Magisterij (stari program): postopek in obrazci

V skladu z 48. členom predhodnih določb ZViS ( ZViS-D Ur.l. RS, št.63/2004) se lahko študenti/-ke, ki se vpišejo v visoko šolstvo pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, izobražujejo in končajo izobraževanje pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.

Prekinitev študija

Če je od vašega zadnjega vpisa minilo več kot dve leti, oddate na komisijo za podiplomski študij vlogo za nadaljevanje oziroma dokončanje študija po prekinitvi. Vloga je plačljiva v .

Prošnja za nadaljevanje ali dokončanje študija po prekinitvi 

Opravljanje izpitov

V kolikor še nimate opravljenih vseh izpitov po programu, kontaktirate z nosilci predmetov in se dogovorite za opravljanje izpitov. Oceno ter datum opravljanja izpita vam nosilci vpišejo v obrazec Potrdilo o opravljenem izpitu (stari program). Obrazec nato nosilec/nosilka posreduje v referat za vpis ocene v elektronski indeks. V primeru 4. , 5. ali opravljanja izpita izven statusa študenta kandidat/-ka prejme račun za plačilo izpita ob vpisu ocene v elektronski indeks.

Prijava teme

V skladu s sklepom senata FSD, sprejet na 10. seji, dne 6. 5. 2015, je zadnji rok za prijavo teme magistrskega dela 30. 10. 2015.

Prijava teme magistrskega dela z  Navodili za prijavo teme in izdelavo dispozicije magistrskega dela

Prijavo teme magistrskega dela obravnava komisija za podiplomski študij. Dispozicijo oddate v dveh izvodih (natisnjenem in elektronskem na CD). Hkrati oddate podpisani obrazec za prijavo teme, ki ga podpiše tudi mentor/ica.

V primeru, da imate potrjeno temo, vendar zagovora ne boste imeli v roku dveh let od potrditve teme, morate na Komisijo za podiplomski študij vložiti

Prošnja za podaljšanje teme in roka za izdelavo magistrskega dela (vlogo podpiše tudi potrjen/-a mentor/-ica)

Oddaja dela

V skladu s sklepom senata FSD, sprejet na 10. seji, dne 6. 5 . 2015, je zadnji rok za oddajo magistrskega dela  15. 4. 2016.

Pomembno: Pred oddajo študent/ka pošlje besedilo magistrskega dela v pregled v programu TURNITIN. To študent/ka stori tako, da po odobritvi mentorja/mentorice, da je magistrsko delo primerno za oddajo, pošlje besedilo magistrskega dela (v Word ali PDF obliki) strokovni delavki Mirjam Ten Veen na elektronski naslov mirjam.tenveen@fsd.uni-lj.si

Mentor/mentorica in študent/ka bosta v roku 5 dni prejela obvestilo/poročilo po elektronski pošti. Študent/ka elektronsko obvestilo o pregledu v programu TURNITIN prinese v referat pri oddaji magistrskega dela (prinese samo natisnjeno elektronsko obvestilo, da je bilo delo pregledano v programu Turnitin. Poročila iz programa Turnitin ne natisne).

 Pri oddaji magistrskega dela študent/ka odda:

  • magistrsko delo (3 spiralno vezane, 4 v primeru somentorja/somentorice)
  • natisnjeno elektronsko obvestilo o opravljenem pregledu magistrskega dela v programu TURNITIN
  • dve izjavi o avtorstvu (ki nista vezani v magistrsko delo in jih je treba pri oddaji obvezno prinesti v referat za študentske zadeve)
  • soglasje (so)mentorja/-ice, da je magistrsko delo vsebinsko, jezikovno in strokovno ustrezno (ki ni vezana v magistrsko delo in jo je treba pri oddaji obvezno prinesti v referat za študentske zadeve)
  • magistrsko delo, shranjeno na CD-ju (v PDF formatu)
  • potrdilo knjižnice o vrnjenih knjigah
  • potrdilo računovodstva o poravnanih finančnih obveznostih

 

Postopek do zagovora

Po oddaji nevezanih izvodov magistrskega dela, senat FSD določi strokovno komisijo za oceno magistrskega dela.

Strokovna komisija mora poročilo z oceno magistrskega dela predložiti senatu v roku enega meseca od imenovanja.

Senat na podlagi predloženega poročila magistrsko delo sprejme, zavrne ali vrne delo kandidatu/-tki v dopolnitev. Če magistrsko delo sprejme, imenuje hkrati tudi komisijo za zagovor magistrskega dela.

Kandidat/-ka najkasneje v roku 15 dni po sprejemu magistrskega dela na senatu v referat odda 3 (oz. 4 , če ima somentorja) vezane izvode magistrskega dela in magistrsko delo tudi  v elektronski obliki. Avtor/-ica mora v vse vezane izvode magistrskega dela vključiti lastnoročno podpisan obrazec izjave o avtorstvu.

Zagovor mora biti praviloma v roku enega meseca od dneva, ko je bilo magistrsko delo sprejeto na senatu.

Obrazci:

Potrdilo o opravljenem izpitu (stari program)

Prijava teme magistrskega dela Navodili za prijavo teme in izdelavo dispozicije magistrskega dela

Soglasje za oddajo magistrskega dela

Izjava o avtorstvu

Prošnja za podaljšanje teme in roka za izdelavo magistrskega dela

Prošnja za nadaljevanje ali dokončanje študija po prekinitvi 

 

Gl. tudi:

Kako uredimo študijsko besedilo

Stari magistrski program 

Podiplomski študij