Akreditirani programi

2021/22 - Izobraževanje za izpit za koordinatorja obravnave v skupnosti - 14.6.2022

Skladno z Zakonom o duševnem zdravju (ZDZdr) in Pravilnikom o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter vsebini, pogojih ter načinu opravljanja izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti (v nadaljevanju: Pravilnik) se za koordinatorja ali koordinatorko lahko določi oseba, ki ima najmanj visoko izobrazbo zdravstvene, psihološke, socialne, pedagoške ali druge ustrezne smeri, opredeljene v 16. členu Pravilnika, in ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varovanja duševnega zdravja, socialnega varstva, zdravstva ali v nevladnih organizacijah, ki izvajajo programe duševnega zdravja ter ni pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora.

več ...

 

2021/22 - Izobraževanje za izpit za zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja - 14.6.2022

Skladno z Zakonom o duševnem zdravju (ZDZdr) in Pravilnikom o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja (v nadaljevanju: Pravilnik)  je za zastopnika lahko imenovan_a posameznik ali posameznica, ki ima najmanj visoko izobrazbo, opravljen izpit za zastopnika, pet let delovnih izkušenj s področja duševnega zdravja, pridobljene na področju socialnega varstva, zdravstva in pri izvajanju programov duševnega zdravja in ni pravnomočno obsojen_a na nepogojno kazen.

več ...

 

2021/22 - Usposabljanje supervizorjev/supervizork v socialnem varstvu

Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavk in delavcev za vodenje supervizije na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja ter zdravstva. V programu usposabljanja udeleženci pridobijo ustrezno znanje in izkušnje iz supervizije. Usposabljanje omogoča poglobljeno znanje in spretnosti, ki dopolnjujejo slušateljevo osnovno znanje, pridobljeno na dodiplomskem študiju. Po uspešno opravljenem programu lahko udeleženci pridobijo licenco supervizorja na področju socialnega varstva, ki jo podeljuje Socialna zbornica Slovenije.

več...

IMG_1249.jpg

 

 

 

 

2021/22 - Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok

Temeljni cilj programa je ustvariti usklajen pristop do otrok, ki potrebujejo zaščito in na ta način strokovnim delavkam in strokovnim delavcem, zagotoviti poglobljeno razumevanje specifičnega vprašanja zaščite otrok ter znanja o metodah in orodjih za delo s to posebno ranljivo skupino otrok. Udeleženke in udeleženci pridobijo:

  • znanja o razumevanju nasilja in učinkov nasilja na otroka;
  • znanja, ki jim bodo v pomoč tako na začetku, ob razkritju nasilja kot tudi ob izvajanju ukrepov zaščite otroka, s poudarkom na znanjih in spretnostih o tem, kako podpreti otroka in mu zagotoviti varnost;
  • znanja in veščine medinstitucionalnega sodelovanja;
  • znanja, kako voditi pogovor z otrokom in mu nuditi celostno podporo, tudi v primeru ko gre za otroke ali skupine otrok, ki živijo v posebej ranljivih kontekstih in potrebujejo kompleksne odzive na področju zaščite;
  • znanja za prepoznavanje in preprečevanje ter o preventivnem delu na področju zaščite otrok iz perspektive več sektorske obravnave.

Program je sestavljen tako, da so v njem zajete temeljne in nujne vsebine, znanja, metode, spretnosti in tehnike, ki so pomembne za vse udeleženke in udeležence programa, ne glede na njihov strokovni profil. Program je izdelan po modelu problemskega učenja – reševanje problemske situacije, ki temelji na medsebojnem sodelovanju in iskanju različnih poti reševanja problemov. To je obenem inovativna oblika kurikula, saj so v en predmet vključena znanja zelo različnih področij (npr. s področja prava, kriminologije, socialnega dela, medicine, pedagogike). Predmeti se povezujejo s prakso in s pomočjo uporabe raznolikih in izkustvenih metod poučevanja (npr. analiza primerov zaščite otrok iz prakse, igre vlog, multidisciplinarno izvajanje nalog in vaj ipd.) odgovarjajo na dejanske potrebe v praksi. Na ta način bo program udeleženkam in udeležencem omogočal povečanje kompetenc za njihovo praktično delo.

več ...

2020/21 - Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok

več ...