2018.

Šolnine veljajo za izredni študij, za tujce in za redne študente z že pridobljeno izobrazbo, ki ustreza drugi stopnji ali so na tej stopnji že ponavljali letnik ali spremenili študijski program in se želijo vpisati v nov študijski program.