Magistrski študij (2. stopnja)

Razpis in vpis

V skladu z Razpisom za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2020/2021 fakulteta razpisuje naslednje programe:

v okviru rednega študija:

 • Socialno delo - (razpisanih 100 mest, 5 mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva)

Število vpisnih mest za vpis v podiplomski magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo se razpisuje za celoten študijski program.

v okviru izrednega študija pa:

Program se ne izvaja, če se nanj ne vpiše vsaj 15 študentov.

Izvaja se tudi:

OBVESTILO:  obveščamo vas,  da bo odprt drugi prijavni rok od 17. 8. 2020 do 4. 9. 2020 ( za državljane Republike Slovenije in EU) za izredna magistrska programa 2. stopnje:
 
·         Socialno delo z družino - (izredni študij)
·         Socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola – (izredni študij)


 

Kandidati in kandidatke dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložijo natisnjeni in podpisani prijavnici za vpis iz spletnega portala eVŠ (ob prijavi z digitalnim certifikatom ta ni potrebna) in do konca prijavnega roka za magistrske programe 2. stopnje  (4. 9. 2020) pošljejo na naslov "Fakulteta za socialno delo, Referat za podiplomski študij, Topniška 31, 1000 Ljubljana" (velja poštni žig).

Postopek prijave

Kandidati za vpis v razpisane študijske programe se prijavljajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.  Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo oddajo tudi vlogo za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani.

OPOZORILO: Upoštevane in obravnavane bodo zgolj prijave/vloge za priznavanje tujega izobraževanja, ki bodo prispele pravočasno in v predpisani obliki:

1. S kvalificiranim digitalnim potrdilom - v tem primeru kandidati natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti, temveč prijavo za vpis v eVŠ oddajo do zaključka prijavnega roka. V tem roku morajo na članico, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, ki je objavljen v nadaljevanju razpisa pri posameznem doktorskem študijskem programu, osebno dostaviti oziroma priporočeno poslati po pošti le priloge, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in študijski program, na katerega se prijavljajo).

2. Brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) - v tem primeru morajo kandidati oddati prijavo za vpis elektronsko v eVŠ, jo natisniti, podpisati in skupaj s prilogami, ki so zahtevane z razpisom, osebno dostaviti oziroma priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka na članico, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, ki je objavljen v nadaljevanju razpisa pri posameznem doktorskem študijskem programu.

3. Z  AAI-računom - v tem primeru kandidati natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti, temveč prijavo za vpis v eVŠ oddajo do zaključka prijavnega roka. V tem roku morajo na članico, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, ki je objavljen v nadaljevanju razpisa pri posameznem doktorskem študijskem programu, osebno dostaviti oziroma priporočeno poslati po pošti le priloge, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in študijski program, na katerega se prijavljajo).

Kot pravočasna in v predpisani obliki se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do zaključka prijavnega roka,

2) prijava, ki je bila v eVŠ oddana do zaključka prijavnega roka, natisnjena in podpisana ter priporočeno poslana na naslov članice, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, objavljen pri posameznem razpisanem programu do zaključka prijavnega roka, in

3) prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do zaključka prijavnega roka.

Podpora pri izpolnjevanju prijave za vpis:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)

e-naslov: ekc@gov.si

tel.: 080 20 02 (ponedeljek–petek: 8.00–22.00)

tel. za klice iz tujine: + 386 1 478 85 90

POMEMBNO:

Kandidati in kandidatke dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložijo natisnjeni in podpisani prijavnici za vpis iz spletnega portala eVŠ (ob prijavi z digitalnim certifikatom ta ni potrebna) in do konca prijavnega roka za magistrske programe 2. stopnje  (4. 9. 2020) pošljejo na naslov "Fakulteta za socialno delo, Referat za podiplomski študij, Topniška 31, 1000 Ljubljana" (velja poštni žig).

Pri prijavi za vpis na magistrske študijske programe 2. stopnje Fakultete za socialno delo lahko navedete vse tri razpisane programe.

 Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev ki jih morajo priložiti kandidati za vpis so:

 Priloga 1: Overjene kopije vseh pridobljenih diplomskih listin

Študenti Fakultete za socialno delo

 • Diplomanti in diplomantke Fakultete za socialno delo pošljete samo natisnjeno in podpisano prijavnico in ni potrebno pošiljati dokumentov, ki jih je izdala Fakulteta za socialno delo.
 • Potrdila o predvidenem zaključku študija ni potrebno priložiti kandidatom, ki bodo študij zaključili na Fakulteti za socialno delo do 11. 9. 2019.

Študenti drugih fakultet

 • Kandidati, ki ne bodo diplomirali do 4. 9. 2020, pošljejo potrdilo o predvidenem zaključku študija. Potrdilo o zaključku študija morajo poslati do 11. 9. 2020.
 • Če diplomska listina še ni bila izdana, kandidati priložijo začasno potrdilo o diplomiranju (overjeno kopijo ali original).

  Priloga 2: Overjene kopije priloge k diplomi ali originalno potrdilo o opravljenih izpitih 

Študenti Fakultete za socialno delo

 • Študenti Fakultete za socialno delo, ki imate urejen elektronski indeks, ne rabite pošiljat  potrdil o opravljenih izpitih.

Študenti ostaklih fakultet ter diplomanti Fakultete za socialno delo, ki nimate urejenega elektronskega indeksa

 • Če še niste prejel priloge k diplomi, pošljete potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene in ocene diplomskega dela (v originalu ali overjeno kopijo).
 • Kandidati, ki ne bodo diplomirali do 4. 9. 2020, pošljejo potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene.

  Priloga 3: Potrdilo o opravljenih diferencialnih izpitih Priložijo kandidati, ki so na dodiplomskem študiju zbrali 240 KT vendar niso s področja socialnega dela, sociologije, socialne pedagogike, pedagogike, psihologije ali prava ( točka b) ali d) vpisnih pogojev) .

 • Potrdila ni treba priložiti kandidatom, ki so opravili vse obveznosti diferencialnih izpitov imajo urejen elektronski indeks.
 • Kandidati, ki ne bodo opravili vseh diferencialnih izpitov do 4. 9. 2020, pošljejo potrdilo o predvidenem datumu opravljanja diferencialnih izpitov. Izpiti morajo biti opravljeni najkasneje do 11. 9. 2020.
 • Kandidati, ki so jim bili priznani ali delno priznani diferencialni izpiti, predložijo tudi kopijo sklepa Komisije za študentske zadeve o priznanju.

  Priloga 4: Potrdilo o opravljenem dodatnem letniku  Priložijo kandidati, ki so na dodiplomskem študiju zbrali 180 KT  oziroma končali triletni visokošolski strokovni program (točka c) ali f) vpisnih pogojev)

 • Potrdila ni treba priložiti kandidatom, ki so opravili vse obveznosti dodatnega letnika za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje na Fakulteti za socialno delo in imajo urejen elektronski indeks.
 • Kandidati, ki ne bodo opravili vseh obveznosti Dodatnega letnika do 4. 9. 2020, obveščamo, da morajo biti obveznosti opravljene najkasneje do 11. 9. 2020.
 • Kandidati, ki jim je bil priznan dodatni letnik predložijo kopijo sklepa Komisije za študentske zadeve o priznanju.

Prijavni rok in rok za vpis:

drugi prijavni rok od 17. 8. 2020 do 4. 9. 2020 (za državljane Republike Slovenije in EU) za izredna magistrska programa 2. stopnje:
 
·         Socialno delo z družino - (izredni študij)
·         Socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola – (izredni študij)

 

Določita se dva roka za prijavo za vpis za državljane Republike Slovenije in EU:

 • Prvi prijavni rok je do 9.  6. 2020.
 • Drugi prijavni rok je od 17. 8. 2020 do 4. 9. 2020 (in sicer na programih, pri katerih bodo po prvem prijavnem roku še ostala prosta mesta (do zasedbe mest) in se bodo, skladno s prijavami v prvem prijavnem roku in minimumom za izvedbo, izvajali)
 • Rok za pošiljanje prijav na razpisna mesta za tujce izven EU in Slovence brez slovenskega državljanstva je do 9. 6. 2020.

 

Prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis najkasneje do 11. 9. 2020.

Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2020.

Šolnine veljajo za izredni študij, za tujce in za redne študente z že pridobljeno izobrazbo, ki ustreza drugi stopnji ali so na tej stopnji že ponavljali letnik ali spremenili študijski program in se želijo vpisati v nov študijski program.