Magistrski študij (2. stopnja)

Razpis in vpis

V skladu z Razpisom za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2021/2022 fakulteta razpisuje naslednje programe:

v okviru rednega študija:

  • Socialno delo - (razpisanih 100 mest, 5 mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva)

Število vpisnih mest za vpis v podiplomski magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo se razpisuje za celoten študijski program.

v okviru izrednega študija pa:

Program se ne izvaja, če se nanj ne vpiše vsaj 15 študentov.

Izvaja se tudi:

DRUGI PRIJAVNI ROK: V drugem prijavnem roku od 25. 8. 2021 do 3. 9. 2021 bo razpisan izredni magistrski program 2. stopnje DUŠEVNO ZDRAVJE V SKUPNOSTI.

Prijavni rok in rok za vpis:

Na razpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati na magistrskih študijskih programih na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili predhodni študij ali ne. Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program.

Določita se dva roka za prijavo za vpis za državljane Republike Slovenije in EU:

  • Prvi prijavni rok je do 15. 6. 2021. Prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis najkasneje do 10. 9. 2021 (rok za pošiljanje dokazil).
  • Drugi prijavni rok je odprt od 25. 8. 2021 do 3. 9. 2021 za program 2. stopnje Duševno zdravje v skupnosti (izredni študij).

Prijavni rok za tujce izven EU in Slovence brez slovenskega državljanstva Republike

  • Rok za prijavo je do 31. 5. 2021. Rok za pošiljanje dokazil je 30. 6. 2021.

Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2021.

Postopek prijave

Kandidati dostopajo do eVŠ sistema skladno z navodili, objavljenimi na povezavi:https://portal.evs.gov.si/navodila-za-ii.-in-iii.-stopnjo

Kandidati za vpis v razpisane študijske programe se prijavljajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo oddajo tudi vlogo za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani.

OPOZORILO: Upoštevane in obravnavane bodo zgolj prijave/vloge za priznavanje tujega izobraževanja, ki bodo prispele pravočasno in v predpisani obliki:

1) S kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI–računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) prijavo za vpis oddano v eVŠ do roka za prijavo, določenega pri vsakem študijskem programu.

2) Z uporabniškim imenom in geslom prijavo za vpis oddano v eVŠ do roka za prijavo, določenega pri vsakem študijskem programu.

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila do prijavnega roka izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ in

2) prijava, ki je bila izpolnjena z uporabniškim imenom in geslom in do prijavnega roka izpolnjena in oddana v eVŠ.

Tehnična podpora pri izpolnjevanju prijave za vpis: Enotni kontaktni center državne uprave

  • (EKC) e-naslov:  
  • tel.: 080 20 02 (ponedeljek–petek: 8.00–22.00)
  • tel. za klice iz tujine: + 386 1 478 85 90

Kontaktni podatki za vsebinska vprašanja (priloge, prijavni roki ali izpolnjevanje vpisnih pogojev): Referat za podiplomski študij:  ()

Dokazila, ki jih morajo priložiti kandidati k prijavi za vpis so:

Dokazila kandidati priložijo prijavi oziroma naknadno, v skladu z navodili in roki iz tega razpisa oziroma v skladu z obvestili, ki jih kandidati prejmejo z naslova članice UL.  Navodila za oddajo prilog.

 Priloga 1: Diplomska listina

Sken ali fotografija diplomske listine o zaključenem izobraževanju (vseh strani listine). Če diplomska listina še ni bila izdana, kandidat priloži začasno potrdilo o diplomiranju. V kolikor ste diplomant/-ka Fakultete za socialno delo, dokazila ni potrebno predložiti.

 Priloga 2: Priloga k diplomi (ali potrdilo o opravljenih izpitih)

Sken ali fotografija celotne Priloge k diplomi oz. potrdilo o opravljenih obveznostih na dodiplomskem študiju z izračunano povprečno oceno študija in oceno diplome. V kolikor ste diplomant/-ka Fakultete za socialno delo, dokazila ni potrebno predložiti.

 Priloga 3: Dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev

Sken ali fotografijo Potrdila o opravljenih diferencialnih izpitih (priložijo kandidati, ki so na dodiplomskem študiju zbrali 240KT vendar niso s področja socialnega dela, sociologije, socialne pedagogike, pedagogike, psihologije ali prava) ali Potrdilo o opravljenem dodatnem letniku (priložijo kandidati, ki so na dodiplomskem študiju zbrali 180KT oziroma končali triletni visokošolski strokovni program).
Kandidati, ki so jim bile (delno) priznane obveznosti pred vpisom, predložijo sken ali fotografijo sklepa Komisije za študentske zadeve o priznanju. Potrdila ni treba priložiti kandidatom, ki so opravili vse obveznosti diferencialnih izpitov ali dodatnega letnika in imajo urejen elektronski indeks.

Šolnine

Šolnine veljajo za izredni študij, za tujce in za redne študente z že pridobljeno izobrazbo, ki ustreza drugi stopnji ali so na tej stopnji že ponavljali letnik ali spremenili študijski program in se želijo vpisati v nov študijski program.

Šolnine so objavljene v Ceniku storitev za študente.