Študijski program

Socialno delo s starimi ljudmi


 

1. Podatki o študijskem programu:

 • naslov študijskega programa z navedbo stopnje: drugostopenjski študijski program Socialno delo s starimi ljudmi
 • trajanje študijskega programa: 1 leto (2 semestra)
 • število kreditnih točk: 60 kreditnih točk

Temelji na aktualnih konceptih socialnega dela in sledi smernicam resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 in strategiji varstva starejših do leta 2010 (solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva), zato v študij vnaša novosti iz politike skrbi za stare ljudi v Sloveniji. Zasnovali smo ga na podlagi domačih in tujih spoznanj o sodobnih demografskih trendih in njihovem vplivu na družbeni odnos do staranja in starosti. Program ni zanimiv le za bodoče diplomante Fakultete za socialno delo, temveč je odprt tudi za druge strokovnjake, ki delajo s starimi ljudmi. V želji po povezovanju teoretičnega in praktičnega znanja smo v program vključili tudi študij na terenu. Program ponuja izbirnost, ne samo znotraj programa oziroma fakultete, temveč tudi navzven z možnostjo izbora odprtih izbirnih predmetov. 

2. Način izvajanja študija 2024/25: ni razpisan

3. Predstavitveni zbornik

Program je sestavljen iz obveznih in izbirnih predmetov, praktikuma (prakse, terenskega dela) in izdelave magistrske naloge.Študent/ka mora opraviti:

 • dva skupna obvezna predmeta (obvp, kar prinaša 10 ETCS),
 • praktikum – terensko delo (obvp, ki prinaša 10  ETCS),
 • dva izbirna predmeta po seznamu programa (izbp, kar prinaša 10  ETCS),
 • dva odprta izbirna predmeta – izbp ali izbx (študent/ka dva predmeta izbere iz nabora zgoraj navedenih izbirnih predmetov ali izmed izbirnih predmetov drugih magistrskih študijev na Fakulteti za socialno delo ali izmed predmetov, ki jih ponujajo druge visokošolske institucije v okviru EU; k izboru predmetov z drugih visokošolskih institucij mora dati soglasje koordinator študija. Vsak omenjeni predmet prinaša po 5 ETCS – skupaj 10 ETCS).
 • magistrsko nalogo (prinaša 20 ETCS).

Skrbnica: Jana Mali

Izvajalke in izvajalci: Jana Mali, Vito Flaker, Mojca Urek, Vesna Leskošek, Maša Filipovič Hrast, Liljana Rihter, Barbara Kresal, Grega Strban, Vera Grebenc in drugi.

4. Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki jih pridobijo s programom

Poglobljen in samostojen študij socialnega dela s starimi ljudmi je usmerjen v seznanjanje študentov z vlogo in pomenom socialnega dela s starimi ljudmi v sodobni družbi, kar študentom omogoča mednarodno primerljivo in kompetentno znanje tudi zunaj slovenskih meja. Temeljna znanja, ki jih študenti pridobijo v dveh obveznih predmetih programa (socialno delo in stari ljudje, sodobne demografske spremembe in socialno delo) so:

 • socialne posledice staranja prebivalstva,
 • odnos sodobne družbe do starih ljudi,
 • razvoj organiziranih oblik pomoči in ustanov za stare,
 • razvoj in specifičnosti socialnega dela s starimi ljudmi,
 • interdisiciplinarnost na področju dela s starimi ljudmi,
 • pojavi, povezani s staranjem: demenca, umiranje, institucionalizacija,
 • raziskovanje v socialnem delu s starimi ljudmi,
 • socialno delo s starimi ljudmi v skupnosti in institucijah. 


Program omogoča usposabljanje študentov za specializirano socialno delo s starimi ljudmi v skupnosti, institucijah za stare ljudi in za svetovanje pri pripravi na starost vseh tistih generacij, ki v proces staranja šele vstopajo, z naborom izbirnih predmetov, izmed katerih študent/ka izbere dva. Te predmete bo študent/ka izbiral/a v skladu s svojimi interesi in načrtovano magistrsko nalogo. Glede na to, da ta izbor poteka izključno na individualni ravni, se bo sleherni študent/ka lahko specializiral/a za tisto področje, ki je predmet njegovega/njenega interesa in tudi praktičnega delovanja (zaposlitve).

S programom omogočamo študentom spoznavanje in razumevanje sodobnih teoretičnih konceptov in praks na področju socialnega dela s starimi ljudmi ter njihovo aplikacijo v konkretno praktično delo na omenjenem področju. Študenti med študijem pridobljeno teoretično znanje prenašajo v praktično delo in ga povezujejo z obveznim predmetom Praktikum – terensko delo. Zato je večina predmetov tudi zasnovana tako, da je iz učnih načrtov razvidno povezovanje predmetov bodisi s terenskim delom, projekti konkretnega dela s starimi ljudmi, prakso, izvedbo inovacij na terenu, izvedbo raziskave na terenu ipd.

Diplomanti magistrskega programa bodo na osnovi zasnovanega programa usposobljeni v praksi prepoznati, analizirati, iskati rešitve in razvijati inovativne pristope pri reševanju problemov starih ljudi na poseben, socialnodeloven način, ki je drugačen od drugih profilov, ki se ukvarjajo s starimi ljudmi.


5. Razvrstitev v nacionalno ogrodje kvalifikacij, evropsko ogrodje visokošolskih klasifikacij ter evropsko ogrodje kvalifikacij

 • Slovensko ogrodje kvalifikacij: SOK 8
 • Evropsko ogrodje kvalifikacij: EOK 7
 • Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij: EOVK druga stopnja

6.  Študijsko področje študijskega programa po klasifikaciji KLASIUS ter znanstvenoraziskovalno disciplino po klasifikaciji FRASCATI

KLASIUS-SRV:

 • ožja skupina vrst - raven: 17 (visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba)
 • podrobna skupina vrst - vrsta: 17003 (magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja).

KLASIUS– P:

 • široko področje: 7
 • ožje področje: 76
 • podrobno področje: 762
 • nacionalno specifično področje: 7620

Študijski program Socialno delo s starimi ljudmi uvrščamo v ožje področje 7 - zdravstvo in sociala, podrobno področje socialno delo in svetovanje (762), saj se vanj razvrščajo aktivnosti in izidi s predmetno specifično vsebino, ki obsega študij socialnih problemov družbe, posebnih skupin in posameznikov ter ustreznih načinov njihovega reševanja. Glavni poudarek je na socialnem skrbstvu (varstvu) s poudarkom na socialni politiki in praksi. Program se umešča v nacionalno specifično področje 7620 - Socialno delo in svetovanje (podrobneje neopredeljeno).

FRASCATI: družboslovne vede

Temeljna znanstvena disciplina, na kateri temelji program, je socialno delo, ki je ena izmed družboslovnih disciplin.