Izobraževanje za izpit za zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja

Prijavnica: Povezava na prijavnico

Termini: 14.6.2022 – 23.9.2022

Izvajalke in izvajalci:   Več izvajalcev.  

Trajanje: 100 ur (60 ur predavanj in 40 ur praktičnega dela)

Opis:

Urnik

Udeleženci: Skladno z Zakonom o duševnem zdravju (ZDZdr) in Pravilnikom o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja (v nadaljevanju: Pravilnik)  je za zastopnika lahko imenovan_a posameznik ali posameznica, ki ima najmanj visoko izobrazbo, opravljen izpit za zastopnika, pet let delovnih izkušenj s področja duševnega zdravja, pridobljene na področju socialnega varstva, zdravstva in pri izvajanju programov duševnega zdravja in ni pravnomočno obsojen_a na nepogojno kazen.

Ob prijavi kandidati oddajo strokovni življenjepis, z opisom delovnih izkušenj in navedbo pridobljene stopnje izobrazbe ter izjavo o tem, da ni pravnomočno obsojen_a na nepogojno kazen zapora. Uradna dokazila o izpolnjevanju pogojev ni potrebno predložiti, kandidat_ka s svojim podpisom jamči za resničnost navedenih podatkov.

Obveznosti udeležencev: udeležba na predavanjih, praktično delo, izdelava in predstavitev praktičnega primera zastopništva. Za opravljeno izobraževanje se šteje vsaj 80-urna prisotnost na izobraževanju.

Opis: Po ZDZdr zastopnik oziroma zastopnica pravic oseb na področju duševnega zdravja varuje pravice, interese in koristi osebe v postopkih obravnave v oddelku pod posebnim  nadzorom, v varovanem oddelku in v nadzorovani obravnavi, kjer je ljudem omejena ustavna pravica do gibanja. Naloga zastopnika oziroma zastopnice je varovanje človekovih pravic in dostojanstva ter duševne in telesne celovitosti, še posebej pa si prizadeva za varovanje pravic po 12. členu, to so pravica do dopisovanja in uporabe elektronske pošte, pravica do pošiljanja in sprejemanja pošiljk, pravica do sprejemanja obiskov, pravica do uporabe telefona, pravica do gibanja in pravica do zastopnika. Prav tako lahko zastopnik preverja evidenci o uporabi posebnih varovalnih ukrepov in posebnih metod (24. člen). V pomoč pa je lahko tudi na mnoge druge načine, na primer tako, da podpira osebo na zaslišanju, če je bila zadržana na zdravljenju brez privolitve, lahko ji pomaga pojasniti postopek sprejema brez privolitve, lahko jo spremlja in podpira pri pogovorih z osebjem, in drugo. Po eni strani si prizadeva, da oseba s težavami v duševnem zdravju ohrani svoje pravice, da ne pride do nepotrebnega prikrajšanja, po drugi pa, da kljub svojemu položaju lahko uresničuje svoje interese, ostane dejavna in povezana s svojim okoljem.

Podlaga za izobraževanje za zastopnika na področju duševnega zdravja sta ZDZdr in Pravilnik, pa tudi strokovna spoznanja in izkušnje, ki temeljijo na izročilu različnih oblik neodvisnega zagovorništva, ki jih poznamo pri nas in drugod. Izobraževanje bo deloma potekalo na način predavanj, diskusij in izkustvenih vaj, delavnic ter branja literature, medtem ko bo praktični del potekal na učnih bazah.

Okvirne teme izobraževanja sledijo določbam Pravilnika, in so naslednje:

  • poznavanje strateških dokumentov in zakonodaje, ki ureja položaj oseb s težavami v duševnem zdravju,
  • duševno zdravje in človekove pravice,
  • stigma, predsodki, stereotipi,
  • temeljni pojmi duševnega zdravja, ki zajemajo osnove razumevanja duševnih motenj,
  • koncept zastopanja in njegovih različnih oblik,
  • varovanje osebnih podatkov,
  • poznavanje delovanja sodišč v postopkih sprejema oseb na zdravljenje v varovane oddelke psihiatričnih bolnišnic oziroma socialnovarstvenih zavodov,
  • poznavanje splošne patologije na področju duševnih motenj,
  • etična načela zastopanja,
  • ravnanje z dokumentarnim gradivom.

Predavanje se bo v večjem delu izvajalo na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani, manjši del predavanj pa bo tudi na terenu. Izobraževanje bomo pričeli v torek, 14.6.2022. Predavanja bodo – razen izjemoma ali po dogovoru -predvidoma potekala popoldan od 16 ure naprej.

Postopek prijave

Na e-naslov cisd@fsd.uni-lj.si do 3.6. 2022 pošljite prijavo z imenom in priimkom, podatkom, na katero izobraževanje se prijavljate in vaš kontaktni e-mail naslov. K prijavi dodate obvezni prilogi:

- strokovni življenjepis, v katerem posebej izpostavite, na kakšen način izpolnjujete pogoje za imenovanje zastopnika pravic ljudi na področju duševnega zdravja (po Zakonu o duševnem zdravju, 25. člen: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2157),

- izjava o tem, da niste pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora.

Podrobnejši urnik z izvajalci bomo objavili pred pričetkom izobraževanja.

Kontaktna oseba: Mojca.Urek@fsd.uni-lj.si

Toplo vabljeni vsi, ki ste zainteresirani opravljati delo zastopnika in izpolnjujete pogoje.

Kotizacija:

Izobraževanje je brezplačno.

Opombe:

Število udeležencev: 15 – 25

Prijave zbiramo do 3.6.2022.